Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Aleksander Werner
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 publikacje: dr hab. aleksander werner, prof. SGH

 

 

 Monografie/redakcja
 
1. A. Werner, Nadzór instytucjonalny i indywidualny w prawie subwencyjnym, Wyd. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2005
2. I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006
3. I. Postuła, A. Werner, Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008
4. B. Makowicz, A. Werner, J. Wierzbicki, Polnisches steuerrecht. Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010
5. A. Werner, Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców do ich roli w gospodarce, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013
6. Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, [red.] E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki, Wydawnictwo BW Jan Brodziński, Szczecin 2014
7. A. Werner, Prawo subwencyjne (pomoc publiczna) [w:] Europejskie prawo gospodarcze, [red.] K. Sobczak, Difin, Warszawa 2002, s. 319-351
8. A. Werner, Europejskie prawo rynku kapitałowego [w:] Europejskie prawo gospodarcze, [red.] K. Sobczak, Difin, Warszawa 2002, s. s. 266-269
9. A. Werner, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji [w:] Konkurencyjność - Marketing - Informacja, [red.] S. Jurek-Stępień, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom LXXXIII, Warszawa 2002, s. 37-54
10. A. Werner, Jak wejść na giełdę [w:] Controlling - wiedza i narzędzia praktyczne, [red.] M. Panfil, Wydawnictwo FORUM, pkt 5.11, Warszawa 2002r., s. 1-25
11. A. Werner, Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw a walka z bezrobociem [w:] Bezrobocie na wsi - szanse i zagrożenia, [red.] H. Godlewska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2003, s. 1-22
12. A. Werner, Specjalne Strefy Ekonomiczne a ochrona konkurencji [w:] Strefy uprzywilejowania w polskiej polityce gospodarczej, [red.] J. Brdulak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Rada Naukowa, Zeszyt Naukowy nr 6, Warszawa 2003, s. 50-68
13. A. Werner, Uwarunkowania prawne restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw poprzez przyznawanie pomocy publicznej, [w:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [red.] E. Mączyńska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2005, s. 77-92
14. T. Czech, A. Werner, Ocena skutków regulacji a praktyka sądowa [w:] Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, [red.] W. Szpringer, W. Rogowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 121-137
15. A. Werner, Pomoc publiczna [w:] Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, [red.] H. Godlewska-Majokowska, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 125-135
16. A. Werner, J. Wierzbicki Prawne uwarunkowania elastyczności nadzoru nad rynkiem kapitałowym – przyczynek do dyskusji [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, [red.] S. Buczek, A. Fierla, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, s. 437-446
17. W. Czyżowicz, J. Wierzbicki, A. Werner, Pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorców [w:] Przedsiębiorczość - jak założyć i prowadzić własną firmę, [red.] H. Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 45-48
18. W. Czyżowicz, J. Wierzbicki, A. Werner, Zasady udzielania pomocy publicznej [w:] Przedsiębiorczość - jak założyć i prowadzić własną firmę, [red.] H. Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 48-51
19. A. Werner, Publiczny obrót papierami wartościowymi [w:] Prawo gospodarcze publiczne, [red.] S. Piątek, I. Postuła, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 255-261
20. J. Wierzbicki, A. Werner, Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej [w:] Daniny Publiczne prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, [red.] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 193-201
21. A. Werner, Opodatkowanie działalności handlowej osób fizycznych a nieuczciwa konkurencja na aukcjach internetowych [w:] Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, [red.] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011, s. 325-337
22. A. Werner, Legislacja podatkowa - podsumowanie [w:] Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, [red.] S. Karasiewicz, L. Kurkliński, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012, s. 28-29
23. A. Werner, Legislacja podatkowa [w:] Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, [red.] S. Karasiewicz, L. Kurkliński, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012, s. 110-120
