Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : dr_Ewa_Gwardzinska
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 DR HAB. EWA GWARDZIŃSKA

 

Rok 2009

1. E. Gwardzińska, Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym, BW Szczecin, Szczecin 2009.
2. E. Gwardzińska, W.Czyżowicz, Umowy w obsłudze celnej towarów[w:]Umowy gospodarcze. Wybrane zagadnienia, red. J. Gospodarek, SGH, Warszawa 2009, s.231-242.
3. E. Gwardzińska, Zarządzanie usługami pośrednictwa celnego w Polsce, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 3/2009, s.101-104.
4. E. Gwardzińska, Rola instytucji pośrednictwa celnego w realizowanych usługach celnych w Polsce Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 5/2009, s.155-159.
5. E. Gwardzińska, Nowy status agenta celnego na Wspólnotowym Rynku Europejskim wymaga ujednolicenia Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 12/2009, s.425-428.
6. E. Gwardzińska, Zmiany w funkcjonowaniu agencji celnych, Polska Gazeta Transportowa  nr 36/2009, cz.I , s.3.
7. E. Gwardzińska, Zmiany w funkcjonowaniu agencji celnych Polska Gazeta Transportowa  nr 37/2009, cz.II, s.3.

Rok 2010

1. E. Gwardzińska, W. Czyżowicz, Umowy w obsłudze celnej towarów, Umowy gospodarcze. zagadnienia wybrane. 2 wydanie rozszerzone i uaktualnione, red. J. Gospodarek, SGH Warszawa 2010,s.299- 310.
2. E. Gwardzińska, Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych na Wspólnotowym rynku Europejskim[w:] Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI w., red.A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowinski, CeDeWu Sp. z.o.o, Warszawa 2010, s.230-239.

Rok 2011
1. E. Gwardzińska, Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy w Polsce, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr1/2011, s.54-58.
2. E. Gwardzińska, W. Czyżowicz, Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw, Zeszyty Naukowe KGŚ nr 31/2011, s.97-118.
3.  E. Gwardzińska, Agencje celne a system AEO, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 5/2011, s.188-193.
4. E.. Gwardzińska, W. Czyżowicz, Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego elementem budowania wartości i zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa  [w:] Bezpieczeństwo w administracji i Biznesie we współczesnym świecie, Zeszyty Naukowe WSAiB, s.371-383.
5. E. Gwardzińska, Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 3/2011, s.25-31.
6.  E. Gwardzińska Bezpieczeństwo łańcucha dostaw polskich pośredników obrotu towarowego -wynik badań ankietowych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 12/2011, s.491- 485.

Rok 2012

1 E. Gwardzińska, The standardisation of customs services in the European Union, Word Customs Journal, Vol 6, Numer 1,2012 ss.79-85.
2 E. Gwardzińska, Zmiana tożsamości agentów celnych – wizja czy rzeczywistość?, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 14/2012, s.154 -158.
3 E. Gwardzińska, Zharmonizowany System Europejskich Kompetencji Celnych – nowy kierunek reformy unii celnej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9/2012, cz.I, s.357-361
4 E. Gwardzińska , Zharmonizowany System Europejskich Kompetencji Celnych – nowy kierunek reformy unii celnej, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 10/2012, cz.II, s.399-405.
5 E. Gwardzińska, Upadłość agencji celnych w Polsce [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, red. Sylwia Morawska, SGH Warszawa 2012, s.125-137.

Rok 2013

1. E. Gwardzińska, Plan awaryjny w środowisku celnym w zakresie stosowania prawa celnego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 5/2013, s. 171-176.
2. E. Gwardzińska , Organizacyjno-prawne rozwiązania ułatwień celnych w transporcie morskim w koncepcji Blue Belt, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 7/2013, s.255-260.
3. E. Gwardzińska, Proces harmonizacji usług pośrednictwa celnego na rynku wspólnotowym [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej : międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe., red. I. Mirek, T. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 291 -301.
4. E. Gwardzińska, Syndyk jako zarządca i likwidator majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym w Polsce [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, red. Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Szkoła Główna Handlowa ,Warszawa 2013, s. 491 – 501.
5. E. Gwardzińska,  Uproszczony obrót paliwami silnikowymi a konkurencyjność polskich agencji celnych, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9/2013, s. 345-348.
6. E. Gwardzińska,  Zmiany w przedstawicielstwie celnym w projektowanych przepisach Unijnego Kodeksu Celnego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 6/2013, s.215-218.
7.  E. Gwardzińska, Odprawa czasowa ruchomych zabytków kultury w wywozie poza obszar celny UE na podstawie karnetu ATA , Monitor Prawa Celnego i Podatkowego  nr 1/2013, s.5-10
8. E. Gwardzińska, Reforma unii celnej w kontekście projektowanych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego [w:] System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz , Tomasz Sowiński, Małgorzata Wróblewska, Uniwersytet Gdański ; CeDeWu, Gdańsk; Warszawa 2013, s. 241- 249.
9.  E. Gwardzińska, Customs brokerage in transit [w:] International Transit East-West. Customs and Logistics Questions,  red. W. Czyżowicz, T. Michalak , BW  Szczecin 2013, s. 173-182.
10. Prace naukowe studentów Akademii Celnej oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, red. nau. E. Gwardzińska, A. Milczarczyk-Woźniak, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa 2013.


