Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Organizacja i Kierowanie NR 2 (176) 2017

 

Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
WSTĘP

--------------------------------------------------  

Ewa Stańczyk-Hugiet
IMPLIKACJE TEORII ZALEŻNOŚCI W BADANIACH RELACJI
Streszczenie
Relacje międzyorganizacyjne znajdują się w nurcie badań i zarządzania strategicznego i marketingu, a także wielu innych szczegółowych dyscyplin. Eksponuje się w nich często racjonalność dostępu do zasobów. To skierowało uwagę w kierunku teorii zależności od zasobów w celu przeanalizowania potencjału tej teorii w badaniach relacji. W rezultacie przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że w szczególności ujmowanie problematyki relacji międzyorganizacyjnych w epistemologii teorii zależności od zasobów daje możliwości rozwijania tej teorii w odniesieniu do organizacji o malej sile, tym samym niweluje asymetrię siły podmiotów w populacji.
Słowa kluczowe: zależność od zasobów, relacje, populacja
 
IMPLICATIONS OF RESOURCE DEPENDENCE THEORY IN RESEARCHING RELATIONS
Abstract
Inter-organizational relationships are in the mainstream of research in the field of inter alia strategic management and marketing, as well as in many other specific disciplines. Research often exposes access to resources’ rationality. It has been directed consideration towards the resource dependence theory, in order to explore the potential of this theory in the study of relationships. As a result of conducted analysis it has been allowed to conclude that, in particular, the recognition of the problems of inter-organizational relationships in epistemology of resource dependence theory provides opportunities to extent this theory in regard to the low power organizations, and thus to eliminate the asymmetry of power between entities in the population.
Key words: resource dependence, inter-organizational relationship, population
 
--------------------------------------------------  
 
Sylwia Stańczyk
SIEĆ W JĘZYKU EKOLOGÓW ORGANIZACJI
Streszczenie
W obliczu luki badawczej, jaką zidentyfikowano w obszarze dorobku ekologów organizacji w polskim piśmiennictwie, celem artykułu jest zaprezentowanie sieci międzyorganizacyjnej z tej perspektywy. Opracowanie jest wynikiem szczegółowych studiów wiodącej literatury przedmiotu. W ostateczności podjęto próbę wskazania podstawowych różnic w postrzeganiu
sieci międzyorganizacyjnych w perspektywie strategicznej i ekologicznej. Należy nadmienić, że nie istnieją żadne ścisłe badania wyjaśniające różnice między obiema perspektywami epistemologicznymi w zarządzaniu, a opracowanie zachęca do dalszych dyskusji na ten temat i przeprowadzania dalszych badań literaturowych. Słowa kluczowe: ekologia organizacji, sieć międzyorganizacyjna, populacja, ekosystem biznesu
 
THE NETWORK IN ORGANIZATIONAL ECOLOGISTS INTERPRETATION
Abstract
In the face of research gap in Polish literature that has been identified in the area of organizational ecologists’ conceptual framework, this study aims to investigate an inter-organizational network from the ecological point of view. The paper is a result of detailed literature studies. In the conclusion, strategic versus ecological perspective comparison will be carried
out, and various criteria of a network differentiating between the two views will be proposed. It is worth to point out that there are no strict studies explaining differences between bothof the network’s perspectives in management literature and the paper aspires to fill that gap as well as provide contribution to further consideration and discussion as a result of extensive literature studies.
Key words: organizational ecology, inter-organizational network, population, business ecosystem
 
--------------------------------------------------  
 
Piotr Pachura
IDENTYFIKACJA RELACJI ORGANIZACYJNYCH W KONTEKŚCIE ONTOLOGII PRZESTRZENI
Streszczenie
Punktem wyjścia i główną motywacją do przygotowania niniejszego artykułu była obserwacja, iż w polskiej oraz światowej literaturze naukowej występuje stosunkowo niewielka liczba publikacji poświęconych analizie problematyki przestrzeni w jej ontologicznym rozumieniu, a odnoszących się jednocześnie do wyzwań stojących przed zarządzaniem organizacjami.
Celem artykułu jest przyczynek do konceptualizacji zagadnienia przestrzeni w kontekście identyfikacji zespołów relacji organizacji. Identyfikacje zespołów relacji organizacyjnych przeprowadzono na podstawie zastosowania autorskiego modelu „diamentu przestrzeni”, opisującego główne wymiary przestrzenności z punku widzenia funkcjonowania organizacji. Wynikiem badań jest określenie zespołów relacji w czterech wymiarach: relacji w przestrzeni organizacji, relacji w przestrzeni glokalnej, relacji w przestrzeni topicznej oraz zespół relacji w cyberprzestrzeni.
Słowa kluczowe: przestrzeń, organizacja, relacje, model „diamentu przestrzeni”
 
THE IDENTIFICATION OF ORGANIZATIONAL RELATIONS IN A CONTEXT OF ONTOLOGY OF SPACE
Abstract
The starting point and the main motivation for this article preparation was an observation that in the Polish and world scientific literature is the relatively low number of publications devoted to the analysis of the problems of space in its ontological meaning, and both relating to the challenges facing the management of organizations. The aim of the article is a contribution to the conceptualization of the space issues in the context of identifying groups of organizational relations. This identification of organizational relations was based on an implementation of model of “Diamond space”, describing the main dimensions of spatiality from the point of view of the organization. The result of the research is identyfication relationships in four dimensions: relationships in organizational space, relationships in the global space, relations in contextual space and relationships in cyberspace.
Key words: space, organization, relations, model of „diamond space”
 
--------------------------------------------------  
 
Elżbieta Urbanowska-Sojkin
WYBORY STRATEGICZNE – U PODSTAW „BEZWŁADNOŚCI” PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
Streszczenie
Szczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy powinna być przyszłość otoczenia i podmiotów w nim działających. Dla dalszych rozważań ważne są stwierdzenia wskazujące na konsekwencje warunków niepewności dla rozwoju przedsiębiorstw. Przedmiotem opracowania, wbrew dominującemu w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego, są fundamenty koncepcyjne wyborów strategicznych indukujące stan nieelastyczności, swoistej bezwładności. Celem jest rozważenie zasadności wykorzystania koncepcji „ścieżki zależności” określanej także mianem „samoograniczającej” lub „samowarunkującej” do wyjaśniania utrwalania i „zamykania” (lock-in) sposobów działania w fundamentalnym zakresie. Analiza teoretycznych aspektów dowodzi znaczącego znaczenia podejścia ewolucyjnego i relacji.
Słowa kluczowe: wybory strategiczne, niepewność, path dependence
 
STRATEGIC CHOICES AT THE BASIS OF CORPORATE “INERTIA” IN ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY
Abstract
The future of the environment and the entities acting therein should be of special interest to researchers. It is crucial to refer to statements indicating what the consequences of uncertainty are for the development of companies. Contrary to a popular view that can be found in the literature on strategic management, the present article is focused on the conceptual
foundations of strategic choices which induce a state of inelasticity, a specific inertia. The aim of the article is to consider the adequacy of using the concept of path dependence to explain how the ways of acting get fixed and locked-in on a fundamental level. An analysis of the theoretical aspects suggests a considerable importance of the relation and evolutionary approach.
Key Words: Strategic choices, uncertainty, path dependence
 
