Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Specjalność podatki na kierunku finanse i rachunkowość
KNoP - Katedra Prawa Administracyjnego i Finansów Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 specjalność podatki na kierunku finanse i rachunkowość

 
 

​Zostań mistrzem prawa podatkowego - dzięki specjalności podatki na kierunku finanse i rachunkowość

 

 

Kim jest doradca podatkowy?
Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego i został powołany ustawą o doradztwie podatkowym. Ustrój tego zawodu przewiduje z jednej strony szereg obowiązków dla doradcy (w tym: członkostwo w samorządzie zawodowym, obowiązek stosowania się do kodeksu deontologicznego, zachowania tajemnicy zawodowej, ubezpieczenia OC, odpowiedzialność dyscyplinarna), ale także uprawnień (np. prawo do wykonywania czynności zawodowych doradztwa podatkowego, prawo do występowania przed sądami administracyjnymi, immunitet materialny w zakresie wolności słowa i pisma).
Aby zostać doradcą podatkowym trzeba spełnić szereg warunków, w tym: wymaga się posiadania nieskazitelnego charakteru i rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu, wyższego wykształcenia, odbycia praktyki, a także złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego.Egzamin na doradcę podatkowego

Sam egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców podatkowych z następujących dziedzin:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa,
 2. analiza podatkowa,
 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
 4. materialne prawo podatkowe,
 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
 7. prawo dewizowe,
 8. prawo karne skarbowe,
 9. organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
 10. rachunkowość,
 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Egzamin składa się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Egzamin jest dwuczęściowy (część pisemna oraz ustna). Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu. Co do zasady, po zdaniu części pisemnej można przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia przystąpienia do części pisemnej egzaminu.

Część pisemna egzaminu polega na: rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie w/wym. dziedziny oraz rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Rozwiązując zadanie kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy. Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut. Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób: odpowiedź prawidłowa - dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt, brak odpowiedzi - zero punktów. Rozwiązanie zadania oceniane jest w skali od 0 do 20 punktów. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej: 80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu oraz 10 punktów za rozwiązanie zadania.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań. Zestaw zawiera pytania z co najmniej 6 dziedzin wyżej wskazanych. Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

 


Uprawnienia SGH
Osoby kończące studia, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy między uczelnią a Komisją obejmuje tylko część ustną. W takim wypadku kandydat może przystępować do części ustnej egzaminu lub powtarzać tę część egzaminu w okresie roku od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu po raz pierwszy, nie później jednak niż w okresie 2 lat od ukończenia studiów.

SGH i Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego podpisały 28 sierpnia 2017r. taką umowę.
Umowa określa zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, który jest realizowany przez SGH na studiach drugiego stopnia – studia magisterskie, studia stacjonarne, popołudniowe oraz od roku akademickiego 2020/21 także studia niestacjonarne sobotnio niedzielne na kierunku finanse i rachunkowość, specjalność: podatki w ramach przedmiotów wymienionych w załączniku do Umowy. Jednocześnie weryfikacja umiejętności sporządzania pism procesowych następuje w ramach egzaminu lub zaliczenia z przedmiotu Warsztaty sporządzania pism w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. 

Aneksem z dnia 1 października 2020r. wprowadzono zmiany do umowy, które dotyczą m.in. rozszerzenia programu o studentów studiów niestacjonarnych w trybie  sobotnio niedzielnym, obowiązywania umowy (umowa na czas nieokreślony), a także określa się warunki przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii COVID-19.​

Zgodnie z umową student powinien zrealizować następujące przedmioty:

Przedmioty podstawowe

​Lp. Sygnatura​ ​Nazwa przedmiotu ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS
​1. ​21011 ​prawo gospodarcze ​30 ​4,5
 
 
Przedmioty kierunkowe FiR:
 
​Lp. ​Sygnatura​ ​Nazwa przedmiotu kierunkowego ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS
​2. ​22246 ​prawo finansowe i podatkowe ​45 ​4,5
​3. ​22074 ​zaawansowana rachunkowość finansowa ​45 ​4,5
 

Przedmioty tworzące specjalność podatki na FiR:

​L​p​​. ​Sygnatura ​Nazwa przedmiotu Wymiar godzin ​Punkty ECTS
4.​ 23807 podatki bezpośrednie ​30 ​3
​5. 23696 podatki pośrednie
​30 ​3
​6. 23011
planowanie podatkowe ​30 ​3
​7. ​23750 ​zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy ​30 ​3
​8. ​23358 ​prawo celne ​30 ​3
​ ​razem ​150 ​15
  