24. A. Werner, Legislacja podatkowa w sektorze usług finansowych na przykładzie zwolnienia z podatku VAT usług bankowych [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, [red.] T. Famulska, A. Walasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 396-405
25. W. Czyżowicz, D. Gajewski, A. Werner, Opodatkowanie holdingów - teraźniejszość i przyszłość [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian, [red.] L. Etel, M. Tyniewski, Temida 2, Białystok 2012, s. 382-392
26. A. Werner, Opinia o rządowym projekcie ustaw o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 739) [w:] Przed pierwszym czytaniem ustaw, druki: 509, 512, 549, 637, 718, 728, 731, 732, 732-A, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 741, 742, 743, 744, 747, 764, Kancelaria Sejmu Biuro Analiz Sejmowych (BAS), seria „Przed pierwszym czytaniem”, Warszawa 2006, s. 117-121
27. A. Werner, Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2008 cz. 4 - Sąd Najwyższy [w:] Budżet państwa na rok 2008. Ekspertyzy szczegółowe 1, Kancelaria Sejmu Biuro Analiz Sejmowych (BAS), seria „Przed pierwszym czytaniem”, Warszawa 2007, s.14-15
28. A. Werner, Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2008 cz. 15 - Sądy powszechne [w:] Budżet państwa na rok 2008. Ekspertyzy szczegółowe 1, Kancelaria Sejmu Biuro Analiz Sejmowych (BAS), seria „Przed pierwszym czytaniem”, Warszawa 2007, s. 39-41
29. A. Werner, Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2009 cz. 4 - Sąd Najwyższy [w:] Budżet państwa na rok 2009. Ekspertyzy szczegółowe 1, Kancelaria Sejmu Biuro Analiz Sejmowych (BAS), seria „Przed pierwszym czytaniem”, Warszawa 2008, s. 25-27
30. A. Werner, Opinia dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2009 cz. 15 - Sądy powszechne [w:] Budżet państwa na rok 2009. Ekspertyzy szczegółowe 1, Kancelaria Sejmu Biuro Analiz Sejmowych (BAS), seria „Przed pierwszym czytaniem”, Warszawa 2008, s. 57-59
31. A. Werner, Prawo podatnika do kształtowania zobowiązania podatkowego [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Zjazd katedr prawa finansowego i podatkowego Łódź 5-6 czerwca 2012 r., [red.] I. Mirek, T. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 477-486
32. A. Werner, Klasyfikacja celna artykułów świątecznych - czy kultura ma wpływ na wysokość obciążeń celnych [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, [red.] P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 428-435
33. A. Werner, J. Wierzbicki Polityka celna a kontrola obrotu międzynarodowego [w:] Polityka celna. Ekonomia. Prawo. Praktyka, [red.] E. Gwardzińska, A. Werner, J. Wierzbicki, Wyd. BW, Szczecin 2014r., s. 381-392
34. A. Werner, Pomoc publiczna udzielana poprzez podatki bezpośrednie a międzynarodowe unikanie opodatkowania [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, [red.] D. Gajewski, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, s. 79-90
35. A. Werner, Pojęcie pomocy publicznej w perspektywie 2020 na przykładzie środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej pomocy udzielanej poprzez podatki [w:] Państwo, gospodarka, praw. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, [red.] A. Piszcz, M. Olszak, M. Etel, Wyd. Temida 2, Białystok 2015, s. 373-388
36. A. Werner, Wykładnia polskiego prawa celnego w zgodzie z rozporządzeniem unijnym oraz pominięcie stosowania polskiego prawa celnego jako sprzecznego z rozporządzeniem/A. Werner [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy – blaski i cienie 10-ciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [red.] P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016r., s. 511-525
37. A. Werner, Przeznaczenie pomocy państwa w sektorze usług pocztowych [w:] Przemiany w polskim sektorze pocztowym, [red.] T. Skoczny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Podręczniki i Monografie - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr serii 23, Warszawa 2016, s. 12-26
38. A. Werner, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących podatków bezpośrednich - wybrane zagadnienia [w:] Opodatkowanie dochodów transgranicznych: stan prawny na 1 kwietnia 2016 r., [red.] M. Jamroży, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016r., s. 76-92
39. A. Werner, J. Wierzbicki, Bezpieczeństwo finansów państwa a unikanie i uchylanie się od opodatkowania [w:] Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar ekonomiczno-społeczny, [red.] I. Oleksiewicz, K. Stępień, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, s. 289-314
40. A. Werner, J. Wierzbicki, Wartość rynkowa jako element konstrukcji podatku a międzynarodowe uchylanie się od opodatkowania [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania: wybrane zagadnienia, [red.] D. Gajewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017r., s. 285-301
 
