Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : dr Godlewska_Publikacje
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 Publikacje: dr Małgorzata Godlewska

 
Małgorzata Godlewska

ORCID: 0000-0001-7413-0674

https://www.researchgate.net/profile/Godlewska-Malgorzata 

Artykuły
 1. Godlewska, M. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do stabilnego wzrostu, przykład Malezji. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3/2014: 99-104. http://przedsiebiorstwo.waw.pl/k_72_325_863.html

 2. Godlewska, M (2015). Koszty transakcyjne, a rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, 141: 49-62. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/141.pdf,

 3. Godlewska, M. (2017). Rynek zamówień publicznych na roboty budowlane – kooperacja czy konkurencja pomiędzy MSP, a przedsiębiorstwami dużymi? Budownictwo i Prawo,  1/2017: 14-16.

 4. Godlewska, M. (2017). Konsorcjum na rynku zamówień publicznych na roboty budowlane - współczesna forma współpracy czy zmowa przetargowa? Budownictwo i Prawo, 2/2017: 30-32.

 5. Godlewska, M. (2017). Mechanizm odwróconego obciążenia VAT - szansa czy zagrożenie dla generalnych wykonawców i podwykonawców. Budownictwo i Prawo, 3/2017: 17-19.

 6. Godlewska, M. (2017). Regulacje systemu zamówień publicznych, a wspieranie MŚP przez administrację samorządową. Samorząd Terytorialny, 12(324): 52-63.

 7. Godlewska, M. (2017). Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wspomagający realizację zasad good governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia XIV, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 55(4): 28-35.

 8. Godlewska, M. (2017): Innovation partnership in the European Union – a chance for successful competition with the USA. The Review of European Affairs, 1/2017: 89-102.

 9. Godlewska, M. (2018). Mechanizm podzielonej płatności – korzyści czy zagrożenia dla generalnych wykonawców? Budownictwo i Prawo, 1/2018: 17-20.

 10. Godlewska, M. (2018). Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na innowacyjność polskich przedsiębiorstw sektora MSP. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 54 (2): 289-300. doi: 10.15584/nsawg.2018.2.20

 11. Godlewska, M. (2018). Przedsiębiorcze Państwo a współczesne problemy ekonomiczne. Studia Ekonomiczne- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 347/2018: 69-77.

 12. Godlewska, M. (2018). Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 168/2018: 113-131.

 13. Godlewska, M. (2018). Zamówienia publiczne, a mechanizmy konkurencji. Przykład konsorcjum ofertowego. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1(46): 51-60.

 14. Godlewska, M. (2018). Wpływ instytucji formalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce- ekonomiczna analiza prawa. Współczesna Gospodarka, 9(2): 57-74. DOI 10.26881/wg.2018.2.05

 15. Godlewska, M. (2018). Partnerstwo innowacyjne szansą na efektywność robót budowlanych. Budownictwo i Prawo, 3/2018: 30-32.

 16. Lubacha-Sember, J. & Godlewska, M. (2018). The role of the local formal and informal institutions in micro firms development: Evidence from Poland, Economics and Sociology, 11(3): 43-58. DOI: 10.14254/2071-789X.2018/11-3/3

 17. Godlewska, M. & Pilewicz, T. (2018). The Impact of Interplay Between Formal and Informal Institutions on Corporate Governance Systems: A Comparative Study of CEECs. Comparative Economic Research, 21(4): 85-104. DOI: https://doi.org/10.2478/cer-2018-0028

 18. Godlewska, M. (2018). Wejście Polski do strefy euro w świetle procesu dostosowywania krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, Ekonomia, Akademia Finansów i Biznesu Vistula,  65(5): 50-60.

 19. Godlewska, M. (2019). Do interactions between formal and informal institutions matter for productive entrepreneurship?. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 18(1): 17–28. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.002

 20. Godlewska, M. (2019). How might PPPs influence the regional development of CEECs? STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, T. CXI (111): 273–288 https://doi.org/10.26485/SPE/2019/111/15

 21. Godlewska, M. (2019). Elektronizacja zamówień publicznych w aspekcie udzielenia zamówienia na roboty budowlane. Budownictwo i Prawo, 1/2019: 28-31.

 22. Godlewska, M. (2019). Mechanizmy konkurencji w gospodarce współdzielenia (sharing economy). E-mentor 3(80): 51-57 DOI: 10.15219/em80.1423

 23. Godlewska, M. (2020). The Impact of Interplay Between Formal and Informal Institutions in the governance and the independence of audit firms: A Comparative Study of CEECs. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 19(1): 23-32, doi: 10.22630/ASPE.2020.19.1.3.

