Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Organization and management NO. 4(187) 2019

 
Maciej Urbaniak
PREFACE
 
-------------------------------------------------- 
 
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
TECHNOLOGICAL MATURITY AS AN IMITATION STRATEGY BASIS – RECOGNITION AMONG MANUFACTURERS OF THE AGRICULTURAL MACHINERY SECTOR 
Abstract
The fundamental objective of this publication is to assess the level of technological maturity that implies the implementation of an imitation strategy. The studies were carried out among manufacturers operating in the agricultural machinery sector. In reference to such an outlined purpose, as a necessary activity, it was recommended: at the theoretical level – using the methods of reconstruction and literature interpretation – to nominate the questions giving opinions on the technological maturity level in the sphere of the effective imitation strategy implementation; at the design level – to compile a research tool in the form of an assessment sheet resulting from the literature exploration and assessment among deliberately chosen experts; and at the empirical level – to recognize the technological maturity level among manufacturers of the agricultural machinery sector (self-assessment). In order to carry out the studies, the authors use a method of literature studies, expertise, a creative discussion, participant observation as well as providing opinions with the use of a self-assessment questionnaire. It seems that the complexity of problems and small, so far, scientific recognition justify treating these issues as the research subject. Additional confirmation of the need to undertake research also results from the fact that on the publishing market there is a shortage of scientific studies on the organization maturity, especially, in relation to – used by machinery construction companies – technologies.
Keywords: technological maturity, imitations, strategy, agricultural machinery sector
JEL classification codes: O32, O33, L23, L61
 
DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGICZNA JAKO PODSTAWA STRATEGII IMITACJI – ROZPOZNANIE WŚRÓD WYTWÓRCÓW SEKTORA MASZYN ROLNICZYCH
Streszczenie
Fundamentalnym celem publikacji jest ocena poziomu dojrzałości technologicznej implikującej realizację strategii imitacji. Badania prowadzono wśród przedsiębiorstw wytwórczych działających w sektorze maszyn rolniczych. W nawiązaniu do tak nakreślonego celu, jako działanie niezbędne, zarekomendowano: na płaszczyźnie teoretycznej – wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – nominowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości technologicznej w sferze skutecznego wdrażania strategii imitacji; na płaszczyźnie projektowej – skompilowanie narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny stanowiącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz oceny wśród celowo dobranych ekspertów; na płaszczyźnie empirycznej – rozpoznanie poziomu dojrzałości technologicznej wśród producentów sektora maszyn rolniczych (samoocena). W celu realizacji badań autorzy wykorzystują metodę studiów literaturowych, wiedzę ekspercką, twórczą dyskusję, obserwację uczestniczącą oraz zaopiniowanie przy wykorzystaniu kwestionariusza samooceny. Wydaje się, że złożoność problemów i małe, jak dotychczas, naukowe rozpoznanie uzasadniają traktowanie tych kwestii jako przedmiotu badań. Dodatkowe potwierdzenie potrzeby podjęcia badań wynika również z faktu, że na rynku wydawniczym zauważa się niedostatek naukowych opracowań na temat dojrzałości organizacji zwłaszcza w odniesieniu do – stosowanych przez przedsiębiorstwa budowy maszyn – technologii.
Słowa kluczowe: dojrzałość technologiczna, imitacje, strategia, sektor maszyn rolniczych
Kody klasyfikacji JEL: O32, O33, L23, L61
--------------------------------------------------
 
Marek Jabłoński, Bernard Ziębicki
Abstract
Automation of accounting processes is a new, dynamically developing phenomenon in the area of services in the scope of financial services for businesses. This solution involves a number of business benefits, but also creates certain hazards. It also requires adjustment of the IT system, associated with the accounting process. The purpose of the article is to present the essence of such solutions, their benefits and hazards involved, in the light of research conducted so far. The main research method used in the article was the analysis of secondary sources in the form of research reports of consulting companies, such as Deloite, Ernst & Young, KPMG, McKinsey, which monitor the development of the discussed phenomenon. The analysis covered, among others, such reports, as: “Global Shared Services 2017”; “The robots are coming”, “Rise of the robots”, “A Future that works: automation, employment and productivity”. Results of the surveys with employees of Cracow’s shared services centers were also used in the article.
Keywords: automation of accounting processes, office processes, shared services centers, business models
JEL classification codes: M15, M16, M40
 
