Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Mariusz Karwowski
KNoP - Katedra Rachunkowości Menedżerskiej - Skład osobowy
 

 Dr hab. Mariusz Karwowski, Profesor SGH

 

Karwowski_M.png

 

 

 

 

 

 

Profesor w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

biegły rewident
 
Kontakt:
e-mail: mkarwo (w domenie sgh.waw.pl),
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.
 

 

 Główne formy aktywności zawodowej: 
 • Wykłady, laboratoria, seminaria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej.
 • Udział w pracach Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej oraz zarządczej (w tym nowoczesne rozwiązania rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych).
 • Udział w badaniach sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.
 • Udział w pracach związanych z opracowywaniem polityki rachunkowości, zakładowych planów kont oraz zakładowych instrukcji kosztów.

Zainteresowania badawcze:
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności a integracja sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych.

Monografie:

 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (współautor), red. G.K. Świderska i W. Więcław, Mac Consulting/ Difin, Warszawa 2012
 • Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (współautor), red. G.K. Świderska, Mac Consulting/ Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych (współautor), red. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (współautor), red. G.K. Świderska, MAC Consulting/ Difin, Warszawa 2010
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (współautor), red. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę? (współautor), red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

Podręczniki:

 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania testowe i zagadnienia sytuacyjne z rozwiązaniami (współautor), red. G.K. Świderska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Artykuły z listy MNiSW:

 • The Problems Associated with Preparation of Disaggregated Information, Olsztyn Economic Journal 9 (2/2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014
 • Sprawozdawczość dotycząca segmentów jako czynnik integracji rachunkowości finansowej i zarządczej, Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Tom II, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011

Pozostałe publikacje:

 • Opracowanie dotyczące zakresu, sposobu gromadzenia i prezentacji informacji o kosztach świadczeń zdrowotnych dla potrzeb ich wyceny (współautor), red. G.K. Świderska, SGH, Warszawa 2013
 • Przesłanki integracji sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej z perspektywy USA, Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012
 • Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym (współautor), red. G.K. Świderska, SGH, Warszawa 2011
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych (współautor), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy finansowej i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
 • Segmenty zarządcze w rachunkowości finansowej i zarządczej (współautor), Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

Szczegółowa oferta dydaktyczna