Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Organizacja i Kierowanie nr 4 (183) 2018

 

​Maciej Urbaniak
OD REDAKTORA NACZELNEGO

--------------------------------------------------

 
Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Bartosz Seiler
WZBUDZANIE I ROZWIJANIE ZAANGAŻOWANIA WOLONTARIUSZY W ORGANIZACJACH NON PROFIT PRZEZ MENTORING
Streszczenie
Wolontariat stanowi istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. W Polsce wskaźniki zaangażowania w pracę ochotniczą są jednymi z najniższych wśród krajów rozwiniętych. Organizacje non profit, w których najczęściej jest realizowany wolontariat formalny, mają problemy nie tylko z rekrutacją pracowników społecznych, lecz także z zachęceniem ich do długoterminowej współpracy. Wzbudzaniu i rozwijaniu zaangażowania tych osób sprzyja realizacja ich potrzeb, w tym związanych z doskonaleniem kompetencji. Jednym ze sposobów jest mentoring. W literaturze przedmiotu jest on najczęściej omawiany w kontekście współpracy z pracownikami płatnymi. Autorzy prezentowanego tekstu skoncentrowali uwagę na znacznie rzadziej analizowanym zagadnieniu – możliwości wykorzystania go w pracy z ochotnikami. Przedstawili istotę mentoringu, jego rodzaje preferowane w podmiotach non profit, pożądane kompetencje mentora. Celem artykułu uczynili identyfikację możliwości zastosowania technik mentoringu do wzbudzania i rozwijania zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji non profit. Aby go zrealizować, sformułowali następujące pytania (problemy badawcze): jaki model mentoringu można zastosować wobec wolontariuszy organizacji non profit? Z jakich etapów się składa? Jakie techniki mentoringu można wykorzystać w każdym z tych etapów, aby wzbudzać i rozwijać zaangażowanie wolontariuszy w pracę społeczną? Przeprowadzili analizę dostępnej literatury przedmiotu oraz wykorzystali doświadczenia własne w zakresie pracy mentorskiej i współpracy z podmiotami non profit.
Słowa kluczowe: wolontariat, mentoring, zaangażowanie, organizacje non profit, trzeci sektor
 
AROUSING AND DEVELOPING VOLUNTEER ENGAGEMENT IN NONPROFIT ORGANIZATIONS THROUGH MENTORING
Abstract
Volunteering is an important factor of socio–economic development. In Poland, the rates of engagement in Volunteering is an important factor of socio–economic development. In Poland, the rates of engagement in voluntary work are ones of the lowest among developed countries. Nonprofit organizations, in which formal volunteering is most often carried out, have problems not only with the recruitment of social workers, but also with encouraging them to long–term cooperation. Arousing and developing the engagement of these people favors the fulfillment of their needs, including those ones which are connected with the improvement of competences. One of the ways is mentoring. In the literature related to the subject, it is most often discussed in the context of cooperation with paid employees. The authors of the presented text focused on a much less analyzed issue – the possibility of using it in work with volunteers. They presented the essence of mentoring, its types preferred in nonprofit entities, the desirable competences of a mentor. The purpose of the article was to identify the possibilities of using mentoring techniques to arouse and to develop volunteers’ engagement in the activities of nonprofit organizations. In order to realize it, they formulated the following questions (research problems): what model of mentoring can be applied to volunteers of nonprofit organizations? what stages does it consist of? what techniques of mentoring can be used in each of these stages to arouse and to develop volunteers’ engagement in social work? They carried out an analysis of the available literature related to the subject and used their own experience in the field of mentoring and a cooperation with nonprofit entities.
Key words: volunteering, mentoring, engagement, nonprofit organizations, third sector
JEL: J24, L30, O15
 
--------------------------------------------------
 
Jan Stachowicz
DUALIZM WIEDZY ORGANIZACYJNEJ A PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORCZE W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM
Streszczenie
W artykule rozwinięto kwestie dualnego charakteru wiedzy organizacyjnej, podejmując próbę wyjaśnienia zjawisk, takich jak: samoorganizacyjne odtwarzanie struktury zachowań w organizacji oraz rozwój organizacji. Przeanalizowano założenia dwóch modeli kreowania i zarządzania wiedzą (model I. Nonaki i H. Takeuchi oraz Ch. Argyrisa) a w wyniku tej analizy sformułowano wnioski, jakie wynikają z faktu wpływu dualnego charakteru wiedzy na proces zarządzania strategicznego.
Słowa kluczowe: dualizm wiedzy, podejście przedsiębiorcze, zarządzanie strategiczne
 
ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE DUALISM IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURIAL APPROACH IN STRATEGIC MANAGEMENT
Abstract
In the paper the question of dual character of organizational knowledge have been developed. Especially the attempt of explanation of the phenomena of self-organizing renewal behaviours structure have been made. The two models of knowledge management and leadership have been analysed (Nonaka-Takeuchi model and Argyris model), as the result of the considerations some conclusions and recommendations, regarding the impact of organizational knowledge on strategic management process, have been expressed
Key words: knowledge dualism, entrepreneurial approach, strategic management
JEL: M0, M1, M2
 