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA AUTOMATYZACJI PROCESÓW KSIĘGOWYCH KORZYŚCI I ZAGROŻENIA AUTOMATYZACJI PROCESÓW KSIĘGOWYCH
Streszczenie
Automatyzacja procesów księgowych jest nowym, dynamicznie rozwijającym się, zjawiskiem w obszarze usług z zakresu obsługi finansowej firm. Rozwiązanie to wiąże się z szeregiem korzyści biznesowych, ale także tworzy pewne zagrożenia. Wymaga również dostosowania systemu informacyjnego, związanego z procesem księgowania. Celem artykułu jest przedstawienie istoty funkcjonowania tego typu rozwiązań oraz ich korzyści i zagrożeń, w świetle dotychczasowych badań. Główną metodą badawczą artykułu była analiza źródeł wtórnych w formie raportów badawczych firm konsultingowych, monitorujących rozwój omawianego zjawiska, jak: Deloite, Erst & Young, KPMG, McKinsey. Analizie podane zostały m.in. takie raporty, jak: „Global Shared Services 2017”; „The robots are coming”, “Rise of the robots”, “A Future that works: automation, employment and productivity”. W artykule wykorzystano również wyniki wywiadów z pracownikami krakowskich centrów usług wspólnych.
Słowa kluczowe: automatyzacja procesów księgowych, procesy biurowe, centra usług wspólnych, modele biznesowe.
Kody klasyfikacji JEL: M15, M16, M40
 
--------------------------------------------------
 
Abstract
Searching for factors that are strategically important for the organization and maintaining a competitive advantage means that organizations are looking for such factors that will allow them to cross their borders. One of them is entrepreneurial mobility. Therefore, the aim of this article is to identify the conceptualization of the essence of the notion of entrepreneurial mobility, to determine its dimensions and to show the relationship with strategic entrepreneurship, the theory of resources and the theory of entrepreneurial behavior. The obtained conclusions allow to state that entrepreneurial mobility undertaken by enterprises may also be, thanks to possessed resources, competencies and the use of opportunities in the environment an essential moderating factor in maintaining and/or achieving a competitive advantage. The study has a theoretical character and was based on the analysis of literature using the method of analysis and criticism of the literature.
Keywords: entrepreneurial mobility, strategic entrepreneurship, resource based theory, entrepreneurial behavior theory
JEL classification codes: M13, L26
 
MOBILNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZA – KONCEPCJA, WYMIARY, ZNACZENIE
Streszczenie
Poszukiwanie czynnikow mających strategiczne znaczenie dla organizacji oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej sprawia, że organizacje poszukują takich czynników, które umożliwią przekraczanie ich granice. Jednym z nich jest mobilność przedsiębiorcza. W związku z tym za cel niniejszego artykułu przyjęto identyfikację konceptualizacji istoty pojęcia mobilność przedsiębiorcza, określenie jej wymiarów oraz ukazanie związku z przedsiębiorczością strategiczną, teorią zasobów oraz teorią zachowań przedsiębiorczych. Uzyskane konkluzje upoważniają do stwierdzenia, iż podejmowana mobilność przedsiębiorcza przez przedsiębiorstwa może być także, dzięki posiadanym zasobom, kompetencjom oraz wykorzystaniu okazji w otoczeniu istotnym czynnikiem moderującym w utrzymaniu i/lub osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Opracowanie ma charakter teoretyczny i powstało na podstawie analizy literatury przy wykorzystaniu metody analizy i krytyki piśmiennictwa.
Słowa kluczowe: mobilność przedsiębiorcza, przedsiębiorczość strategiczna, teoria zasobowa, teoria zachowań przedsiębiorczych
Kody klasyfikacji JEL: M13, L26
 
--------------------------------------------------
 
Abstract
Given the rapid advances and the increased reliance on the modern technologies in social and economic processes, the question of how it is changing work and wage inequality is highly interesting for scholars of labor market, economic progress and organization. This article attempts to investigate occupational tasks and wage inequality over last decade in the one of municipal companies in Poland. In particular, the conducted study, based on the data from the years 2009 and 2018, aimed to identify the change of share of particular types of jobs according to the adopted classification and to analyze individual pay scales from the perspective of the identified types of positions. The research procedures were based on document analysis, structured interviews, team work methods, and classification technique. The results indicate a decrease in the share of routine in favor of non-routine jobs. Moreover, wage inequality rises more visibly in non-routine jobs, especially non-routine cognitive in all types of company’s activity (i.e., operational, supporting and managerial). Paper corresponds with the issues of job polarization on firm-level that is more or less absent in the empirical literature. Moreover, the substantial part of literature of the subject has not taken into account municipal enterprises in this process yet.
Keywords: occupational tasks, content of work, wage inequality, municipal company
JEL classification codes: J24, J31, J40 
 
