Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Wiesław Czyżowicz - publikacje
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 publikacje: Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH

 

2017

 • Statistical and expert-analytical support of sustainable development management of economy and social sphere: collective monograph. Współautorzy: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. Svitlana Petrakov, prof. Iaroslav Petrakov. Wyd. I, Czernihowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny (Chernihiv National University of Technology), 2017, s. 221-234
 • Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa w: Funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Marka Wocha, Wyd. I, 2017, s. 25-30
 • Customs Enforcement Network (CEN) database perspective: A case study - Sieć Zwalczania Przestępczości Celnej (CEN) z perspektywy bazy danych - studium przypadku w: World Customs Journal, Współautorzy: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, dr Magdalena Rybaczyk. Volume 11, Nr 1 (marzec 2017), s. 35-46
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i ryzyko celne w przedsiębiorstwie działającym na międzynarodowym rynku towarowym, w:  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Współautorzy: Wiesław Czyżowicz, Viera Gafrikova. Warszawa 2017, Tom: 18, Zeszyt: 9, cz. 2,  s. 307-320

2016

 • Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego kodeksu celnego w: Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Tomasza Nowaka i Piotra Stanisławiszyna. Wyd. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 383-410
 • Kompendium wiedzy o polskiej służbie celnej w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Nr 3 (2016), s. 115-117 (publikacja w czasopiśmie - recenzja)
 • Gospodarka, system finansowy i prawo w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 6 (2016), s. 34-36 (publikacja w czasopiśmie – recenzja)
 • Rola i znaczenie Służby Celnej w strukturach państwa w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Nr 10 (2016), s. 371-375
 • Bezpieczeństwo w polityce celnej i prawie celnym Unii Europejskiej w: Bezpieczeństwo Wschodniej Granicy Unii Europejskiej w Transgranicznym Przepływie Osób i Towarów, Praca zbiorowa pod red. dr. Anny Kosińskiej i dr. Piotra Witkowskiego Wyd. I, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2016, s. 200-235
 • Polityka celna w świecie po Bali: ułatwienia i uproszczenia w handlu towarami we współczesnym świecie w: World Customs Journal, 2016, s. 119-128
2015
 • Polityczno-prawne i organizacyjne formy zwalczania przestępstw celnych w ramach WCO w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Nr 2 (2015), s. 52-60
 • Celna ochrona dóbr kultury jako element polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część 2. w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. Współautorzy: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, dr Cezary Sowiński, Tomasz Nowak, Nr 12 (2015), s. 424-428
 • Customs protection of cultural property as part of the security policy of the European Union w: Customs Scientific Journal. Współautorzy: Tomasz Nowak, Cezary Sowiński, Wiesław Czyżowicz, Nr 2 (2015), s. 7-16
 • Palmyra's Tariffs and its message for the contemporary customs policy in international trade facilitation w: Ìstorìâ torgìvlì, podatkìv ta mita, 2015, Ìnstitut ìstorìï Ukraïni NAN Ukraïni, Unìversitet mitnoï spravi ta fìnansìv, s. 1-158 (rozdział w książce)
 • Przełom w ocenie regulacji w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 12 (2015), s. 31-32. Zawiera rec. książki Zasada proporcjonalności: przełom w ocenie regulacji / Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Włodzimierz Szpringer, Warszawa 2014 
 • EU legal and institutional measures for combating customs offences w: Phenomenon of economic criminality and the legal tools for its elimination. Praca zbiorowa, 2015; Univerzita Komenského; s. 1152-1369
 • Zarządzanie w Służbie Celnej RP: szanse i zagrożenia w XXI wieku (Monografia naukowa). Współautorzy: Wiesław Czyżowicz, Piotr Czyżewski, Ewa Gwardzińska, dr Andrzej Halicki, dr Marek Lewandowski, dr Mirosław Mrówka, Maria Mrugała, prof. Konrad Raczkowski, Sławomir Siwy, Roland Szymczykiewicz, dr Marta Roma Tużnik, Marek Woch. Warszawa: Marek Woch, 2015 s. 1-227; Rozdziały: Wstęp, Uwagi końcowe – prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
 • Celna ochrona dóbr kultury jako element polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Część 1. w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. Współautorzy: prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, dr Cezary Sowiński, Tomasz Nowak, Nr 11 (2015), s. 387-390
 • Polityczno-prawne podstawy oraz struktury instytucjonalno-organizacyjne i mechanizmy zwalczania przemytu w Unii Europejskiej w: Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. nauk. Emila W. Pływaczewskiego i Ewy Kowalewskiej-Borys, Difin, Warszawa 2015, s. 1-252

