Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Włodzimierz Szpringer - publikacje
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Kwartalnik Edukacja Ekonomistów i Menedżerów
 

 publikacje: prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

 

Publikacje (wybór):

 • Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie POLTEXT, Warszawa, 2017
 • The European System of Financial Supervision – Regulatory Impact Assessment „Journal of Banking and Financial Economics” Vol.8, No.2/2017
  http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/3842-journal-of-b/articles/jbfe_2_8_2017/JBFE_2%288%292017_4Szpringer,Szpringer_kor2.pdf
  (co-author: M. Szpringer)
 • Fintech – w jakiej mierze startupy mogą być konkurentem dla banków? Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, WIB, Warszawa, marzec, 2017
  http://alterum.pl/uploaded/Fin-tech%20%E2%80%93%20w%20jakiej%20mierze%20start-upy%20mog%C4%85%20by%C4%87%20konkurentem%20dla%20bank%C3%B3w_%20.pdf
 • Law nad Economics of Central Counterparties  CCP) – Selected Isuues of Regulation and Competition Concerning Financial Market Infrastructure “European Business Law Review” Vol.27 issue 5/2016 (co-author: Mariusz Szpringer)
 • Regulacja a compliance na rynkach nowych technologii  „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Sectio H Oeconomia” Nr 50 (2) 2016
  http://journals.umcs.pl/h/article/view/2583
 • Financial Market as the Element of New Strategic Thinking w:
  Tools in Business Management. Towards a New Strategic Thinking (M. Poniatowska-Jaksch red.), OW SGH, Warszawa, 2016
 • Prawo i ekonomia stabilności finansowej OW SGH, Warszawa, 2015
 • Wpływ nowych technologii na ochronę praw własności intelektualnej w internecie, „e-Mentor”, Nr 1/2015, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/58/id/1157
 • Problemy regulacji rynku nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw autorskich „Problemy Zarządzania” Nr 2/2015
 • Regulation of the Financial Market Infrastructure from the Perspective of Economic Analysis of Law – the Example of Central Counterparties “Polish Yearbook of Law&Economics Vol.6/2015 (co-author: Mariusz Szpringer)
 • Konsument na rynku usług consumer finance (ekonomia – prawo – etyka) „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP” Nr 2/2015,  http://www.tnp.edu.pl/files/2_2015_PRAKSEOLOGIA_I_ZARZ%C4%84DZANIE.pdf
 • Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji (współautorzy S. Kasiewicz, L. Kurkliński), Warszawski Instytut Bankowości, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Warszawa, 2014,
  http://alterum.pl/uploaded/Zasada_proporcjonalnosci_Przelom_w_ocenie_regulacji_peln.pdf
 • Dwu-(-wielo)-stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” IKAR Nr.1/2013
 • Instytucje nadzoru w sektorze finansowym. Kierunki rozwoju POLTEXT, Warszawa, 2014
 • Koncepcja Open Access w świetle ekonomicznej analizy praw własności intelektualnej Wolters Kluwer, Warszawa, 2011, 
 • Innowacyjne modele e-biznesu DIFIN, Warszawa, 2012 
 • Koncepcja Open Access jako podstawa organizacji platformy SYNAT w: Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej (J. Kisielnicki i M. Gałązka-Sobotka red.), DW Elipsa, Warszawa, 2012
 • Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna, POLTEXT, Warszawa, 2010,
 • Koncepcja optymalnego modelu ochrony konsumenta na rynku kredytowym w UE  z    punktu widzenia wszystkich interesariuszy w: Ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej (L. Pawłowicz  red.), Gdańska Akademia Bankowa, IBnGR, Gdańsk, 2010
 • Upadłość konsumencka. Kluczowe dylematy regulacji w świetle oceny półtorarocznego obowiązywania, Kancelaria Senatu RP, Opinie i ekspertyzy, OE-152, 2010, http://ww2.senat.pl/k7/dok/opinia/2010/oe-152.pdf
 • Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną WoltersKluwer, Warszawa, 2009
 • System bankowy w: Prawo gospodarcze publiczne (S. Piątek i I. Postuła red.), Wyd. Naukowe Wydz. Zarządzania UW, Warszawa, 2009
 • Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną WoltersKluwer, Warszawa, 2009,
 • Kryzysy a pomoc publiczna dla banków w Unii Europejskiej w: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe (P. Masiukiewicz red.), OW SGH, Warszawa, 2009
 • Łańcuch tworzenia wartości oraz migracji wartości w sektorze ICT w: Migracja kapitału w globalnej gospodarce (A. Szablewski red.), Difin, Warszawa, 2009
 • Przekształcenia pozycji konsumenta na e-rynku w: Konsument w
  europejskiej przestrzeni (A. Dąbrowska, I. Ozimek red.) IBRKiK,
  Warszawa 2009,
 • Otoczenie prawne eurobiznesu  w: Eurobiznes (Nowakowski M.K.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008,
 • Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu OW SGH, Warszawa, 2008,
 • Regulacja upadłości konsumenckiej. Inspiracje z doświadczeń światowych Uniwersytet Wrocławski, CPKE, Wrocław, 2008, http://digitallibrary.pl/Content/23655/Regulacja_upadlosci.pdf
 • Efektywność regulacji rynków telekomunikacyjnych  (współautor: Piątek S.) w: Regulacja rynków telekomunikacyjnych  (Piątek S. red.), Wyd. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2007
 • Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy (pod red. W. Szpringera, W. Rogowskiego), C.H. Beck, Warszawa 2007,
 • Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski. Warszawa: CeDeWu, 2006
 • Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku finansowym UE (Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005), 
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie – od e-commerce do e-businessu DIFIN, Warszawa 2005,
 • Dystrybucja w gospodarce cyfrowej (między monopolem a konkurencją Warszawa, Wyd. Wydziału Zarządzania UW, 2003
 • Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca? TWIGGER, Warszawa, 2001,
 • Polskie regulacje bankowe (perspektywa europejska) DIFIN, Warszawa, 2000
 • Podstawy prawne integracji europejskiej (współautorki: K. Cira i M. Sitek), Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2000
 • Wspólny rynek finansowy UE i EMU w: Polskie regulacje gospodarcze w procesie integracji europejskiej (K. Sobczak i W. Szpringer red.), Materiały i Prace IFGN Tom LXXX Warszawa, 2000
 • Ochrona konkurencji i konsumenta na rynku bankowym w: Przekształcenia systemowe w okresie transformacji (W. Szpringer red.), Materiały i Prace IFGN, Tom LXXVIII, Warszawa, 1999
 • Dostosowania polskich przedsiębiorstw z perspektywy europejskich reguł konkurencji i pomocy publicznej w: Na progu Unii Europejskiej. Szanse dla polskich przedsiębiorstw  (M. Nowakowski red.), Monografie i Opracowania IFGN, Tom 36(450), Warszawa, 1998
 • Instytucjonalne uwarunkowania procesów koncentracji gospodarczej oraz zachowań rynkowych przedsiębiorstw w: Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw (A. Sosnowska red.), Warszawa, SGH, 1998
 • Regulacja a konkurencja w sektorze bankowym wobec wyzwań liberalizacji (współautorka: Z. Szpringer) w: Regulacja sektora bankowego (W. Szpringer red.), Materiały i Prace IFGN Tom LXXV, Warszawa, 1997
 • Europejskie regulacje bankowe, Warszawa, 1997,
 • Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne DW Elipsa, Warszawa, 1996
 • Demonopolizacja i rozwój konkurencji, Monografie i Opracowania IFGN SGH, Warszawa, 1996
 • Dostosowania strukturalne w gospodarce. Konkurencja czy regulacja? DW Elipsa, Warszawa, 1994
 • Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa. Wpływ państwa na procesy koncentracji i dekoncentracji w gospodarce. Aspekty instytucjonalne DW Elipsa, Warszawa, 1993