Artykuły
 
41. A. Werner, J. Wierzbicki, Państwo-prawo-transformacja/Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 12/2000, s. 25-26
42. A. Werner, Pomoc publiczna jako narzędzie polityki gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 3/2001, s. 2-5
43. K. Bende, A. Werner, Zasada wzajemnego uznawania prospektów w Unii Europejskiej a polski tryb zawiadomienia, Prawo Papierów Wartościowych, Nr 9/2001, s. 9-19
44. J. Ostrowski, A. Werner, Nowe przepisy regulujące treść i termin ważności prospektu emisyjnego, Prawo Papierów Wartościowych, Nr 12/2001, s. 20-36
45. A. Werner, Przepisy Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej i ich transpozycja do regulacji polskich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 2/2002, s. 4-15
46. A. Werner, Nadzór nad przyznawaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom, Państwo i Prawo, Zeszyt 8 (690)/2003, s. 56-66
47. H. Mackiewicz, A. Werner, Odsetki wyrównawcze w prawie celnym - kilka uwag na temat dopuszczalności ich nakładania, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 7/2003, s. 11-19
48. H. Mackiewicz, A. Werner, Uprawnienia stron i kontrola rozstrzygnięć w postępowaniu antydumpingowym w prawie polskim i wspólnotowym, Glosa-Przegląd Prawa Gospodarczego, Nr 1/2004, s. 10-16
49. A. Werner Polskie postępowanie notyfikacyjne dotyczące udzielenia pomocy publicznej, Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego, Nr 9/2004, s. 4-11
50. A. Werner Zwrot pomocy przyznanej niezgodnie z zasadami wspólnego rynku oraz pomocy wykorzystanej nieprawidłowo z przeznaczeniem, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 8/2004, s. 2-9
51. A. Werner, Usługi świadczone w ogólnym interesie ekonomicznym, Temidium, Nr 1/2005, s. 42-45
52. T. Czech, A. Werner, Outsourcing działalności bankowej wykonywany poza granicami Polski w świetle Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 11/2005, s. 2-10
53. A. Werner Forma wykonywania zawodu radcy prawnego - wybrane zagadnienia prawnopodatkowe, Temidium, Nr 3/2006, s. 31-33
54. A. Werner Celowościowa wykładnia wspólnotowego prawa pomocy publicznej a sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, Prawo Pomocy Publicznej, Nr 1/2007, s. 34-40
55. A. Werner Wyznaczniki udziału państwa w procesie naprawczym i upadłościowym, Prawo Pomocy Publicznej, Nr 3/2007, s. 22-29
56. A. Werner, Prawo pomocy publicznej - postulaty reformy, Prawo Pomocy Publicznej, Nr 4/2007, s. 19-26
57. A. Fierla, A. Werner, Stopa procentowa oraz odsetki od zwracanej pomocy publicznej niezgodnej z prawem, Prawo Pomocy Publicznej, Nr 5/2007, s. 23-27
58. A. Werner, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym a funkcje państwa, Prawo Pomocy Publicznej, Nr 3/2008, s. 6-11
59. A. Werner, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym a funkcje państwa c.d., Prawo Pomocy Publicznej, Nr 4/2008, s. 18-22
60. W. Czyżowicz, A. Werner, Podatkowe definicje działalności gospodarczej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 5/2008, s. 10-15
61. T. Chudobski, A. Werner, Pojęcie przedsiębiorstwa (undertaking) w wspólnotowym prawie pomocy publicznej, Radca Prawny, Nr 1/2009, s. 31-46
62. A. Werner, Recenzja książki Tomasza Nieboraka, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego, Nr 2/2009, s. 251-255
63. T. Czech, A. Werner, Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego na podstawie art. 127 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego (cz. I), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 1/2010, s. 11-21
64. T. Czech, A. Werner, Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego na podstawie art. 127 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego (cz. II), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 2/2010, s. 5-14
65. I. Postuła, A. Werner Orzecznictwo TS w sprawach wysokości wsparcia podlegającego zwrotowi w prawie pomocy publicznej UE, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 2/2010, s.35-40
66. W. Czyżowicz, A. Werner, Oświadczenia w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 10/2011, s.2-5
67. A. Werner, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami w świetle wyroku w sprawie C-93/10 GFKL, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Nr 4/2012, s.165-168
68. T. Czech, A. Werner, Podatek od ustanowienia hipoteki, Monitor Podatkowy, Nr 7/2012, s. 19-21
69. A. Werner, Przepisy podatkowe mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorców, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Nr 1/2013, s. 73-95
70. A. Werner, Zwolnienie z podatku VAT usług świadczonych przez niezależne grupy osób, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 2/2013, s. 11-15
71. A. Werner, Zasada no-supply w podatku VAT a sprzedaż funkcjonującego przedsiębiorstwa, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Nr 4/2013, s. 131-136
72. A. Werner, Pojęcie planowania i optymalizacji podatkowej, Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 2013, zeszyt nr 126, s. 49-64
73. A. Werner, J. Wierzbicki, Agent firmy inwestycyjnej, Monitor Prawa Bankowego, Nr 10 (47)/2014, s. 93-104
74. A. Werner, Zasady udzielania pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym, Monitor Prawa Bankowego 12/2015, s. 38-49
75. A. Werner, Recenzja: Łukasz Grzejdziak, Regulacja finansowania usług publicznych w Europie [Regulation of Financing Public Services in Europe], Wolters Kluwer Business, Warsaw 2015, 563 p., Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, seria nr 9(13), Warszawa 2016, s. 207-209