--------------------------------------------------  
 
Janusz Marek Lichtarski, Katarzyna Piórkowska, Krzysztof Ćwik
UZALEŻNIENIE STRATEGICZNE: PERSPEKTYWA SIECI MIĘDZYORGANIZACYJNYCH
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i próba wyjaśnienia zjawiska tzw. uzależnienia strategicznego organizacji od sieci międzyorganizacyjnej, w której dany podmiot funkcjonuje w oparciu o silne relacje z pozostałymi uczestnikami sieci. Zjawisko uzależnienia strategicznego zostało przedstawione z dwóch odmiennych perspektyw: uczestnika sieci (podmiotu uzależnionego) oraz integratora (podmiotu uzależniającego). Cel został zrealizowany przez pogłębione studia literatury. W konsekwencji zarysowano zagrożenia i ograniczenia szeroko rozumianej współpracy sieciowej w obliczu zjawiska zakorzenienia (uwikłania) w sieci międzyorganizacyjnej oraz zaproponowano kierunki przyszłych badań w tym zakresie. Słowa kluczowe: sieć międzyorganizacyjna, strategiczne uzależnienie, zakorzenienie w sieci, władza w sieci
 
STRATEGIC ADDICTION: INTER-ORGANIZATIONAL NETWORKS PERSPECTIVE
Abstract
The aim of the paper is to identify and explain the phenomenon „strategic addiction” comprehended as organizational (network member) addiction to operate in a given inter-organizational network in terms of strong ties with the other network members. The strategic addiction has been highlighted from two perspectives: a network member (an enterprise(s) being addicted) and an integrator (an enterprise that addicts). The aim has been realizedthrough deepened literature review. Consequently, threats and limits of widely understood network cooperation with regard to the network embeddedness phenomenon have been emphasized as well as the research directions have been posed.
Key words: inter-organizational network, strategic addiction, network embeddedness, network power
 
--------------------------------------------------  
 
Aleksandra Sus
MIKRO- I OTWARTA STRATEGIA. KONTEKST EKOSYSTEMU
Streszczenie
Próba wyjaśnienia związków pomiędzy elementami triady: mikrostrategia – otwarta strategia – ekosystem strategiczny jest głównym celem poznawczym niniejszego opracowania. Inspiracją napisania artykułu był przede wszystkim brak prac (analiza bazy Web os Science), które wiązałyby te kategorie w jeden spójny system. Strategia w kontekście mikro została przedstawiona w optyce: indywidualnych aktywności (microactions), mikrodeterminantów (microaspects) oraz mikropodstaw (microfundations). Jako skutek antropomorfizacji podmiotów gospodarczych skutkuje i/lub wiąże się z otwarciem organizacji na pozostałe podmioty, którymi są członkowie jej otoczenia. Tak powstaje otwarta strategia. Całość tych uwarunkowań tworzy nowy ekosystem organizacji, który jest kształtowany przez celowe interakcje nowej, społeczności organizacji, otwartej na kooperacje i konkurencję, które wiążą zaufanie, współpraca i współtworzenie wartości. Niniejsze opracowanie ma charakter teoriopoznawczy, przy tworzeniu którego wykorzystano obserwacje i wnioski z literatury tematu, w oparciu o wnioskowanie indukcyjne.
Słowa kluczowe: mikrostrategia, strategia otwarta, ekosystem
 
MICRO- AND OPEN STRATEGY IN AN ECOSYSTEM CONTEXT
Abstract
The main cognitive objective of this study is an attempt to explain the relationship between the elements of the micro-strategy – open strategy – strategic ecosystem triad. The inspiration to write the article was primarily the lack of papers (in the Web of Science database) presenting these categories as elements of a coherent system. Strategy in micro scale is presented through the context of: microactions, microaspects and microfoundations. Anthropomorphisation of business entities results in the opening of the organization to entities which are the members of its surroundings. This is how open strategy begins. All these conditions create a new ecosystem of organizations that is shaped by purposeful interactions of a new community of organizations which are open to cooperation and competition, and are connected by mutual trust, collaboration and co-creation of value. This study is of theoretical character, involves observations and conclusions from the available literature, and bases on inductive inference.
Key words: micro-strategy, open strategy, ecosystem
 
--------------------------------------------------  
 
Wojciech Czakon
ŚWIADOMOŚĆ SIECIOWA W STRATEGIACH RELACYJNYCH
Streszczenie
Nurt relacyjny w zarządzaniu strategicznym przekroczył etapy rozpoznania zjawiska, a także jego zastosowania do wyjaśniania przewagi strategicznej przedsiębiorstwa. Pojedyncze relacje międzyorganizacyjne oraz sieci mogą przyczyniać się do osiągania celów strategicznych, stają się narzędziem strategii. W artykule zidentyfikowano wyróżnik strategii relacyjnych w postaci poszukiwania źródeł renty ekonomicznej poza granicami przedsiębiorstwa. Rozpoznano trzy odrębne logiki strategii relacyjnych, wynikające ze stosowanych w literaturze ram teoretycznych badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi: strukturalną, zasobową oraz tworzenia wartości. Ponadto, wskazano na zmienną interweniującą pomiędzy otoczeniem sieciowym a stosowaniem strategii relacyjnych, tj. postrzeganie otoczenia sieciowego. Sformułowano
propozycję, iż warunkiem istnienia obrazów sieci jest świadomość sieciowa stratega.
Słowa kluczowe: strategie relacyjne, sieci, świadomość, postrzeganie, obraz
 
NETWORK AWARENESS IN NETWORK STRATEGIES
Abstract
The relational view in strategic management has developed beyond the phenomenon recognition to explain advantage of firms through their relationships. Dyads and networks may contribute to strategic objectives achievement, and have become instrumental to strategies. This paper identifies a distinctive feature of relational strategies i.e. rent seeking beyond
organizational boundaries. Extant literature theoretical frameworks indicate three strategic logics: structural, resource based and value-creation oriented. Furthermore, strategist’s perception as an intervening variable between network context and network strategizing has been examined. We propose that network awareness is a condition for developing network pictures, which are associated to network strategies.
Key words: relational strategies, network, awareness, perception, picture
 
--------------------------------------------------  
 
Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska
INNE SPOJRZENIE NA ŹRÓDŁA POTENCJAŁU KONKURENCYJNEGO ORGANIZACJI
Streszczenie
W artykule podejmujemy problem twórczych zachowań ludzi w organizacji, traktowanej jako społeczny system złożony. Rozważania osadzamy w zasobowym podejściu do przewagi konkurencyjnej. Wyniki badań dają odpowiedź na pytanie: jakie procesy odpowiadają za twórcze wykorzystanie zasobów w organizacji i w konsekwencji za przewagę konkurencyjną? Badania prowadziliśmy w oparciu o krytyczną analizę literatury. W treści artykułu przedstawiamy koncepcję dynamicznego ujęcia uczenia się organizacji w warunkach zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania. Od tego, w jaki sposób menedżerowie potrafią wykorzystać te procesy, zależy potencjał konkurencyjności, i tym samym możliwości osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej organizacji we współczesnym otoczeniu. Nałożenie na siebie dwóch perspektyw teoretycznych (teorii złożoności i teorii zasobowej) w zakresie wyznaczonego problemu badawczego pozwoliło zwrócić uwagę na szereg wniosków istotnych dla zarządzania. W szczególności, w sferze teorii, konieczna jest głęboka refleksja nad założeniem o organizacji jako systemie w równowadze. Z nauk o złożoności wyłania się bowiem odmienny paradygmat opierający się na twierdzeniu, że organizacje należy utrzymywać daleko od równowagi, tj. na krawędzi chaosu, przez konkurowanie, samoorganizowanie się i kooperowanie. Drugim wnioskiem, bliższym praktyce zarządzania, jest potrzeba nowego ujęcia przywództwa w zakresie tworzenia oczekiwanej wartości przez strategiczne jednostki zdywersyfikowanych korporacji.
Słowa kluczowe: społeczne systemy złożone, uczenie się organizacji, przewaga konkurencyjna
 
DIFFERENT APPROACH TO THE SOURCES OF COMPETITIVE POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
Abstract
In this article we focus on creative behaviours of people in the organization, considered as complex system. As theoretical ground we use the resource based theory. The results of the research, are answering the question: what processes are responsible for the creative use of resources in the organization and, consequently, its competitive advantage? The results was received on the bases of critical literature analysis. In the article we present the concept of the dynamic approach to organizational learning in the conditions of ordinary and extraordinary management. How managers can take advantage of these processes effects the potential of competitiveness and thus the actual ability to achieve and maintain a competitive advantage by the organization. Superposition of two theoretical perspectives (complexity theory and the RBT) within the area of the research, helped to draw attention to a number of conclusions relevant to the management. In particular, in the field of theory, it is necessary to change the previously unquestioned assumptions about the organization as a system in equilibrium. From the perspective of complexity science emerges a different paradigm, based on the assumption that organizations must be far from equilibrium, i.e. on the edge of chaos, due to competition, self-organization and cooperation. The second conclusion, that is closer to the management practice, is the need for a new leadership approach in diversified corporations in the context of expected value added generated by the strategic units.
Key words: complex social systems, learning of organization, competitive advantage
 
--------------------------------------------------  
 
Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki
PRZYWÓDZTWO STRATEGICZNE A TWORZENIE WARTOŚCI W ORGANIZACJACH
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest konceptualizacja przywództwa strategicznego obejmująca zdefiniowanie tego konstruktu oraz syntezę wymiarów, charakterystyk i kompetencji zidentyfikowanych w tym procesie. W szczególności wskazano na elementy przywództwa strategicznego istotne współcześnie w organizacjach przedsiębiorczych. Następnie zestawiono procesy przywództwa strategicznego z procesami tworzenia wartości, skupiając się również na koncepcji przewodzenia od środka. W wyniku dokonanej konceptualizacji przedstawiono model procesowy przywództwa strategicznego. Wreszcie zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych analizujących poziom przywództwa strategicznego, godzenie sprzeczności w wymiarach przywództwa oraz powiązanie przywództwa z tworzeniem wartości w organizacjach w Polsce.
Słowa kluczowe: wartości, przywództwo, efektywność
 
STRATEGIC LEADERSHIP AND VALUE CREATION IN ORGANIZATIONS
Abstract
This paper seeks to address the issue of strategic leadership and relate it to the value creation processes. We conceptualize the construct of strategic leadership, by presenting its definitions, characteristics, elements, and dimensions, as well as describing strategic leaders’ competences. We focus on the concept of inside-out leadership, as well as identify the strategic leadership as a set of contradictions that need to be managed. As a result, we identify a input-output model of strategic leadership, where value creation acts as a dependent variable. Finally, we present empirical research of organizations in Poland, that indicates the level of strategic leadership, shows the ability to reconcile its contradictions and correlates strategic leadership with value creating processes.
Key words: vatue creation, leadership, performance
 
--------------------------------------------------  
 
Michał Organa, Jerzy Niemczyk
PRZYWÓDZTWO W SIECIACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH – PERSPEKTYWA POZIOMÓW ROZWOJU SIECI

Streszczenie
Sieci międzyorganizacyjne są już dojrzałym rozwiązaniem organizacyjnym. Dlatego też coraz więcej badań dotyczących sieci nie koncentruje się na definiowaniu ich istoty, ale poszukiwaniu w różnych przestrzeniach zarządzania skutecznych rozwiązań zarządzania sieciami. Celem artykułu jest zidentyfikowanie na poziomie hipotezy badawczej jednego z takich rozwiązań związanego z badaniem typów przywództwa charakterystycznych dla określonych poziomów rozwoju sieci międzyorganizacyjnej.
Słowa kluczowe: sieci międzyorganizacyjne, ewolucja sieci, przywództwo, przywództwo w sieciach
 
LEADERSHIP IN INTERORGANIZATIONAL NETWORKS – PERSPECTIVE OF NETWORK DEVELOPMENT LEVELS
Abstract
Interorganizational networks are already a mature organizational solution. Therefore, more and more studies concerning networks are not focused on defining their essence, but searching effective solutions of network management in different areas of management. The main goal of this article is to identify at the stage of research hypothesis one of such solutions associated with leadership types characteristic for certain levels of interorganizational networks development. Key words: interorganizational networks, evolution of networks, leadership, leadership in networks
 
--------------------------------------------------  
 
Przemysław Zbierowski
PRZYWÓDZTWO W KONTEKŚCIE POZYTYWNYM – AUTENTYCZNOŚĆ LIDERA I KAPITAŁ PSYCHOLOGICZNY
Streszczenie
Artykuł wypełnia zidentyfikowaną teoretyczną i empiryczną lukę badawczą dotyczącą relacji między kapitałem psychologicznym lidera i poziomem jego/jej autentyczności. Jego celem jest teoretyczne i empiryczne zbadanie wpływu kapitału psychologicznego na przywództwo autentyczne. W artykule zaprezentowano kolejno: filozofię pozytywnej teorii organizacji, koncepcje przywództwa autentycznego i kapitału psychologicznego, wyprowadzenie hipotezy, metodykę i wyniki badań, ich omówienie, znaczenie, implikacje praktyczne, ograniczenia i kierunki badań w przyszłości. Badania wskazały, że przywództwo autentyczne znajduje się pod umiarkowanym wpływem kapitału psychologicznego, w szczególności nadzieja wpływa na samoświadomość, a optymizm i odporność wpływają na zinternalizowaną perspektywę moralną.
Słowa kluczowe: pozytywna teoria organizacji, przywództwo autentyczne, kapitał psychologiczny
 
LEADERSHIP IN POSITIVE CONTEXT – AUTENTHICITY OF THE LEADER AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL
Abstract
The paper fills the theoretical and empirical gaps concerning the relation between psychological capital (PsyCap) of the leader and the degree of his/her authenticity. Its purpose is to theoretically and empirically test the impact of PsyCap on authentic leadership. The paper presents the philosophy of positive organizational scholarship (POS), the concepts of psychological capital and authentic leadership, hypothesis development, research methods and results, their discussion, significance, practical implications, limitations and future research directions. The research revealed that authentic leadership is under medium influence of psychological capital, more specifically, hope is the determinant of self-awareness and optimism and resilience are antecedents of internalized moral perspective.
Key words: positive organizational scholarship, authentic
leadership, psychological capital
 
--------------------------------------------------  
 
Anna Walecka, Aneta Zelek
KAPITAŁ RELACYJNY FIRM W PREWENCJI I INTERWENCJI ANTYKRYZYSOWEJ
Streszczenie
Prezentowany artykuł przedstawia raport z badań empirycznych dotyczących potencjalnego wpływu kapitału relacyjnego na wzmocnienie działań prewencyjnych i interwencyjnych w przedsiębiorstwach wobec zjawisk kryzysowych i dekoniunkturalnych. Na tle przeprowadzonych w 57 podmiotach gospodarczych badań jakościowych autorki pozytywnie weryfikują hipotezę zakładającą, że istnieje istotna zależność między nasileniem i jakością różnego rodzaju relacji firm z interesariuszami w otoczeniu gospodarczym a ich faktyczną kondycją ekonomiczną i przyszłymi perspektywami wzrostu. Dodatkowo autorki wykazują, że kadry kierownicze rzadko wykorzystują świadomie i intencjonalnie elementy kapitału relacyjnego jako medium w programach antykryzysowych.
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kryzys, sytuacja kryzysowa, interwencja kryzysowa. Prewencja antykryzysowa
 
RELATIONAL CAPITAL IN CRISIS PREVENTION AND INTERVENTION
Abstract
This article presents the empirical research report on the potential impact of relational capital on strengthening prevention and intervention actions of enterprises facing crises or recession. On the basis of qualitative research, conducted in 57 companies, authors positively verify the hypothesis, which assumes that there is a significant correlation between the intensity and quality of different kinds of relationships with business stakeholders in the economic environment and actual economic condition and future growth prospects. Additionally, authors suggest that executives very rarely use consciously and intentionally relational elements of capital as a medium in an anti-crisis programs.
Key words: relational capital, crisis, crisis situation, crisis intervention, crisis prevention
 
--------------------------------------------------  
 
Wiesław Matwiejczuk, Justyna Grześ-Bukłaho
KAPITAŁ RELACYJNY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA DEWELOPERSKIEGO
Streszczenie
Artykuł zawiera teoretyczne ujęcie oraz prezentuje wyniki prowadzonych przez autorów badań empirycznych w zakresie znaczenia kapitału relacyjnego dla przedsiębiorstw deweloperskich. Celem artykułu była odpowiedź na pytania dotyczące czynników determinujących relacje między poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, powiązań biznesowych oraz relacji najsilniej wpływających na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez deweloperów. Wskazano na specyfikę relacji handlowych przedsiębiorstw w branży budowlanej. Wyraża się ona z jednej strony w rywalizacji o zamówienia na wykonywanie robót czy usług, a z drugiej strony w kooperacji w fazie realizacji. Ponadto zaprezentowano znaczenie wybranych czynników dla funkcjonowania dewelopera. Wskazano, że kluczowe znaczenie mają: reputacja firmy, relacje z klientami, aktywna polityka reklamowa oraz stabilna kondycja finansowa. Determinantem sukcesu na rynku jest jakość wykonania. Dowodzi to konieczności budowania pozytywnych relacji zarówno z klientami, pracownikami, jak i partnerami biznesowymi czy podwykonawcami.
Słowa kluczowe: relacje, przedsiębiorstwo deweloperskie, konkurencyjność
 
RELATIONAL CAPITAL IN THE FUNCTIONING OF THE DEVELOPMENT ENTERPRISE
Abstract
Article contains a theoretical approach and presents the results of empirical examinations conducted by authors in importance of relational capital for development enterprise. The aim of the article was a response to questions about the factors determining the relationship between the individual participants of the investment process, links and business relations most strongly influence to obtain a competitive advantage by developers. They pointed to the specificity of trade relations of enterprises in the construction industry. It is expressed on the one hand in the competition for the contracts for the works or services, and on the other hand, on cooperation in the implementation phase. Moreover, they presented the importance of selected factors for the functioning of the development enterprise. They showed that a goodwill, relations with customers, an advertising active policy and a stable financial position had a key importance. On the market the quality of the workmanship is a determinant of the success. It is proving to the need to build positive relationships both with customers, employees, business partners or subcontractors.
Key words: relationships, development enterprise, competitiveness
 
--------------------------------------------------  
 
Katarzyna Czernek
ZAKORZENIENIE SPOŁECZNE JAKO STYMULANTA ZAUFANIA W KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH
Streszczenie
W artykule podjęto problematykę zaufania oraz społecznego zakorzenienia przedsiębiorców w gospodarce. Jest to koncepcja autorstwa Marka Granovettera, zgodnie z którą uznaje się, że na decyzje gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorców wpływ mają nie tylko czynniki o charakterze stricte ekonomicznym, lecz także relacje interpersonalne (społeczne) nawiązywane między podmiotami. Celem opracowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób zakorzenienie społeczne służy budowaniu zaufania we współpracy między partnerami będącymi przedsiębiorcami w sektorze turystycznym. W pierwszej części – stanowiącej przegląd literatury – odniesiono się do kooperacji w sektorze turystycznym – uzasadniono potrzebę podejmowania takiej współpracy oraz wskazano możliwe jej formy. Następnie zaprezentowano sposób rozumienia zaufania, jego funkcje, wymiary oraz mechanizmy. W kolejnej części przedstawiono koncepcję zakorzeniania społecznego. Część drugą i trzecią stanowią odpowiednio – metodologia oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w latach 2013–2014 w gminie Wisła na południu Polski. Rozważania zakończono syntetycznym podsumowaniem. W opracowaniu pokazano, że zakorzenienie społeczne sprzyja budowaniu zaufania w różnych jego wymiarach, tzw. kognitywnym, jak i afektywnym, a to z kolei służy podejmowaniu, rozwojowi i efektom współpracy w sektorze turystycznym.
Słowa kluczowe: zakorzenienie społeczne, zaufanie, współpraca, sektor turystyki
 
SOCIAL EMBEDDEDNESS AS A STIMULANT OF TRUST IN TOURIST ENTREPRENEURS COOPERATION
Abstract
In the paper there was presented the issue of trust and social embeddedness of entrepreneurs in the economy. This is a concept authored by Mark Granovetter, according to which on economic decisions made by entrepreneurs not only economic factors, but also interpersonal (social) relations between entities, influence. The aim of the paper is to explain the way in which social embeddedness serves building trust in cooperation between partners being entrepreneurs in a tourism sector. In the first part – a literature review – there was presented cooperation in a tourism sector – the need of such a cooperation building was justified and its possible forms were identified. Afterwards, there was presented the way of understanding trust, its functions, dimensions and mechanisms. Further, there was presented the concept of social embeddedness. The second and third parts consist of methodology and results of empirical research conducted in 2013–2014 in Wisła municipality in the south of Poland. The paper is finished by a synthetic conclusions. In the paper there was showed that social embeddedness serves building trust in its different dimensions – cognitive and affective one, which in turn favors cooperation building in a tourism sector, this cooperation development and its effects.
Key words: social embeddedness, trust, cooperation, tourism sector
 
--------------------------------------------------  
 
Dagmara Lewicka, Monika Pec, Anna Słaby
ZAUFANIE W RELACJACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO
Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia zaufania w relacjach międzyorganizacyjnych na przykładzie relacji sprzedażowych. Dla potrzeb realizacji celu artykułu przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturyzowane z 12 pracownikami średniej wielkości firmy handlowej, a ich prezentacja stanowi przedmiot niniejszego opracowania. Wyniki badań wskazują, że kadra kierownicza firmy wysoko innowacyjnej postrzega relacje oparte na zaufaniu w kategorii cennego kapitału, a funkcjonowanie firmy oparte zarówno na formalnych, jak i nieformalnych relacjach interpersonalnych przyczynia się do usprawniania działalności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.
Słowa kluczowe: zaufanie, relacje międzyorganizacyne
 
TRUST IN INTERORGANIZATIONAL RELATIONSHIPS ON THE EXAMPLE OF A TRADING COMPANY
Abstract
The aim of this article is to identify the importance of trust in inter-organizational relationships on the example of sales relationships. For the purpose of the article semi-structured interviews with 12 employees of medium-sized trading company were conducted, and their presentation is the subject of this study. The results indicate that the management of a highly innovative company sees relationships based on trust in the category of valuable capital and the company's operations based on both formal and informal interpersonal relations contribute to improving business and build competitive advantage. Key words: trust, inter-organizational relationships
 
--------------------------------------------------  
 
Regina Lenart-Gansiniec
ZAUFANIE A CROWDSOURCING W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH
Streszczenie
Crowdsourcing oznacza wydzielenie funkcji, które dotychczas wykonywali pracownicy i ich przeniesienie, w formie otwartego zaproszenia on-line, do niezdefiniowanej wirtualnej społeczności – tłumu. W praktyce gospodarczej stał się megatrendem, który napędza innowacje, współpracę w dziedzinie badań naukowych, biznesu czy społeczeństwa. Sięga po niego coraz więcej organizacji, również organizacje publiczne. O zaufaniu można mówić w sytuacji gotowości do uwrażliwienia się jednej strony na działania drugiej strony opartej na przekonaniu, że druga strona wykonała konkretne, istotne dla ufającego działania. Chociaż relacja zaufania i crowdsourcingu wydaje się oczywista, niemniej jednak prace teoretyczne i empiryczne w tym zakresie są rozproszone. Brak przede wszystkim ujęcia wielopoziomowego: z perspektywy organizacji, społeczności wirtualnej oraz technologii. Celem artykułu poszukiwanie relacji między zaufaniem a crowdsourcingiem w kontekście organizacji publicznych. Analiza poziomów crowdsourcingu oraz dotychczasowych prac teoretycznych i wyników badań upoważnia do sformułowania stwierdzenia, że zaufanie jest uznawane za centralny element oraz jeden z warunków powodzenia projektów crowdsoucingowych, także inicjowanych przez organizacje publiczne.
Słowa kluczowe: crowdsourcing, zaufanie, organizacja publiczna
 
TRUST AND CROWDSOURCING IN PUBLIC ORGANISATIONS
Abstract
Crowdsourcing means separation of functions, once performed by employees and outsourcing them, in the form of an open on-line call, to an undefined virtual community – the crowd. In the economic practice it has become a megatrend, which drives innovations, collaboration in the field of scientific research, business, or the society. More and more organisations, including public organisations reach for it. One may talk about trust in a situation of readiness for becoming sensitive by one party to the action of the other party based on a conviction that the other party has carried out specific actions, which are important to the trusting party. Although the relation between trust and crowdsourcing seems to be obvious, nonetheless theoretical and empirical studies in this scope are dispersed. There is a lack, above all, of a multilevel approach; from the perspective of the organisation, virtual community, and technology. The aim of the article is searching for the relations between trust and crowdsourcing in the context of public organisations. The analysis of the levels of crowdsourcing and the existing theoretical studies and research results enable formulating of an ascertainment that trust is considered to be the central element and one of the conditions of crowdsourcing projects’ success, initiated also by public organisations.
Key words: crowdsourcing, trust, public organisation
 
--------------------------------------------------  
 
Agnieszka Sopińska
ZJAWISKA PATOLOGICZNE OBNIŻAJĄCE STOPIEŃ ZAUFANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie
Przedmiotem rozważań w artykule jest zjawisko zaufania w przedsiębiorstwie, a dokładniej identyfikacja zjawisk patologicznych obniżających stopień zaufania interpersonalnego. W artykule dokonano krótkiego omówienia pojęcia i znaczenia zaufania rozpatrywanego w różnych kontekstach. Zasadniczą cześć artykułu stanowi prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji skali i częstotliwości zjawisk patologicznych obniżających stopień zaufania interpersonalnego. Badania przeprowadzono w 2016 roku na 152 słuchaczach studiów podyplomowych zawodowo związanych z przedsiębiorstwami działającym na rynku polskim. Uzyskane wyniki wyraźnie wskazują na dużą skalę i częstotliwość występowania zjawisk patologicznych obniżających poziom zaufania interpersonalnego. Rodzaj doświadczanych zjawisk patologicznych oraz częstotliwość ich występowania były wyraźnie zróżnicowane w poszczególnych grupach pracowniczych.
Słowa kluczowe: zaufanie, zaufanie interpersonalne, stopień zaufania, zjawiska patologiczne
 
PATHOLOGICAL PHENOMENA REDUCING TRUST IN AN ENTERPRISE
Abstract
The subject of the article is the phenomenon of trust in an enterprise, specifically identification of pathological phenomena reducing interpersonal trust. The article shortly discusses the terms of trust and its understanding considered in various contexts. The major part of the publication presents results of research identifying the range and frequency of pathological phenomena reducing interpersonal trust. The research covered 152 postgraduate students in 2016, professionally linked with enterprises operating on the Polish market. The results clearly indicate a large range and frequency of pathological phenomena reducing interpersonal risk. The kinds and frequency of pathological phenomena experienced by the students were visibly diversified in particular employee groups.
Key words: trust, interpersonal trust, level of trust, pathological phenomena
 
--------------------------------------------------  
 
Agnieszka Furmańska-Maruszak, Agata Sudolska
RELACJE Z PRACOWNIKAMI JAKO OBSZAR WDRAŻANIA CSR
Streszczenie
Publikacja porusza problematykę budowania relacji z kluczową grupą interesariuszy przedsiębiorstwa, którą stanowią jego pracownicy. Celem artykułu jest egzemplifikacja aktywności rodzimych podmiotów gospodarczych w sferze działań związanych z wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zorientowanych jednocześnie na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstw. Artykuł stanowi próbę rozwiązania dwóch problemów badawczych dotyczących identyfikacji działań w zakresie wdrażania koncepcji CSR, zorientowanych na budowanie relacji z pracownikami przedsiębiorstwa oraz oceny ich przydatności w kształtowaniu pożądanych przez zarządzających firmami zachowań pracowników. W opracowaniu zaprezentowano teoretyczne wprowadzenie do analizowanej problematyki oraz wyniki ilościowych badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach działających w Polsce.
Słowa kluczowe: interesariusze, odpowiedzialny biznes, relacje z pracownikami
 
RELATIONSHIPS WITH EMPLOYEES AS THE AREA OF CSR IMPLEMENTATION
Abstract
The paper refers to the issues of building the relationships with firm’s employees treated as its key stakeholders. The aim of the paper is to exemplify companies’ activities in the field of implementation of Corporate Social Responsibility concept, at the same time focusing on building relationships with their employees. The paper is an attempt to solve two research problems related firstly to identification of firms’ activities aimed at building relationships with their employees and secondly to assessing the usefulness of these activities while influencing the desired employees’ behaviours. The first part of the paper is a theoretical background and the second part presents the research findings related to the analysed issues. Key words: stakeholders, socially responsible business, relationships with employees
 
--------------------------------------------------  
 
Iwona Escher, Aldona Glińska-Neweś, Paweł Brzustewicz
ZNACZENIE OSOBISTYCH WIĘZI PARTNERÓW RELACJI BIZNESOWEJ NA ETAPIE JEJ KOŃCZENIA
Streszczenie
W artykule podjęto rzadko opisywaną na gruncie polskich nauk o zarządzaniu tematykę kończenia relacji biznesowej. Głównym celem artykułu jest określenie roli, jaką w procesie kończenia relacji pełni więź osobista łącząca przedstawicieli organizacji. Dla realizacji tak określonego celu wykorzystano wyniki studiów literaturowych oraz wyniki badania jakościowego przeprowadzonego metodą indywidualnego niestandaryzowanego wywiadu pogłębionego z 16 menedżerami reprezentującymi cztery przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku. Uzyskane wyniki wskazują, iż w badanych podmiotach więź osobista nawiązana między pracownikami dwóch stron relacji jest zazwyczaj, choć nie zawsze, postrzegana jako istotny czynnik powstrzymujący decyzję o zakończeniu relacji biznesowej, a tym samym wspierający jej utrzymanie.
Słowa kluczowe: relacje biznesowe, więzi osobiste, kończenie relacji biznesowej
 
THE IMPORTANCE OF PERSONAL TIES BETWEEN BUSINESS PARTNERS FOR THE RELATIONSHIP ENDING
Abstract
The paper presents the process of business relationship ending, which is an issue rarely investigated in Polish management literature. The main aim of this contribution is to identify the role of interpersonal ties bonding organizational representatives in this process. To achieve it, the literature review has been made followed by analyses of a qualitative survey results. The survey was conducted with the use of semi-structured in-depth interview with 16 managers representing 4 enterprises operating in Poland. The results show that in the investigated organizations personal ties are seen usually, but not always, as a factor inhibiting a relationship ending, and thus supporting the relationship’s maintenance.
Key words: business relationships, personal ties, business relationship ending
 
--------------------------------------------------  
 
Arkadiusz Kawa
KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI W HANDLU ZINTEGROWANYM WIELOKANAŁOWO
Streszczenie
Internet zmienił i nadal zmienia relacje przedsiębiorstw z klientami. W szczególności widać to w handlu, w którym konsumenci biorą aktywny udział w tworzeniu wartości. Coraz większy nacisk kładzie się na możliwości wyboru zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o produktach, możliwości ich testowania i zakupu (np. w sklepie, w domu), jak i ich odbioru i zwrotu (np. za pomocą kuriera, terminalu samoobsługowego). Klient chce decydować, jak będzie przebiegał jego łańcuch wartości w całym procesie zakupu. Aby zapewnić pożądane przeżycia i doświadczenia zakupowe, przedsiębiorstwa stosują coraz częściej strategię omnichannel. Jej zadaniem jest integracja wielu kanałów sprzedaży i dystrybucji. W efekcie powstaje jednolity system wartości, który umożliwia wzmacnianie relacji z klientami. Celem artykułu jest przedstawienie relacji przedsiębiorstw z klientami w kontekście rozwijającego się handlu elektronicznego, w szczególność w handlu zintegrowanym wielokanałowo. Do jego realizacji wykorzystano dostępne źródła literaturowe.
Słowa kluczowe: e-handel, handel zintegrowany wielokanałowo, relacje z klientami
 
RELATIONSHIPS FORMATION WITH CONSUMERS IN OMNICHANNEL STRATEGY
Abstract
Relationships between enterprises and consumers have been changed and are still being changed by the Internet. In particular, it can be seen in commerce in which more and more consumers are actively involved in value creation. Emphasis is increasingly put on the customer's choice in terms of obtaining information about products, the possibility to test and purchase them (e.g. at a store, at home) as well as the way of collecting and returning them (e.g. via courier, parcel lockers). The consumer wants to decide how the value chain will proceed in the whole purchase process. To provide the desired retail experience, companies apply the omnichannel strategy more and more frequently. It consists in integrating multiple sales and distribution channels. The result is a unified system of values which enables to strengthen the relationships with consumers. The aim of the article is to present business relationships with consumers in the context of the developing e-commerce, particularly in the integrated multi-channel commerce. Literature studies have been used.
Key words: e-commerce, omnichannel, relationships with consumers
 
--------------------------------------------------  
 
Teresa Kraśnicka, Tomasz Ingram, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec
RELACYJNOŚĆ I PROFESJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO
Streszczenie
Głównym celem niniejszego artykułu jest empiryczne sprawdzenie, w jakim stopniu relacyjność przedsiębiorstwa rodzinnego, składająca się z dwóch wymiarów – tożsamości przedsiębiorstwa rodzinnego oraz więzi między rodziną i pracownikami – kształtuje poziom profesjonalizmu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Wykorzystując dane empiryczne pozyskane ze 149 polskich przedsiębiorstw rodzinnych, potwierdzono pozytywny związek między tożsamością przedsiębiorstwa rodzinnego a jego profesjonalizmem. Nie znaleziono natomiast potwierdzenia dla hipotetycznej zależności między więziami rodzina–pracownicy z wymiarami profesjonalizmu. W zakończeniu artykułu przedstawiono teoretyczne i praktyczne implikacje oraz wskazano ograniczenia i kierunki przyszłych badań.
Słowa kluczowe: rodzinność, relacyjność, profesjonalizm, przedsiębiorstwa rodzinne
 
RELATEDNESS AND PROFESSIONALIZATION OF FAMILY FIRMS
Abstract
The main objective of this article is to provide empirical verification of the extent to which the relational character of the family business, consisting of two dimensions – the identity of the family business and the relationship between the family and employees – shapes the level of professionalization of the management of a family business. Using data obtained from 149 Polish family firms authors confirmed a hypothesized relationship between the identity of the family business and its professionalization. The hypothesized relationship between the bonds of family–workers with dimensions of professionalization was not confirmed. Finally, theoretical and practical implications as well as limitations and directions for future research are outlined.
Key words: familiness relatedness, professionalization, family firms
 
--------------------------------------------------  
 
Andrzej Lis
RELACYJNY WYMIAR ZDOLNOŚCI ORGANIZACJI DO ABSORPCJI WIEDZY ZEWNĘTRZNEJ
Streszczenie
Celem artykułu jest dokonanie analizy istoty relacyjnego wymiaru zdolności organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej (relative absorpive capacity), z uwzględnieniem stanu oraz perspektyw rozwoju badań naukowych w tym obszarze. Do realizacji celu artykułu zastosowano metodę systematycznego przeglądu literatury, którym objęto publikacje poruszające tematykę zdolności absorpcyjnej organizacji i relacyjnej zdolności absorpcyjnej. W artykule, po pierwsze, przedstawiono istotę koncepcji zdolności absorpcyjnej oraz jej rekonceptualizację. Po drugie, scharakteryzowano kluczowe założenia koncepcji relacyjnej zdolności absorpcyjnej. Wreszcie, po trzecie zidentyfikowano kluczowe kierunki badań dotyczących problematyki relacyjnej zdolności absorpcyjnej oraz podjęto próbę wskazania perspektyw rozwoju dalszych badań w tym obszarze.
Słowa kluczowe: zdolność organizacji do absorpcji wiedzy zewnętrznej, relacyjna zdolność absorpcyjna, międzyorganizacyjne uczenie się
 
RELATIVE DIMENSION OF ORGANISATION’S CAPACITY TO ABSORB EXTERNAL KNOWLEDGE
Abstract
The aim of the paper is to analyse the relative dimension of organisation’s capacity to absorb external knowledge, including the status and perspectives of research in the field. The systematic literature review methodolgy is applied to achieve the aforementioned aim of the paper. The scope of the review encompasses scientific publications related to the issues of absorptive capacity and relative absorptive capacity. First of all, the paper discusses the concept of absorptive capacity and its reconceptualizations. Secondly, it presents the key assumptions of the concept of relative absorptive capacity. Thirdly, key research avenues in the field of relative absorptive capacity are identified and suggestions for further research are provided.
Key words: absorptive capacity, relative absorptive capacity, inter-organisational learning
 
--------------------------------------------------  
 
Aleksandra Hauke-Lopes
ELEMENTY ARCHITEKTURY POWIĄZANIA WARUNKUJĄCE SKUTECZNY TRANSFER WIEDZY – UJĘCIE KONCEPCYJNE
Streszczenie
Strategicznym zasobem przedsiębiorstwa decydującym o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym jest wiedza. Od skuteczności transferu tego zasobu zależy sukces firmy na rynku zagranicznym. W celu zapewnienia skutecznego transferu wiedzy przedsiębiorstwo musi zadbać o stworzenie architektury powiązania sieciowego, która ułatwiałaby ten proces oraz umożliwiałaby sprawne dzielenie się wiedzą. Architektura powiązania jest rozpatrywana w prezentowanym artykule na przykładzie strategicznej sieci biznesowej. Podejście to umożliwia konstruowanie architektury tak, aby firma mogła dopasować strukturę wewnętrzną i zewnętrzną do przyjętej strategii działania na odmiennym kulturowo rynku zagranicznym. W artykule przedstawiono elementy architektury powiązania sieciowego, które warunkują skuteczny transfer wiedzy i tym samym są szczególnie ważne w kontekście umacniania przewagi konkurencyjnej lidera na rynku zagranicznym.
Słowa kluczowe: architektura powiązania, strategiczna sieć biznesowa, transfer wiedzy, przewaga konkurencyjna, internacjonalizacja
 
ELEMENTS OF NETWORK ARCHITECTURE IMPACTING THE EFFECTIVE KNOWLEDGE TRANSFER IN FOREIGN MARKET – CONCEPTUAL APPROACH
Abstract
Knowledge is considered as being a strategic resource that determines the company's competitive position on the foreign market. The effectiveness of knowledge transfer impacts the success of the company. In order to ensure effective knowledge transfer the company needs to construct the network architecture that would facilitate this process and enable the efficient sharing of knowledge. Network architecture is investigated in the paper in the strategic business network approach. Within this approach the company can adapt its internal and external structure to the accepted strategy on the culturally different foreign market. The article presents the elements of the network architecture that determine the effective transfer of knowledge, and thus are particularly important in the context of strengthening the competitive advantage in a foreign market.
Key words: network architecture, strategic business network, knowledge transfer, competitive advantage, internationalization
 
--------------------------------------------------  
 
Sylwia Flaszewska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKO WSPARCIE DLA PROCESU DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie
W artykule podjęto problem identyfikacji relacji pomiędzy strukturą organizacyjną a procesem dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie. Ustalono, że świadome i odpowiednie modelowanie struktury organizacyjnej ma istotne znaczenie dla usprawnienia przepływów wiedzy w organizacji, a tym samym może stanowić wsparcie dla uczestników procesu dzielenia się wiedzą. Na podstawie badań przeprowadzonych na próbie 100 reprezentantów z przedsiębiorstw wysokich technologii wykazano, że na zamianę wiedzy indywidualnej w zespołową i organizacyjną sprzyjająco wpływa przede wszystkim wysoka elastyczność i sieciowość struktury organizacyjnej, zaś hamująco – wysoka centralizacja i formalizacja. Z kolei specjalizacja jest najbardziej niedookreślonym atrybutem strukturalnym, a jej wąski lub szeroki stopień zarówno sprzyja, jak i hamuje proces dzielenia się wiedzą w organizacji.
Słowa kluczowe: dzielenie się wiedzą, struktura organizacyjna, atrybuty struktury organizacyjnej, przedsiębiorstwa high-tech
 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AS A SUPPORT FOR PROCESS OF KNOWLEDGE SHARING IN ENTERPRISE
Abstract
The article discusses the problem of identification relations between the organizational structure and the process of sharing knowledge in enterprise. It was found that conscious and appropriate modeling of organizational structure is essential to improve flow of knowledge in the organization, by the same token can support participants of the process of sharing knowledge. Based on research conducted on a sample of 100 representatives from high-tech companies, it was demonstrated that the conversion of individual knowledge into team and organizational knowledge is favorably affected mostly by high flexibility and networking, and inhibited by high centralization and formalization. Specialization is the most difficult structural attribute to determine, and its narrow or wide degree both supports and inhibits the process of sharing knowledge in the organization.
Key words: knowledge sharing, organizational structure, attributes of organizational structure, high-tech companies
 
--------------------------------------------------  
 
Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska
MODELE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH
Streszczenie
Artykuł dotyczy istotnego, a niedostatecznie opisanego w literaturze i zbadanego na gruncie empirycznym zagadnienia współpracy w zakresie prowadzenia prac B+R w ramach grupy kapitałowej. Rozpoznanie teoretyczne roli prac B+R w działalności innowacyjnej oraz istoty zjawiska współpracy w ramach grup kapitałowych w obszarze B+R pozwoliło autorkom opracować czterech teoretyczne modele współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych. Są to: model skoncentrowany, model rozproszony, model incydentalny oraz model zintegrowany. Powyższe modele teoretyczne zostały następnie zweryfikowane empirycznie w oparciu o dobrane celowo cztery grupy kapitałowe działające w Polsce. Badania potwierdziły możliwość stosowania różnych modeli współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych oraz relatywną trudność realizacji modelu zintegrowanego.
Słowa kluczowe: współpraca, grupa kapitałowa, działalność B+R, modele współpracy
 
MODELS OF R&D COOPERATION IN HOLDINGS
Abstract
The article concerns significant, but insufficiently described in the literature issue of cooperation in R&D within the groups of enterprises. Recognition of the literature about the role of R&D in innovation development and R&D cooperation enabled to develop the four theoretical models of cooperation in R&D among a subsidiaries of the holding: the concentrated model, the distributed model, the incidental model and the integrated model These models were verified empirically. The empirical research was based on four deliberately chosen groups of enterprises operating in Poland. Research have confirmed the possibility of using different models of cooperation in the field of R&D among subsidiaries of the holding and the relative difficulty of implementation of the integrated model.
Key words: cooperation, holding, r&d activity, cooperation models
 
--------------------------------------------------  
 
Maciej Zastempowski
MODEL PROCESU INNOWACYJNEGO POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Streszczenie
Zagadnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajduje się w jednym z głównych obszarów dociekań nauk ekonomicznych. Wśród najważniejszych przyczyn tego stanu wymienia się silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dominującą rolę MŚP. Wciąż aktualne jest również pytanie, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność współczesnych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest próba identyfikacji działań składających się na proces innowacyjny polskich MŚP. Przeprowadzone w 2015 r. badania pokazały, że większość z nich wykorzystuje (krótkie) popytowe modele procesu innowacyjnego. Słowa kluczowe: innowacyjność, proces innowacyjny małe i średnie przedsiębiorstwo
 
POLISH SMALL AND MEDUIM-SIZED ENTERPRISES MODEL OF INNOVATION PROCES
Abstract
The problem of small and medium-sized enterprises (SMEs) innovativeness still is one of the most important areas of the economic scientific inquiry. Among the most important reasons of this we can mentioned strong relations in economy between innovativeness and competitiveness and SMEs dominant role. The question – how effectively stimulate and create an innovativeness of the modern enterprises is still current. The main aim of this article in an attempt to identify the activities which creates innovation process of Polish SMEs.
Key words: innovativenes, innovation proces, small and medium-sized enterprise
 
--------------------------------------------------  
 
Edyta Gwarda-Gruszczyńska
DYFUZJA INNOWACJI – NASTĘPSTWO KOMERCJALIZACJI NOWYCH TECHNOLOGII
Streszczenie
Kluczowe technologie wspomagające to te wskazane przez Komisję Europejską jako technologie przyszłości. Mają one wpływ nie tylko na dziedziny, w których powstały, lecz także na rozwój wielu innych sektorów. Ich komercjalizacja może przynieść wartość dodaną dla uczestników łańcucha wartości rozpoczynającego się w punkcie badań naukowych, a kończącego się na dyfuzji innowacji. Są to technologie, które mają stymulować wzrost gospodarczy, postęp technologiczny oraz tworzyć nowe miejsca pracy. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę komercjalizacji i dyfuzji kluczowych technologii wspomagających, o której, co prawda, pisze się w polskiej literaturze przedmiotu, ale ciągle jest to problem zbyt mało zbadany. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono, że jest to obszar zasługujący na kontynuacje badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych w tym zakresie.
Słowa kluczowe: kluczowe technologie wspomagające, komercjalizacja, dyfuzja innowacji
 
INNOVATION DIFUSION – NEXT STEP OUT OF COMMERCIALIZATION OF NEW TECHNOLOGIES
Abstract
Key Enabling Technologies are those mentioned by the European Commission to be the technologies for the future growth in Europe. They have influence not only for the research areas where they were created but also influence the development of other industries. Their commercialization can bring additional value for the value added chain that starts in research and ends in diffusion of innovation. KETs are technologies that are expected to stimulate economic growth, technical progress and create new jobs. The aim of this article is to pay attention for commercialization processes of KET’s, their importance and diffusion of innovations created by these technologies. This research area still leaves a lot of possibilities to do both literature and empirical research and may be very useful for companies and governments.
Key words: key enabling technologies, commercialization, innovation diffusion
 
--------------------------------------------------  
 
Waldemar Glabiszewski
POTENCJAŁ DESORPCYJNY DAWCÓW TECHNOLOGII W PROCESIE ICH TRANSFERU DO PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH
Streszczenie
Transfer technologii stał się współcześnie powszechnym źródłem innowacji, a przez to tak pożądanego w warunkach silnej konkurencji rozwoju przedsiębiorstw. Skuteczność tego protechnologicznego przedsięwzięcia jest podyktowana przede wszystkim potencjałem absorpcyjnym biorcy technologii. Jednak znaczącą rolę w transferze innowacyjnej technologii może odgrywać również jej dawca, dysponujący określonym potencjałem desorpcyjnym. A zatem biorca technologii powinien bardzo rozważnie dokonywać wyboru jej dostawcy, jako że ten może stać się głównym czynnikiem jego sukcesu. W niniejszym opracowaniu autor, opierając się na wynikach badania ankietowego, podejmuje próbę oceny wpływu potencjału desorpcyjnego dawców technologii na skuteczność procesu ich absorpcji przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe. Uzyskane wyniki dowodzą, że wyselekcjonowanie dawcy o odpowiednio rozwiniętym potencjale desorpcyjnym pozwala przedsiębiorstwom finansowym łatwiej przebrnąć przez skomplikowany proces absorpcji innowacyjnej technologii, ale przede wszystkim umożliwia im osiągnąć lepsze efekty. Słowa kluczowe: zdolności desorpcyjne, zdolności absorpcyjne, transfer technologii, innowacje
 
THE DESORPTIVE CAPACITY OF TECHNOLOGY GIVERS IN THE PROCESS OF THEIR TRANSFER TO FINANCIAL COMPANIES
Abstract
Nowadays, technology transfer has become a common source of innovations and thus, a source of development for companies as well as it is so desirable in a highly competitive environment. The effectiveness of this pro-technological undertaking is driven mostly by the absorptive capacity of the taker of the innovational technology. However, the technology giver, who possesses a certain desorptive capacity, may play a vital role in technology transfer. Therefore, the technology taker should choose their supplier carefully, bearing in mind that this supplier may become a major success factor behind their success. On the basis of the survey results conducted, the author of the article tries to assess how the desorptive capacity of technology givers influences the effectiveness of the process of their absorption by financial companies operating in Poland. The research results prove that selecting an appropriate giver who possesses a suitably developed desorptive capacity, allows companies to go through a complicated process of innovational technology absorption. Above all, it enables them to achieve better results.
Key words: desorptive capacity, absorptive capacity, technology transfer, innovation
 
--------------------------------------------------  
 
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
PRÓBA OCENY RELACJI UELASTYCZNIAJĄCYCH PROCESY IMPLEMENTACYJNE
Streszczenie
Im większy jest potencjał wytwórcy do budowania sieci relacji, tym wyższy jest poziom jego elastyczności implementacyjnej. W nawiązaniu do powyższego w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy liczba implementowanych przez wytwórcę produktów jest pochodną przyjaznych więzi między nim a jego odbiorcami? W kontekście tak postawionego pytania zasadniczym celem pracy jest próba zobrazowania – wykreowanych przez wytwórcę – relacji jako atrybutu sprzyjającemu jego elastyczności implementacyjnej. Osiągnięcie tak postawionego celu jest możliwe przez szczegółową analizę przypadku procesu implementacji wybranego komponentu, który potwierdza, że dobre relacje między partnerami – wskutek zwiększania się serii produkcji – mogą implikować spadek jej kosztów jednostkowych.
Słowa kluczowe: relacje, teoria okazji, elastyczność implementacyjna, ocena relacji
 
ATTEMPT TO ASSESS RELATIONSHIPS THAT MAKE THE IMPLEMENTATION OF PROCESSES FLEXIBLE
Abstract
The greater the manufacturer’s potential to build a network of international relations, the higher level of its implementation flexibility. In relation to the above, an attempt to answer the following question was undertaken in the paper: Is the quantity of products implemented by the manufacturer a derivative of friendly relationships between the recipients? In the context of such a question, the main objective of the paper is an attempt to illustrate relationships – created by the manufacturer – as an attribute promoting his/her implementation flexibility. The achievement of such an objective is possible thanks to a detailed case analysis of the implementation process of a selected component, which confirms that good relationships between partners – as a result of the increase in production series – may imply a decrease in its unit costs.
Key words: relationships, implementation flexibility, opportunity theory, relationship assessment
 
--------------------------------------------------  
 
Leszek Bohdanowicz
PRACOWNICY NAUKOWI W RADACH NADZORCZYCH POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH
Streszczenie
Celem artykułu było wskazanie determinant powoływania do rad nadzorczych polskich spółek publicznych pracowników uczelni oraz osób posiadających stopień naukowy. W skład próby badawczej weszło 414 polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie na koniec 2015 r. Analiza regresji logistycznej pokazała, że pozytywny wpływ na obecność pracowników naukowych w radach nadzorczych mają własność menedżerska, własność państwa oraz liczebność rad nadzorczych. Negatywny natomiast wielkość spółki. Na obecność pracowników naukowych w radach nadzorczych wpływa również sektor i skłonność do ich powoływania do tych organów jest większa w bankach.
Słowa kluczowe: ład korporacyjny, rady nadzorcze, teoria zależności od zasobów, pracownicy naukowi
 
ACADEMICS ON SUPERVISORY BOARDS OF POLISH LISTED COMPANIES
Abstract
Main aim of the paper is the investigation of the determinants of academics’ appointment to supervisory boards of Polish listed companies. The research sample consisted of all Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange at the end of 2015 and employed 414 observations. Logit regression analysis showed that the presence of academics on supervisory boards is affected by managerial ownership, state ownership and supervisory board size, but negatively by firm size. Moreover, the academics are more frequently appointed to the supervisory boards of the Polish banks than other companies.
Key words: corporate governance, supervisory boards, resource dependence theory, academics on corporate boards
 
 
176.png