Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Edytor zawartości

 
 

 Dr hab. Wioletta Baran, Profesor SGH

 

 
25.09.03.jpgProfesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
biegły rewident
 
Kontakt:
e-mail: wbaran1 (w domenie sgh.waw.pl) lub wioletta.baran (w domenie sgh.waw.pl)
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel. 22 564 92 40 lub 22 564 92 41

Główne formy aktywności zawodowej:
• wykłady i ćwiczenia z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych,
• seminarium w obszarze rachunkowość finansowa a menedżerska, rachunkowość zarządcza, audyt i kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych,
• szkolenie kadry zarządzającej podmiotów leczniczych oraz ich organów tworzących z zakresu rachunkowości zarządczej oraz rachunku kosztów,
• udział w projektach naukowo – badawczych,
• udział w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (działalność szkoleniowa
i doradcza w jednostkach sektora finansów publicznych)

Zainteresowania badawcze:
System informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych w podejmowaniu decyzji zarządczych, pomiar i ocena efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych.

Monografie:
• W. Baran, System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, Wydanie I, s. 414.
• System rachunkowości jako informacyjny komponent bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw [w:] Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw pod. Red. K. Kuciński, CeDeWu, Warszawa 2018.
• Rachunkowość zarządcza w realizacji kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych, [w:] Red. Violetta Korporowicz, Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
• Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych sądów, [w:] Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości, Kowalewski & Wolf, 2015.

Artykuły z listy MNiSW:
• Zarządcze aspekty organów tworzących podmiotów leczniczych (współautorstwo), Studia Prawno-Ekonomiczne T. CXII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 181-200.
• Stopień rozwoju rachunku kosztów w kontekście systemu informacyjnego szpitala (współautorstwo), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,  Stowarzyszenie Księgowych tom 103 (159), 2019, s. 63−79.
• Model oceny dojrzałości rachunku kosztów w szpitalu – koncepcja i empiryczne wykorzystanie (współautorstwo), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,  Stowarzyszenie Księgowych tom 102 (158), 2019, s. 131−154.     
• Informacyjne zasilanie modelu biznesowego podmiotu leczniczego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Nr 5 (808), maj 2017.
• Rachunek kosztów w generowaniu kosztowej informacji zarządczej w podmiotach leczniczych, [w:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami  i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławi” nr 442, Wrocław 2016.
• System informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych [w:] Prace naukowe nr 389 Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod. red. E. Nowaka, R. Kowalaka, M. Chmielowiec-Lewczuk, Wrocław 2015.
• System kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych [w:] Prace naukowe nr 344 Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod. red. E. Nowaka i M. Nieplowicz, Wrocław 2014.
• Management accounting in the implementation of management control in healthcare organizations, W. Baran, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 72 (2013), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2013.
• System rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, W. Baran, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2011.
• Rachunek kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej – ocena wykorzystania regulacji i informacji zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 55 (111), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa, Warszawa 2010.
• Planowanie i kontrola w systemie rachunkowości zarządczej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, Red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
• Potrzeby informacyjne i odpowiedzialność zarządzających w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, Red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
• Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu kosztami placówek medycznych, (współautorstwo) [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. Praktyczne wykorzystanie controlingu finansowego, Red. M. Łyszczak, M. Węgrzyn,
D. Wasilewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
• Ocena wykorzystania zasad rachunku kosztów w placówkach medycznych, (współautorstwo) [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. Praktyczne wykorzystanie controlingu finansowego, Red. M. Łyszczak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Artykuły pozostałe:
• Cost Accounting in Public Hospitals in Poland: Usefulness for Internal and External Purposes, Journal of Health Management, April-June 2017, Vol. 19 No. 2 (współautorstwo).
• Management accounting information system in public healthcare entities in Poland, The 10th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings / Löster Tomáš, Pavelka Tomas (red.), 2016, Libuše Macáková, MELANDRIUM, ISBN 978-80-87990-10-0, s. 103-112 (współautorstwo).
• Selected tools of management accounting in corporate governance of public hospitals in Poland, The 10th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings / Löster Tomáš, Pavelka Tomas (red.), 2016, Libuše Macáková, MELANDRIUM, ISBN 978-80-87990-10-0, s. 1130-1140 (współautorstwo).
• Управленческий контроль в субъектах здравоохранения в Польше [w:] Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, Moskwa 2015, vol. 10 nr 42, s. 61-74.
• Основы управленческого бухгалтерского учета в субъектах здравоохранения (Fundamentals of management accounting in health care units), Научная дискуссия: вопросы экономики и управления 6/2014 (27).
• Warunki funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, Zeszyty Naukowe NR 625, Rachunkowość w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
• Informacja zarządcza w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Pozostałe publikacje:
• Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe. Zasady. Etyka (red. i współautorstwo), Difin, Warszawa 2014.
• Wzorcowy Plan Kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej – ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, G. K. Świderska (red.), Szkoła Główna Handlowa – Oficyna SGH, 2011.
• Analiza funkcjonowania systemu rachunku kosztów i wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne, (współautorstwo), raport z badań własnych zrealizowanych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wrzesień 2010.

Szczegółowa oferta dydaktyczna