Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 ZESZYT NAUKOWY 163

 
 
 
Bartłomiej Chinowski
Instytut Rynków i Konkurencji


Streszczenie
Celem artykułu jest analiza skutków pokryzysowych interwencji prowadzonych przez Europejski Bank Centralny w latach 2010–2016. Analizie poddano zarówno faktycznie wprowadzone w życie programy pomocowe dla banków oraz rządów zadłużonych państw UE, jak i politykę informacyjną, dotyczącą programów jedynie ogłoszonych, do których realizacji dotychczas nie doszło. Na podstawie badania notowania krajowych swapów ryzyka kredytowego (CDS) oraz dynamiki akcji kredytowej oszacowano wpływ omawianych programów pomocowych na strefę realną gospodarki. Dokonane obserwacje wskazują na to, że interwencje EBC były skuteczne w tym sensie, że po ich przeprowadzeniu nie wystąpiły zdarzenia, którym bank centralny chciał zapobiec. Jednocześnie nie stwierdzono wywołania jednoznacznie negatywnych skutków omawianych programów. Zaobserwowano także względnie wysoką – wobec drogich programów interwencyjnych – efektywność polityki informacyjnej banku centralnego. Tym samym stwierdzono, że prowadzone w omawianym okresie działania EBC przyniosły zamierzone efekty i mogą zostać uznane za skuteczne.

Słowa kluczowe: bank centralny, programy EBC, działania pokryzysowe, polityka informacyjna
Kody klasyfikacji JEL: E58, G01, F62

Katarzyna Włosik
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych


Streszczenie
Bitcoin jest jedną z ważnych innowacji finansowych ostatnich lat, będącą wynikiem rozwoju technologicznego i informatyzacji rynku finansowego. Mimo stosunkowo krótkiej historii tej kryptowaluty, wykształciło się wiele giełd wyspecjalizowanych w jej obrocie, a na rynku finansowym pojawiły się pierwsze próby utworzenia opartych na niej instrumentów – pasywnie i aktywnie zarządzanych exchange-traded funds. W artykule przedstawiono te fundusze oraz, ze względu na brak dywersyfikacji ich portfeli, podjęto próbę określenia, czy inwestycja za ich pomocą jest lepsza od bezpośredniego lokowania środków na rynku bitcoina. Ponadto zidentyfikowano podstawowe czynniki ryzyka, związane z inwestowaniem w analizowane fundusze oraz dokonano ich klasyfikacji.

Słowa kluczowe: bitcoin, giełdy bitcoina, exchange-traded fund, fundusz zarządzany aktywnie, fundusz zarządzany pasywnie
Kody klasyfikacji JEL: G10, G23

​​Tomasz Spychała
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości


Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu rozwoju raportowania niefinansowego w rachunkowości na poprawę zarządzania strategicznego. Obecna dynamika procesów gospodarczych wymusza wykorzystanie większego spektrum danych w procesie zarządzania dla zapewnienia osiągania synergii działania, budowania przewagi konkurencyjnej oraz kreowania wartości. Niestety obecne praktyki rachunkowości w ograniczony sposób wykorzystują w sprawozdaniu finansowym dane niefinansowe, co utrudnia użytkownikom poprawne podejmowanie decyzji strategicznych. Powstała luka informacyjna wobec zmiany wymagań informacyjnych warunkuje dążenia do zmian raportowania. W artykule dokonano przeglądu literatury w stosunku do przeprowadzanych zmian ujawnień informacji niefinansowych. Opisano obecne problemy, wynikające z braku pełnej wiedzy o organizacji i przedstawiono
ich potencjalne rozwiązania.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, sprawozdanie finansowe, luki informacyjne, raportowanie niefinansowe
Kod klasyfikacji JEL: M41

Magdalena Ebisch-Stenzel
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Streszczenie
Postępująca globalizacja oraz zmiany w zakresie postrzegania miejsca i roli przedsiębiorstwa w środowisku społecznym doprowadziły do wzrostu znaczenia zagadnień dotyczących jego społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR). Jednocześnie większa koncentracja interesariuszy na pozafinansowych aspektach działalności, szczególnie dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych, wymusza modyfikację procesu raportowania i sprawozdawczości przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja jest krótką analizą i jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące świadomości korzyści płynących z komunikowania przez przedsiębiorstwa ich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz stopnia wykorzystania sprawozdania z działalności w procesie raportowania danych niefinansowych dotyczących CSR. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy treści regulacji prawnych i literatury, wywiad oraz metodę wnioskowania.