--------------------------------------------------
 
Anna Wójcik-Karpacz
ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE W TURBULENTNYM OTOCZENIU
Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja zewnętrznych warunków, w jakich zdolności dynamiczne przyczyniają się do wyniku firmy. Wykorzystaną metodą badawczą są studia literatury. Część pierwsza i druga opracowania obejmuje konceptualizacje dwóch głównych konstruktów, odpowiednio zdolności dynamicznych i dynamizmu otoczenia. Część trzecia zawiera konkluzje z dotychczasowych badań na temat implikacji dynamizmu otoczenia na relacje zdolności dynamiczne (dynamic capabilities, DCs) – wynik firmy (firm performance, FP). Przegląd ustaleń badawczych nie pozwolił jednoznaczne zakwalifikować dynamizmu otoczenia jako moderatora relacji DCs – FP. Przytoczono kontrowersyjne argumenty odnośnie roli dynamizmu otoczenia jako moderatora relacji DCs – FP. Niektóre badania wskazują, że wpływ zdolności dynamicznych na wyniki może być różny w różnych typach otoczenia. Natomiast inne badania pokazują dynamizm otoczenia jako konieczny warunek wstępny lub konstytutywny element zdolności dynamicznych. W związku z tym dalsze badania powinny uwzględniać szczegółowe konsekwencje, jakie różne charakterystyki otoczenia mają dla rozwoju i wyników zdolności dynamicznych.
Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, dynamizm otoczenia, turbulentne otoczenie, przewaga konkurencyjna, wynik firmy, podejście zdolności dynamicznych
 
DYNAMIC CAPABILITIES IN TURBULENT ENVIRONMENT
Abstract
The aim of this article is to identify external conditions in which dynamic capabilities contribute to the company’s result. The scientific literature studies were the method used during the researches. The first and the second part of the paper contain the conceptualization of two main constructs, both the dynamic capabilities and the dynamism of environment. The third part contains conclusions of the researches on the implications of the environmental dynamism on the relationship: dynamic capabilities (DCs) – firm performance (FP). The review of the researches findings did not allow to unambiguously classify the environmental dynamism as a moderator of DC’s – FP relationship. Some controversial arguments appeared concerning the role of environmental dynamism as a moderator of DC’s – FP relationship. Some of the researches show that the impact of the dynamic capabilities on results maybe be different in different types of environments. However, some other researches present environmental dynamism as a necessary precondition or constitutive element of dynamic capabilities. Therefore, further research should elaborate on the nuanced consequences that different environmental characteristics have for the deployment and performance of dynamic capabilities.
Key words: dynamic capabilities, environmental dynamism, turbulent environment, competitive advantage, firm performance, dynamic capabilities view
JEL: M1, L12, M3
 
--------------------------------------------------
 
Teresa Piecuch
STRATEGICZNE ASPEKTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KORPORACYJNEJ
Streszczenie
Wdrażanie innowacji możliwe jest dzięki przedsiębiorczości (a dokładnie twórczości i kreatywności) i to zarówno kierownictwa, jak i pracowników, dzięki którym nowe, innowacyjne rozwiązania powstają. Z kolei, aby przedsiębiorstwo stanowiło prawdziwą przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości, powinna być ona osadzona na „strategicznych filarach”. Kwestie te odnoszą się do różnej wielkości przedsiębiorstw, ale szczególną rolę odgrywają w ogromnych, często ponadnarodowych korporacjach. Wynika to z tego, że bardzo trudno jest stworzyć w nich odpowiednie warunki umożliwiające rozwój w obrębie ich wewnętrznych struktur przedsiębiorczości. Bez przedsiębiorczości niemożliwe jest natomiast wdrażanie innowacji, a bez nich niemożliwy jest (lub bardzo utrudniony) wzrost, rozwój, postęp, konkurencyjność. Wszystkie te aspekty są zatem bardzo ściśle ze sobą powiązane. Kwestie powyższe stanowią przedmiot opracowania, który stanowi, opartą na dostępnej literaturze przedmiotu, analizę teoretyczną dotyczącą strategicznych aspektów przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości korporacyjnej. W tym celu dokonano przeglądu literaturowego w ramach analizy typu desk research. Przegląd pozwolił na opracowanie głębokiej charakterystyki omawianych zagadnień, upoważniającej do sformułowania pewnych wniosków i rekomendacji. Na podstawie przeprowadzonej literatury można stwierdzić, że współczesne przedsiębiorstwa dążące do skutecznego konkurowania i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w turbulentnym otoczeniu powinny wdrażać różnego rodzaju innowacje (produktowe, procesowe, organizacyjne), dzięki którym możliwy jest rozwój. Z kolei dzięki połączeniu w nich przedsiębiorczości i aspektów strategicznych (znajdujących swój wyraz w przedsiębiorczości strategicznej), dużo szybciej i sprawniej przebiega w nich proces identyfikacji i wykorzystywania pojawiających się szans i okazji, a co się z tym wiąże generowania nowych wartości.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, strategia, zarządzanie strategiczne, przedsiębiorczość korporacyjna
 
