Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

  ZESZYT NAUKOWY 162

 
 
Rafał Kasprzak
Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule przedstawiono dynamikę liczby podmiotów sektora kreatywnego zarejestrowanych w ramach Bazy Regon w latach 2009–2016. W okresie objętym badaniem to powiat Miasta Warszawy jestobszarem o największej łącznej liczbie zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w porównaniu z analizowanymi powiatami. Jest ich prawie czterokrotnie więcej w porównaniu z miastem Krakowem oraz kilkukrotnie więcej w porównaniu z pozostałymi powiatami. Można zatem powiedzieć, że Warszawa jest dominującym ośrodkiem przemysłów kreatywnych w porównaniu z pozostałymi ośrodkami metropolitarnymi w Polsce. W wyniku porównania średniego tempa zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego ze średnim tempem zmian liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON stwierdzono, że były one do siebie relatywnie zbliżone. Można zatem powiedzieć, że liczba podmiotów sektora kreatywnego w badanych obszarach i w analizowanym okresie zmienia się w podobnym tempie jak cała populacja podmiotów gospodarki narodowej.

Słowa kluczowe: sektor kreatywny, rozwój regionalny
Kod klasyfikacji JEL: D02

Letycja Sołoducho-Pelc
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Streszczenie
Rozpowszechnienie umiejętności wykonawczych (execution capabilities) i skracanie cyklu życia produktów i technologii wywołały raptowny wzrost zainteresowania innowacjami. W coraz ostrzejszej walce konkurencyjnej generowanie nowych pomysłów stało się strategiczną bronią, której sukces zależy od kreatywności ich twórców. Artykuł ma na celu określenie kierunków badań w obszarze kreatywności w naukach o zarządzaniu. W artykule, jako metodę badawczą, wykorzystano przegląd literatury polskiej i światowej. Podsumowując rezultaty badań można zauważyć, że kreatywność jawi się jako umiejętność, którą cechują zarówno ograniczenia, jak i brak przeszkód dla jej rozwoju. W dalszych badaniach nad kreatywnością nasuwa się więcej pytań niż odpowiedzi. Organizacje stają przed wyzwaniem nie tylko uruchamiania, podtrzymywania i rozwijania kreatywności ludzi i zespołów. Strategicznego znaczenia nabiera konieczność zarządzania kreatywnością. Jednak przede wszystkim wdrażanie przełomowych idei w życie, w świetle badań empirycznych, stanowi największą barierę innowacyjności.

Słowa kluczowe: kreatywność, innowacyjność, zarządzanie, zarządzanie kreatywnością, twórczość
Kod klasyfikacji JEL: M10

Ewa Sońta-Drączkowska
Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Paweł Wyrozębski
Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Artykuł dyskutuje problematykę kreatywności w kontekście zarządzania projektami. Projekty jako forma organizacji działań są narzędziem wdrażania zmian i innowacji. Badania pokazują, że ilość czasu pracy jaką firmy spędzają realizując projekty koreluje pozytywnie z sukcesem w innowacjach, a z kolei wdrażanie innowacji korelują pozytywnie z sukcesem biznesowym firmy. Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytania: Co oznacza kreatywność w zarządzaniu projektami i czy jest ona potrzebna? W jakiego typu projektach może mieć szczególne znaczenie? Jakie narzędzia i techniki pobudzania kreatywności kierownik projektu może zastosować w cyklu życia projektu? Badanie obejmuje przegląd literatury przedmiotu oraz metodyk zarządzania projektami. Ramy teoretyczne stanowi teoria organizacyjnej oburęczności (ambidexterity theory).

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, kreatywność, metodyki zarządzania projektami
Kody klasyfikacji JEL: M1, M10

Izabela Krawczyk-Sokołowska
Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska


Streszczenie
W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania kreatywności ukierunkowanych na stymulowanie proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwie. Kreatywność to zdolność do tworzenia nowych i korzystnych rozwiązań a innowacyjność oznacza umiejętność do wprowadzania i zastosowania ich w realiach gospodarczych. Kluczowe znaczenie w przedsiębiorstwie mają zasoby wiedzy i kompetencji, zwłaszcza umiejętność i kreatywność zasobów ludzkich, które stanowią niezbędny warunek tworzenia i adaptacji innowacji. Innowacyjność przedsiębiorstwa zależna jest od sposobu traktowania kreatywności przez właściciela, menedżera oraz pracowników. Zadaniem przedsiębiorstwa innowacyjnego jest stosowanie systemu motywacyjnego, który w istotny sposób wzmacnia kreatywność pracowników. Należy także dostrzec prawidłowość, że zarówno kreatywność, jak i innowacyjność wpływają na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Słowa kluczowe: kreatywność, kreatywne myślenie, postawy proinnowacyjne, innowacje