Przedmioty związane z kierunkiem FiR (przedmioty do wyboru):

​Lp. ​Sygnatura ​Nazwa przedmiotu ​Wymiar godzin ​Punkty ECTS
9.​ ​22096 ​postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne ​30 ​3
​10. ​23359 ​prawo karne skarbowe ​30 ​3
​11. ​23546 ​propedeutyka rachunkowości ​15 ​1,5
​12. ​23544 ​warsztaty sporządzania pism w postepowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych ​30 ​3
​13. ​23216​ ​postępowanie podatkowe ​30 3​
​14. ​​​23545 ​zawód doradcy podatkowego i etyka zawodowa
​15 ​1,5
​15. ​​23685 ​międzynarodowe planowanie podatkowe​ ​30 ​3
razem​ ​ ​180 18​
 

 

 
 
 

 FAQ

 
 1/ W porównaniu do ogólnych zasad zdawania egzaminu na doradcę podatkowego co zyskuje absolwent, który zrealizuje przedmioty objęte umową?

odp.:Po pierwsze, jest to zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego (pozostaje do zdania część ustna). Po drugie, kandydat na doradcę po zdaniu części pisemnej ma rok na zdanie części ustnej (termin ten liczy się od dnia przystąpienia do części pisemnej), zaś absolwent SGH, który zrealizował przedmioty objęte umową ma również rok​​na zdanie części ustnej (termin ten liczy się od dnia złożenia po raz pierwszy wniosku o dopuszczenie do części ustnej) i sam egzamin ustny osoba ta powinna zdać w okresie 2 lat od ukończenia studiów

 

2/ Jestem studentem studiów niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym. Czy umowa dotyczy także tych studiów?

odp.: Tak, zgodnie z podpisanem aneksem Umowa obejmuje również tych studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2020/21.  

 

3/ Czy zrealizowanie przedmiotów do wyboru z FiR jest obowiązkowym wymogiem uzyskania prawa do zwolnienia z egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego?

odp.: Tak. W ramach przedmiotów do wyboru (zgodnie z wymogami student jest obowiązany do zrealizowania przedmiotów za 15 pkt ECTS) trzeba „dobrowolnie” wybrać wskazane w umowie przedmioty związane z kierunkiem FiR. 

 

4/ Kiedy umowa weszła w życie i w stosunku do jakich przedmiotów obowiązuje?

odp.: Umowa weszła w życie z dniem podpisania, ale ma zastosowanie do studentów, którzy rozpoczęli studia drugiego stopnia – studia magisterskie, studia stacjonarne oraz popołudniowe na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność: podatki począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017. Oznacza to, że zrealizowanie przedmiotów objętych umową przed rokiem akademickim 2016/2017 nie będzie dawało prawa do zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

 

5/ Zgodnie z umową - zwolnienie obejmuje studentów stacjonarnych oraz popołudniowych na kierunku FiR, o specjalności podatki; skoro więc lista przedmiotów zawarta w załączniku do umowy pokrywa przedmioty potrzebne do ukończenia specjalizacji podatki, to czy warunkiem koniecznym, by ubiegać się o zwolnienie z części pisemnej, jest ukończenie studiów? Czy - przyjmując, że jest to możliwe - realizując przedmioty konieczne do uzyskania zwolnienia już w pierwszym roku studiów drugiego stopnia, mogę ubiegać się o dopuszczenie mnie do części ustnej egzaminu?

odp.: Trzeba skończyć studia – umowę „czytamy” razem z ustawą o doradztwie podatkowym, gdzie zgodnie z art. 24 ust. 5:  "Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a, obejmuje tylko część ustną".