STRATEGIC ASPECTS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP
Abstract
Innovation implementation is possible due to entrepreneurship (to be exact – creativity) of the management as well as employees, owing to whom new, innovative solutions are produced. On the other hand, an enterprise constitutes a real space for the development of entrepreneurship when it is built on “strategic pillars”. These issues concern enterprises of different size, yet they play a fundamental role in huge, frequently supranational corporations. It ensues from the fact that it is very difficult to create in such organisations proper conditions enabling the development within their internal structures of entrepreneurship. Without entrepreneurship, innovation implementation would be impossible, and thus the growth, development, progress and competitiveness would also be impossible (or significantly impeded). Hence all these aspects are closely related. The above issues are the subject of the study, which comprises, based on the available literature on the subject a theoretical analysis of strategic aspects of entrepreneurship, with particular emphasis on corporate entrepreneurship. For this purpose, the literature review within the desk research has been conducted. The review has allowed to develop a deep description of the discussed issues, authorizing to formulation of certain conclusions and recommendations. Based on this review, it can be concluded that, contemporary enterprises that endeavor to compete effectively and build permanent competitive advantage in a turbulent environment should implement various innovations (as regards products, processes, organisation), owing to which the development is possible. On the other hand, by combining in them the entrepreneurship and strategic aspects (which are reflected in the strategic entrepreneurship), the running of the process of identification and use of emerging chances and opportunities is much faster and more efficiently, which leads to generating new values.
Key words: entrepreneurship, strategy, strategic management, corporate entrepreneurship
JEL: D81, O31
 
--------------------------------------------------
 
Jarosław Karpacz
ZDOLNOŚCI DYNAMICZNE I RUTYNIZACJA
Streszczenie
Celem publikacji jest rozpoznanie rutynizacji zdolności dynamicznych. W artykule przedstawiono definicje, komponenty oraz czynniki zdolności dynamicznych i rutyn organizacyjnych. Wykorzystaną metodą badań był przegląd literatury. Podsumowano kluczowe ustalenia empiryczne, a także ujawniono odmienności w definiowaniu dwóch głównych konstruktów, tj. zdolności dynamicznych i rutyn organizacyjnych. Oprócz tego ustalono, że problem rutynizacji jest analizowany na poziomie strategicznym i operacyjnym organizacji. Wykazano także brak jednoznaczności, co do powiązania tych poziomów ze stopniem rutynizacji zachowań. Z jednej strony stopień rutynizacji jest postrzegany jako niemal identyczny na obu poziomach, z drugiej zaś, że poziom rutynizacji na poziomie strategicznym jest wyższy niż na poziomie operacyjnym. Badanie to ilustruje rutynowanie jako ważny aspekt dotyczący charakteru dynamicznych możliwości i identyfikuje poziom organizacyjny jako decydujący czynnik, który wspiera częściową konkurencyjną konceptualizację efektu rutynizacji na dynamiczne możliwości. Dlatego te odkrycia promują lepsze zrozumienie zdolności dynamicznych, jako zdolności do rekonfigurowania wiedzy i oferują potencjalną ścieżkę w kierunku pogodzenia rozbieżnych dyskusji akademickich na temat dynamicznych możliwości.
Słowa kluczowe: zdolności dynamiczne, rutynizacja, zdolności operacyjne
 
DYNAMIC CAPABILITIES AND ROUTINIZATION
Abstract
The aim of this publication is the recognition of routinization of dynamic capabilities. In the article, the definitions, components and the factors of dynamic capabilities and organizational routines were presented. The scientific literature study was used as the method. The key empiric researches were summarized, and the differences in defining of two main constructs, i.e. dynamic capabilities and organizational routines, were revealed. Apart from that, it was established that the issue of routinization is analyzed on the strategic and operational levels. Moreover, the lack of unambiguity of the connection between these two levels with the degree of routinization of behaviors was shown. On the one hand, the degree of the routinization is perceived as almost identical on both levels, however, on the other hand, the degree of routinization on the strategic level is higher than on the operational level. This study illuminates routinization as an important aspect concerning the nature of dynamic capabilities and identifies the organizational level as a decisive factor that lends partial support to the competing conceptualizations of the effect of routinization on dynamic capabilities. These findings promote a better understanding of dynamic capabilities as knowledge-reconfiguring capabilities and offer a potential path toward reconciling the diverging academic discussion on dynamic capabilities.
Key words: dynamic abilities, routinization, operational abilities
JEL: M1, L12, M3
 
