Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 ZESZYT NAUKOWY 164

 

Grzegorz Gołębiowski
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Agnieszka Pląsek


Streszczenie
Powstało relatywnie dużo opracowań badających skuteczność modeli dyskryminacyjnych na przykładzie różnych grup przedsiębiorstw. Nie było jednak badania opierającego się na próbie przedsiębiorstw z branży turystycznej. Celem badania stało się sprawdzenie skuteczności najpopularniejszych współczesnych modeli dyskryminacyjnych i wydanie rekomendacji odnośnie do ich zastosowania dla przedsiębiorstw z branży usług turystycznych. Przeprowadzone badanie dowodzi ograniczonej możliwości wykorzystania testowanych modeli dyskryminacyjnych dla przedsiębiorstw z tego sektora. Jedną z przyczyn takiego rezultatu może być ich niedopasowanie branżowe, a także występowanie dużej liczby czynników o charakterze zewnętrznym, zagrażających kondycji przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, analiza dyskryminacyjna, kondycja finansowa, upadłość
Kody klasyfikacji JEL: C30, C53, G33

Karolina Piktus
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Monika Czerwonka
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule omówiono istotne z punktu widzenia finansów behawioralnych zniekształcenia poznawcze oraz awersję do ryzyka finansowego w kontekście różnic międzypłciowych. We wprowadzeniu opisano istniejące różnice międzypłciowe o podłożu kulturowym oraz biologicznym. Następnie dokonano przeglądu literatury dotyczącej skłonności do ryzyka w kontekście odmienności między kobietami a mężczyznami z wykorzystaniem różnych technik pomiaru ryzyka. W dalszej kolejności przedstawiono różnice w stopniu ulegania poszczególnym heurystykom w kontekście płci. Zaobserwowane zależności zweryfikowano później na podstawie przeprowadzonego badania empirycznego z udziałem studentów psychologii oraz kierunków ekonomicznych. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, iż kobiety cechują się wyższą awersją do strat niż mężczyźni oraz w większym stopniu ulegają niektórym zniekształceniom poznawczym.

Słowa kluczowe: różnice międzypłciowe, zniekształcenia poznawcze, awersja do strat
Kody klasyfikacji JEL: D03, J16

Hanna Czaja-Cieszyńska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński


Streszczenie
Standardy raportowania GRI są najbardziej znanym i najczęściej wykorzystywanym dokumentem, pomagającym przygotować raporty zrównoważonego rozwoju jednostkom na całym świecie. Ze względu na swój uniwersalny charakter regulacje te możliwe są do zastosowania we wszystkich sektorach gospodarki, w tym również w sektorze organizacji pozarządowych. Niestety, przeprowadzona
analiza wskazała, że w Polsce koncepcja raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w trzecim sektorze jest wciąż w fazie rozwoju. Mimo to liczba NGOs zainteresowanych standardami GRI stale rośnie. Raportowanie niefinansowe może bowiem wzmocnić wizerunek organizacji, stanowić czynnik przewagi konkurencyjnej w procesie fundraisingu oraz służyć legitymizacji ich działalności. Do
wnioskowania na temat możliwości wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla organizacji pozarządowych w Polsce wykorzystana została metoda scenariuszowa.

Słowa kluczowe: trzeci sektor, organizacje pozarządowe, zrównoważony rozwój, standardy raportowania GRI
Kody klasyfikacji JEL: L31, M41, M48

Mirosława Kwiecień
Instytut Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Streszczenie
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie na potrzebę nowego pragmatyzmu rachunkowości, zwłaszcza sprawozdawczości. Sprawozdawczość jest „sposobem” nie tylko ujawniania i prezentowania przeszłości organizacji gospodarczej, lecz także odczytywania przyszłości, z tym, że w XXI w. przyszłość jest problemem złożonym, co wynika z faktu reformy globalizacji. Globalizacja gospodarcza – koniec XX w. – stawiała wartości materialne ponad innymi wartościami, zwłaszcza takimi jak troska o środowisko naturalne lub etyka biznesu. Liberalizacja rynków kapitałowych (lata 90. XX w.) rozumiana jako przepływ krótkoterminowego pieniądza spekulacyjnego to efekt Konsensusu Waszyngtońskiego. Opierał się on na teorii gospodarki rynkowej, która zakłada doskonałą informację, doskonałą konkurencję i doskonałe rynki. To zdeterminowało status rachunkowości w praktyce gospodarczej, zwłaszcza amerykańskiej. Kryzys finansowy (przełom wieków XX i XXI) stanowił efekt błędnych założeń Konsensusu Waszyngtońskiego – nowy pragmatyzm globalizacji to zrównoważony rozwój, czyli trajektoria działalności, czyli długookresowy wzrost gospodarczy z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego oraz zasad etyki biznesu. Nowy pragmatyzm rachunkowości oznacza ograniczenie asymetrii informacji na rzecz informacji niefinansowych. Implikacje tych postulatów stanowią przedmiot badań, czyli rozpoznanie zmian w teorii ekonomii, zmian w sposobie działania gospodarki globalnej, nowych nurtów zarządzania. Stąd podmiotem badań były debaty na temat zmian w ww. zakresie, a zwłaszcza przyczyn kryzysu finansowego – „wynaturzeń” w sprawozdawczości finansowej. Analiza literatury ekonomicznej upoważnia do stwierdzenia, że nowy pragmatyzm rachunkowości to złożony problem w procesie reformy globalizacji.