Katarzyna Szymańska
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka


Streszczenie
Znaczenie i potencjał sektora kreatywnego można rozpatrywać względem wielu punktów odniesienia. Dodatkowo, w rozważaniach nad tym zagadnieniem dużego znaczenia nabiera kultura organizacyjna, wspierająca i umożliwiając jego funkcjonowanie. Rozwój tych przedsiębiorstw w dużej mierze opiera się na tzw. otwartości kulturowej, którą należy postrzegać jako kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej. W związku z tym, niniejszy artykuł będzie miał na celu głos w dyskusji na temat kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach z sektora kreatywnego. Cel ten osiągnięto opisując: potencjał i rolę przedsiębiorstw z sektora kreatywnego oraz poprzez próbę identyfikacji ich kultury organizacyjnej. Bazując na wynikach źródeł wtórnych, jak i własnych doświadczeniach badawczych wskazano, że funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora kreatywnego pozostaje w integralnej zależności z ich kulturą
organizacyjną.

Słowa kluczowe: sektor kreatywny, kultura organizacyjna, kreatywność
Kod klasyfikacji JEL: O315

Ryszard Knosala
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska

Kamila Tomczak-Horyń
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska

Barbara Wasilewska
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska


Streszczenie
Artykuł ma na celu przedstawienie wyników w zakresie oceny predyspozycji do kreatywnego myślenia pracowników. Zaprezentowano w nim zatem wybrane sposoby badania kreatywności oraz rozróżniono postawę twórczą od zdolności twórczych w kontekście przeprowadzonych badań. Ponadto przedstawiono autorską metodę badania kreatywności i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie branży spożywczej. Jest to jeden z przykładów prezentujący procedurę prowadzonych prac badawczych nad określeniem wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w obszarze inżynierii produkcji. Wyniki uzyskane w badanym przedsiębiorstwie pozwoliły na zaobserwowanie pewnej zależności. Innowacja, które uzyskała wysoką ocenę została wytworzona przez innowatora charakteryzującego się wysokim poziomem postawy twórczej i bardzo wysoką oceną z próbki pracy.

Słowa kluczowe: pomiar kreatywności, innowacje, innowatorzy, przedsiębiorstwo
Kody klasyfikacji JEL: O31, L22

Ilona Pawełoszek
Wydział Zarządzania, Politechniki Częstochowskiej


Streszczenie
Wraz ze wzrostem zainteresowania tematyką analityki biznesowej pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny określanej mianem „data science”, czyli nauki poświęconej danym i ich analizie (algorytmom, narzędziom i zastosowaniom). W dobie dynamicznego rozwoju i upowszechnienia technologii informacyjnej jest ona warunkiem koniecznym do funkcjonowania na rynku, o konkurencyjności decyduje natomiast kreatywne wykorzystanie dostępnych danych i technologii. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwości i obszarów działań kreatywnych w procesie analizy danych. Działania te mają na celu stworzenie wartości dodanej dla firmy i klienta. Rozważania zaprezentowane zostały na podstawie standardowego modelu procesu analizy danych CRISP-DM a wnioski są poparte obserwacjami i doświadczeniami autora, nabytymi podczas realizacji projektu eksploracji danych marketingowych sieci sklepów sprzedaży detalicznej w Polsce.

Słowa kluczowe: kreatywność, kompetencje, analityka biznesowa, analiza danych marketingowych
Kody klasyfikacji JEL: M31, J24, C55, C18

Anna Wróblewska
Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Streszczenie
Artykuł ma na celu pokazanie wyzwań, jakie stawia przed przedsiębiorstwami konkurowanie w sektorze kreatywnym i analiza na przykładzie sieci kin Helios sposobu, w jaki przedsiębiorstwo radzi sobie z tym wyzwaniami. Analiza przypadku sieci kin Helios (Grupa Agora S. A.) pokazuje proces kreatywnego dostosowania się przedsiębiorstwa do wyzwań, jakie stawia przed nim konkurowanie w sektorze kreatywnym. Autorka wyróżnia trzy okresy w historii spółki, wyznaczane odmiennymi rodzajami przyjętej przez kierownictwo strategii i różnymi determinantami rozwoju. Strategia firmy Helios w sektorze dystrybucji filmów jest przykładem kreatywnej strategii rozwoju i konkurencji polegającej na wyprzedzającym dostosowaniu zakresu działania i sposobu konkurowania do zmieniającego się otoczenia, przy zachowaniu tempa rozwoju adekwatnego do posiadanych zasobów.

