Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : dr Godlewska_Publikacje
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 Publikacje: dr Małgorzata Godlewska

 
Wykaz publikacji
 
Artykuły naukowe:
 
2014
 
1. Godlewska, M., „Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego wzrostu, przykład Malezji”/„Public-private partnership key to stable growth Malaysia example” (in Polish); Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Vol. 3/2014, s. 99-104; http://przedsiebiorstwo.waw.pl/k_72_325_863.html.
 
2015
 
2. Godlewska, M., „Koszty transakcyjne, a rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”/ „Transaction costs and the development of public-private partnership in Poland” (in Polish), Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Number 141, s. 49-62, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/141.pdf .
 
2017
 
3. Godlewska, M., “Rynek zamówień publicznych na roboty budowlane – kooperacja czy konkurencja pomiędzy MSP, a przedsiębiorstwami dużymi?”/ „Public procurement market for works – competition or cooperation between SMEs and large firms?” (in Polish), Budownictwo i Prawo, Number 1/2017, s. 14-16.
4. Godlewska, M., „Konsorcjum na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane - współczesna forma współpracy czy zmowa przetargowa?”/ „Consortium on public procurement market for works- new form of cooperation or collusion?” (in Polish), Budownictwo i Prawo, Number 2/2017, s. 30-32.
5. Godlewska, M., „Mechanizm odwróconego obciążenia VAT - szansa czy zagrożenie dla generalnych wykonawców i podwykonawców”, Budownictwo i Prawo, nr 3/2017, s. 17-19.
6. Godlewska, M., „Regulacje systemu zamówień publicznych, a wspieranie MŚP przez administrację samorządową”, Samorząd Terytorialny nr 12 (324)/2017, s. 52-63, Wolters Kluwer.
7. Godlewska, M., „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspomagający realizację zasad good governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce”, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Ekonomia XIV, Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2017, 55(4)/2017, s. 28-35.
8. Godlewska, M., „Innovation partnership in the European Union – a chance for successful competition with the USA”, The Review of European Affairs 1/2017, s. 89-102.
 
2018
 
9. Godlewska, M., „Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na innowacyjność polskich przedsiębiorstw sektora MSP”, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 54 (2/2018), s. 289-300, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, doi: 10.15584/nsawg.2018.2.20.
10. Godlewska, M., „Przedsiębiorcze Państwo a współczesne problemy ekonomiczne”, 22.05.2017, „Studia Ekonomiczne- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 347/2018, s. 69-77.
11.  Godlewska, M., „Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Nr 168/2018, s. 113-131; DOI: 10.5604/01.3001.0012.0988
12. Godlewska, M., „Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego.”, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1 (46), 2018 s.  51-60, DOI: 10.5604/01.3001.0012.0988;
13. Godlewska, M., „Wpływ instytucji formalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce- ekonomiczna analiza prawa”, 30.06.2017, Współczesna Gospodarka, Tom 9, Nr 2/2018, s. 57-74,   DOI 10.26881/wg.2018.2.05.
14. Godlewska, M., „Partnerstwo innowacyjne szansą na efektywność robót budowlanych” , Budownictwo i Prawo, 3/2018, s. 30-32.
15. Lubacha-Sember J., Godlewska, M., “The role of the local formal and informal institutions in micro firms development: Evidence from Poland”, Economics and Sociology, Vol 11 N3, s. 43-58; DOI: 10.14254/2071-789X.2018/11-3/3.
16. Godlewska, M., Pilewicz T.,“The Impact of Interplay Between Formal and Informal Institutions on Corporate Governance Systems: A Comparative Study of CEECs”, Comparative Economic Research, vol. 21, no. 4/2018, s. 85-104; DOI: https://doi.org/10.2478/cer-2018-0028.
17. Godlewska, M., „Wejście Polski do strefy euro w świetle procesu dostosowywania krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych”, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, Ekonomia, Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2018,  65 (5), s. 50-60.
 
2019
 
18. Godlewska, M., “Do interactions between formal and informal institutions matter for productive entrepreneurship?”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 18(1), s. 17–28, doi:10.12775/EiP.2019.002.
19. Godlewska M., „How might PPPs influence the regional development of CEECs?”, Studia Prawno-Ekonomiczne, tom 111/2019.
20. Godlewska M., Morawska S.,  Development of Local and Regional Entrepreneurship –  Which Institutions Matter? Evidence from Poland, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, DOI: 10.1080/1331677X.2018.1553680.
21. Godlewska M. „Elektronizacja zamówień publicznych w aspekcie udzielenia zamówienia na roboty budowlane”, Budownictwo i Prawo, 1/2019, s. 28-31.
 
 
Rozdziały w monografiach/książkach
 
2016
 
22. Godlewska, M., „Koszty transakcyjne w branży budowlanej związane z zamówieniami publicznymi, a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw”/ „Transaction costs in the construction industry related to public procurement, and the competitiveness of small and medium-sized enterprises” (in Polish), w: „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Joachim Osiński, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Marta Pachocka (editors), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2016, s. 633-646.
 
2017
 
23. Godlewska, M., „Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora MSP na rynku robót budowlanych, a system zamówień publicznych”, w: „Modernizacja Zamówień publicznych. Geneza nowelizacji  ustawy prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 roku”, pod red. M. KANIA, P. NOWICKI, A. PIWOWARCZYK Instytut Prawa Gospodarczego, Warszawa, 2017. ISBN: 978-83-946766-1-2, s. 15-22.
24. M. Godlewska, „Globalizacja zamówień publicznych – szansa czy zagrożenie dla wzrostu wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw budowlanych?”, w: „Otoczenie a wartość biznesu” pod red. naukową M. Miszczuk, M. Sosińska-Wit, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017, Monografia, s. 19-28; 5 pkt MNiSW.
 
2018
 
25. Godlewska, M., „Finansowanie publiczne receptą na innowacje?”, w: „Społeczeństwo i gospodarka na innowacyjnej fali” pod red. R. Sobieckiego i J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2018, s. 109-128.
 
2019
 
26. Godlewska, M., „Mechanizm konkurencji na rynku zamówień publicznych”, w: „W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi” pod red. R. Sobieckiego i J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2018, s. 89-100.