  Artykuły (wybór):

 • W. Szpringer Fin-Tech – nowe zjawisko na rynku usług finansowych „e-Mentor” 2016, nr 2(64), http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/64/art_56-69_Szpringer.pdf
 • Innowacje w płatnościach elektronicznych. Tendencje rozwojowe „Problemy Zarządzania Vol.13, No.3/2015 (współautor: M. Szpringer), http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2015_3-1_szpringer_szpringer.pdf
 • Kontrahenci centralni z perspektywy ekonomicznej analizy prawa „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” Nr 1/2015 (współautor: M. Szpringer)
 • Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD) e-Mentor Nr 4/2014, (współautor: M. Szpringer) http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1128
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze - tendencje rozwojowe e-Mentor Nr 3/2013 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/50/id/1031
 • Dwu-(wielo)-stronne modele e-biznesu a prawo konkurencji „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR” Nr 1/2013, www.ikar.wz.uw.edu.pl
 • European Coalition for Responsible Credit o europejskim rynku finansowym
   http://banking-magazine.pl/2013/06/24/european-coalition-for-responsible-credit-o-europejskim-rynku-finansowym/
 • Upadłość konsumencka – kluczowe dylematy regulacji w świetle oceny dotychczasowego obowiązywania znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
  Fenix PL Czasopismo Krajowej Izby Syndyków, Nr 1/2012
 • Koncepcja open access z perspektywy ekonomicznej analizy prawa - doświadczenia niemieckie e-Mentor Nr 2/2011 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/820
 • Strategia dobrowolnego dzielenia się aktywami niematerialnymi na rynkach technologii ICT - nowe wyzwanie dla regulacji? e-Mentor Nr 5/2011 http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/875
 • Anti-Usury and Consumer Bankruptcy Regulation – a Trade-off? (an Attempt at Regulatory Impact Assessmen)t European Business Law Review No 1/2010
 • Redefinicja roli banków w społeczeństwie kredytowym Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Nr 3(12) z 2009
 • Treści tworzone przed użytkowników a utwory w świetle prawa autorskiego e-Mentor Nr 1(28) z 2009
 • Ustawa antylichwiarska – próba oceny skutków regulacji Przegląd Prawa Bankowego Nr 1/2009  http://www.przegladprawabankowego.pl/free/proba_oceny_skutkow.pdf
 • Redefinicja roli banków w społeczeństwie kredytowym „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” Nr 3/2009
 • Dostęp do treści w internecie – perspektywa regulacji e-Mentor Nr 5/2008
 • Regulatory Impact Assessment of Implementing the Consumer Credit Directive BankArchiv (Zeitschrift fűr das Gesamte Bank- und Börsenwesen),  März, 2008
 • Wybór prawa właściwego w cyberprzestrzeni na tle harmonizacji prawa umów w Unii Europejskiej  Przegląd Prawa Handlowego Nr 13/2007 (numer specjalny), s.48-52
 • Rachunek bankowy jako usługa powszechna – nadmierna ingerencja w wolny rynek usług finansowych? Prawo Bankowe Nr 7/8/2007 s.93-106
 • Udziały członkowskie w bankach spółdzielczych – trwałym elementem kapitałów własnych? Prawo Bankowe Nr 10/2007 s.92-99
 • Udziały członkowskie w bankach spółdzielczych – trwałym elementem kapitałów własnych?  Rachunkowość Bankowa Nr 9/2007 s.38-45
 • Methodological Problems of the Polish System of Regulation Impact Assessment ENBR Working Papers No 4/2007 (co-author: Rogowski W.) Web publication, http://www.enbr.org/public/ENBR%20WP%20042007.pdf
 • Regulation Process and Regulatory Impact Assessment (Examples of Consumer Bankruptcy, Usury Limits, Information Asymmetry, Consumer Protection and Customer Mobility in Relation to Bank Accounts) ENBR Working Papers No. 14/2007, Web publication,   http://www.enbr.org/public/ENBR%20WP%20142007.pdf
 • Customer Mobility in Relation to Bank Accounts raport DG Internal Market&Services, European Commission, Brussels,, publikacja internetowa, http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/baeg/report_en.pdf
 • Regulatory Impact Assessment of Implementing the Modified Consumer Credit Directive BankArchiv – Zeitschrift fűr das Gesamte Bank- und Börsenwesen, 56.Jahrgang, Wien, März, 2008
 • Consumer Protection on the Consumer Credit Market in Poland – Do Near.-Banks Enter the Second Market – Similar to British Model? European Business Law Review (2006) No.4