ZADANIA STANOWISKOWE I ZRÓŻNICOWANIE WYNAGRODZEŃ. STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W POLSCE
Streszczenie
W artykule podjęto próbę identyfikacji zmian treści pracy na poszczególnych stanowiskach organizacyjnych wraz z analizą zróżnicowania wynagrodzeń w ciągu ostatniej dekady w jednej z firm komunalnych w Polsce. W szczególności przeprowadzone badanie, oparte na danych z lat 2009 i 2018, miały na celu identyfikację zmiany udziału poszczególnych rodzajów prac zgodnie z przyjętą klasyfikacją oraz analizę zróżnicowania wynagrodzeń z perspektywy zidentyfikowanych rodzajów stanowisk. Przeprowadzone badania wykazały zmniejszenie udziału prac rutynowych na rzecz nierutynowych zadań. Co więcej, nierówności płacowe rosną istotniej w przypadku nierutynowych prac, zwłaszcza w odniesieniu do prac nierutynowych poznawczych we wszystkich rodzajach działalności firmy (tj. operacyjnej, wspierającej i zarządczej). Artykuł koresponduje z zagadnieniami odnoszącymi się do polaryzacji pracy na poziomie firmy, w szczególności przedsiębiorstw komunalnych.
Słowa kluczowe: zadania stanowiskowe, treść pracy, zróżnicowanie wynagrodzeń, przedsiębiorstwo komunalne
Kody klasyfikacji JEL: J24, J31, J40
 
--------------------------------------------------
 
Abstract
Each organization needs managers who will efficiently manage their employees. Efficiency is a condition necessary to achieve a competitive advantage. An efficient manager can adjust his management style to the existing situation and the environment. The manager must think first of all about what needs to be done so that the organization can meet the current and future needs of the changing market. The aim of this article is to analyze the flexible selection of the management style by managers and to connect it with efficiency in the applied management style. On the basis of qualitative research conducted among 188 managers, the author positively verifies the hypotheses which assume that firstly, managers in the banking sector are characterized by flexibility in applying the management style and secondly, the greater the flexibility in using management styles, the higher the subjective assessment of the efficiency of managing people. Nevertheless, both variables (flexibility and efficiency) are at a high level, which may be due to the specifics of the sector under study.
Keywords: flexibility, management styles, efficiency in managing people
JEL classification codes: G2, G4, M5
 
ELASTYCZNOŚĆ A SPRAWNOŚĆ W STOSOWANYM STYLU KIEROWANIA LUDŹMI NA PRZYKŁADZIE MENEDŻERÓW W SEKTORZE BANKOWYM
Streszczenie
Każda organizacja potrzebuje menedżerow, którzy będą sprawnie kierować podległymi pracownikami. Sprawność jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Sprawny menedżer potrafi dostosować swój styl kierowania ludźmi do zaistniałej sytuacji i warunków otoczenia. Menedżer musi myśleć przede wszystkim o tym, co należy zrobić, aby organizacja mogła sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom zmieniającego się rynku. Celem niniejszego artykułu jest analiza elastycznego doboru stylu kierowania ludźmi przez menedżerów i powiązanie go z sprawnością w stosowanym stylu kierowania ludźmi. Na tle przeprowadzonych wśród 188 menedżerów badań ilościowych, autorka pozytywnie weryfikuje hipotezy zakładające, że po pierwsze menedżerowie w sektorze bankowym charakteryzują się elastycznością w stosowaniu stylu kierowania ludźmi i po drugie, im większa elastyczność w stosowaniu stylów kierowania ludźmi, tym wyższa subiektywna ocena sprawności kierowania ludźmi.
Słowa kluczowe: elastyczność, style kierowania ludźmi, sprawność kierowania ludźmi
Kody klasyfikacji JEL: G2, G4, M5
 
 
187.png