2014

 • Customs policy and customs law in contemporary world trade. Methodological approach w: Polityka celna: ekonomia, prawo, praktyka. Praca zbiorowa pod red.: dr. Ewy Gwardzińskiej, dr. hab. Aleksandra Wernera, dr. Jarosława Wierzbickiego, Wydawnictwo BW Jan Brodziński, Szczecin 2014, s. 18-53
 • Recenzja książki Małgorzaty Chackiewicz - „CITES a międzynarodowy obrót towarowy”, w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Szczecin, Wydawnictwo BW, nr 5 (maj) 2014, s. 207

2013

 • International transit – customs and logistic aspects – past and current problems w:  International Transit East-West. Customs and Logistics Questions. Praca pod red. prof. dr hab. Wiesława Czyżowicz i Tomasza Michalaka, Wydawnictwo BW, Szczecin 2013, s. 17-27
 • The nature of illicit trade in Tobacco and Alkohol products on the Eastern border: reasons, forms, scope, consequences and solutions to increase managerial efficiency of fighting iillicit trade, Wydawnictwo BW, Szczecin 2013, s. 1-149
 • Unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Historia i mechanizm rozliczeń finansowo celnych, w: „System prawnofinansowy - prawo finansowe  wobec wyzwań XXI wieku”, Warszawa, wyd. CeDeWu, 2013 r., s. 389-400 (wspólnie z. O. B. Sokolnikovą)

2012

 • Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i piwem w Polsce. Przyczyny, formy, skala, konsekwencje i rozwiązania zwiększające efektywność walki z nielegalnym handlem , Szczecin, Wydawnictwo BW, 2012
 • Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania  , Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2012
 • Tranzyt międzynarodowy – celne i logistyczne aspekty historyczne oraz aktualne problemy, w: Tranzyt Międzynarodowy Wschód - Zachód. Aspekty celne i logistyczne, praca pod red. W. Czyżowicza, T. Michalaka, Szczecin, Wydawnictwo BW, 2012, s. 15-23
 • Международный транзит: исторические таможенные и логистические вопросы и современные проблемы, w: Междунарожный транзит Восток-Запад таможенные и логистические вопросы, Szczecin, Wydawnictwo BW, 2012, s. 11-18
 • Poważne naruszenie prawa w teorii i praktyce koncesyjnej, Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, Warszawa, 2012, nr 4, s. 2-6
 •  Holdingi – teraźniejszość i przyszłość, w: Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. Ruśkowskiego. Red. L. Etel, M. Tyniewicki, (wspólnie z D. Gajewskim i A. Wernerem), Białystok 2012, Wydawnictwo Temida 2, s. 382-392

2011

 • Europejskie prawo celne, w: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, Lublin, UMCS, 2011, s. 33-47
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego i jego wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. Red. nauk. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, Gdynia, Wydawnictwo WSAiB, 2011 r., cz. I, s. 371-383 (wspólnie z E. Gwardzińską)
 • Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w: Rola usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Red. nauk.: H. Brdulak, Zeszyty Naukowe, Nr 31, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa, 2011, s. 99-120 (wspólnie z E. Gwardzińską)
 • Customs law: methodological problems, w: Customs Scientific Journal Dniepropietrovsk, Academy of  Customs Service of Ukraine on behalf of the Regional Office for Capacity Building & Regional Training Centers for the European Region of the World Customs Organization, 2011, no 1 (April), pp.102-140
 • Analiza ryzyka podstawą nowoczesnego zarządzania procedurami celnymi, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, Szczecin, Wydawnictwo BW, 2011, nr 8, s. 301 – 306
 • Oświadczenie w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli przedsiębiorstw, Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, Warszawa, 2011, nr 11, s. 2-5 (wspólnie z A. Wernerem)
 • Projekty nowych ustaw o podatku od towarów i usług, o jednolitym podatku dochodowym oraz ustawa przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym, Doradztwo podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, Wprowadzenie i dyskusja, Warszawa 2011, nr 10, październik 2011, s. 6-21