--------------------------------------------------
 
Barbara Ocicka
WPŁYW ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM RELACJI Z DOSTAWCAMI NA ROZWÓJ INNOWACJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Streszczenie
Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą uwagę zarówno autorów prac naukowo-badawczych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, jak i menedżerów w praktyce gospodarczej ze względu na istotne znaczenie w budowaniu wartości i przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Kapitał relacyjny z dostawcami stanowi strategiczny zasób przedsiębiorstw zarządzających sieciami dostaw. Celem artykułu jest określenie wpływu zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw. Wnioski z kwerendy źródeł literatury i badania empirycznego, zaprezentowane w artykule, prowadzą do konstatacji, iż zarządzanie kapitałem relacji z dostawcami stanowi silny katalizator rozwoju innowacji. Dostawcy są głównymi partnerami w relacjach B2B we współtworzeniu innowacji w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzących działalność w Polsce.
Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie kapitałem relacyjnym, zarządzanie relacjami z dostawcami, zarządzanie łańcuchem dostaw
 
THE INFLUENCE OF SUPPLIER RELATIONAL CAPITAL MANAGEMENT ON INNOVATIONS DEVELOPMENT IN SUPPLY CHAINS
Abstract
Supplier relationship management has received increasing attention in the recent supply chain management research and literature as well as in business practice due to its significance in building value and competitive advantage of contemporary companies. Supplier relational capital is a strategic resource of companies managing supply networks. The purpose of this paper is to outline the impact of supplier relational capital management on innovations development in supply chains. The findings based on both the literature review and empirical research presented in the article allow to conclude, that the supplier relational capital management is a strong catalyst for innovation development. Suppliers are main business partners in B2B relationships, participating in innovation co-creation in supply chains of manufacturing companies in Poland.
Key words: innovations, relational capital management, supplier relationship management, supply chain management
JEL: L200, M110, O310
 
--------------------------------------------------
 
Marcin Nowak
STATUS EPISTEMOLOGICZNY PROGNOZOWANIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU W UJĘCIU ONTOLOGII DETERMINISTYCZNEJ
Streszczenie
Problematyka niniejszego artykułu mieści się w filozofii nauk o zarządzaniu. Celem artykułu jest określenie statusu epistemologicznego prognozowania w naukach o zarządzaniu na gruncie ontologii deterministycznej. Zważywszy, że cel opracowania ma charakter systematyzująco- poznawczy, posłużono się metodą logicznej analizy oraz konstrukcji pojęciowej. Efektem artykułu jest sformułowanie definicji pojęć, takich jak: dane, informacje, wiedza, prognoza oraz prognozowanie. Skonstatowano, że w odróżnieniu od nauk przyrodoznawczych status epistemologiczny prognozowania w naukach o zarządzaniu ma charakter negatywny. Opisano oraz wyjaśniono przyczyny takiego stanu rzeczy.
Słowa kluczowe: prognoza, prognozowanie, epistemologia, wiedza
 
EPISTEMOLOGICAL STATUS OF PREDICTION IN MANAGEMENT SCIENCES IN DETERMINISTIC ONTOLOGY APPROACH
Abstract
The issues of the article includes the philosophy of management sciences. The purpose of this article is to determine the epistemological status of forecasting in the sciences of management on the basis of deterministic ontology. Given that the aims of the study are systematizing and cognitive, they have been used for logical analysis and conceptual synthesis. The effect of the article is to formulate definitions of concepts such as data, information, knowledge, forecast and forecasting. It has been proven that, unlike natural sciences, the epistemological status of forecasting in management sciences is negative. The reasons for this state are described and explained.
Key words: forecast, forecasting, epistemology, knowledge, management sciences
JEL: B4, D2
 
--------------------------------------------------
 
Tadeusz Gospodarek
MODELOWANIE DZIAŁANIA ORGANIZACJI NA POZIOMIE EPISTEMOLOGICZNYM
Streszczenie
Praca dotyczy modelowania działalności organizacji na poziomie epistemologicznym. Opisano układ kaskady modeli do definiowania interoperacyjności ekonomicznej i IT poziomu semantycznego. Celem była spójność opisu działalności ekonomicznej w quasi-formalnym ujęciu systemowym. Użyto koncepcji gry przeciwko otoczeniu oraz luki intencjonalno- -konsekwencjalnej do opisu oddziaływań mikro–makro, co gwarantuje istnienie rozwiązań optymalnych. Zdefiniowano model działalności gospodarczej, system generujący wartość oraz organizację jako strukturę czterech zmiennych jej stanu. Uzyskano spójność epistemologiczną proponowanego ujęcia dla budowania modeli funkcjonalnych, metodologicznych i semantycznych w obszarze teorii zarządzania i działania organizacji. Zaproponowano układ siedmiu sprzężonych modeli epistemologicznych, koniecznych do uzyskania spójności opisu na poziomie semantycznym. Praca może być wykorzystana w praktyce optymalizacji zarządzania organizacjami i tworzenia reprezentacji formalnych dla systemów IT wspomagających podejmowanie decyzji.
Słowa kluczowe: model epistemologiczny, zarządzanie, ujęcie systemowe, modelowanie kaskadowe, model semantyczny, interoperacyjność, teoria gier, model działalności, model etyczny
 