Rok 2014

1. E. Gwardzińska, Przyszłość agentów celnych w Polsce, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego  nr 7/2014, s. 257 -261.
2.   E. Gwardzińska, Świadectwo AEO jako gwarant bezpieczeństwa usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw. [W:] Współczesny marketing i logistyka - globalne wyzwania, red. Krystyna Pieniak-Lendzion, Teresa Nowogródzka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce  2014, s. 153 -181.
3.  E. Gwardzińska, Pośrednictwo biznesowe a polityka celna[w:] Polityka celna : ekonomia, prawo, praktyka, red. Ewa Gwardzińska, Aleksander Werner ,Jarosław Wierzbicki , BW Jan Brodziński ,Szczecin 2014, s. 353-363.
4.  E. Gwardzińska, M. Laszuk, Obsługa celna zgłoszonego importu przesyłowego energii elektrycznej z państw Europy Wschodniej do Polski, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 12/2014, s. 483-488.
5. E. Gwardzińska, The role of customs brokers in facilitating international trade, Word Customs Journal nr 1/2014, tom 8, s. 63-70.
6.  E. Gwardzińska, Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej [w;] Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw, red. Izabella Tymińska, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 31- 52.
7.  E. Gwardzińska,  Pozycja konkurencyjna przedsiębiorców AEO na rynku unijnym i międzynarodowym, International Business and Global Economy, nr 33/2014, s.506 -518.
8. E. Gwardzińska , Zasady równego dostępu do unijnego rynku usług celnych, Kwartalnik  Nauk o Przedsiębiorstwie nr 1/2014, s.36 -43.
9. E. Gwardzińska, Problemy doskonalenia i obsługi celnej Unii Europejskiej, Kwartalnik Celny nr1 (17)/2014, s. 20 – 23.
10.  E. Gwardzińska,  Zasady wydawania pojedynczego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej SASP[w:] Prawo celne i podatek akcyzowy : kierunki przeobrażeń i zmian, red. P. Stanisławiszyn ,T. Nowak, Wolter Kluwer business, Warszawa 2014, s. 306 – 318.

Rok 2015

1. E. Gwardzińska, Unijne usługi pośrednictwa celnego w działalności e-biznesu,
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t.16, cz.2 , s.191-203.
2. E. Gwardzińska , Efektywność polskiej Służby Celnej a zwalczanie przemytu celnego towarów naruszających prawa własności przemysłowej [w:} Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej. red. nauk.  Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewskia-Borys, Difin, Warszawa 2015, s.100-114.
3. E. Gwardzińska,  Madagaskar jako wizja ziemi obiecanej dla międzynarodowej wymiany towarowej : fikcja czy rzeczywistość?, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 8/2015, s. 283-289
4. E. Gwardzińska , Standaryzacja ram systemu zarządzania ryzykiem celnym w UE. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, zeszyt 8/2015, t.16, cz. 3, s.235-245.
5. E. Gwardzińska,  Zmiany w strukturze rynku usług pośrednictwa celnego w Polsce, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, zeszyt 402/2015, s.104-113.

Rok 2016

1. E. Gwardzińska, Standardization of Competencies and Qualifications of Customs Representatives of the EU Member States, Customs Scientific Journal, Vol.: 6  nr 1 pp. 58-69.
2. E. Gwardzińska, I. Tymińska, Korekta wartości transakcyjnej towarów akcyzowych w wydawanych decyzjach celnych w Polsce po zwolnieniu towarów, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 8/2016, s.301-305.
3. E. Gwardzińska, Ułatwienia TFA w handlu międzynarodowym i ich skutki ekonomiczne oraz wpływ na obsługę celną towarów w UE, International Business and Global Economy 35/1, s.81-93
4. E. Gwardzińska, I. Tymińska, Konsekwencje prawne przedstawicielstwa podatkowego agencji celnej w imporcie towarów w oparciu o art. 33a ustawy VAT, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 12/2016, s. 466-471
5. E. Gwardzińska, Jednolite egzekwowanie nieprzestrzegania regulacji celnych warunkiem koniecznym do równego traktowania przedsiębiorców na rynku unijnym [w:] Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : stan prawny na 1 stycznia 2016 r., red. nauk. P. Stanisławiszyn, T. Nowak, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s.411-425.
6. E. Gwardzińska, Standardization of Competencies and Qualifications of Customs Representatives of the EU Member States, Customs Scientific Journal, Vol.: 6  nr 1 pp. 58-69.

Rok 2017

1. E. Gwardzińska,  Zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym, - Wybrane zagadnienia  [w:] Obsługa celna w transporcie międzynarodowym - uwarunkowania i wyzwania XXI w. red. nauk. Ewa Kępka , Izabella Tymińska,  Jacek Kurowski, Akademia Sztuki Wojenne, Warszawa 2017, s.51-72.
2. E. Gwardzińska, Współpraca organów celnych w nowych strukturach Krajowej Administracji Skarbowej z terenowymi organami administracji rządowej i samorządem gospodarczym [w:} Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. Elżbieta Ura, Elżbieta Feret, Stanisław Pieprzny, RS Rzeszów, Rzeszów-Sandomierz 2017, s. 735 -745.
3. E. Gwardzińska, Zaniżona wartość celna towarów jako międzynarodowa forma uchylania się od podatku VAT w imporcie towarów [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania : wybrane zagadnienia. Wybrane zagadnienia, red. nauk. D. Gajewski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 85-95.
4. E. Gwardzińska,  M. Laszuk; M. Masłowska; R. Michalski, Prawo celne, Wolters Kluwers, Warszawa 2017.