2010

 • Umowy w obsłudze celnej towarów (wspólnie z E.Gwardzinską), w: Umowy gospodarcze.Zagadnienia wybrane.Praca zbiorowa pod red. J.Gospodarka, wyd.2 zaktualizowane i rozszerzone, Warszawa, wyd.SGH, 2010, s.299 - 310    
 • Umowy w ubezpieczeniach (wspólnie z J.Wierzbickim), w: Umowy gospodarcze.Zagadnienia wybrane.Praca zbiorowa pod red. J.Gospodarka, wyd.2 zaktualizowane i rozszerzone, Warszawa, wyd.SGH, 2010, s.333 - 350    
 • Wyzwania dla prawa celnego w XXI w. [w:] Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku,praca pod redakcją A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, CedeWu Sp. Z.o.o, Warszawa 2010, s. 205-220.
 • Publicznoprawne uwarunkowania współpracy celnej RP ze wchodnimi sąsiadami w ramach Partnerstwa Wschodnego UE (na przykładzie Białorusi), w: "Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji", red.: M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska , Białystok, wyd. ASPRA-JR, 2010, s. 107 - 124    
 • Jakie są najważniejsze problemy celne do rozwiązania?, w Polska Gazeta Transportowa, nr 31, Warszawa,4 sierpnia 2010,s.3    
 • Czy Wspólnotowy Kodeks Celny wyeliminował prawo krajowe?, w: Polska Gazeta Transportowa, nr 32-33, Warszawa,11-18 sierpnia 2010, s.2

2009

 • Celnictwo w Generalnej Guberni, w: Wiadomości celne, Warszawa, nr 1-2 (Specjalny), Służba Celna – Ministerstwo Finansów 2009r, s. 13    
 • Bezpieczeństwo łańcucha logistycznego w międzynarodowym obrocie towarowym – trendy i tendencje w rozwoju w XXI w., w: Logistyka-Komunikacja-Bezpieczeństwo.Wybrane problemy., red.nauk.M.Grzybowski,J.Tomaszewski, Gdynia, wyd.WSAiB, 2009, s.11-57
 • Umowy w obsłudze celnej towarów (wspólnie z E.Gwardzińską), w: Umowy gospodarcze.Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red.J.Gospodarka, Warszawa,wyd.SGH 2009, s.231-242
 • Umowy w ubezpieczeniach (wspólnie z J.Wierzbickim), w: Umowy gospodarcze.Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red.J.Gospodarka, Warszawa,wyd.SGH 2009, s.245-262
 • Instytucjonalne i infrastrukturalne warunki rozwoju handlu Polski z Rosją, w : Polska – Rosja. Stosunki gospodarcze 2000-2020, red. nauk.P.Bożyk, Watszawa, WSE-I, 2009, s.159-178;    
 • Economic Analysis of Legal Regulations (z Ł.Boberkiem), w: Economics & Business Administration Journal,Warsaw, WSE, 2009, no.1, p.42-47