MODELLING OF ORGANIZATION’S ACTION ON EPISTEMOLOGICAL LEVEL
Abstract
This paper explains modelling of acting of an organization in the surroundings on epistemological level. The introduced cascade style of modelling leads to interoperations between an economic model with the IT ones. The aim of this paper is to establish a quasi-formal system representation of economic activity of organizations. The game against the surroundings in conjunction with the intentional-conceptional gap concepts are used as a micro-macro interactions model what warranted the existing of optimum solutions. The definitions of the economic activity, the system creating value and the organization as the structure of four variables of its state are introduced. Based on rational heuristic an epistemologically consistent modelling applicable to the theory of management and its functional models on semantic levels are achieved. The set of seven conjugated models necessary for consistent modelling on semantic level is develop. The results of this paper may be applied in optimization practice of organizational behaviours and for building formal representations of functional models for IT systems.
Key words: epistemological model, management, system approach, cascade-style modelling, semantic model, interoperation, game theory, ethic model
JEL: A120, B410
 
--------------------------------------------------
 
Rafał Drewniak
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALIANSU STRATEGICZNEGO
Streszczenie
Innowacyjność przedsiębiorstw jest jedną z kluczowych determinant ich sukcesu rynkowego. Źródła generowania innowacji powinny być poszukiwane nie tylko wśród własnych zasobów i pracowników, lecz także na zewnątrz. W celu minimalizacji kosztów i ryzyka działalności innowacyjnej firmy wykorzystują posiadane relacje z innymi podmiotami rynkowymi. Prowadzenie współpracy między przedsiębiorstwami umożliwia bowiem uzyskanie dostępu do zasobów i wiedzy kooperantów, dzięki czemu możliwe staje się wzmocnienie zdolności do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Celem artykułu jest scharakteryzowanie istoty oraz rodzaju innowacji w kontekście podejmowania współpracy między przedsiębiorstwami. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych identyfikują zależności między wielkością przedsiębiorstw partnerskich oraz czasem trwania aliansu a rodzajem wdrożonych innowacji. Wyniki badań pozwalają także stwierdzić, że: istnieje silniejsza zależność między wprowadzeniem innowacji, a czasem trwania aliansu niż w przypadku wielkości przedsiębiorstwa, jak i dłuższy czas trwania aliansu w większym stopniu sprzyja wprowadzeniu innowacji procesowych niż produktowych i organizacyjnych. Określono także zależność między rodzajem wdrożonych innowacji a wielkością współpracujących przedsiębiorstw. Wyniki oraz wnioski wskazują na znaczenie badanych charakterystyk na innowacyjność przedsiębiorstw, co może stanowić podstawę budowania, utrzymania i/lub wzmacniania przewagi konkurencyjnej przez wskazanie nowych źródeł jej uzyskiwania.
Słowa kluczowe: alians strategiczny, innowacje, innowacyjność
 
INNOVATION OF ENTERPRISES WITHIN THE STRATEGIC ALLIANCE
Abstract
The innovativeness of enterprises is one of the key determinants of their market success. The sources of innovation should be sought not only among their own resources and employees, but also outside. In order to minimize the costs and risks of innovative activities, companies use their relationships with other market players. Co-operation between enterprises makes it possible to gain access to the resources and knowledge of cooperators, thanks to which it becomes possible to strengthen the ability to develop and implement innovative solutions. The aim of the article is to characterize the essence and importance of enterprise innovativeness and the type of innovation in the context of undertaking cooperation between enterprises. The presented results of empirical research identify the relationship between the size of partner enterprises and the duration of the agreement and the type of implemented innovations. The results of the research also allow to state that: there is a stronger dependence between innovations initiation and the duration of the alliance than in the case of the size of the enterprise, and the longer duration of the alliance favors implementation of process innovations rather than product and organizational innovations. The relationship between the type of implemented innovations and the size of cooperating enterprises was also defined. The results and conclusions indicate the importance of the characteristics studied for the innovativeness of enterprises, which may be the basis for building, maintaining and/or strengthening a competitive advantage by indicating new sources of its obtaining.
Key words: strategic alliance, innovations, innovative
JEL: L14, L24, O31, O32
 