 24. Godlewska, M. &. Morawka, S. & Banasik, P. (2020). Civil liability for artificial intelligence products versus the sustainable development of CEECs: Which institutions matter? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 82(2): 179-192, https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.2.13

 25. Godlewska, M., & Morawska, S. (2020). Development of local and regional entrepreneurship–which institutions matter? Evidence from Poland. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 33(1), 1017–1035. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1553680

 26. Godlewska M. & Pilewicz, T. (2020) Entrepreneurial activities of local governments in their investment attractiveness context – evidence from Poland, Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2020.1842736 04.11.2020

 27. Banasik, P., Metelska-Szaniawska, K., Godlewska, M. & Morawska, S. (2021). Determinants of judges’ career choices and productivity: a Polish case study. European Journal of Law and Economics. https://doi.org/10.1007/s10657-021-09688-4

 28. Godlewska, M. (2021). The Impact of Interplay between Formal and Informal Institutions on Innovation Performance: Evidence from CEECs. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 32(1): 15–26. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.32.1.27390

Rozdziały w monografii

 1. Godlewska, M. (2016) „Koszty transakcyjne w branży budowlanej związane z zamówieniami publicznymi, a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw”/ „Transaction costs in the construction industry related to public procurement, and the competitiveness of small and medium-sized enterprises” (in Polish), w: „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Joachim Osiński, Magdalena Nawrot, Marta Ostrowska, Marta Pachocka (editors), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, 2016, pp. 633-646, 5 pkt MNiSW

 2. Godlewska, M. (2017) „Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw sektora MSP na rynku robót budowlanych, a system zamówień publicznych, w: „Modernizacja Zamówień publicznych. Geneza nowelizacji  ustawy prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 roku”, pod red. M. KANIA, P. NOWICKI, A. PIWOWARCZYK Instytut Prawa Gospodarczego, Warszawa, 2017. ISBN: 978-83-946766-1-2, s. 15-22, 5 pkt MNiSW

 3. Godlewska, M. (2017) „Globalizacja zamówień publicznych – szansa czy zagrożenie dla wzrostu wartości rynkowej polskich przedsiębiorstw budowlanych?”, w: „Otoczenie a wartość biznesu” pod red. naukową M. Miszczuk, M. Sosińska-Wit, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017, Monografia, s. 19-28; 5 pkt MNiSW.

 4. Godlewska, M. (2018) „Finansowanie publiczne receptą na innowacje?”, w: „Społeczeństwo i gospodarka na innowacyjnej fali” pod red. R. Sobieckiego i J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2018, s. 109-128, Invited, 15.05.2017
 1. ​​​„Zmiany w przestrzeni Europy Środkowej z punktu widzenia inwestora” autorstwa: prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska, mgr Mariusz Czernecki (aspekt geograficzny), dr Małgorzata Godlewska (aspekt prawny) oraz dr Paweł Bartoszczuk (aspekt ekologiczny), w „Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej”, red. Naukowa M. Strojny, OW SGH w Warszawie, Warszawa 2018, s. 175-208., ISBN 978-83-8030-241-9.

 2. Godlewska, M. (2019) „Mechanizm konkurencji na rynku zamówień publicznych”, w: „W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi” pod red. R. Sobieckiego i J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2018, s. 89-100.
 1. Flig K., Gałagus M., Godlewska M., Łukasiewicz M., Kamiński A., Kasprzak R., Majewski B., Masłoń-Oracz A., Michalczuk A., Pilewicz T., Strojny M., Tomaszewski A., Wojtysiak-Kotlarski M. „System wsparcia strat-upów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, w „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes”, red. Naukowa M. Strojny, OW SGH Warszawa 2019, s. 385-434, Godlewska „System podatkowy a wspieranie start-upów w EŚW”., ISBN 978-83-8030-301-0.

 2. Godlewska, M. (2020) „Which EU institutions matter for the race of the sharing economy?” W: Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities.  European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions, eds. Aleksandra Borowicz, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Ewa Latoszek CEDEWU, Warsaw 2020, str. 93-102

 3. Godlewska, M. (2020) „Instytucjonalne uwarunkowania przemysłu czasu wolnego w ramach gospodarki dostępu, a zrównoważony rozwój” w: M. Bombol, G. Godlewski „Laboratorium czasu wolnego. Problemy współczesności”, OW SGH w WARSZAWIE, s. 127-140
 1. ​​Kasprzak, R., Wojtysiak-Kotlarski, M., Tomaszewski, A., Strony M., Godlewska M., Masłoń-Oracz A., Pawęta E., Pietrzak M, Pilewicz T., Pankiv O., Majewski B., Łukasziewicz M., Rachoń H., Flig K. „Systemy wsparcia strat-upów w Europie Środkowo-Wschodniej”, w „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”, red. Naukowa M. Strojny, OW SGH Warszawa 2020, s. 525-604, Godlewska „System podatkowy a wspieranie start-upów w EŚW”., ISBN 978-83-8030-386-7.

 2. Kowalski A. M., Lewandowska M. S., Poznańska K., Ródzkiewicz M., Goldkewska M., Mackiewicz M. „Poziomy innowacyjności gospodarkej krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, w „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020”, red. Naukowa M. Strojny, OW SGH Warszawa 2020, s. 167-205, Godlewska „Studium przypadku innowacyjności Estonii, Polski i Bułgarii”., ISBN 978-83-8030-386-7.

 ​