 

6/ Czy przedmioty wchodzące w skład ścieżki na doradcę mają być zrealizowane z konkretnymi prowadzącymi czy występuje dowolność? Czy można zrealizować przedmiot po angielsku (pierwsze 5 cyfr sygnatury takie samo)?

odp: Trzeba "zrealizować" przedmioty u osób, które zgłosiły przedmiot o wskazanej sygnaturze. Jeśli kilku wykładowców prowadzi określony przedmiot (np. prawo gospodarcze) można wybrać wykładowcę

 

7/ Czy lista dostępna na tej stronie jest aktualna? 

odp.: Tak powyższa lista jest aktualna (odpowiedzi udzielono 2019/7/8)

 

8/ Mam wątpliwości dot. przedmiotu ,,zarządzanie podatkami...", gdyż nie ma go wyszczególnionego w podlinkowanej umowie ani nie jest ujęty w programie studiów jako przedmiot wchodzący w skład specjalizacji.

odp.: Pomimo tego, że nie jest wskazany w umowie to przedmiot ten jest wymagany do zaliczenia specjalności

 

9/ Czy aby realizować tę ścieżkę, należy podpisać jakąś umowę/inny dokument, czy wystarczy zdać przedmioty z listy, aby uzyskać stosowne zwolnienia?

odp.: Nie, nie trzeba. Po zrealizowaniu przedmiotów i ukończeniu studiów można zawnioskować o odpowiednią wzmiankę w suplemencie dyplomu.

 

10/ Czy dobrze rozumiem, że przedmiot Financial and Tax Law o sygnaturze 222461-xxxx (kod wykładowcy) zaliczy się do ścieżki? W umowie jest wymieniony jako 22246, 0 dziekanat dodaje przy jęz. polskim, 1 przy angielskim.

odp.Z uwagi na różnice w sylabusach wersji polskiej (podlagającej weryfikacji przy zawieraniu umowy) oraz wersji angielskiej zrealizowanie  przedmiotu 222461 (wersja angielska) nie jest „zaliczane” w ramach umowy i należy zrealizować ten przedmiot w wersji polskiej.​


11/ Na stronie KPAiFP widnieje informacja o przedmiocie "optymalizacja podatkowa" (sygnatura 23349) - wg informatora dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021 (https://dziekanat.sgh.waw.pl/informatory/informator_2020_opis_sl_sm.pdf, s. 70) w składzie przedmiotów potrzebnych do wyrobienia specjalności podatki znajduje się "planowanie podatkowe" (sygnatura 23011) - rozumiem, że w przypadku robienia specjalności złożonej z 5 przedmiotów po prostu nastąpiła drobna zmiana, ale czy w kontekście umowy pomiędzy SGH a PKE ds. DP (https://www.gov.pl/attachment/1a64076f-5503-42c9-b401-f890dce27e66) nie powstają pewne komplikacje? Czy student, który wyrobi przedmiot "planowanie podatkowe" oraz wszystkie przedmioty objęte umową, nadal będzie zwolniony z części pisemnej egzaminu?

odp: Tak


12/ Wspomniana powyżej umowa obowiązuje do 31.12.2021 r. - co to oznacza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021? Planowany (i optymistyczny) termin ukończenia tych studiów to połowa 2022 r. Czy studentowi, który wyrobi przedmioty objęte umową oraz ukończy studia w roku 2022, nadal przysługiwać będzie zwolnienie z części pisemnej egzaminu? A co jeśli student (czysto hipotetycznie) wyrobiłby te przedmioty na przykład w 2 semestry, czyli przed 31.12.2021 r.? Wiadomo może, czy SGH planuje przedłużać/podpisywać kolejną taką umowę?

odp. Umowa została przedłużona na czas nieokreślony - aneks z dnia 1 października 2020r. 


13/ Krąży plotka, że przez to, iż w wyniku obostrzeń związanych z pandemią egzaminy na SGH przeprowadzane były w formie online, osoby ubiegające się o zwolnienie z części pisemnej egzaminu na doradcę będą musiały ponownie pisać egzaminy z przedmiotów objętych umową w formie stacjonarnej - na uczelni. Nie wiem jednak, na ile jest to rzetelna informacja, ponieważ zaledwie kilka osób słyszało o tym od "znajomych znajomych". Jeśli to prawda, to prosiłbym o udzielenie więcej informacji na ten temat - na przykład czy dotyczy to wszystkich przedmiotów czy też tylko wybranych ("warsztaty...", "postępowanie...").

odp. zgodnie z aneksem do umowy z dnia 1 października 2020r. w przypadku egzaminów on-line należy weryfikować dożsamość zdających, wykorzystywać oprogramowanie takie, które pozwoli udostępnić pytania w momencie rozpoczęcia egzaminu, nagrywać egzamin, obserwować zdających przy użyciu kamery (np. poprzez platformę e-SGH i w zakresie nagrywania Teams).


 

 Kontakt

 
​Szczegółowych informacji udzieli dr Piotr Karwat (pkarwa@sgh.waw.pl).