2006

 • Wspólnotowy Kodeks celny – Konstytucja Unii Celnej, w: Prawo celne Unii Europejskiej. Wspólnotowy Kodeks celny – tekst ujednolicony. Opr. E.Kalisiak, Konsultacja i wprowadzenie prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szczecin, wyd.BW, 2006, Seria : Biblioteka Celnej Książki, s.I-VIII.    
 • Obsługa celna w przepływie towarów. Ignorancja i cwaniactwo. Recenzja książki „Obsługa celna w przepływie towarów”, autorstwa  Stefana Gołębiewskiego , w: Polska Gazeta Transportowa , Warszawa, 22 marca 2006r.,  nr 12 (670), s.5  
 • Leksykon prawa celnego autorstwa Błasiak D., red.naukowy – W.Czyżowicz, Bydgoszcz-Warszawa, wyd.Oficyna Wydawnicza Brant i Wydawnictwo BW ,  Seria Biblioteka Celnej Książki, 2006, s.364   
 • Europeistyka w zarysie. Red.nauk.A.J.Nowak i D.Milczarek, Recenzja wydawnicza dla PWE, Warszawa, 2006, s.3
 • Przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego – Kodeks Celny Wykonawczy unii celnej Unii Europejskiej, w: Monitor Prawa Celnego i Podatkowego,Szczecin, wyd.BW, 2006, Rok XI, nr 5 (130), maj 2006, s.174-177 
2005
 • Praktyczne porady z zakresu wspólnotowego prawa celnego dla przedsiębiorców i celników  w: Michael LUX : Prawo celne Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków i pożytecznymi wskazówkami. Konsultacja i wprowadzenie prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, Szczecin , wyd. BW, 2005r, s. VII-XIII    „Handel elektroniczny w polskim systemie prawnym” recenzja pracy doktorskiej magistra Ambrożego Mitusia pod tymże tytułem przygotowana dla Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Warszawa, 2005-01-08, s.19    
 • Zamówienia publiczne w Polsce – recenzja wydawnicza dla  wydawnictwa DIFIN z pracy G. Herca, E. Komorowskiego, P. Szustakiewicza „Zamówienia publiczne w Polsce – studium prawne”, Warszawa, 2005, s.3    
 • Zarządzanie ryzykiem w systemie obsługi celno-podatkowej, Warszawa, WSE 2005, (wspólnie z Z.Jańczykiem, R.Makowskim), s.194; (Rozdz. 5 Zarządzanie ryzykiem a walka z korupcją, s.117-146)    
 • Nie musimy mieć kompleksów – wywiad  dla miesięcznika  „Prawo Europejskie w praktyce”,  Warszawa, nr 2 (07), luty 2005r., s. 14-19    
 • 80 lat administracji celnej w Gdyni – wywiad w: „Porty i spedycja”, Gdynia, 2005, nr 3(17), s. 4-5   
 • Pierwszy rok Służby Celnej w UE – wywiad dla MF Forum – Biuletynu Ministerstwa Finansów, maj 2005, nr 11, s.41-46
 • Nadzór instytucjonalny i indywidualny w prawie subwencyjnym – recenzja pracy A. Wernera: Nadzór instytucjonalny i indywidualny w prawie subwencyjnym, Warszawa 2005, wyd. IFGN SGH, s.135 w: Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, Warszawa, lipiec 2005, rok LVIII, nr 7 (685), s.26-27. 
 • Polityka celna w okresie transformacji ..., recenzja pracy doktorskiej G. Mosieja dla Rady Naukowej WE AE Poznań, Warszawa, 2005, s. 20
 • Leksykon prawa celnego – recenzja wydawnicza książki D. Barnuś-Błasiak dla oficyny wydawniczej Branta z Bydgoszczy, Warszawa 2005, s.20    
 • Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej – szanse czy zagrożenia? W: Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005, s. 9-13
 • Polskie celnictwo w UE  - podsumowanie pierwszego okresu i zadania na przyszłość -         wywiad w serii „Ludzie MF” w „MForum – Biuletyn Ministerstwa Finansów”,  Warszawa, 2005, nr 12 (wrzesień), s.7-8 
 • Prawo celne w systemie prawa. Aspekty metodologiczne  , w: Finančno právne  epištoly. Medzinárodny finančnopravny zbornik k nedožitym 80. narodeninám Prof.JUDr.Jordana Giráška, DrSc.,Bratislava, wyd.EPOS a Odbor finančneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenskeho v Bratislave, 2005, s.74-117 (WSE)

