Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Małgorzata Krysik

 
Krysik_M.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


Kontakt:
e-mail: mkrysi (w domenie sgh.waw.pl) lub malgorzata.krysik (w domenie sgh.waw.pl),
Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, pokój 329 budynek A,
tel.: 22 564 92 40 lub 22 564 92 41.


Główne formy aktywności zawodowej:
 • Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, seminaria magisterskie i licencjackie,
 • Udział w projektach naukowo-badawczych z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej rachunku kosztów, controllingu.
 • Udział w pracach związanych z wdrożeniami rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH,
 • Koordynator egzaminów z przedmiotów rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów uznawanych w ramach porozumienia między SGH a Krajową Izbą Biegłych Rewidentów,
 • Egzaminator przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Zainteresowania badawcze:
 • nowoczesne rozwiązania  controlingu, rachunkowości zarządczej,  rachunku kosztów -  kierunki rozwoju i możliwości aplikacji w różnych sektorach gospodarki,
 • analiza możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wpływ rachunkowości zarządczej na cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
 • analiza systemów rachunkowości i sprawozdawczości przedsiębiorstw z punktu widzenia zaspakajania potrzeb informacyjnych inwestorów,
 • problematyka budżetowania działalności jednostek gospodarczych; rozliczanie kontraktów długoterminowych.

Monografie:

 • Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (współautor), red. G.K. Świderska, W. Więcław, MAC Consulting/DIFIN, Warszawa 2012,
 • Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, (współautor), red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011,
 • Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych, (współautor), red. G.K. Świderska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011,
 • System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, (współautor), red. E. Nojszewska, Wolters Kluver, Warszawa 2011,
 • Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, (współautor), red. G.K. Świderska, MAC Consulting/DIFIN, Warszawa 2010,
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Definicje, podstawowe problemy, pytania testowe i zadania sytuacyjne z rozwiązaniami, (współautor), red. G.K. Świderska, SKwP , Warszawa 2008,
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom II, (współautor), red. G. K. Świderska (red.), MAC Consulting/DIFIN, Warszawa, 2003.
Artykuły pozostałe:
 • Budżetowanie kosztów i przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych, INFOR, Biuletyn Rachunkowości nr 24, Warszawa 2011.
 • Potencjalne kierunki zmian w budżetowaniu przedsiębiorstw w Polsce, referat, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Poznań 2007,
 • Relacje między teorią a praktyką budżetowania w Polsce w aspekcie standardów edukacyjnych rachunkowości, referat, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Piechowice 2005
Pozostałe publikacje:
 • Budżetowanie przy rozliczaniu kontraktów długoterminowych, [w:] Kontrakty długoterminowe, red. G.K. Świderska, skrypt, MAC Consulting, Warszawa 2011,
 • Studia przypadków z rachunkowości menedżerskiej, (współautor), skrypt, MAC Consulting, Warszawa 2008,
 • Studia przypadków z rachunkowości finansowej, (współautor), skrypt, MAC Consulting, Warszawa 2008,
 • ABC rachunkowości dla menedżera. Zbiór zadań z rozwiązaniami, (współautor), red. G.K .Świderska, MAC Consulting, Warszawa 2007,
 • Budżet według prof. Stanisława Skrzywana a pożądane kierunki zmian dziś i jutro, [w:] M. Gmytrasiewicz (red.), Polska Szkoła Rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004,
 • Potencjalne obszary wykorzystania koncepcji obiektowego rachunku kosztów w budżetowaniu przedsiębiorstw branży farmaceutycznej, [w:] G. K. Świderska (red.), Obiektowy rachunek kosztów działań. Koncepcja i zastosowania, Monografie i opracowania nr 526, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004,