Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Organization and management NO. 1(184) 2019

 
Maciej Urbaniak
PREFACE
 
--------------------------------------------------
 
Agata Austen, Monika Rutkowska
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCHERS’ ABSORPTIVE CAPACITY
Abstract
The aim of the paper is to discuss factors that may influence researchers’ absorptive capacity. A review of literature indicates that traditional role of universities, limited to education and undertaking research activities focused primarily on the development of scientific theories, has evolved towards the requirement of innovation and active search for opportunities to commercialize research results. Among many factors determining the innovativeness of researchers and their ability to commercially exploit research results, the importance of researchers’ absorptive capacity (ACAP) has been increasingly stressed. Understanding of ACAP at the individual level has been limited so far, as most of the research focus on the organizational level. Having examined the literature on both ACAP and the specificity of researcher’s job and organizations that employ them, we propose a research model and formulate hypotheses about individual, organizational and institutional determinants of researchers’ ACAP. We propose to consider the construct of researcher’s ACAP as a complex phenomenon that refers to individual competencies (research knowledge, capabilities, innovative research performance), capability to accelerate the absorption process, and personal traits. We claim that the low level of individual researchers’ absorptive capacity interferes with innovativeness of research outcomes and that it can be enhanced through development of competencies, capabilities and traits, that are characteristic for innovators of spinoffs or start-up businesses and managers of SMEs.
Keywords: absorptive capacity, individual perspective, commercialization of research results
JEL classification codes: J24, M50
 
UWARUNKOWANIA ROZWOJU ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNYCH PRACOWNIKÓW NAUKI
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie czynników, które mogą wpływać na zdolność absorpcyjną pracowników nauki. Przegląd literatury wskazuje, że tradycyjna rola uniwersytetów, ograniczona do edukacji i podejmowania działalności badawczej skoncentrowanej przede wszystkim na rozwoju teorii naukowych, ewoluowała w kierunku wymogu innowacji i aktywnego poszukiwania możliwości komercjalizacji wyników badań. Wśród wielu czynników decydujących o innowacyjności badaczy i ich zdolności do komercjalizacji wyników badań coraz częściej podkreśla się znaczenie zdolności absorpcyjnej badaczy (ACAP). Zrozumienie ACAP na poziomie indywidualnym było jak dotąd ograniczone, ponieważ większość badań koncentruje się na poziomie organizacyjnym. W wyniku analizy literatury przedmiotu dotyczącej zarówno ACAP, jak i specyfiki pracy pracowników nauki oraz zatrudniających ich organizacji, przedstawiamy model badawczy i formułujemy hipotezy o indywidualnych, organizacyjnych i instytucjonalnych determinantach zdolności absorpcyjnych. Proponujemy rozważyć ACAP pracowników nauki jako złożone zjawisko, które odnosi się do indywidualnych kompetencji (wiedza badawcza, możliwości, wyniki innowacyjnych badań), zdolności do przyspieszenia procesu absorpcji i cech osobowych. Sugerujemy, że niski poziom zdolności absorpcyjnych pracowników nauki jest powiązany negatywnie z innowacyjnością wyników badań i że można go wzmocnić poprzez rozwój kompetencji, zdolności i cech charakterystycznych dla innowatorów spin-offów i start-upów oraz menedżerów MŚP.
Słowa kluczowe: zdolności absorpcyjne, perspektywa indywidualna, komercjalizacja wyników badań
Kody klasyfikacji JEL: J24, M50
 
--------------------------------------------------
 
Seweryn Spałek, Remigiusz Kozubek
SOCIALLY RESPONSIBLE INNOVATIONS – DESIGNATION OF THE CONCEPT AND OPERATIONAL DEFINITION
Abstract
In this article, the authors point to the designatum of the term socially responsible innovations in order to identify the research area. In addition, the authors attempt to show an operational definition of socially responsible innovation based on the integration of innovation theory and elements relating to the concept of sustainable development, corporate social responsibility, the virtuous circle of innovation and CSR. Keywords: innovation, CSR, social responsibility, sustainable development
JEL classification codes: A12, A13, M00, M2, M11, M14, O32
 
SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE INNOWACJE – DESYGNAT POJĘCIA I DEFINICJA OPERACYJNA
Streszczenie
W artykule autorzy wskazują na desygnat pojęcia społecznie odpowiedzialnych innowacji w celu zidentyfikowania obszaru badań. Ponadto podejmują oni próbę wskazania definicji operacyjnej społecznie odpowiedzialnej innowacji, opierając się na integracji teorii innowacyjności i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz na spirali innowacji i CSR.
Słowa kluczowe: innowacje, CSR, społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój
Kody klasyfikacji JEL: A12, A13, M00, M2, M11, M14, O32
 
--------------------------------------------------
 
Michał Chomicki
CHARACTERISTICS AND INSTRUMENTS OF THE ORGANIZATIONAL COMMUNICATION SYSTEMS IN THE CONTEXT OF COOPERATIVE RELATIONSHIPS
Abstract
The aim of this paper is to indicate a relationship between the organizational communication system of Polish companies and the beneficialness of the shape of the cooperative relations between these companies and particular kinds of cooperators. The theoretical part of this article was devoted to identification of the role of cooperative relations in the contemporary economic environment and a brief description of the concept of organizational communication system, including its influence on cooperation between companies. The empirical part of this paper was devoted to description of the conducted research and its results. The survey used the respondents’ indications of prevailing characteristics of the organizational communication system and its instruments used in the organization and the indication of the beneficialness of the shape of the cooperative relationships with suppliers, customers and co-opetitors (competitors in the framework of coopetitive relations). The chi-squared tests for independence were used to demonstrate dependencies. In conclusion, it turned out that there are characteristics that describe firms with beneficially shaped relationships and instruments that are used or avoided by them.
Keywords: organizational communication system, interorganizational relationships, cooperative relationships, beneficialness
JEL classification codes: L14, M10, M12, M14
 
ORGANIZACYJNY SYSTEM KOMUNIKACYJNY I JEGO INSTRUMENTY W KONTEKŚCIE RELACJI KOOPERACYJNYCH
Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie relacji między charakterystyką systemu organizacyjnej komunikacji polskich przedsiębiorstw a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych z dostawcami, odbiorcami i konkurentami. Jego teoretyczną część poświęcono identyfikacji roli relacji kooperacyjnych we współczesnym środowisku gospodarczym i opisie koncepcji systemu komunikacji organizacyjnej, w tym jego wpływu na współpracę między przedsiębiorstwami. Część empiryczną poświęcono opisowi przeprowadzonych badań i interpretacji ich wyników. W badaniu wykorzystano wskazania respondentów na temat dominujących cech systemu komunikacji organizacyjnej i jego instrumentów stosowanych w organizacji oraz wskazania na poziom korzystności ukształtowania relacji spółdzielczych z dostawcami, klientami i konkurentami (w obszarze relacji koopetycji). W ramach metod statystycznych wykorzystano testy niezależności chi-kwadrat, aby wykazać występujące zależności. Podsumowując, można stwierdzić, że istnieją cechy, które opisują organizacyjne systemy komunikacyjne przedsiębiorstw z korzystnie ukształtowanymi relacjami oraz instrumenty, których wykorzystanie lub brak ich implementacji wskazuje na większe prawdopodobieństwo utrzymania korzystnych relacji kooperacyjnych.
Słowa kluczowe: organizacyjny system komunikacyjny, relacje międzyorganizacyjne, relacje kooperacyjne, korzystność
Kody klasyfikacji JEL: L14, M10, M12, M14
 
