Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Kryzysy gospodarcze a ochrona inwestorów
KNoP - Katedra Rachunkowości Menedżerskiej - Konferencje i seminaria
 

 Kryzysy gospodarcze a ochrona inwestorów

 
Sprawozdanie z konferencji „Kryzysy gospodarcze a ochrona inwestorów”
​15 maja 2010 roku w nowo wybudowanym budynku Szkoły Głównej Handlowej odbyła się Konferencja „Kryzysy gospodarcze a ochrona inwestorów”. Konferencję zorganizowała Katedra Rachunkowości Menedżerskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Gertrudy Krystyny Świderskiej. Patronem merytorycznym wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
Konferencję otworzyli Rektor SGH Janusz Stacewicz oraz Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Andrzej Herman. Powitali oni uczestników, a ponadto wyrazili zadowolenie z organizacji Konferencji poświęconej prezentacji wyników tak ważnych i aktualnych badań.
 
W programie Konferencji zaplanowano dwie sesje. Pierwsza była poświęcona wynikom badań statutowych, nad „Wpływem jakości sprawozdań finansowych na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych”. Badania prowadził w latach 2007-2009 zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej i Instytutu Ekonometrii SGH, w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Pierwszej sesji przewodniczyła prof. dr hab. Irena Hejduk, która po krótkim wprowadzeniu oddała głos kolejnym prelegentom, którzy przedstawiali wnioski wynikające z różnych obszarów badania, a także uzupełniali swoje wystąpienie o najnowsze zmiany. Kolejno wystąpili: prof. dr hab. Gertruda Świderska, kierownik projektu badawczego, mgr Szczepan Borowski, dr Mariusz Karwowski, dr Małgorzata Świderska, dr Marcin Pielaszek oraz prof. dr hab. Marek Gruszczyński.
 
Prof. dr hab. Gertruda Świderska przedstawiła zespół badawczy, a także cele, zakres badań oraz wypracowane rezultaty. W trakcie prowadzonych badań utworzono liczbową reprezentację ujawnień w postaci indeksu PCDI (Polish Corporate Disclosure Index). PCDI jest wskaźnikiem ujawnień, którego konstrukcja została oryginalnie sformułowana w tym badaniu. Wydaje się, że jest to pierwszy polski wskaźnik ujawnień. Wskaźnik powstał na podstawie szczegółowej analizy ujawnień w poszczególnych spółkach. Ogółem dla każdej spółki wzięto pod uwagę 172 elementy ujawnień, które uczestniczą w PCDI z odpowiednimi eksperckimi wagami.
 
Najciekawszym wnioskiem z prowadzonych badań jest informacja, że spółki o wyższym wskaźniku ujawnień charakteryzuje wyższy poziom ochrony inwestora ale również lepsza pozycja konkurencyjna. Okazało się, ze obecny poziom ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF, nie tylko nie wpływa negatywnie na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, lecz wręcz przeciwnie powoduje jej wzrost.
 
Kolejny prelegent, mgr Szczepan Borowski, przedstawił metodologię i zakres badania ujawnień w sprawozdaniach finansowych na podstawie dwóch wybranych obszarów analizy – zarządzania ryzykiem oraz wartości godziwej. Od 2007 roku obowiązkowe jest stosowanie MSSF 7 w zakresie ujednolicenia zakresu ujawnianych informacji dla wszystkich jednostek gospodarczych, uszczegółowienia wytycznych w zakresie prezentacji informacji jakościowych o zarządzaniu ryzykiem oraz wprowadzenia obowiązku prezentowania informacji ilościowych o ryzyku finansowym. Mgr Borowski wykazał, że zakres stosowania wartości godziwej w sprawozdawczości finansowej zwiększa się. Przedstawił również wpływ kryzysu gospodarczego na zakres stosowania w sprawozdaniach finansowych wartości godziwej. Wdrożono zmiany w MSR 39 pozwalające na reklasyfikację aktywów finansowych w ramach różnych kategoriami na potrzeby wyceny na dzień bilansowy oraz wprowadzono wymóg klasyfikacji metod ustalania wartości godziwej w MSSF 7.
 
Dr Mariusz Karwowski przedstawił, jakie jest znaczenie rezerw z punktu widzenia badania ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Przedstawił on również sposób badania stopnia ujawnień informacji o rezerwach w zakresie polityki rachunkowości, ujawnień obowiązkowych oraz dobrowolnych. W ostatniej części prezentacji zaprezentowano wyniki badań stopnia ujawnień dla branży chemicznej.
 
Dr Małgorzata Świderska zaprezentowała wnioski z analizy sprawozdania zarządu z działalności. Przedstawiła również sposób badania stopnia ujawnień informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności w zakresie polityki rachunkowości, ujawnień obowiązkowych oraz dobrowolnych.
 