Słowa kluczowe: sprawozdanie z działalności, społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie danych pozafinansowych
Kody klasyfikacji JEL: M14, M48

Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług


Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości szerszego raportowania informacji finansowych i niefinansowych o społecznej odpowiedzialności w podmiotach sektora komunalnego. W artykule zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą wnioskowaniem przez analogię oraz polskie i zagraniczne studia literatury przedmiotu. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiono aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania sektora komunalnego w Polsce. W drugiej części zaprezentowano cele i zadania powszechnych usług komunalnych w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności. W trzeciej części artykułu zaproponowano autorską strukturę raportu o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego. Opracowanie kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Cel opracowania autorka zrealizowała, przedstawiając ogólną i rozbudowaną strukturę raportu o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego. Prezentowane w raportach informacje trafią do szerokiego grona interesariuszy, co może się przyczyniać do wzmacniania zaufania i reputacji organizacji.

Słowa kluczowe: raportowanie informacji, sektor komunalny, społeczna odpowiedzialność, zrównoważony rozwój
Kody klasyfikacji JEL: Q01, Q56

Katarzyna Kobiela-Pionnier
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Komunikując rzeczywistość, konstruujemy rzeczywistość.
Ruth D. Hines
Ludzie wierzą, że to oni wpływają na opowieści. Tymczasem jest odwrotnie.
Terry Pratchett

Streszczenie
Wraz z pojawieniem się nowych trendów w sprawozdawczości przedsiębiorstw, a zwłaszcza sprawozdania zintegrowanego i strategicznego, udział narracyjnej części raportów nieustannie rośnie. Według danych Deloitte, obecnie odpowiada ona za ponad 60% objętości rocznego raportu spółki w Wielkiej Brytanii. Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa narracja, a zwłaszcza opowiadanie historii (ang. storytelling), w sprawozdaniu zintegrowanym. Artykuł składa się z dwóch głównych części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej na bazie studiów literaturowych przeprowadzono pogłębione rozważania na temat pojęć „narracja” i „storytelling” w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstw. W części praktycznej wnikliwej analizie poddano sposób prowadzenia narracji w duńskiej firmie farmaceutycznej Novo Nordisk, uznanym liderze raportowania zintegrowanego. Zdaniem autorki niewątpliwym wyzwaniem dla badaczy w najbliższej przyszłości powinno być pogłębienie wiedzy na temat narracyjnych wyborów w ramach sprawozdawczości korporacyjnej oraz ich konsekwencji w bogatym, złożonym środowisku informacyjnym.

Słowa kluczowe: rachunkowość, narracja, storytelling, raport zintegrowany, raport strategiczny, Novo Nordisk
Kody klasyfikacji JEL: M14, M41, M49

Mariusz Karwowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej


Streszczenie
W artykule zaproponowano strukturę opisu modelu biznesu przedsiębiorstwa. Dodatkowo oceniono dotychczas ujawniane informacje o modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności w podziale na jego proponowaną strukturę, na przykładzie przedsiębiorstw sektora paliwowego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu wykorzystano analizę zawartości. Indeks ujawnień informacji w zakresie elementów modelu biznesu został ustalony na poziomie 61%.

Słowa kluczowe: sprawozdanie z działalności, model biznesu, analiza zawartości
Kody klasyfikacji JEL: M40, M41

Katarzyna Górecka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
W artykule przedstawiono źródła informacji wykorzystywane w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. Kluczem do sprawnej metody przewidywania przyszłych wydarzeń jest nasłuch otoczenia, a więc wykrywanie słabych sygnałów płynących z otoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia dalszego pomaga zidentyfikować kierunek przyszłych zmian, a analiza otoczenia bliższego – dopasować produkt do przyszłych warunków rynkowych.

Słowa kluczowe: informacja rynkowa, nasłuch otoczenia organizacji, embargo rosyjskie, sektor przetwórczy
Kody klasyfikacji JEL: L66, M10, M21

Michał Hendryk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Marta Fit
Uniwersytet Szczeciński

Alicja Adamów
Deloite Polska Sp. z o.o.


Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, że jednostki z sektora „budownictwo” ujawniają bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą do ujawniania w sprawozdaniach finansowych optymalnej ilości informacji z zakresu wynikającego z postanowień MSR 16. W ramach badań dokonano przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z sektora „budownictwo” za lata 2015 i 2016. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że co do zasady jednostki prezentują ujawnienia obligatoryjne, które narzuca na nie MSR 16. Istnieją jednak pewne aspekty, takie jak na przykład konieczność określenia planowanego okresu ekonomicznej użyteczności przez jednostki, wobec których można sformułować zarzut jednoznacznego braku ujawnień. Autorzy artykułu zauważają, że jednostki powinny dążyć to indywidualizowania „opowiadania” o swoim świecie przy zachowaniu porównywalności podstawowych danych.

Słowa kluczowe: MSR 16, rzeczowe aktywa trwałe, badanie ujawnień, jakość sprawozdań finansowych
Kody klasyfikacji JEL: M40, M41, M49​