Słowa kluczowe: branża kreatywna, przedsiębiorstwo kreatywne, sektor kreatywny, kinematografia kino, multipleks, strategia, konkurencja, dystrybucja, zarządzanie strategiczne
Kody klasyfikacji JEL: Z19, D22, L11

Zbigniew Dworzecki
Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Grażyna Leśniak-Łebkowska
Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Artykuł zawiera prezentację wyników badań statutowych nt. wyobraźni strategicznej w biznesie. Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadów z uczestnikami dwóch podyplomowych studiów menedżerskich przy wykorzystaniu kwestionariusza i analizy źródeł wtórnych, tj. raportów firm konsultingowych a także z artykułów prasowych – wywiadów z prezesami spółek na temat ich wizji rozwoju przedsiębiorstw, którymi kierują, pożądanych kompetencji kierowniczych niezbędnych w zarządzaniu i kształtowaniu przyszłości biznesu. W wyniku przeprowadzonych badań określono zakres wyobraźni strategicznej, tj. szerokość i głębokość perspektywy poznawczej dotyczącej otoczenia przedsiębiorstwa i jego najważniejszych zasobów, stanowiących podstawę projektowania zmian w jego strategii.

Słowa kluczowe: wyobraźnia, kreatywność, kompetencje, strategie, zmiany
Kody klasyfikacji JEL: M10, D80, D21, J50

Hanna Włodarkiewicz-Klimek
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska


Streszczenie
Dynamika i nieprzewidywalność współczesnego otoczenia wymaga od przedsiębiorstw szybkiego reagowania i wykorzystywania pojawiających się krótkotrwałych okazji. Taką możliwość daje koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego, które ze względu na specyfikę zasobów wewnętrznych oraz sposoby działania jest zdolne do szybkiego identyfikowania okazji i wykorzystywania ich dla własnego wzrostu i rozwoju. Artykuł ma na celu zaprezentowanie ewolucji koncepcji organizacji opartych na wiedzy w kierunku kreowania organizacji zwinnej. W opracowaniu wskazano warunki rozwoju zwinności współczesnych przedsiębiorstw, a także przedstawiono model zwinnego przedsiębiorstwa opartego na wiedzy. Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych, prowadzących do strukturyzacji koncepcji zwinności przedsiębiorstwa oraz jej modelowego opisu.

Słowa kluczowe: zwinne przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, okazje
Kody klasyfikacji JEL: L20, M10

Halina Czubasiewicz
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Piotr Grajewski
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Streszczenie
Artykuł prezentuje koncepcje empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Sformułowano w nim istotę empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Zaproponowano identyfikację poziomu empowermentu w organizacji, co jest podstawą działań zmierzających do wykorzystania empowermentu w zarządzaniu organizacjami.

Słowa kluczowe: empowerment, innowacyjność, twórczość pracowników, upełnomocnienie
Kod klasyfikacji JEL: M540

Adam Jabłoński
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Streszczenie
Nowoczesny wymiar prowadzenia biznesu otwiera nowe przestrzenie determinujące wysoką efektywność organizacji. W takich ramach kreowana jest twórczość organizacyjna, sprzyjająca tworzeniu twórczych modeli biznesu. Twórcze modele biznesu oparte są na permanentnym testowaniu i eksperymentowaniu a ich konfiguracja rozpościera nowe kierunki wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Naturalnym środowiskiem konceptualizacji i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu jest środowisko sieciowe. To w nim nakreśla się droga generowania nowych formuł generowania dochodów i zarysowuje się unikatowa propozycja wartości. Tak zaprezentowana zależność zachęca do tworzenia i aplikacyjności twórczych modeli biznesu. Artykułu ma na celu przedstawienie kluczowych założeń konstruowania i operacjonalizacji twórczych modeli biznesu osadzonych w koncepcji gospodarki sieciowej. Zakres artykułu obejmuje mechanizmy konfiguracji twórczych modeli biznesu wraz ze zdefiniowaniem kluczowych interfejsów zachodzących między modelem biznesu, a przestrzenią sieciową dla osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności w znacznie krótszej perspektywie czasowej. W artykule postawiono tezę, iż źródłem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności jest odpowiednie zaprojektowanie i dynamiczna implementacja twórczych modeli biznesu przedsiębiorstw zakorzenionych w sieci. Artykuł ma charakter teoriotwórczy i jest wynikiem obserwacji własnych autora artykułu oraz prowadzonych badań longitudinalnych modeli biznesu w latach 2007–2017 na terenie Polski.

Słowa kluczowe: modele biznesu, gospodarka sieciowa, zarządzanie strategiczne
Kod klasyfikacji JEL: M210

Anna Skowronek-Mielczarek
Kolegium Zarzadzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule skoncentrowano uwagę na uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo to wynik realizacji jego strategii rozwoju, to warunek odpowiedzi na oczekiwania klientów, reakcji na działania konkurencji, ale i powiększania wewnętrznego potencjału. W warunkach dużej zmienności otoczenia, rosnącej niepewności funkcjonowania przedsiębiorstw, inwestycje wymagają od nich prowadzenia wielu analiz, uwzględniania oczekiwań szerokiego kręgu interesariuszy oraz realizacji projektów, które będą stanowić przejaw kreatywnego działania. Dlatego artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych wyników badań empirycznych dotyczących czynników warunkujących podejmowanie inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz identyfikacji barier, występujących w tym zakresie.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, czynniki, inwestycje, bariery
Kody klasyfikacji JEL: D22, D25

Urszula Kobylińska
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka


Streszczenie
W Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Australii coraz częściej podkreśla się znaczenie bezpośredniego angażowania obywateli w procesy planowania i świadczenia innowacyjnych usług publicznych przy wykorzystaniu koncepcji koprodukcji (co-production). Koprodukcja zakłada, że mieszkańcy/ obywatele angażują własny czas i wysiłek w wytwarzanie usług publicznych, z których sami będą korzystać. Eksplorowanie koprodukcji staje się coraz bardziej zaawansowane dla szerokiego grona badaczy z obszaru zarządzania w usługach publicznych. W 2006 roku czasopismo „Public Management Review” opublikowało specjalny numer pt. „Co-Production. The Third Sector and the Delivery of Public Services”, vol. 8 (4). Znaczna część badań została również podjęta przez J. Alforda w Australii i innych krajach anglosaskich. W 2012 r. opublikowano zbiór artykułów w „New Public Governance”, Third Sector and Co-Production, tom opublikowany przez Routledge. Ożywienie zainteresowań akademickich w obszarze koprodukcji zauważalne jest po przyznaniu w 2009 r. nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii nieżyjącej już Elinor Ostrom za pracę nad analizą dóbr powszechnych (publicznych) oraz rolą użytkowników i ich stowarzyszeń w produkcji takich dóbr. Koncepcja koprodukcji wpisuje się obecnie w nurt współczesnego innowacyjnego zarządzania publicznego, o czym świadczy wzmożone zainteresowanie badaczy tego tematu w ostatnich latach. Artykuł ma na celu analizę stanu badań nad zagadnieniem koprodukcji oraz zidentyfikowanie głównych obszarów badawczych związanych z tą tematyką. Artykuł powstał na podstawie systematycznego przeglądu literatury, który obejmował między innymi wyłonienie podstawowej literatury i selekcję publikacji, analizę bibliometryczną oraz analizę treści. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż koprodukcja innowacyjnych usług publicznych jest zagadnieniem wciąż nowym, słabo rozpoznanym w literaturze przedmiotu, bez solidnej podbudowy metodologicznej i mogącym stanowić aktualny i ciekawy obszar badawczy.

Słowa kluczowe: koprodukcja, usługi publiczne, innowacje w sektorze publicznym, analiza bibliometryczna
Kody klasyfikacji JEL: H42, H44, H83

Piotr Kordel
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska


Streszczenie
Przedsiębiorczość technologiczna stanowi istotny mechanizm rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii i co za tym idzie budowania gospodarki opartej na wiedzy. Jednocześnie analiza ostatnich doniesień literaturowych wskazuje na brak całościowej, spójnej i przejrzystej teorii przedsiębiorczości technologicznej. Artykuł ma na celu częściowe wypełnienie tej luki poprzez próbę odpowiedzi na pytanie o charakterystykę przywództwa menedżerskiego jako mechanizmu sprawczego procesu przedsiębiorczości technologicznej. Metodyka badawcza bazuje na logice porównawczego studium przypadku i mieści się w ogólnej kategorii badań jakościowych dla procesu tworzenia założeń teorii. Zaprojektowany konstrukt badawczy przedsiębiorczości technologicznej został empirycznie przetestowany na grupie przedsiębiorstw należących do Doliny Lotniczej w Polsce. Badane przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie symetryczne grupy, według dwóch kolejnych faz wczesnego rozwoju, tj.: na grupę przedsiębiorstw w fazie formowania i grupę w fazie wzrostu. Wyniki badań empirycznych wskazują na istotną rolę wielowymiarowego, uwzględniającego wszystkie podstawy i mechanizmy władzy, przywództwa menedżerskiego w procesie przedsiębiorczości technologicznej. Przedsiębiorstwa w fazie formowania w porównaniu z przedsiębiorstwami w fazie wzrostu wykazują różnice zarówno w odniesieniu do profilu uzyskiwanej efektywności, jak i specyfiki przywództwa menedżerskiego przedsiębiorczości technologicznej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość technologiczna, przywództwo menedżerskie, przedsiębiorstwa wysokich technologii
Kod klasyfikacji JEL: L26