Dr Marcin Pielaszek przedstawił pomiar pozycji konkurencyjnej emitentów papierów wartościowych. Po przedstawieniu, dla czego firmy nie ujawniają informacji finansowych, dr Pielaszek zaprezentował definicję pozycji konkurencyjnej oraz kluczowe czynniki sukcesu. Zgodnie z przyjętą za Strategorem definicją, pozycja konkurencyjna jest sumą sił i słabości przedsiębiorstwa i zależy od stopnia opanowania kluczowych czynników sukcesu, analizowanych przede wszystkim w kontekście branży (dziedziny), w której działa przedsiębiorstwo. Do najczęściej analizowanych kluczowych czynników sukcesu należą: 
 • Rynkowa pozycja przedsiębiorstwa (udział w rynku)
 • Kompetencje techniczne i opanowanie technologii 
 • Marka i zakorzenienie rynkowe 
 • Rentowność i siła finansowa 
 • Kosztowa pozycja przedsiębiorstwa 
Dalej dr Pielaszek przedstawił mierniki przyjęte dla potrzeb badania - udział w rynku, pozycję kosztową, rentowność oraz wskaźnik Pentor – oraz przekazał wybrane wyniki badania. W ostatniej części zaprezentował przykład powiązania z zakresem ujawnień.

Kolejny prelegent, prof. dr hab. Marek Gruszczyński, zaprezentował międzynarodowe trendy w zakresie pomiaru pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przedstawił badania prowadzone w SGH w kontekście badań realizowanych w innych ośrodkach naukowych na świecie i wykazał, że zakres badań polskich był szeroki, a badania kompleksowe. Wskazał również możliwe obszary dalszego rozwoju badań w tym obszarze.

Po przerwie rozpoczęto kolejną sesję – panel dyskusyjny zatytułowany „Kryzys a znaczenie wiarygodnych sprawozdań finansowych – czego oczekują ekonomiści, zmiany w rachunkowości.” Panel poprowadziła prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska, a uczestniczyli w nim: Joanna Dadacz Dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, prof. dr hab. Stanisława Surdykowska – kierownik Katedry Rachunkowości Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Wojciech Więcław, pracownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka zwróciła uwagę na relację między jakością informacji płynących z systemu rachunkowości a badaniem sprawozdań finansowym. W swojej wypowiedzi wskazała na ryzyko związane z powiązaniem audytora z badanym podmiotem. Wskazała na możliwe rozwiązanie problemu poprzez wprowadzenie przepisów określające wybór audytora i nakazujące wybór biegłego przez podmiot niezależny od spółki.

Dalej głos zabrała dyr. Joanna Dadacz, która potwierdziła, że podejmowane są dyskusje dotyczące możliwości ochrony inwestorów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wywołanymi powiązaniem audytora z badanym podmiotem. Wskazała jednak, że ze względu na różnice w kosztach audytu między podmiotami oraz swobodę wyboru audytora trudno będzie stworzyć odpowiednie narzędzie regulacyjne.

Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska, w odpowiedzi na wypowiedź prof. Mączyńskiej-Ziemackiej, przedstawiła argumenty wskazujące na ograniczone możliwości biegłych rewidentów i zależność tychże od zarządzających podmiotem. Nawiązując do licznych przykładów głównie z rynku amerykańskiego, zwróciła uwagę, że zaistniałe przestępstwa gospodarcze zawsze odbywały się przy aprobacie i z inicjatywy zarządzających spółką.

Dr Wojciech Więcław w swojej wypowiedzi przedstawił wpływ wyceny aktywów i zobowiązań finansowych według wartości godziwej na sytuację majątkową, finansową i wyniki finansowe spółek notowanych na GPW (w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzone wg MSSF. Z prowadzonych przez dr Więcława badań wynika, że wycena aktywów i zobowiązań finansowych wg wartości godziwej jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem. Wiążą się z nią jednak problem wpływu ryzyka kredytowego na wycenę zobowiązań finansowych wg wartości godziwej i wynik na zobowiązaniach finansowych.

Na zakończenie panelu dyskusyjnego udział w dyskusji wzięli inni uczestnicy konferencji. Zadano wiele istotnych pytań dotyczących ochrony inwestorów, zarządzania ryzykiem w spółkach oraz roli biegłych rewidentów. Program konferencji wywołał wiele interesujących dyskusji i ożywioną wymianę poglądów. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników organizatorzy zapewnili, że idea organizowania konferencji poświęconych problematyce ochrony inwestorów będzie kontynuowana.
 

 RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI KATEDRY RACHUNKOWOŚCI MENEDŻERSKIEJ „KRYZYSY GOSPODARCZE A OCHRONA INWESTORÓW”

 
 • ​​Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dr hab. Andrzej Herman, prof. nadzw.SGH
 • Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej prof. zw. dr hab. Gertruda Świderska
 • prof. zw. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • prof. dr hab. Stanisława Surdykowska
 • prof. dr hab. Jan Turyna
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz
 • dr hab. Marek Gruszczyński, prof. nadzw. SGH
 • dr hab. Anna Karmańska, prof. nadzw. SGH
 • dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prof. nadzw. SGH
 • Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów