Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Organizacja i Kierowanie nr 3 (182) 2018

 

​Maciej Urbaniak
OD REDAKTORA NACZELNEGO

--------------------------------------------------

Maria Aluchna, Izabela Koładkiewicz
DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO. PERSPEKTYWA RADY NADZORCZEJ
Streszczenie
Dobre praktyki ładu korporacyjnego stanowią istotny element w procesie tworzenia i kształtowania zasad współpracy między poszczególnymi akcjonariuszami i interesariuszami w spółce giełdowej. Celem artykułu jest określenie sposobu postrzegania przez badanych członków rad nadzorczych dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Dla realizacji celu badawczego przeprowadzono wywiady z 21 rozmówcami posiadającymi doświadczenia z wielu rad nadzorczych polskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Analiza wyników badań wskazuje, że badani członkowie rad w dużym stopniu postrzegali pozytywnie dobre praktyki ładu korporacyjnego. Do kluczowych korzyści wynikających z ich obecności zaliczyli m.in. uporządkowanie i ucywilizowanie relacji między kluczowymi organami w spółce, jak również wzrost przejrzystości jej działania. Za słabości uznali natomiast brak dopasowania tych zasad do potrzeb polskich spółek, jak również sposób ich podejścia do zasad.
Słowa kluczowe: rada nadzorcza, dobre praktyki ładu korporacyjnego, nadzór korporacyjny/ład korporacyjny
 
CORPORATE GOVERNANCE BEST PRACTICE. THE BOARD PERSPECTIVE
Abstract
Corporate governance best practice remains an important element to direct and organize the cooperation between shareholders and stakeholders in a listed company. The goal of the paper is to identify the perception of corporate governance best practice by board directors. For the purpose of the paper a series of interviews with 21 heavily interlocked board directors of companies listed on the Warsaw Stock Exchange were conducted. Our analysis reveals different views and opinions of the interviewees on the role of best practice on the development of corporate governance in Poland. The clarification and improvement of standards of relations between different stakeholders were viewed as the main strengths, while the low adaptability of the code guidelines of the specificity of the Polish stock market and weak compliance were noted as main shortcomings of corporate governance best practice.
Key words: supervisory board, board of directors, corporate governance best practice, corporate governance
JEL: M10
 
--------------------------------------------------
 
Tomasz J. Dąbrowski
WARTOŚCI ORGANIZACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH W POLSCE
Streszczenie
Wartości korporacyjne odgrywają istotną rolę w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Są one ważne w budowaniu silnej tożsamości korporacyjnej, kreowaniu wizerunku i umacnianiu reputacji. Celem badań przedstawionych w artykule była identyfikacja i porównanie systemów wartości korporacyjnych występujących w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane wyniki wskazują, że najważniejszym czynnikiem różnicującym systemy wartości korporacyjnych jest wielkość przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: wartości organizacyjne, tożsamość organizacyjna, tożsamość przedsiębiorstwa, kultura organizacyjna, zarządzanie przez wartości
 
CORPORATE VALUES SYSTEMS OF PUBLIC COMPANIES IN POLAND
Abstract
Corporate values play an important role in managing a modern company. They are useful in creating strong corporate identity, image and reputation. The purpose of the research presented in this article was to observe corporate value systems in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Research was based on company documents analysis. The main results show that the company's size was the most important factor differentiating corporate value systems.
Key words: corporate values, organizational identity, corporate identity, corporate culture, management by values
JEL: M14
 
--------------------------------------------------
 
Joanna Haffer, Rafał Haffer
OSOBISTE A ZESPOŁOWE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ
Streszczenie
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu zaangażowania w pracę. Kreśli dwie perspektywy jego rozpatrywania: indywidualną i zespołową. Jego celem jest zaprezentowanie różnic między osobistym i zespołowym zaangażowaniem w pracę oraz przedstawienie uwarunkowań obu tych kategorii. Artykuł ma charakter przeglądu literatury. Dla potrzeb realizacji postawionego w nim celu wykorzystano podejście P. R. Sparrowa i C. L. Coopera identyfikujące uwarunkowania klimatu społecznego w organizacji, determinującego możliwość wystąpienia osobistego zaangażowania w pracę i podejście W. A. Kahna identyfikujące uwarunkowania psychologiczne osobistego zaangażowania w pracę oraz model kształtowania się zaangażowania zespołowego autorstwa P. L. Costa, A. M Passos i A. B. Bakkera. W artykule wsparto tezę, zgodnie z którą zaangażowanie w pracę na poziomie osobistym i zespołowym to dwie odrębne kategorie, które uwarunkowane są różnymi czynnikami. Fakt, że zaangażowanie w pracę na poziomie osobistym i zespołowym to dwie odrębne kategorie uwarunkowane różnymi czynnikami, należy brać pod uwagę zarówno w realizacji badań empirycznych poświęconych zagadnieniu zaangażowania w pracę, jak i w praktyce gospodarczej, podejmując świadome działania na rzecz poprawy wyników pracy na poziomie indywidualnym i zespołowym.
Słowa kluczowe: zaangażowanie w pracę, osobiste i zespołowe zaangażowanie w pracę, uwarunkowania i antecedencje zaangażowania w pracę
 
PERSONAL VERSUS TEAM WORK ENGAGEMENT
Abstract
The paper is devoted to an issue of work engagement. It draws two perspectives of its consideration: the individual and the team ones. It aims to present the differences between personal and team work engagement as well as to indicate the determinants of these two categories. The paper is a literature review. For the purpose of implementing the goal set in it, three approaches were applied: the P. R. Sparrow & C. L. Cooper approach identifying antecedents of social climate which determines whether any personal work engagement is likely to be developed, the W. A. Kahn approach identifying psychological conditions of personal work engagement, and the model for the emergence of team work engagement by P. L. Costa, A. M Passos and A. B. Bakker. In the paper the thesis is supported that work engagement on the personal and team levels are two separate categories which are determined by different conditions. The fact that work engagement on the personal and team levels are two separate categories determined by different conditions should be taken into account when conducting empirical research devoted to work engagement as well as in business practice when taking conscious actions in order to improve work performance on individual and team levels.
Key words: work engagement, personal and team work engagement, determinants and antecedents of work engagement
JEL: M54
 
--------------------------------------------------
 
Andrzej Lis
ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ ORGANIZACJI
Streszczenie
Celem artykułu jest dokonanie analizy rozwoju ilościowego badań naukowych w zakresie zdolności absorpcyjnej (absorptive capacity) oraz zidentyfikowanie, na podstawie systematycznego przeglądu literatury przedmiotu, kluczowych obszarów badawczych. Dążąc do osiągnięcia celu głównego, określono następujące pytania badawcze: 1) Jak przebiegał rozwój ilościowy badań w zakresie zdolności absorpcyjnej organizacji? 2) Jakie publikacje wywarły największy wpływ na rozwój badanej koncepcji? 3) Jakie kluczowe obszary badawcze można wskazać w wiodących publikacjach naukowych z zakresu zdolności absorpcyjnej? 4) Jakie potencjalne kierunki dalszych badań można wskazać w obszarze zdolności absorpcyjnej organizacji? Do realizacji celu artykułu zastosowano metodę systematycznego przeglądu literatury, który przeprowadzono w trzech etapach. W etapie pierwszym dokonano analizy bibliometrycznej publikacji dotyczących zdolności absorpcyjnej organizacji, mając na uwadze określenie częstotliwości publikacji oraz liczby cytowań. Identyfikację przedmiotu badania, tj. zestawu publikacji poddanych analizie, przeprowadzono z wykorzystaniem bazy Web of Science Core Collection. W etapie drugim dokonano identyfikacji publikacji kluczowych z uwzględnieniem kryterium ich cytowalności. W etapie trzecim przeprowadzono analizę zidentyfikowanych wcześniej publikacji o największej liczbie cytowań, dążąc do wskazania kluczowych obszarów badawczych. Odnosząc uzyskane wyniki analiz bibliometrycznych w zakresie badań nad zdolnością absorpcyjną organizacji do modelu cyklu życia, można stwierdzić, że koncepcja zdolności absorpcyjnej znajduje się w fazie rozwoju. Potwierdzeniem tej obserwacji jest szybko rosnąca w ostatnich latach liczba artykułów publikowanych w wiodących czasopismach naukowych oraz dynamiczny przyrost liczby cytowań prac z tego obszaru. Analiza publikacji o największej liczbie cytowań umożliwia zidentyfikowanie kluczowych obszarów w badaniach nad problematyką zdolności absorpcyjnej organizacji, do których zaliczono: 1) istotę koncepcji zdolności absorpcyjnej i jej rekonceptualizacje z uwzględnieniem procesów pozyskiwania, asymilowania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy zewnętrznej, 2) uwarunkowania i determinanty zdolności absorpcyjnej organizacji oraz 3) wpływ zdolności absorpcyjnej na transfer wiedzy, transfer umiejętności technologicznych, innowacyjność i wyniki przedsiębiorstw. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie badaczy problematyką zdolności absorpcyjnej, warto zidentyfikować potencjalne kierunki dalszych badań w tym obszarze. Po pierwsze, w celu pełnego zmapowania pola badawczego oraz zidentyfikowania frontów badawczych należy przeprowadzić kompleksową analizę bibliometryczną, z uwzględnieniem metod deskryptywnych, np. profilowania badań (research profiling), w tym zwłaszcza profilowania tematycznego (topic profiling) i analizy cytowań. Po drugie, mając na uwadze dominującą pozycję w dorobku naukowym badanego obszaru zajmowaną przez prace wydane w latach 90. ubiegłego wieku i na początku pierwszej dekady XXI wieku, celowe wydaje przeprowadzenie  profilowania i analizy tematycznej najnowszych publikacji. Po trzecie, ze względu na dominującą pozycję języka angielskiego w publikacjach z zakresu zarządzania, warto rozważyć przeprowadzenie dodatkowych studiów bibliometrycznych i analizy tematycznej prac opublikowanych po polsku i upowszechnić ich wyniki w języku angielskim, wprowadzając wyniki badań polskich autorów do obiegu światowego. Po czwarte, rekomenduje się szersze zastosowanie badań o charakterze jakościowym, w tym zwłaszcza studiów przypadków, co pozwoli na bardziej dogłębne zbadanie zdolności absorpcyjnej, szczególnie mechanizmów i rutyn organizacyjnych, które są często pomijane w pracach ilościowych ukierunkowanych na weryfikowanie hipotez dotyczących relacji przyczynowo-skutkowych.
Słowa kluczowe: zdolność absorpcyjna, międzyorganizacyjne uczenie się, systematyczny przegląd literatury
 
DEVELOPMENT OF RESEARCH ON ABSORPTIVE CAPACITY
Abstract
The aim of the paper is to analyse quantitative development of research on absorptive capacity and to identify the key research themes within the field with the use of the method of systematic literature review. In order to achieve the aforementioned aim, the following research questions are set: 1) How was the number of publications related to the concept of absorptive capacity changing over time? 2) What are the most influential publications shaping the development of the concept? 3) What are the key research themes identified within the core references in the field of absorptive capacity? 4) What are the recommended streams of further research in the field? The methodology of systematic literature review was applied to achieve the aim of the study. The research procedure consisted of three stages. First of all, bibliometric studies of the number of publications and citations they received were conducted. The Web of Science Core Collection database was used as a source of data for the research sampling process. Secondly, key (the most cited) publications in the field were identified. Thirdly, key research themes were identified through analysing the content of the most cited publications. Referring the findings of the study to the model of the research life cycle, it is observed that the concept of absorptive capacity is still within its development phase. This observation is supported by the evidence indicating a rapidly growing number of research papers published in quality journals in recent years and the growing number of citations within the field. The analysis of core references points out the following key themes in research on absorptive capacity: 1) the assumptions of the absorptive capacity concept and its reconceptualisations, including the processes of absorbing, assimilating, transforming and exploiting of external knowledge in organisations, 2) antecedents and determinants of absorptive capacity of organisations, 3) the impact of absorptive capacity on knowledge transfer, technology skills transfer, innovativeness and corporate performance. Taking into account the growing interest of the academia in exploring the field of absorptive capacity, it is worth noticing the potential streams of further research in the field. Firstly, in order to map the research field thoroughly and identify the research fronts within, it is recommended to conduct a comprehensive bibliometric analysis, including descriptive bibliometric studies, e.g. research profiling methodology, and in particular research topic profiling and citation analysis. Secondly, due to the dominating position occupied within the research output by seminal works issued in the 1990 s and early 2000 s, it is suggested to focus research profiling and content analysis on the most up-to-date papers. Thirdly, due to a dominating position of English as a language of publications in management studies, it is recommended to conduct additional bibliometric studies and topic analysis of publications written in Polish and disseminate their findings in a survey published in English in order to make them available to a wider community of researchers in the global scale. Fourthly, a wider use of qualitative studies is supported, especially those applying the case study methodology. Such
a solution would enable to explore absorptive capacity more thoroughly, including organisational mechanisms and routines, which are often omitted in quantitative research studies focused on validating cause-effect relationships hypotheses.
Key words: absorptive capacity, inter-organizational learning, systematic literature review
JEL: O310
 
--------------------------------------------------
 
Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński
ZAUFANIE SPRZEDAWCY DO KLIENTA A ZACHOWANIA SPRZEDAŻOWE W KONTEKŚCIE RYNKU INSTYTUCJONALNEGO
Streszczenie
Zaufanie między przedsiębiorstwami w literaturze zarządzania jest omawiane głównie z punktu widzenia kupującego i jego stosunku do dostawcy. Z kolei z perspektywy dostawcy zwraca się uwagę przede wszystkim na działania budujące zaufanie do sprzedawców, jak i całej firmy. Spojrzenie odwrotne, skupiające się na zaufaniu dostawcy do klienta, jest natomiast poruszane sporadycznie. Celem artykułu jest częściowe wypełnienie tej luki przez rozważanie zagadnienia zaufania sprzedawcy do klienta przed rozpoczęciem współpracy ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zaufania na skłonność do podjęcia współpracy z potencjalnym klientem. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, a wykonane badania bazowały na symulacji, w której menadżerowie sprzedaży określali poziom zaufania do nowego klienta i podejmowali decyzje związane z rozpoczęciem pracy z nim. Przeprowadzone badanie potwierdza założenie innych badaczy o wpływie skłonności do ufania potencjalnym klientom na zaufanie, jakim obdarza się partnerów biznesowych. Jednocześnie jednak w artykule wskazano, że poziom zaufania sprzedawcy do klienta nie wpływa na chęć podjęcia współpracy z nowym partnerem. Przedstawiając konkluzje, zestawiono uzyskane wyniki z rezultatami prezentowanymi przez innych badaczy zaufania. Sprzedawcy podchodzą do nowych klientów z pewnym poziomem zaufania już przed rozpoczęciem relacji. Pozyskując klientów, sprzedawcy interpretują nowe lub niejasne informacje zgodnie ze swoimi przekonaniami i indywidualną skłonnością do ufania. Poziom zaufania nie wpływa jednak na chęć podjęcia współpracy z nowym partnerem. Może to wynikać z tego, że do zadań sprzedawcy należy zdobywanie nowych klientów niezależnie od tego, na ile im ufają. Słowa kluczowe: zaufanie, zarządzanie sprzedażą, relacje businessto-business
 
SALESPERSON TRUST IN CUSTOMER AND SELLING BEHAVIOUR ON BUISNESS-TO-BUSINESS MARKET
Abstract
Trust between companies is discussed in management literature mainly from the angle of buyer point and his relation to the supplier. From the perspective of the supplier, attention is paid in particular to actions that build customer’s trust in salespeople and reputation of their company. The reverse look, focused on the trust of the supplier to the customer, is sporadic. In our text, we strive to partially fill this gap by considering the supplier’s trust in potential
customer. This paper is a theoretical and empirical one, the research was based on a simulation in which sales managers reported the level of confidence in the new customer and made the decision to start working with that customer. The study confirms the assumption of other researchers about the impact of personality traits, which is the tendency to trust potential customers by the salespeople. At the same time, however, the level of their trust does not affect their willingness to work with a new customer. In conclusions, these results are confronted with the results presented by other researchers who deal with the issue of trust. Salespersons approach new customer with a certain level of trust in pre-relationships stage. By acquiring customers, the sellers interpret new or unclear information in accordance with their beliefs and individual propensity to in trust. The level of trust does not affect the willingness to cooperate with a new partner. This may be due to the fact that the seller's tasks include acquiring new customers, regardless of how much they trust them.
Key words: trust, sales management, business-to-business relationships
JEL: L14
 
--------------------------------------------------
 
Dorota Roszkowska
ZNACZENIE I SPOSÓB POMIARU OTWARTOŚCI INNOWACYJNEJ POMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Streszczenie
Warunkiem wykorzystania zewnętrznych zasobów wiedzy w procesie podnoszenia innowacyjności podmiotów gospodarczych jest ich otwartość. Przyspieszenie tempa postępu technologicznego i transferu wiedzy sprawiło, że wykorzystanie modelu otwartych innowacji staje się skutecznym sposobem realizacji strategii innowacji i konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Istotnym problemem badawczym jest brak narzędzi dostępnych w postaci prostych do zastosowania wskaźników, dzięki którym możliwe byłoby określenie poziomu otwartości organizacji, a następnie porównywanie tych wielkości między wybranymi podmiotami. Co więcej, wskaźnik ten umożliwiłby w dalszej kolejności określenie czynników wpływających na poziom otwartości innowacyjnej, a także skutków otwartości. Cele niniejszego artykułu obejmują określenie charakterystyki, znaczenia i efektywności wykorzystania przez organizacje otwartego modelu procesów innowacyjnych oraz krytyczną analizę sposobów pomiaru poziomu otwartości innowacyjnej przedsiębiorstw. Główna metoda badawcza wykorzystana do realizacji założonych celów to krytyczna analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wnioskowanie logiczne. Wyniki przeprowadzonych badań literaturowych umożliwiły opracowanie autorskiego wskaźnika otwartości innowacyjnej, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie szybkich i niskokosztowych badań poziomu otwartości innowacyjnej podmiotów gospodarczych. Zaproponowany sposób pomiaru może posłużyć do dalszych badań w obszarze poziomu i efektywności otwartości innowacyjnej, stanowiącej coraz częściej wykorzystywany model prowadzenia działalności innowacyjnej w dobie hiperłączności i gospodarki cyfrowej.
Słowa kluczowe: otwarte innowacje, proces innowacyjny, pomiar otwartości innowacyjnej
 
THE SIGNIFICANCE AND MEASUREMENT METHODS OF ORGANIZATION’S INNOVATION OPENNESS
Abstract
Organization to be able to use the external knowledge resources in the process of increasing their innovativeness, have to express an open approach. Acceleration of the pace of technological progress and knowledge transfer has made the use of the open innovation model an effective way to implement the innovation strategy and improve competitiveness of business entities. An important current research problem is the lack of a tool, available in the form of simple to use indicators, through which it would be possible to determine the level of openness of the organization, and then to compare these volumes between selected entities. What is more, this indicator would enable further identification of factors affecting the level of innovation openness as well as the effects of openness. The objectives of this article are: to determine the characteristics, relevance and efficiency of the organizations' implementation of an open model of innovative processes and a critical analysis of innovation openness measurement methods of enterprises. The main research method used to achieve the goals is a critical analysis of the national and foreign scientific literature and logical reasoning. The results of conducted research enabled to develop an original indicator of innovative openness. Indicator enables to carry out quick and low cost analysis of the level of innovation openness of business entities. The proposed measurement method can be used for further research in the area of innovation’s openness effectiveness, which is an increasingly used model of conducting innovative activity in the era of hyper-communication and the digital economy.
Key words: open innovation, innovation process, openness measurement method
JEL: O31, O32, L17
 
--------------------------------------------------
 
Dawid Szostek
POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI ORGANIZACYJNEJ A SKŁONNOŚĆ PRACOWNIKÓW DO ZACHOWAŃ KONTRPRODUKTYWNYCH
Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników własnych badań (indywidualne wywiady swobodne) na temat wpływu sprawiedliwości organizacyjnej na kontrproduktywne zachowania pracowników (CWB). Artykuł uzupełnia lukę w wiedzy na ten temat. Cele zostały osiągnięte metodą empiryczną i jakościową (24 wywiady indywidualne wywiady swobodne) przeprowadzone przez zespół badawczy (w tym autora) w listopadzie i grudniu 2016 r. Wyniki analizowano za pomocą aplikacji IRAMUTEQ. Ponadto autor przeprowadził krytyczną analizę literatury na temat sprawiedliwości organizacyjnej i CWB. Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że sprawiedliwość organizacyjna wpływa na zachowania kontrproduktywne w pracy (zwłaszcza zachowania skierowane wobec organizacji). Relacja między tymi zmiennymi jest ujemna. Wyniki częściowo uzupełniają lukę  w wiedzy na temat tego związku. Uzyskane wyniki mają bardzo praktyczny charakter, szczególnie w zarządzaniu organizacją. Celem menadżerów powinno być zapewnienie pracownikom poczucia sprawiedliwości organizacyjnej. Brak tej sprawiedliwości może zwiększać zachowania kontrproduktywne pracowników, co negatywnie przełoży się na funkcjonowanie organizacji. W przyszłości warto przeprowadzić na reprezentatywnej próbie pracowników badanie ilościowe. Pozwoli to lepiej potwierdzić analizowaną zależność, że poczucie sprawiedliwości organizacyjnej wpływa na zachowania kontrproduktywne pracowników, a także zmierzyć siłę tego związku.
Słowa kluczowe: zachowania organizacyjne, zachowania kontrproduktywne, poczucie sprawiedliwości organizacyjnej, relacje wewnątrzorganizacyjne, relacje firma–pracownik
 
SENSE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND WILLINGNESS OF EMPLOYEES TO COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIORS
Abstract
The aim of the author is to present the results of own research (semi-structured interviews) about the impact of the organizational justice on counterproductive work behavior (CWB). The article completes the gap in knowledge on this subject. The objectives were achieved by empirical and qualitative method (24 semi-structured interviews) conducted by a research team (including the author) in November and December 2016. The results were analysed using IRAMUTEQ. In addition, the author carried out a critical analysis of literature on organizational justice and CWB. The analysis of the research material allows to conclude that the organizational justice affects the counterproductive work behaviors (especially behaviors against the organization). The relationship between these variables is negative. The results completes partly the gap in knowledge on this relationship. The obtained results have a very practical character, especially for the management of the organization. The aim of managers should be to provide organizational justice. Lack of this justice can increase the counterproductive behaviors of employees, which will negatively affect the functioning of the organization. In the future, it is worth carrying out a quantitative research on a representative sample of employees. This will allow to better confirm the analyzed relationship, as well as to measure the strength of this relationship. Main conclusions and recommendations is that the sense of organizational justice affects the counterproductive behaviors of employees.
Keywords: organizational behavior, counterproductive behaviors, sense of organizational fairness, inter-organizational relationships, firm-employee relationships
JEL: M54
 
--------------------------------------------------
 
Mateusz Minda, Elżbieta Kasprzak
CZYNNIKI KONTEKSTU PRACY I KSZTAŁTOWANIE PRACY JAKO PREDYKTORY PRZYWIĄZANIA DO ORGANIZACJI
Streszczenie
Kształtowanie pracy jest aktywnością pracownika nastawioną na usprawnianie pracy własnej służącej odnajdywaniu sensu w pracy, co wiąże się z przywiązaniem do organizacji – postawą pożądaną przez organizację. Celem artykułu jest ustalenie, czy indywidualne czynniki kontekstu pracy (takie jak: wiek, staż pracy) oraz cechy środowiska organizacyjnego (typ firmy: publiczna vs. prywatna), a także kształtowanie pracy przewidują przywiązanie do organizacji.
W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Kształtowania Pracy oraz Skalę Przywiązania do Organizacji, którymi przebadano 201 pracowników. Przeprowadzona hierarchiczna analiza regresji wskazała, że kształtowanie pracy, wiek oraz typ firmy są istotne dla przywiązania do organizacji. Na podstawie wyników niniejszego badania okazało się, że kształtowanie pracy przewiduje przywiązanie do organizacji.
Słowa kluczowe: kształtowanie pracy, przywiązania do organizacji, psychologia pracy i organizacji
 
FACTORS OF THE WORK CONTEXT AND JOB CRAFTING AS PREDICTORS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Abstract
Job crafting is an employee's activity focused on improving one's own job designs to find meaning in work, which is associated with organizational commitment – an attitude desired by the organizations. The aim of the article is to determine whether individual (age, organizational tenure) and organizational factors of the work context (company type: public vs. private) and job crafting provide organizational commitment. The study used the Job Crafting
Questionnaire and the Organizational Commitment Scale, which were surveyed on by 201 employees. A hierarchical analysis of regression showed that job crafting, age and company type are important for organizational commitment. Finally, on the base of the obtained results, it turned out that job crafting provides organizational commitment.
Key words: job crafting, organizational commitment, work and organizational psychology
JEL: D91, I31, L20
 
--------------------------------------------------
 
Marcin Kardas
FORMY WSPÓŁPRACY UCZELNI W MODELU OTWARTEJ INNOWACJI
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja różnych form współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach modelu otwartej innowacji. Zostały one uporządkowane w trzy grupy: pierwszą stanowią formy związane z upowszechnianiem wiedzy, drugą – formy związane z mobilnością, badaniami wspólnymi i komercjalizacją wiedzy, trzecią zaś – formy związane z działalnością gospodarczą uczelni. W artykule omówiono ryzyka związane z poszczególnymi formami współpracy, zwłaszcza dotyczące własności intelektualnej i pomocy publicznej. Przedstawiono także zagraniczne przykłady wykorzystania różnych form współpracy uczelni w modelu otwartej innowacji oraz krajowe uwarunkowania prawno-organizacyjne i omówiono aktywność krajowych uczelni w tym zakresie.
Słowa kluczowe: otwarta innowacja, transfer wiedzy, uczelnie, pomoc publiczna, własność intelektualna
 
FORMS OF UNIVERSITY COOPERATION IN THE MODEL OF OPEN INNOVATION
Abstract
The aim of this article is to present various forms of cooperation between university and socio-economic environment from the perspective of the open innovation model. Three groups of forms are proposed: the first group consists of forms related to the dissemination of knowledge, the second group is related to mobility, joint research and commercialization of knowledge, and the third group is connected with the economic activity of the university. The risks related to various forms of cooperation are discussed, especially regarding intellectual property rights and state aid rules. The article presents the examples of the use of various forms of cooperation by foreign universities and national legal and organizational conditions related to the various forms of cooperation in the model of open innovation.
Key words: open innovation, knowledge transfer, university, state aid, intellectual property
JEL: O32, O34, O38
 
 
182.png