--------------------------------------------------
 
Sylwia Przytuła
INICJATYWA I INTENCJONALNOŚĆ W PODEJMOWANIU MISJI ZAGRANICZNEJ PRZEZ EKSPATRIANTÓW Z WŁASNEJ INICJATYWY (SIE)
Streszczenie
Celem tego artykułu jest dokonanie przeglądu dotychczasowych osiągnięć teoretycznych w zakresie terminologii odnoszącej się ekspatriacji z własnej inicjatywy (SIĘ – self-initiated expatriation), w odniesieniu do kryterium „inicjatywy” oraz „intencjalności”. Artykuł ma charakter teoretyczny. Przeprowadzona analiza etymologiczna dotyczy pojęcia „samoinicjowanej eskpatriacji”, „inicjatywy” i „intencjalności” stanowi wkład semantyczny do literatury przedmiotowej, jest przydatna w określeniu kryteriów definicyjnych SIE, co dla badaczy tej materii jest kluczowym etapem ich dalszych eksploracji empirycznych w praktyce zarządzania. Na konstrukt „osobistej inicjatywy ekspatrianta” składają się: proaktywność, wytrwałość i samodzielność. Samodzielność SIE dotyczy wyboru kraju goszczącego, przekonywania lokalnych pracodawców do swoich kwalifikacji, spełnienie warunków prawnych związanych z pracą i pobytem zagranicą, znalezienie miejsca zamieszkania itp. Proaktywność SIE polega m.in. na zapewnieniu sobie ciągłości zatrudnienia zagranicą. Wytrwałość SIE oznacza dążenie do osiągnięcia samostanowionych celów dla misji zagranicznej i umiejętność pokonywania barier, niepowodzeń pojawiających się na każdym etapie misji. Artykuł przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tą tematyką wśród naukowców, pozwoli na doprecyzowanie ram definicyjnych dla SIE i spowoduje, że badania nad tymi pracownikami w Polsce uzupełnią pole eksploracji międzynarodowych. Wobec odmienności potrzeb, motywów, przebiegu kariery, rodzaju kontraktu psychologicznego, wiążącego SIE z firmami ich zatrudniającymi, można oczekiwać, że przyjęte zostaną inne rozwiązania organizacyjne względem tych pracowników, gdyż podejścia, skuteczne jak dotąd w zarządzaniu tradycyjnymi ekspatami, mogą zupełnie się nie sprawdzić w odniesieniu do SIE. Niniejsze opracowanie przyczyni się skutecznie do określania kryteriów definicyjnych dla samoinicjowanych ekspatriantów, co pozwoli na poprawny dobór respondentów do badań przedmiotowych.
Słowa kluczowe: ekspatriant, ekspatriant z własnej inicjatywy, inicjatywa, intencyjność, mobilność
 
INITIATIVE AND INTENTIONALITY IN UNDERTAKING A FOREIGN MISSION BY A SELF-INITIATED EXPATRIATE (SIE)
Abstract
The purpose of this article is to review the current theoretical achievements in the field of terminology related to self-initiated expatriation (SIE) in relation to the criterion of „initiative” and „intentionality”. The article is theoretical. Conducted etymological analysis on „self-initiated”, „initiative” and „intentionality” is a semantic contribution to the subject literature, is useful in defining the SIE definition criteria, which for researchers of this matter, is a key stage of their further empirical exploration in management practice. The construct of the „personal expatriate initiative” consists of proactivity, perseverance and independence. Independence of the SIE concerns the choice of the host country, convincing local employers to their qualifications, meeting legal conditions related to work and stay abroad, finding a place to live, etc. The SIE proactivity means, among others, to ensure continuity of employment abroad. Persistence SIE means striving to achieve self-appointed goals for a foreign mission and the ability to overcome barriers and failures that appear at every stage of the assignment. The article will contribute to the interest of scientists in this subject, will allow to clarify the definition framework for SIE and will make research on these employees in Poland complete the international exploration palette. In view of the different needs, motives, career progression, type of psychological contract binding SIEs with their employing companies, it can be expected that other organizational solutions will be adopted for these employees. Because the approaches, so far effective in managing traditional expats, may not be completely effective to SIE. This study will contribute to drawing the definition criteria for self-initiated expatriates, which will allow correct selection of respondents for subject research.
Key words: expatriate, self-initiated expatriate, initiative, mobility
JEL: M14
 
--------------------------------------------------
 
Teresa Chirkowska-Smolak, Marcin Wnuk
LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW WOBEC ORGANIZACJI – OPERACJONALIZACJA POJĘCIA ORAZ WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNA SKALI LOJALNOŚCI WOBEC ORGANIZACJI – BADANIA PILOTAŻOWE
Streszczenie
Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości psychometrycznych Skali Lojalności Wobec Organizacji. W badaniach wzięło udział 441 pracowników z rożnych organizacji. Skala Lojalności Wobec Organizacji jest rzetelną miarą (alfa Cronbacha wyniosła 0,87). Analiza czynnikowa potwierdziła dwuczynnikową strukturę tej miary. Wyróżnione wymiary lojalności to: 1) dbanie o pozytywny wizerunek organizacji oraz (2) skłonność do poświęceń na jej rzecz. Zanotowano istotne statystycznie korelacje między lojalnością organizacyjną a wiekiem oraz stażem pracy. Płeć nie różnicowała badanych pod względem poziomu lojalności organizacyjnej. Otrzymane wyniki dostarczają dowodów na to, że powyższa miara posiada dobre właściwości psychometryczne i może być stosowana przez badaczy zajmujących się konstruktem lojalności organizacyjnej.
Słowa kluczowe: lojalność organizacyjna, miara, właściwości psychometryczne
 
EMPLOYEE LOYALTY TOWARDS ORGANIZATION – OPERATIONALIZATION OF THE CONCEPT AND PSYCHOMETRIC EVALUATION OF ORGANIZATIONAL LOYALTY SCALE – PILOT STUDY
Abstract
The aim of the study was to assess the psychometric properties of the Organizational Loyalty Scale. 441 employees from different organizations were the subjects of conducted research. Organizational Loyalty Scale was found to be a reliable measure with good internal consistency. The reliability of this tool achieved Cronbach’s alfa coefficient of 0.87. Factor analysis confirmed the two dimensional structure of this measure. Distinguished dimensions of loyalty include Caring for the positive image of, and Propensity to sacrifice oneself for, the organization. A statistically significant positive correlation between organizational loyalty and age, as well as tenure, was noted. Gender did not differentiate participants in relation to organizational loyalty. Presented results thus provide further evidence that the aforementioned measure has good psychometric properties and is therefore recommended for use by researchers studying the concept of organizational loyalty.
Key words: organizational loyalty, measure, psychometric properties
JEL: A13
 
--------------------------------------------------
 
Michał Wiechetek, Wiesław Talik, Andrew Dean
JAK MIERZYĆ TALENT PRACOWNIKÓW – CZŁONKÓW ZESPOŁÓW? METODA COMTAL-TEAM MEMBER
Streszczenie
Artykuł prezentuje przebieg prac nad konstrukcją psychometrycznej metody ComTal-Team Member do pomiaru talentu pracownika – członka zespołu. Na wstępie opisano podstawy teoretyczne metody – koncepcję talentu Ulricha i Smallwooda, a dalej psychometryczną procedurę tworzenia metody (przygotowanie itemów i ich ocenę przez sędziów kompetentnych, walidację metody oraz przeprowadzone analizy psychometryczne). Opracowując test, oszacowano również jego właściwości psychometryczne – jest on obiektywny, wystandaryzowany, trafny, rzetelny i znormalizowany. Metoda składa się ze 107 twierdzeń opracowanych w pięciu wersjach językowych (angielskiej, czeskiej, niderlandzkiej, greckiej oraz polskiej) i pozwala na pomiar trzech ogólnych (kompetencje, zaangażowanie, wkład) i osiemnastu szczegółowych składowych talentu. Metoda ma formę elektronicznego kwestionariusza. Automatycznie oblicza wyniki oraz generuje szczegółowy raport dla badanego. Może być zastosowana w procesie rekrutacji i selekcji, w ocenie okresowej czy też diagnozie potrzeb szkoleniowych. Metoda ComTal-Team Member może być wykorzystana zarówno w praktyce zarządzania, jaki i podczas realizacji badań poszerzających wiedzę z zakresu determinantów i konsekwencji specyficznego funkcjonowania pracowników w zespołach. Słowa kluczowe: talent członków zespołu, pomiar talentu, narzędzie psychometryczne
 
HOW TO MEASURE THE TALENT OF EMPLOYEES – TEAM MEMBERS? THE COMTAL-TEAM MEMBER METHOD
Abstract
The article presents a description of construction procedure of new psychometric tool ComTal- Team Member the talent of an employee – a team member. At the beginning, the method’s theoretical basis is described – the concept of talent by Ulrich and Smallwood, and then psychometric procedure of creating the method (preparation of items and their assessment by competent judges, validation of the method and carried out psychometric analyzes). During developing the test, its psychometric properties were also assessed – it is objective, standardized, accurate, reliable and normalized. The method consists of 107 statements, it is developed in five language versions (English, Czech, Dutch, Greek and Polish) and allows to measure three general (Competences, Commitment, Contribution) and eighteen detailed components of talent. The method has an electronic version. Automatically calculates results and generates a detailed report for the respondent. It can be used in the recruitment and selection process, in periodic performance appraisal or in the diagnosis of training needs. The ComTal-Team Member tool can be used both in the management practice and during realization of research in which knowledge about determinants and consequences of the specific employees’ functioning in teams are expanded.
Key words: team member talent, measurement of talent, psychometric tool
JEL: M510, M530, M540
 
