Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Sylwia Morawska
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 publikacje: dr hab. sylwia morawska, prof. SGH

 
Publikacje w latach 2011 - 2016
 
Monografia 
 • Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza o propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce/ Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-859-6, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013, s. 283 – 20 punktów
   

Artykuły

 • Interesariusze w procesie upadłości przedsiębiorcy/ Sylwia Morawska, Paulina Roszkowska Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 2/2011,  s. 49 – 58 – 8 punktów 
 • Koncepcje poprawy efektywności postępowań upadłościowych/ Sylwia Morawska, Piotr Masiukiewicz Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 2/ 2012, s. 44 – 57 – 8 punktów
 • Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji/ Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Zarządzanie i Finanse Uniwersytet Gdański – 7 punktów, Nr 3/1/2014, s. 27-52 
 • Usieciowienie wymiaru sprawiedliwości a wyzwania dla kadry zarządzającej/ Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Kwartalnik Edukacja Ekonomistów Menedżerów, Szkoła Główna Handlowa,  ISSN 1734 - 087X, Nr 3(37) lipiec – wrzesień 2015, s. 32-41 – 12 punktów 
 • Proclaim Rules of Economy Law, Ned of New Treatment/ Sylwia Morawska, Piotr Masiukiewicz  Theory of Management The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS – Editing Centre, University of Zilina, ISBN 978-80-554-1127-9, Nr 8/2015, s. 52-58
 • Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądów/ Sylwia Morawska, Wioletta Baran Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controling ISSN 1899-3192, Nr 399 z 2015, s. 32-40 – 10 punktów
 • Zarządzanie (współzarządzanie) sieciowe i zarządzanie sieciami w wymiarze sprawiedliwości/ Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski,  DOI: 10.7172/1733-9758.2015.18.8, Nr 1/2015, s. 98-112 – 9 punktów
 • Kształtowanie wartości wymiaru sprawiedliwości poprzez jego usieciowienie/Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Zarządzanie i Finanse Uniwersytet Gdański, Nr 3/1/2015, s. 275-292 – 9 punktów 
 • Regulacje rynku finansowego. Aspekty prakseologiczne/ Sylwia Morawska, Piotr Masiukiewicz, Zarządzanie i Finanse Uniwersytet Gdański, Nr 3/1/2015, s. 69-94 – 9 punktów
 • Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji, Jakość prawa – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów/ Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Nr 1 (68)/ 2015, s. 54-60 – 4 punkty
 • Responsible court in the global world – managerism or managerialism?/ Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, OECONOMIA COPERNICANA 2015 VOLUME 6 ISSUE 4, DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.12775/OEC.2015.027 - 11 punktów
 • Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości/ Analizy i Opracowania KEIE Uniwersytet Gdański, Sylwia Morawska, dr Joanna Kuczewska;2016; ISSN 2080-09-40; 3-28
 • Prawo restrukturyzacyjne - kierunki zmian legislacyjnych/ Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa/ Sylwia Morawska, dr Przemysław Banasik; 2016; ISSN 0860-6846; 24-33 – 12 punktów
 • NIEODŁĄCZNY KONFLIKT AGENTA WBUDOWANY W MODEL WYNAGRODZENIA BIEGŁEGO REWIDENTA/COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE/ Piotr Staszkiewicz, Sylwia Morawska; 2016; ISSN 1508-2008; 141-159 – 9 punktów
 • Court excellence model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Sylwia Morawska, dr Joanna Kuczewska;2016; ISSN 1899-3192; 206-218 – 10 punktów
 • Wizerunek sądu - pożądany kierunek zmian/ International Journal for Court Administration/Sylwia Morawska, dr Przemysław Banasik; 2016; ISSN ISSN: 2156-7964 ; 2-11
 • Decoupling praktyki i polityki unijnej wobec przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe na przykładzie Polski/ Zarządzanie i Finanse, Sylwia Morawska, dr Joanna Kuczewska; 2016; ISSN 2084-5189; 22-34 – 9 punktów
 • Prezes sądu a dyrektor sądu- sieci w wymiarze sprawiedliwości/ Sylwia Morawska, dr Joanna Kuczewska, dr Przemysław Banasik;2016; Russian State Social University, Measi Institute of Management ; ISBN 978-5-990816-1-9; 18-22