--------------------------------------------------
 
Agnieszka Górka-Chowaniec
AUTONOMY IN HRM – EMPIRICAL EVIDENCE FROM POLISH AND GERMAN SERVICE SECTOR
Abstract
Personnel management in modern service sector has an increasingly important role, which in its execution requires interdisciplinary knowledge, not only from managers, but also employees, becoming with time the motivator to increase their decision-making participation in the process of offering services. The purpose of this article is to define the essence of autonomy in human resources management and its impact on work efficiency and services in the opinion of catering sector in hotel industry workers. The paper presents the basic role of managers in managing the human capital and brings closer the essence of autonomy of personnel in the human resources management. The author verified the hypothesis about the importance of autonomy in human resource management and its impact on the efficiency of the work of individual employees. The results confirm the main hypothesis leading to the conclusion that the increase of the decision participation of individual members of the organization in their duties can significantly contribute to rising the efficiency of the services provided.
Keywords: autonomy in management, manager, manager’s profile, effective management, the catering sector
JEL classification codes: L20, L22, M12, M16, O15
 
AUTONOMIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI – DOŚWIADCZENIA EMPIRYCZNE Z POLSKIEGO I NIEMIECKIEGO SEKTORA USŁUG
Streszczenie
Współczesne podmioty sektora usług coraz większą rolę przypisują kierowaniu personelem, które wymaga zarówno od menedżerów, jak i od pracowników interdyscyplinarnej wiedzy oraz zwiększenia partycypacji decyzyjnej w procesie świadczonych usług. Celem artykułu jest określenie istoty autonomii w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz jej wpływu na efektywność pracy i świadczonych usług w opinii pracowników sektora gastronomii pionu hotelarstwa. Zaprezentowano w nim podstawowe role menedżerów w zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz przybliżono istotę samodzielności kadry pracowniczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka zweryfikowała hipotezę o istotności autonomii w zarządzaniu zasobami ludzkimi i jej wpływie na efektywność świadczonej pracy przez poszczególnych pracowników. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjętą hipotezę i prowadzą do konkluzji, że zwiększenie partycypacji decyzyjnej poszczególnych członków organizacji, może w znaczny sposób przyczyniać się do zwiększenia efektywności świadczonych przez tę organizację usług.
Słowa kluczowe: autonomia w zarządzaniu, menedżer, sylwetka menedżera, efektywne zarządzanie, sektor gastronomii
Kody klasyfikacji JEL: L20, L22, M12, M16, O15
 
--------------------------------------------------
 
Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio, Barbara Siuta-Tokarska
THE ROLE OF A MANAGER IN MANAGING INTELLECTUAL CAPITAL IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE PROJECTS IN AN ENTERPRISE
Abstract
The article presents considerations in the field of intellectual capital management at the enterprise level. The aim of the work was to analyze the role of managers in managing intellectual capital, developed by the human resources of the organization. The work involved the analysis of domestic and foreign literature, in particular literature-based examples of various-sized enterprises. In a result of the deliberations, one can notice a diversified, depending on the size of the enterprise, impact of the human factor on the dynamics of innovative processes that generate intellectual capital. This differentiation refers to a different level of decision-making.
Keywords: innovative projects, manager, innovation management
JEL classification codes: O31, O32, O34, M54
 
ROLA MENEDŻERA W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM W KONTEKŚCIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Streszczenie
W artykule prezentuje się rozważania z zakresu problematyki zarządzania kapitałem intelektualnym na poziomie przedsiębiorstw. Artykuł ma na celu analizę roli menedżerów w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, wypracowanym przez zasoby ludzkie organizacji. Przeprowadza się analizę literatury krajowej i zagranicznej, zwłaszcza przykłady dotyczące przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory. W wyniku przeprowadzonych rozważań można dostrzec zróżnicowany, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wpływ czynnika ludzkiego na dynamikę procesów innowacyjnych, generujących kapitał intelektualny. Zróżnicowanie to odnosi się do różnego poziomu decyzyjności.
Słowa kluczowe: projekty innowacyjne, menedżer, zarządzanie innowacjami
Kody klasyfikacji JEL: O31, O32, O34, M54