2004

 • Prawo celne (red.), Warszawa, wyd. C.H.Beck 2004 (seria: Podręczniki Prawnicze), s.412; Przedmowa, Rozdz. I i IV; 
 • Recenzja wydawnicza kwartalnika „Prawo – Administracja – Kościół”, nr 4(15)2003,  wydawnictwa wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Warszawa, styczeń 2004r., s.7.    
 • Recenzja pracy doktorskiej  Jana Mariusza Izdebskiego temat „Przeobrażenia  polskiej administracji celnej związane z udziałem Polski w strukturach europejskich”, dla Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Warszawa, luty 2004.    
 • Wspólnotowy Kodeks Celny, przepisy wykonawcze wraz z załącznikami. Tekst ujednolicony – stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 z uwzględnieniem poprawek wchodzących w życie z dniem 01 maja 2004. Wprowadzenie, w : Monitor Prawa Celnego, nr 2A/2004, Szczecin, luty 2004, s.1-23    
 • Polskie celnictwo w Unii Europejskiej – zarządzanie przygotowaniem Służby Celnej do  konkurencji na jednolitym europejskim rynku usług celnych, w: Monitor Prawa Celnego, nr 3A(105)/2004, Szczecin, marzec 2004, s.1-2    
 • Po akcesji większość cła popłynie do Unii. Rozmowa z prof. Wiesławem Czyżowiczem, szefem służby celnej, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, w: Rzeczpospolita, 04-03-22, s. C3    
 • "PRZYJMUJEMY ZASADĘ, ŻE NASZA SŁUŻBA CELNA MUSI BYĆ KONKURENCYJNA I OTWARTA NA KAŻDY WARIANT" - wywiad z  wiceministrem finansów i Szefem Służby Celnej Wiesławem Czyżowiczem,  w: http://www.mf.gov.pl/sluzba_celna/aktualnosci/index.php,  2004.03.15 13:16
 • Służba celna barierą czy atutem rozwoju naszej turystyki biznesowej. Wywiad z prof. dr hab. Wiesławem Czyżowiczem, w: Tur-Biznes, Warszawa, wyd. DrukTur, kwiecień 2004, nr 60/80, s.18-20; 
 • Polska a Wspólnoty Europejskie, w: Zeszyty Naukowe WSE w Warszawie, Wydanie specjalne z okazji jubileuszu 10-lecia uczelni, Warszawa, 2004, s. 21- 26    
 • Najdłuższa granica Europy – rozmowa  prof. dr hab. Wiesławem Czyżowiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, szefem Służby Celnej, w: Przegląd Organizacji, Warszawa, 2004, nr 4, s. 3-5    
 • Recenzja wydawnicza z pracy pana Gerarda MOSIEJA zatytułowanej „POLITYKA CELNA W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE” , s.451 dla wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia, Warszawa, 04-05-09, s.4
 • Polityka celna w procesie integracji Polski z UE, w: Dylematy integracji europejskiej. Europa Środkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej, red. nauk. R. Kmieciak, T.Wallas, Poznań, Wyd.Nauk.INPiD UAM, Poznań 2004, s.163-180    
 • Taryfa celna UE a szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców w warunkach globalizacji, w: Globalizacja w gospodarce światowej.Polscy eksporterzy wobec wyzwań integracji gospodarczej z Unią Europejską.Suplement, red.nauk. B.Jeliński., Sopot, IHZ UG, 2004, s. 9-23.    
 • Zarządzanie upraszczaniem odpraw celnych a konkurencyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, w : „Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i Globalizacji”, pod red. J. Staszewskiego, Warszawa, WSE 2004r., s. 75 – 93
 • Praktyka wyprzedza rozwiązania prawne,  w : MPC, 2004, nr 10, s.440-442    Customs Law in the System of Law, w: Materiały międzynarodowej konferencji  “Customs Law in the System of Law” (materiał powielany), Świder, WSE Warszawa 10-12 grudnia 2004 (s. 1-30)
 • Polska służba celna w zjednoczonej  Europie, w: „Zeszyty Naukowe” Wyższa Szkoła Celna w Warszawie , Warszawa, 2004, nr 8, s. 12-16    Polityka celna w stosunkach międzynarodowych, w: „Zeszyty Naukowe”  Wyższa Szkoła Celna w Warszawie , Warszawa, 2004, nr 9, s. 11-15    
 • Recenzja ze Sprawozdania etapowego z tematu badawczego „Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju opcji egzotycznych na światowych rynkach finansowych i w Polsce”, Symb. 33/E/2004 dla WSE w Warszawie, Grudzień 2004    
 • Przedmowa, w: Polski podręcznik celny, Warszawa, Ministerstwo Finansów Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej, listopad 2004, Cz.1, s.3-5  