 

Rozdziały w monografii

 • Odpowiedzialność przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości/ Sylwia Morawska, W: Modele postępowań upadłościowych w Polsce i wybranych krajach UE/ red. nauk. Sylwia Morawska, Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011, s. 185 – 199 – 4 punkty 
 • Wyniki badań przeprowadzonych w zakresie efektywności procedur upadłościowych w wybranych sądach upadłościowych/ Sylwia Morawska, W: Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne/ red. nauk. Sylwia Morawska, Anna Czapracka, Katarzyna Babiarz- Mikulska; ISBN 978-83-7641-673-1; s. 150, Warszawa: Difin, 2012, s. 11 – 68– 4 punkty 
 • Aspekty ekonomiczne efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców/ Sylwia Morawska, W: Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne/ red. nauk. Sylwia Morawska, Anna Czapracka, Katarzyna Babiarz- Mikulska; ISBN 978-83-7641-673-1; s. 150, Warszawa: Difin, 2012, s. 93 – 115– 4 punkty
 • Efektywność postępowań upadłościowych/Sylwia Morawska, W: Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie/  red. nauk. Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-739-1, s. 327, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2012, s. 72 – 100 – 4 punkty
 • Efektywność i skuteczność postępowań upadłościowych w Polsce dla wierzycieli publicznoprawnych/ Sylwia Morawska, W: Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku/  red. nauk. J. Glinieckiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego i M. Wróblewskiej, Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 215 – 225 – 4 punkty
 • Menedżer w obliczu niewypłacalności przedsiębiorstwa – sankcje za niezłożenie wniosku o ogłoszenie  upadłości/Sylwia Morawska, W:  Ograniczanie niestabilności otoczenia przedsiębiorstw/ red. nauk. Roman Sobiecki i Jerzy W. Pietrewicz; ISBN 978-83-7378-800-8; s. 622, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013, s. 41 – 69 – 4 punkty
 • Mediacje jako alternatywa dla postępowań upadłościowych/Sylwia Morawska, W: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska; ISBN 978-83-7378-918-0; s. 376, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2014, s. 227- 241 – 4 punkty
 • Instytucja upadłości a odpowiedzialność menedżerów – badanie polskiej praktyki sądowej na tle rozwiązań w krajach Unii Europejskiej/Sylwia Morawska, Anna Czapracka, W:  Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskie/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska; ISBN 978-83-7378-777-3, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013, s. 201 – 235 – 4 punkty
 • Wymiar sprawiedliwości jako zrównoważony system pod względem prawnym, zarządczym i ekonomicznym/Sylwia Morawska, Roman Sobiecki, W: Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny/ red. nauk. Przemysław Banasik; ISBN 978-83-86820-06-1; s. 343, Gdańsk: Kowalewski&Wolf 2015, s. 324-342 – 4 punkty
 • Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądów/ Sylwia Morawska, Wioletta Baran, W: Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny/ red. nauk. Przemysław Banasik; ISBN 978-83-86820-06-1; s. 343, Gdańsk: Kowalewski&Wolf 2015, s. 250-272 – 4 punkty
 • Sustainble court (sąd przyszłości) a budowa kapitału społecznego/Sylwia Morawska, Przemysław Banasik, W: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności/ red. nauk. Magdalena Olczyk; ISBN 978-83-62197-61-3; s.173, Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015, s. 66-76 – 4 punkty
 • Modele upadłości – regulacje prawne i ich ewolucja /Sylwia Morawska, W: Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-959-3; s. 248, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 87-123 – 4 punkty
 • Efektywność postępowań upadłościowych /Sylwia Morawska, W: Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-959-3; s. 248, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 123-165 – 4 punkty