--------------------------------------------------
 
Iryna Manczak, Katarzyna Sanak-Kosmowska
ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH KONSUMENTÓW W PROSUMPCJĘ
Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja sposobów angażowania się młodzieży w prosumpcję. Podjęta dyskusja stanowi rodzaj prezentacji wyników badań własnych. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny. Badanie zostało zrealizowane w maju oraz czerwcu 2017 roku. Jego uczestnikami byli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Łącznie przebadano 610 osób studiujących na rożnych kierunkach ww. uczelni. W artykule wskazano na kluczowe charakterystyki prosumpcji. Zarysowano metodykę badań własnych, w tym scharakteryzowano badaną zbiorowość. W ostatniej części artykułu zaprezentowano opinie respondentów na temat działań z obszaru prosumpcji. Opracowanie kończą wnioski o charakterze syntetycznym.
Słowa kluczowe: prosumpcja, zachowania konsumenckie, młodzi konsumenci
 
INVOLVEMENT OF YOUNG CONSUMERS IN PROSUMPTION
Abstract
The aim of this article is to identify ways in which young people can be involved in the prosumption. It presents own research results of diagnostic survey. The study was conducted in May–June 2017. Its participants were 610 students of the University of Economics in Cracow who studied in different faculties of the university. The article highlights the key characteristics of prosumption. The methodology of own research has been outlined, including the characteristics of examining group. The empirical part of the article presents the opinions of respondents on the prosumption. The study ends with conclusions of a synthetic nature.
Key words: prosumption, consumer behaviour, young consumers
JEL: M310
 
--------------------------------------------------
 
Klaudia Martinek-Jaguszewska
ZNACZENIE I ROLA AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH – WYNIKI BADAŃ PILOTAŻOWYCH
Streszczenie
Głównym celem badawczym artykułu jest ocena znaczenia i roli automatyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) deklarowanych przez pracowników przedsiębiorstw w Polsce. Analiza materiałów źródłowych wykazała wysoki potencjał pozytywnego wpływu automatyzacji na efektywność stosujących ją przedsiębiorstw. Cele badania obejmowały ogólną ocenę rozpoznawalności koncepcji i technologii RPA, ocenę ich przydatności oraz potencjału zastosowania w danej branży, a także deklarację wpływu ich zastosowania na codzienną pracę menadżerów i pracowników oraz na organizację. Główna część została oparta na badaniach pilotażowych, które będą podstawą późniejszej dysertacji doktorskiej. Zostały przeprowadzone na podstawie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami różnych branż i obszarów potencjalnych zastosowań technologii RPA w celu ukazania obecnego spektrum oddziaływania tej koncepcji. Badania pilotażowe sugerują wysoki potencjał poszerzania zakresu zastosowania technologii automatyzacyjnych w ramach wybranych procesów biznesowych. Wykazują również potrzebę pogłębiania wiedzy wewnątrz organizacji, które mogłyby rozwijać automatyzację, szczególnie w zakresie dostępności rozwiązań, dobrych praktyk wdrożeniowych oraz czynników sukcesu. Potencjalnie istotny jest również wpływ automatyzacji na poczucie bezpieczeństwa pracowników i kształtowanie ich decyzji dotyczących rozwoju kariery zawodowej. Wykazano tym samym potrzebę pogłębienia badań i rozpowszechniania wynikających z nich rekomendacji, w celu zwiększania świadomości w zakresie optymalnego wdrażania automatyzacji procesów biznesowych zarówno wśród kierowników, jak i pracowników.
Słowa kluczowe: automatyzacja, automatyzacja procesów biznesowych, innowacyjne technologie, innowacyjne organizacje
 
IMPORTANCE AND ROLE OF ROBOTIC PROCESS AUTOMATION – PILOT RESEARCH RESULTS
Abstract
The research objective was to assess the importance and role of robotic process automation (RPA) declared by employees of polish enterprises. Initial analysis of specialist literature has revealed a high potential of positive impact of automation on organizational efficiency. The goals of the research covered the assessment of RPA concept and technology recognisability, verification of RPA usability and potential in different business areas, as well as the claimed impact of the automation technology on daily work of managers, employees and the organization. The article is based on pilot research, aimed to be a baseline of planned doctoral thesis. The study was conducted as a set of in-depth interviews among the representatives of different business areas, with the aim of revealing the potential impact of RPA concept. The pilot research suggest high possibilities to broaden the range of automation technologies’ use in some of the business processes. It was also concluded that there is a strong need of extending the automation-related knowledge within the organizations, especially in regards the available technologies, best practice and success factors. Moreover, the impact of automation on the job security and self-development decision making was exposed. Based on the above findings the study successfully demonstrated the need to intensify further research in this area and to spread the related recommendations, with the aim of raising the awareness on optimal robotic process automation implementations, among both the managers and employees.
Key words: automation, Business Process Automation, innovative technology, innovative organization
JEL: M1
 
 
183.gif