Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O Katedrze : O Katedrze – Katedra Rachunkowości Menedżerskiej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Rachunkowości Menedżerskiej - O Instytucie
 

 O katedrze

 
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej powstała w 1992 roku. 
 
Twórcą i wieloletnim kierownikiem katedry była prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska.
 
Aktywność dydaktyczna i naukowa pracowników Katedry skupia się wokół zaawansowanych zagadnień controllingu, rachunkowości zarządczej i finansowej.
 
Zakres i formy aktywności dydaktycznej i naukowej pracowników katedry określa misja katedry oraz jej cele strategiczne. Katedra zapewnia studentom nie tylko bogatą ofertę dydaktyczną, lecz także daje możliwość realizacji specjalności międzykierunkowej Rachunkowość Zarządcza i Controlling oraz pogłębiania wiedzy w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości Menedżerskiej. 
 
Katedra prowadzi ponadto studia podyplomowe:
 1. Podyplomowe Studia Raport Zintegrowany,  
 2. Podyplomowe Studia Rachunkowości Zarządczej i Controllingu.
Pracownicy Katedry:
 
Pracownicy katedry w swojej działalności łączą pracę naukową z praktyką (MAC Auditor Sp. z o.o.) biorąc udział w badaniach sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz uczestnicząc we wdrożeniach systemów rachunkowości finansowej, a także zaawansowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu np.: rachunku kosztów działań (ABC), zrównoważonej karty osiągnięć (BSC). Mają na swoim koncie wiele publikacji oraz zrealizowanych badań własnych, statutowych i projektów celowych, są uczestnikami Ogólnopolskich Zjazdów Katedr Rachunkowości. Biorą udział także w innych konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz w corocznych konferencjach Europejskiego Stowarzyszenia Księgowych (EAA – European Accountants Association).
 
Zadania Rachunkowości Zarządczej:
 
Zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie informacji wspomagających podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, począwszy od decyzji dotyczących bieżącej działalności operacyjnej do decyzji odnoszących się do długookresowej strategii przedsiębiorstwa.
 
Rachunkowość zarządcza wymaga zatem wiedzy interdyscyplinarnej nie tylko z zakresu rachunkowości i finansów, ale także znajomości zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, logistyki czy zarządzania zasobami ludzkimi. Wymaga współpracy z ludźmi na różnych szczeblach zarządzania.
 
Wdrażanie nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej staje się powoli niezbędne dla utrzymania pozycji rynkowej przez przedsiębiorstwa, które pragną iść z duchem czasu. Unowocześnie rachunku kosztów czy monitorowanie realizacji strategii okazuje się nieodzowne, dlatego narzędzia takie jak np. Activity Based Costing czy Balanced Scorecard zyskują sobie coraz większe uznanie, także wśród polskich przedsiębiorców. Wszystko wskazuje na to, że te nowatorskie dziedziny wiedzy będą rozwijały się podobnie jak w krajach zachodnich, co zapewne znajdzie odzwierciedlenie na rynku pracy w zapotrzebowaniu na specjalistów z controllingu i rachunkowości zarządczej.
 
 

 Misja i cele strategiczne

 
Misja Katedry Rachunkowości Menedżerskiej​​​​
 
Rozwijać wiedzę o rachunkowości menedżerskiej oraz promować stosowanie tej wiedzy w praktyce. Stymulować oraz popularyzować wiedzę, naukę, szkolenia, wymianę wszelkich inform​acji oraz idei dotyczących rachunkowości menedżerskiej.
 
Cele strategiczne Katedry Rachukowości Menedżerskiej
 1. Zdobywanie wiedzy o sposobach gromadzenia, analizowania, udostępnia oraz interpretowania informacji ekonomicznych.
 2. Weryfikowanie zdobytej wiedzy poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań rachunkowości menedżerskiej w praktyce.
 3. Ciągłe aktualizowanie zdobytej wiedzy poprzez:
  • prowadzenie własnych badań naukowych,
  • śledzenie najnowszych osiągnięć światowych.
 4. Popularyzowanie posiadanej wiedzy wśród:
  • studentów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, 
  • wszystkich zainteresowanych, poprzez publikacje prasowe oraz książkowe.