Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Wymogi formalne i edytorskie :

Wymogi formalne i edytorskie – Kwartalnik Organizacja i Kierowanie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wymogi formalne i edytorskie
 

 INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS OF ARTICLES

 
The Editorial Board accepts only original articles, which were not submitted in another journal or publication.

The article should be written in English in Microsoft Word.

The volume of the article should not exceed 15 standard pages of the text (Times New Roman 12 pt., 1.5 line spacing, margins of 2.5 cm on each side).

The article should contain, in order:
 • Name and surname, degree/academic title, affiliation and – for editorial office purposes – e-mail address, telephone number;
 • Title of the article – 6–8 words;
 • Introduction – explanation of the reasons for conducting the research and specifying the question to which the answer was sought for;
 • Chapters/sections;
 • Conclusions – key results and findings;
 • References – up to 25 scientific positions;

Abstract: up to 1,000 characters, containing justification for the purposefulness of research or discussion; presentation of the research problem and goal definition of  the prepared work; description of the research methodology or a solution to the theoretical problem; synthetic presentation of results;

 • Keywords – up to 5 words;
 • JEL classification codes;
 • Title of the article in Polish;
 • Abstract in Polish;
 • Keywords in Polish;
References to other works (bibliographic data) should be placed in the main text, not in the footnote. Examples:
 • J.B. McGuire believes that enterprises have both economic and legal responsibilities as well as obligations towards society [Wachowiak, 2013: 78];
 • “Niewątpliwie wiedza jest kluczowym zasobem współczesnej organizacji” [Wachowiak, Gregorczyk, 2018];
 • Urbaniak M. [2018a; 2018b];
 • “How top managers construct the meaning of sustainable human resource management (HRM)” [Järlström et al., 2018].
References should be arranged in alphabetical order and prepared in accordance with the principles illustrated in the examples below. Titles of books and journals ought to be written in italics. Examples:
 • Dworzecki Z., Jarosiński M. (eds.) [2014], Within and beyond boundaries of management, SGH Publishing House, Warsaw.
 • Gregorczyk S. [2014], Business models of Polish enterprises during the economic crisis, Journal of Management and Financial Sciences 18(4): 63–89.
 • Järlström M., Saru E., Vanhala S. [2018], Sustainable human resource management with salience of stakeholders: A top management perspective, Journal of Business Ethics 152: 703–724.
 • Skowronek-Mielczarek A. [2013], Innovations in resources management of enterprises, SGH Publishing House, Warsaw.
 • Sopińska A., Wachowiak P. [2016], Innowacyjność przedsiębiorstw działających w Polsce, Przegląd Organizacji 5: 17–23.
 • Trocki M. [2016], Designing project organization, in: Trocki M., Bukłaha E. (eds.), Project management – challenges and research results, SGH Publishing House, Warsaw.
 • Urbaniak M. [2018a], The role of process improvements tools in building relationship between suppliers and industrial clients, in: Studzieniecki T., Kozina M., Alilovic D.S. (eds.), Economic and social development. 33rd International scientific conference on economic and social development – "Managerial Issues in Modern Business", Warsaw, 26-27 September: 127–134.
 • Urbaniak M. [2018b], The role of the requirements of quality, environmental and safety management systems in the relationship with suppliers, in: Urbaniak M. (ed.), Book of proceedings ICoM 2018 8th International conference on management "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Wachowiak P. [2013], Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa: Analiza i pomiar, SGH Publishing House, Warsaw.

The Journal is printed in black and white (with the shades of gray) – it is not allowed to use other colors in the charts.

Figures and tables should be prepared in graphic programs such as CorelDraw, Illustrator, Excel or Word, in a vector form with the possibility of applying corrections, preserving the shades of gray.

Mathematical formulas, tables, figures and graphs should have continuous numbering throughout the entire text.

Table formatting should be limited to the minimum necessary.

The article should be sent to the following e-mail address: oik@sgh.waw.pl

The Editorial Board reserves the right to shorten and adjust the text, change the title and to editorial corrections, in accordance with the requirements of the journal.

Preparation of the article in accordance with the above requirements is a condition for submitting it for review.

The Editorial Board does not return submitted papers and electronic media.

The Editorial Board does not return submitted papers and electronic media. The papers published in the Organization and Management are protected by copyright. The text may be reprinted only with consent of Editorial Board.

KEY WORDS: 3-6 WORDS, BOLD CAPITALS, 12 POINTS, LEFT ALIGNED
JEL: (Klasyfikacja na stronie: https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)

 

 wymogi formalne i edytorskie

 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW KWARTALNIKA (wymagania edytorskie poniżej)
Dążąc do przeciwdziałania przypadkom nierzetelności w nauce Redakcja Kwartalnika Organizacja i Kierowanie wprowadziła zgodną z wytycznymi MNiSW procedurę zabezpieczającą przed przypadkami „ghostwriting” oraz „guest authorship”:
 1. Redakcja wymaga od autorów przedkładających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia umieszczony został na stronie internetowej Kwartalnika). 
 2. Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). 
 3. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 
 4. Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej są dokumentowane. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. 
 
In order to prevent cases of scientific misconduct the Editorial Board of Organization and Management introduced a procedure, consistent with the guidelines of Polish Ministry of Science and Higher Education, protecting against cases of "ghostwriting" and "guest authorship":
 1. Authors are required to submit their publications with a declaration specifying contribution of individual authors to publications (with their affiliations and contributions, ie the information who is the author of concepts, principles, methods, etc. used in the publications). The main responsibility lies with the author submitting the publication (declaration template is available on the website of the Quarterly). 
 2. Authors are required to provide information about funding sources of the publication and contribution of research institutions, associations and other entities ("financial disclosure"). 
 3. All detected cases of "ghostwriting" and "guest authorship" will be exposed, including notifying the appropriate entities (institutions employing the authors, science societies and associations, etc.). 
 4. All detected cases of scientific misconduct are documented. As "ghostwriting" are qualified cases in which someone has made a substantial contribution to publication, without revealing his participation as one of the authors, or without being mentioned in the acknowledgments enclosed to the publication. "Guest authorship" ("honorary authorship") are considered situations in which the author's contribution is insignificant, despite of declaration. 
 
Artykuły do publikacji prosimy wysyłać bezpośrednio do dr. Sylwestra Gregorczyka – sekretarza redakcji kwartalnika "Organizacja i Kierowanie" na adres: sylwester.gregorczyk (w domenie) sgh.waw.pl