Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Organization and management NO. 1(188) 2020

 
​Maciej Urbaniak 

--------------------------------------------------

Patryk Dziurski
INTERPLAY BETWEEN COOPETITION AND INNOVATION: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Abstract
The paper aims to present results of the systematic literature review on the interplay between coopetition and innovation as well as to identify key research problems and potential directions for further studies. Author’s intention is to provide the comprehensive understanding of interplay between coopetition and innovation. Both phenomena are very often analyzed as separate concepts, but researchers have also combined them in studies. The study reveals two research streams on interplay between coopetition and innovation. The first one tries to answer the question how coopetition impacts performance of firms in terms of innovation output. Empirical studies show that cooperation with rivals may either foster, hamper or be neutral to innovation and different moderators may be identified. The second one sees innovation-related factors on organizational and industry levels as important determinants of the coopetition. Both research streams are worth exploring in the future. Researches on impact of coopetition on innovation output have brought more questions than answers, while studies on innovation-related determinates of coopetition are rather scant. Thus, the interplay between coopetition and innovation is an interesting area for the future research.
Keywords: coopetition, collaboration with rivals, innovation, open innovation
JEL classification codes: O31, O36

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY KOOPETYCJĄ A INNOWACJAMI: SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników systematycznego przeglądu literatury przedmiotu dotyczącego wzajemnych powiązań między koopetycją a innowacji oraz zidentyfikowanie najważniejszych problemów badawczych i przyszłych kierunków badania. Zamiarem autora jest zapewnienie kompleksowego zrozumienia wzajemnych zależności między koopetycją a innowacjami. Oba fenomeny są bardzo często analizowane jako odrębne koncepcje, ale naukowcy łączą je również w swoich badaniach. Przeprowadzone badanie pozwoliło zidentyfikować dwa obszary badawcze dotyczące współdziałania koopetycji i innowacji. Pierwszy z nich próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób koopetycja wpływa na wynik działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Badania empiryczne pokazują, że współpraca z rywalami może sprzyjać, hamować lub być neutralna dla innowacji, przy czym relacja ta może być moderowana przez różne zmienne. Drugi obszar koncentruje się na organizacyjnych oraz branżowych czynnikach związanych z innowacjami, które postrzegane są jako determinanta koopetycji. Oba zidentyfikowane obszary badań warto badać w przyszłości. Badania wpływu koopetycji na wyniki procesu innowacyjnego przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi, podczas gdy badania nad determinantami koopetycji związanymi z innowacjami są raczej rzadkie. Współdziałanie koopetycji i innowacji jest więc interesującym obszarem dalszych badań.
Słowa kluczowe: koopetycja, współpraca z konkurentami, innowacje, otwarte innowacje
Kody klasyfikacji JEL: O31, O36

--------------------------------------------------

Józef Ober, Janusz Karwot, Aleksandra Kuzior
PRO-SOCIAL ACTIVITIES AND THE IMAGE OF A WATER AND SEWAGE COMPANY ON THE EXAMPLE OF PWIK RYBNIK
Abstract
The aim of the paper is to examine how the pro-social actions taken by the Sewage and Water Supply Ltd. Rybnik (PWiK Rybnik) influence the image of this company in the opinion of the local community in Rybnik. In order to answer the questions, a quantitative research has been conducted in order to enable statistical analysis. A survey questionnaire, designed by the authors, was used as a research tool. The survey questions concerned the perception of PWiK’s company image and were designed to assess the effectiveness and adequacy of pro-social activities undertaken by PWiK Rybnik in the context of the possible improvement of the services provided by the company. The conducted research allowed to formulate conclusions and suggestions on how to better create a positive, pro-social image of a water and sewage company, which will allow to implement the pro-social innovation strategy of PWiK Rybnik.
Keywords: company image, public relations, CSR, water-sewage sector
JEL classification codes: A13, O35, L14 

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE I WIZERUNEK FIRMY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PWIK RYBNIK
Streszczenie
Celem artykułu jest zdiagnozowanie, w jaki sposób działania prospołeczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wpływają na wizerunek tej firmy w opinii społeczności lokalnej w Rybniku. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono badanie. Metodą badawczą były badania ilościowe, umożliwiające analizę statystyczną, natomiast narzędziem badawczym – zaprojektowany przez autorów kwestionariusz w formie ankiety. Pytania dotyczyły postrzegania wizerunku PWiK i miały za zadanie ocenić skuteczność i adekwatność działań prospołecznych podejmowanych przez PWiK Rybnik, w kontekście możliwości poprawy świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie wniosków i opracowanie propozycji usprawnień kreowania pozytywnego, prospołecznego wizerunku przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, które pozytywnie wpłyną na realizację prospołecznej strategii innowacyjności firmy PWiK Rybnik Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: wizerunek firmy, public relations, CSR, branża wodno-kanalizacyjna
Kody klasyfikacji JEL: A13, O35, L14