Słowa kluczowe: pragmatyzm ekonomii, pragmatyzm rachunkowości, sprawozdanie zintegrowane, narracja sprawozdań zintegrowanych.
Kody klasyfikacji JEL: A13, M14

Piotr Waśniewski
Uniwersytet Szczeciński


Streszczenie
Jednym z podstawowych elementów raportowania niefinansowego są mierniki dokonań. Ich właściwe dobranie może przełożyć się na liczne korzyści dla przedsiębiorstwa, także w zakresie poprawy efektywności zarządzania. Celem artykułu jest prezentacja korzyści zastosowania koncepcji pomiaru dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem ewolucji pomiaru dokonań. Problem badawczy stanowiła możliwość zastosowania pomiaru dokonań w procesie raportowania. W efekcie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że koncepcja pomiaru dokonań wpisuje się w problematykę raportowania niefinansowego, a jej właściwa implementacja może w korzystny sposób przełożyć się na proces sprawozdawczości niefinansowej. Wielkość wpływu pomiaru dokonań na efektywność raportowania oraz ewentualne korzyści finansowe wymagają jednak potwierdzenia w praktyce na bazie badań empirycznych.

Słowa kluczowe: pomiar dokonań, kluczowe mierniki dokonań (KPIs), raportowanie niefinansowe
Kody klasyfikacji JEL: L25, M14

Katarzyna Chłapek
Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Sylwia Krajewska
Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Jonas
Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Streszczenie
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania sprawozdawczości zintegrowanej jako standardu spełniającego wymagania raportowania danych niefinansowych. Jako metodę badawczą zastosowano rozpoznanie regulacji w zakresie raportowania niefinansowego, przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Przeprowadzono także analizę empiryczną ujawnionych raportów zintegrowanych za 2016 r. Struktura raportów, zgodna z najnowszymi trendami oraz zaleceniami światowymi w zakresie sprawozdawczości zintegrowanej, potwierdziła założoną w artykule tezę. Podsumowanie rozważań stanowi zachętę do ukierunkowania badań nad możliwościami wykorzystania sprawozdawczości zintegrowanej w raportowaniu danych niefinansowych.

Słowa kluczowe: raportowanie niefinansowe, sprawozdawczość zintegrowana, raport zintegrowany
Kod klasyfikacji JEL: M410

Wanda Skoczylas
Instytut Rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński

Weronika Dzia​dul
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego


Streszczenie
W diagnozie zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie przeprowadzono badania własne z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley. Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wykorzystywanego raportu narracyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności trzech spółek sektora spożywczego. Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań innych autorów w zakresie analizy treści zapoczątkowanych w praktyce przedsiębiorstw polskich raportów zintegrowanych oraz wybranych aspektów systematycznie prowadzonego badania SEG z wykorzystaniem GES Risk Rating®. Analiza studiów przypadków pozwoliła na pozytywną ocenę prezentowanych treści oraz w przypadku raportów zintegrowanych – zgodności z zasadami nadrzędnymi. Inny obraz rysuje się na podstawie badań SEG. Dominuje grupa spółek z niską oceną c, zwłaszcza w kwestiach raportowania dotyczących środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Podkreślenia wymaga systematycznie malejąca liczba spółek w tej grupie.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, raportowanie niefinansowe
Kody klasyfikacji JEL: G30, M14, M48

Wioletta Mierzejewska
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykę struktur grup kapitałowych. Autorka dokonała krytycznego przeglądu literatury dotyczącego wybranych charakterystyk struktur grup kapitałowych oraz wskazała na deficyt badań tego zagadnienia. Artykuł zawiera również autorską metodę identyfikacji struktury grupy kapitałowej, którą wyprowadzono z klasycznych wymiarów strukturalnych. Metoda została przetestowana na dwóch grupach kapitałowych. Okazało się, że opracowane narzędzie pozwala na kompleksowy opis struktury grupy kapitałowej i jednocześnie dobrze różnicuje struktury badanych grup, pozwalając na identyfikację specyficznych cech ich organizacji.

Słowa kluczowe: struktura, grupa kapitałowa, badania
Kody klasyfikacji JEL: L22, L20

Bartosz J. Sternal
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W niniejszym artykule autor zajmuje się kwestią dynamicznej nieefektywności, której występowanie było zdaniem T. Piketty’ego kluczowe dla powstania po II wojnie światowej państwa dobrobytu. Dynamiczna efektywność jest analizowana z perspektywy modelu wzrostu z egzo- i endogeniczną stopą procentową. W ramach tej analizy wykazane jest kluczowe znaczenie spełniania bądź nie warunku transwersalności przez decyzje podmiotów co do akumulacji kapitału. Warunek przestaje być spełniany, jeśli podmioty niedostatecznie silnie dyskontują przyszłą konsumpcję. Następnie autor prezentuje możliwe przyczyny niedostatecznego dyskontowania, także pod kątem wyjaśniania historycznych przypadków dynamicznej nieefektywności. Wśród nich jest niezorientowanie się przez podmioty, że tempo wzrostu uległo trwałemu przyspieszeniu, występowanie nawyków konsumpcyjnych oraz oszczędzanie na planowany bądź potencjalny krótkookresowy wzrost konsumpcji ponad długookresowo osiągalny poziom, zwłaszcza przez rządy.

Słowa kluczowe: dynamiczna nieefektywność, wzrost optymalny, preferencje czasowe, naturalna stopa procentowa, nawyki konsumpcyjne
Kod klasyfikacji JEL: O41​