2003 

 • Prawo celne przed akcesją do Unii Europejskiej – recenzja książki Artura Kusia „Prawo celne” w : Monitor Prawa Celnego, Szczecin, wyd. BW, 2003, Nr 2 (90), s.97-98    
 • Prawo celne w gospodarce elektronicznej, w : „Internet i nowe technologie  - ku społeczeństwu przyszłości”, praca zbiorowa pod red. T. Zasępy i R. Chmury, Częstochowa, wyd. Święty Paweł, 2003, s.173-245    
 • Warunki i zadania w zakresie handlu zagranicznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Raport przygotowany przez Zespół Międzyresortowy. Tom I – IV, T. I Synteza,  Warszawa, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, luty 2003. Ekspertyza    
 • Otwarcie cła na biznes. Rozmowa z Wiesławem Czyżowiczem, przewodniczącym Rady Celnej, Cz.1, w: Polska Gazeta Transportowa, Warszawa 26 marca 2003, Nr 13, s.3 i 6   
 • Otwarcie cła na biznes. Rozmowa z Wiesławem Czyżowiczem, przewodniczącym Rady Celnej, Cz.2, w: Polska Gazeta Transportowa, Warszawa 2 kwietnia 2003, Nr 14, s.6 i 10   
  Otwarcie cła na biznes. Rozmowa z Wiesławem Czyżowiczem, przewodniczącym Rady Celnej, w: Rynki Zagraniczne, Warszawa, 25-28 marca 2003, nr 35/36, s.8-9   
  Dostosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną do prawa Unii Europejskiej – recenzja wydawnicza artykułu Marty Wronki dla „Zeszytów Naukowych Ekonomia i Zarządzanie” Politechniki Białostockiej, Warszawa, 03-03-03
 • Recenzja dla Zeszytów Naukowych WSE w Warszawie z artykułu „Kapitał intelektualny administracji celnej w Polsce” autorstwa Gerarda Mosieja, Warszawa,03-03-03    
 • Recenzja z opracowania „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” dla Zespołu Badań Naukowych WSE w Warszawie, Warszawa, 03-01-30   
 • Polskie przedsiębiorstwa wobec europejskich pozataryfowych środków ochrony przed nieuczciwą konkurencją – regulacje celne, w: Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, pod red. nauk. K.Kucińskiego, Warszawa SGH IFGN, Materiały i Prace , t. LXXXIV, 2003,  s.220-237    
 • Zarządzanie upraszczaniem odpraw celnych a konkurencyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, w: „Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji”, Warszawa, WSE, maj 2003, s.18-19   
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z korupcją w sferze celnej, w:  Prawo Europejskie, Warszawa, wyd,. Unia Press, Warszawa, 2003, czerwiec/lipiec, nr 6/7 (13/14), s. 78-89   
 • Zarządzanie przygotowaniami Polski do przyjęcia Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej, w : „Monitor Prawa Celnego”, Szczecin, wyd. BW, 2003, nr 7(95), s. 302-305    
 • Taryfa celna – instrument zarządzania obrotem towarowym z zagranicą, w : „Monitor Prawa Celnego”, Cz.1;Szczecin, wyd. BW, 2003, nr 8(96), s. 350-355   
 • Najnowszy podręcznik polskich regulacji obrotu towarowego z zagranicą, recenzja pracy K. Sawickiej „Prawo celne w zarysie”, w: „Monitor Prawa Celnego”, Szczecin, wyd. BW, 2003, nr 8(96), s. 382-384   
 • Waga taryfy celnej, w: Polska Gazeta Transportowa, Warszawa, 2003-09-10, nr 37 (538) , s.8 (cytat z MPC 8(96)    Recenzja pracy doktorskiej mgr  Mirosławy Laszuk „Standardy Unii Europejskiej w administracji celnej Rzeczypospolitej Polskiej” dla Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obronionej tamże w dniu 26 września 2003r., Warszawa-Lublin, 15 str.   