 • Odpowiedzialność organów spółek /Sylwia Morawska, W: Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-959-3; s. 248, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 165-187 – 4 punkty
 • Polskie regulacje prawne – kontekst międzynarodowy /Sylwia Morawska, W: Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-959-3; s. 248, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 187-193 – 4 punkty
 • ierunki zmian w prawie upadłościowym i naprawczym w Polsce/ Sylwia Morawska, Elżbieta Mączyńska, W: Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-959-3; s. 248, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 193-201 – 4 punkty
 • Organizacja sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych/ Sylwia Morawska, W: Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska; ISBN 978-83-7378-963-0; s. 348, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015, s. 53-66 – 4 punkty
 • Wymiar sprawiedliwości na rzecz jakościowego rozwoju  przedsiębiorczości/ Przemysław Banasik, Sylwia Morawska, W: Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce determinanty sukcesu, red. nauk. E. Grzegorzewska – Mischka, Gdańsk, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015, s. 90-111 – 20 punktów
 • Restrukturyzacja, upadłość i egzekucja jako szansa utrzymania trwałości przedsiębiorstw/ Przemysław Banasik , Sylwia Morawska, W: Zjawisko przedsiębiorczości gospodarczej w Polsce – determinanty sukcesu, E. Grzegorzewska – Mischka, Gdańsk, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2015, s. 112-135– 20 punktów
 • Ryzyko prawne a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości/Sylwia Morawska, Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Paweł Antonowicz, Anna Rutkowska-Brdulak, W: Budowanie wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny/ red. nauk. Przemysław Banasik; ISBN 978-83-86820-06-1; s. 343, Gdańsk: Kowalewski&Wolf 2015, s. 324-342 – 4 punkty
 • Wdrożenie zasad polityki Drugiej Szansy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - przykład Polski 2016; Karviná: Silesian University; ISBN 978-80-7510-210-2; 1-416, Rozdział: Polityka gospodarcza w państwach Unii Europejskiej
 • Sylwia Morawska (KNoP, współautor); dr Joanna Kuczewska (współautor); – 4 punkty
 • Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu 2016; Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; ISBN 1899-9867 ; 421-436, Rozdział: Minister Sprawiedliwości - prezes sądu - dyrektor sądu - w kierunku sieciowej koordynacji 2016 Sylwia Morawska (KNoP, współautor); dr Przemysław Banasik (współautor) – 4 punkty 
 • Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Cz. 2, Zarządzanie i ekonomia 2016; Wydawnictwo C. H. Beck ; ISBN 978-83-255-8459-7 ; 1-236; Rozdział: Propozycja benchmarkingu sieci współpracy organizacji wymiaru sprawiedliwości Sylwia Morawska (KNoP, współautor); brak Joanna Kuczewska (współautor) – 4 punkty
 • Przedsiębiorstwo w strukturach sieci : 2016; Wydawnictwo KUL; ISBN 978-83-8061-274-7; 1-390; Rozdział: Centrum decyzyjne w sieci sądowej, Sylwia Morawska(KNoP, współautor); dr Przemysław Banasik(współautor) – 4 punkty

 

Redakcja

 • Modele postępowań upadłościowych w Polsce i wybranych krajach UE/ red. nauk. Sylwia Morawska, Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011 – 4 punkty
 • Ocena efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne/ red. nauk. Sylwia Morawska, Anna Czapracka, Katarzyna Babiarz- Mikulska; ISBN 978-83-7641-673-1, Warszawa: Difin, 2012, s. 150 – 4 punkty
 • Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie/  red. nauk. Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-739-1, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH 2012, s. 327 – 4 punkty
 • Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katarhis i nowa szansa/ red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska; ISBN 978-83-7378-959-3, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2015 – 4 punkty