--------------------------------------------------

Wioletta Mierzejewska, Anna Krejner-Nowecka
INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF FAMILY-OWNED BUSINESS GROUPS – LPP CASE STUDY
Abstract
The paper discusses pilot empirical studies focused on the impact of family ownership on the course and strategies of internationalization of family business groups on the example of LPP. LPP is one of the largest family business groups in Poland and one of the bigger family business groups in Europe dealing with clothes designing and distribution. Internationalization strategy of LPP was assessed based on the analyses of activities on each geographical market and financial indicators generated by LPP from foreign markets. Obtained results have allowed us to clearly state that: LPP internationalization strategy fits the Uppsala model and in the case of the LPP internationalization is a valid growth strategy because positive correlation between the strategy and financial performance of the company has been confirmed. The main research methods used for this article are a literature study and a case study.
Keywords: family-owned business groups, internationalization, LPP, case study, Poland, fashion industry
JEL classification codes: F23, L22

STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI RODZINNYCH GRUP KAPITAŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE GRUPY LPP
Streszczenie
W artykule przedstawiono pilotażowe badanie strategii internacjonalizacji polskich rodzinnych grup kapitałowych na przykładzie grupy kapitałowej LPP. LPP to jedna z największych rodzinnych grup kapitałowych w Polsce oraz jedna z największych grup branży odzieżowej w Europie. Strategię internacjonalizacji LPP oceniono na podstawie analizy działalności na poszczególnych rynkach geograficznych oraz wskaźników finansowych generowanych przez grupę. Wnioski z analizy wskazują na zgodności zachowań grupy LPP z teoretycznymi przewidywaniami – strategia internacjonalizacji następuje w sposób sekwencyjny zaprezentowany w modelu uppsalskim. Pozytywny wybór internacjonalizacji jako strategii rozwoju potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. Głównymi metodami badań użytymi na potrzeby artykułu są studia literaturowe oraz studium przypadku. Słowa kluczowe: rodzinne grupy kapitałowe, internacjonalizacja, LPP, case study, Polska, branża odzieżowa
Kody klasyfikacji JEL: F23, L22

--------------------------------------------------

Mirosław Jarosiński, Ireneusz Janiuk
STRATEGIES OF INTERNATIONALIZATION AND DIVERSIFICATION: THE ANALYSIS OF SELECTED FURNITURE MANUFACTURERS
Abstract
The aim of this paper is to present internationalization as a strategy supporting enterprise diversification and also leading to the growth of a firm. The literature review reveals that there exists a research gap in the insufficient research on the joint use of internationalization and diversification in the growth processes of a firm. In the empirical section the authors describe the findings of the analyses regarding the ways of implementing these two strategies on the basis of four biggest Polish furniture manufacturers being major Polish exporters at the same time. In all four cases a direct interrelation between both strategies is visible providing synergies that enable growth.
Keywords: internationalization, diversification strategies, manufacture of furniture JEL classification codes: F23, L10, L22, L25

STRATEGIE INTERNACJONALIZACJI I DYWERSYFIKACJI – ANALIZA WYBRANYCH PRODUCENTÓW MEBLI
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie internacjonalizacji jako strategii wspierającej dywersyfikację przedsiębiorstw, prowadzącą również do rozwoju firmy. Z przeglądu literatury wynika, że istnieje luka badawcza w niewystarczających badaniach dotyczących wspólnego wykorzystania internacjonalizacji i dywersyfikacji w procesie rozwoju firmy. W części empirycznej autorzy opisują wyniki analiz dotyczących sposobów wdrażania tych dwóch strategii na podstawie czterech największych polskich producentów mebli, będących też głównymi polskimi eksporterami. We wszystkich czterech przypadkach widoczna jest bezpośrednia zależność między omawianymi strategiami, zapewniająca synergie umożliwiające rozwój.
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, strategia dywersyfikacji, produkcja mebli Kody klasyfikacji JEL: F23, L10, L22, L25

--------------------------------------------------

Sławomir Winch
DIRECT SUPERIORS AND ANOMIE OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR – RESEARCH RESULTS
Abstract
The article develops a thesis according to which one of the sources of anomie are people’s relations with their direct superiors. The aim of the work is to show the connection between the anomie of employee behavior and the attitude of superiors as well as strength of their identification with their company. My considerations are based on results of quantitative research carried out on a target sample of 389 workers. The genesis of anomie is a strong emotional relation between a subordinate and a superior and their strong identification with their enterprise.
Keywords: anomie, organizational behavior, superiors
JEL classification codes: J24, J28

BEZPOŚREDNI PRZEŁOŻENI A ANOMIA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH – WYNIKI BADAŃ
Streszczenie
W artykule zostaje rozwinięta teza głosząca, że jednym ze źródeł anomii są relacje z bezpośrednimi średni przełożonymi. Celem jest pokazanie związku pomiędzy anomią zachowań pracowniczych a postawami przełożonych i stopniem identyfikacji z firmą. Rozważania SA prowadzone w oparciu o wyniki badań ilościowych zrealizowanych na celowej próbie 389 pracowników. Genezą anomii jest silny emocjonalna relacja przełożony podwładny oraz wysoki stopień identyfikacji z przedsiębiorstwem.
Słowa kluczowe: anomia, zachowania organizacyjne, przełożeni
Kody klasyfikacji JEL: J24, J28
 
 
187.png