 • Taryfa celna - instrument zarządzania obrotem towarowym z zagranicą (część druga),  w : „Monitor Prawa Celnego”, Szczecin, wyd. BW, 2003, nr 10(98)str. 452-457    
 • Polskie cło 1997-2003 (przewodnik bibliograficzno-rynkowy (druki zwarte, czasopisma, programy komputerowe, strony internetowe), Warszawa, wyd. WSE 2003, s.331    
 • Zarządzanie czasem w procedurach celnych, w „Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem”, praca zbiorowa pod red. R. Rutki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt 17”, Gdańsk 2003, s.43-58   
 • Polska polityka celna po akcesji do Unii Europejskiej, w: Materiały z konferencji międzynarodowej „ Zasady międzynarodowego obrotu towarowego – Polska w Unii Europejskiej”, Wrocław , wyd. Vademecum, 5-6 listopada 2003, s. 1-6   
 • Bezrobocie a prawo i polityka celna, w: Instytucjonalno-prawne uwarunkowania bezrobocia w Polsce, pod red. K.Sobczaka i W. Szpringera, Warszawa, SGH IFGN, Prace i Materiały, T.LXXXVI, 2003r., s. 27-46    Polska w Europejskiej Unii Celnej – wyzwania i szanse dla firm po 1 maja 2004r, w: Materiały z konferencji POLLOG 2003 – I Forum Menedżerów Logistyki „Jak przetrwać i zwyciężyć w czasach niepewności, integrowania się z Unią Europejską i wyzwań globalizacyjnych oraz rewolucyjnych zmian technologicznych”, Warszawa, PSML i Puls Biznesu, 19-20 listopada 2003, s.11-13 oraz na CD-ROM.    
 • Polityka celna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Materiały międzynarodowego seminarium „Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie regulacji celnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej po 1 maja 2004r”, Warszawa, KIGEiT oraz MG,PiPS, 2003, s.4-10 (to samo na CD-ROM)    
 • Narodowe prawo celne w unijnym prawie celnym, w: Materiały konferencji „Unia Europejska za pięć dwunasta”, Warszawa, PICLiS, 2003 (Materiały powielane), s.1-5
 • „Polityka celna w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej”, w: Materiały  „V Seminarium celnego”, Szczyrk, STILEX Katowice, 2003 (Materiały powielane),    
 • Nie tylko dla profesjonalistów, recenzja książki A. Drwiłło „ Postępowanie ochronne w prawie celnym”, w: „Monotor Prawa Celnego”, Szczecin, wyd. BW, 2003, nr 11(99), s. 539-541,    
 • Łączy teorię z praktyczną możliwością zastosowania regulacji dewizowych (współautor A. Kuś) – recenzja podręcznika W.Wójtowicz i A. Gorgola, „Prawo dewizowe”, Warszawa, wyd. ABC 2003, s.201, w: „Monotor Prawa Celnego”, Szczecin, wyd. BW, 2003, nr 12(100), s. 582-583
 • "Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej a zarządzanie w biznesie ryzykiem związanym z korupcją w sferze celnej", w: R. Biskup, T. Barankiewicz (red.) "Etyka w działalności gospodarczej", Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Radom 2003, s. 45-64
 • Polish eCustoms in the Way towards EU’s standards, in: 10 Jahre Binnenmarkt – EU - Erweiterung- eCustoms,  Tagungsband des 15. Europäischen Zollrerechstags des EFA am 26./27. Juni 2003 in Berlin.Herausgegeben von Reginhard Henke, w: Schriftenreihe des Europäischen Forums für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.V. an der Westfaälischen Wilhelms – Universität Münster, Mendel Verlag OHG, Witten, Band 13, s. 115 – 136