Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 168

 

Joanna Palonka
Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Streszczenie
Zarządzanie organizacją i podejmowanie decyzji nie jest dziś możliwe bez wysokiej jakości danych i informacji. Istnieje wiele dobrych praktyk i zasad, które umożliwiają pozyskiwanie i wykorzystywanie danych i informacji, jednak nie wszystkie organizacje je wykorzystują. Niniejszy artykuł jest poświęcony organizacjom trzeciego sektora gospodarki narodowej (GN) w Polsce. Celem artykułu jest ocena poziomu dojrzałości organizacji trzeciego sektora w Polsce w zarządzaniu danymi w procesach
podejmowania decyzji zarządczych.

Słowa kluczowe: proces podejmowania decyzji, trzeci sektor gospodarki narodowej, DMMM, model dojrzałości zarządzania danymi
Kody klasyfikacji JEL: D8, L3

Maria Łuszczyńska


Streszczenie
Empowerment jest metodą wdrażania takich systemów zarządzania, które przyczyniają się do dobrostanu pracownika, a co za tym idzie – całej instytucji. W artykule są analizowane uwarunkowania wdrażania empowermentu do instytucji publicznej. Artykuł ma charakter teoriopoznawczy. Jego celem jest ukazanie, jak zjawisko empowermentu może przyczynić się do zmiany paradygmatu zarządzania instytucją publiczną. W niniejszym artykule analizowany jest zakres znaczeniowy tego pojęcia, ukazany kontekst wdrożeniowy rozwiązań o charakterze empowermentu, a także możliwe zastosowania w tak szczególnej rzeczywistości zawodowej, jaką jest obszar służb publicznych. Na tej podstawie można poszukiwać wątków do dalszych badań naukowych.

Słowa kluczowe: empowerment, instytucje publiczne, zarządzanie
Kody klasyfikaji JEL: L2, L3, M5

Małgorzata Wejer-Kudełko
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Ogrodnik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istotnych zalet wprowadzenia usługi faktoringowej na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Problem zatorów płatniczych jest dziś częstym powodem upadłości przedsiębiorstw. Antidotum na tego rodzaju kłopoty finansowe może być między innymi faktoring, który definiowany jest jako narzędzie wspierające zarządzanie należnościami. Aktualnie popularność tej usługi wzrasta zarówno w kraju, jak i na świecie, o czym świadczy rosnąca wartość faktoringu oraz liczba faktorów w kraju i na świecie. Przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na wdrożenie faktoringu pomimo występujących kosztów. W niniejszym opracowaniu autorzy opisują faktoring jako skuteczne narzędzie zarządzania należnościami, co oznacza absolutną terminowość wpłat za sprzedane towary bądź usługi. Dzięki faktoringowi podmiot gospodarczy jest stale wypłacalny i nie ma problemów z regulowaniem swych zobowiązań, tym samym może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Przykładem przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na skorzystanie z usługi faktoringowej, jest zaprezentowana spółka XYZ z polskiego rynku mediów. Na podstawie opisu sytuacji przed wprowadzeniem oraz po wprowadzeniu faktoringu autorzy dokonali oceny przydatności tej usługi w aspekcie zarządzania należnościami. Jako metodę badawczą przyjęto studia literaturowe oraz studium przypadku.

Słowa kluczowe: faktoring, zarządzanie należnościami, finansowanie działalności, płynność finansowa
Kod klasyfikacji JEL: G32

Dominika Mirońska
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem artykułu jest usystematyzowanie i zaprezentowanie dostępnych narzędzi internetowych, które mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe w procesie internacjonalizacji, rozumianej w sposób szeroki i obejmujący zarówno perspektywę zasobową, jak i specyficzne dla sektora non-profit ujęcie podażowe. Empiryczna część analizy zawęża grupę badanych podmiotów do organizacji mających status pożytku publicznego (OPP), działających w Polsce. W części tej przestawiono wyniki badania, przeprowadzonego na próbie 200 OPP, mającego na celu oszacowanie odsetka organizacji OPP wykorzystujących strony WWW oraz inne narzędzia internetowe w działaniach międzynarodowych.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, internacjonalizacja, Internet
Kody klasyfikacji JEL: L39, O19

Stanisław Kasiewicz
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Lech Kurkliński
ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego


Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiony jest przegląd definicji oraz sposobów implementacji zasady proporcjonalności do praktyki regulacyjnej w UE i Polsce. Przedstawiono wybrane zastrzeżenia ankietowanych banków spółdzielczych dotyczące łamana tej zasady w odniesieniu do 7 Rekomendacji KNF. Analizę oparto na jakościowo-ilościowym modelu Respektowania Zasady Proporcjonalności (RZP). Jest to forma konfrontacji postulatów praktyki z opinią naukowców. Końcowe wnioski dotyczą konieczności otwarcia szerszej dyskusji, poprawy komunikacji i współpracy sektora bankowego i innych interesariuszy z regulatorem w dziedzinie stanowienia lepszych regulacji. Podkreślone zostało niebezpieczeństwo wygenerowania chaosu regulacyjnego, który może spowodować utratę przez banki takich ważnych cech, jak: atrakcyjność inwestycyjna, innowacyjność, stałe generowanie korzyści dla gospodarki i społeczeństwa oraz gwarantowanie bezpieczeństwa transakcji klientów.

Słowa kluczowe: bankowość spółdzielcza, zasada proporcjonalności, regulacje
Kody klasyfikacji JEL: K23, G21, G28

Iwona Staniec
Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka

Karol Marek Klimczak
School of Economics and Business, University of Navarra

Wojciech Machowiak
Wyższa Szkoła Logistyki, Yochanan Shachmurove, City College of The City University of New York


Streszczenie
W artykule przedstawiono definicje i cechy charakterystyczne dla przedsiębiorczości technologicznej. Wskazano, że przedsiębiorczość technologiczna jest badana pod kątem nurtów występujących w naukach o zarządzaniu, m.in. kształtujących – teorii przedsiębiorczości i teorii innowacji oraz warunkujących jej rozwój – dynamicznych umiejętności organizacyjnych, teorii zasobowej, teorii wiedzy, teorii behawioralnej itp. Opracowanie podejmuje problematykę uwarunkowań i ich znaczenia w przedsiębiorczości technologicznej. Wskazuje, jak zmiany uwarunkowań globalnego rynku doprowadziły w ostatnich latach do stwierdzenia, że jednym z kluczowych sposobów na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest przedsiębiorczość technologiczna.

Słowa kluczowe: innowacje technologiczne, przedsiębiorczość technologiczna, uwarunkowania rozwoju, nurty nauk o zarządzaniu, systematyczny przegląd literatury
Kody klasyfikacji JEL: 032, J53, D81

Małgorzata Godlewska
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie, czy partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, który boryka się z niedoborem środków finansowych na odtworzenie przestarzałej i wyeksploatowanej infrastruktury. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy case study (n = 15) projektów PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia (w Wielkiej Brytanii n = 5; w Portugalii n = 5 i w Polsce n = 5) oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych (n = 32) z partnerami publicznymi i prywatnymi realizującymi projekty PPP, w tym w sektorze ochrony zdrowia w Polsce (n = 2), a także rozmów przeprowadzonych w ramach panelu ekspertów z przedstawicielami: partnerów publicznych i prywatnych, świata nauki, instytucji wspierających rozwój PPP w Polsce i z reprezentantami firm doradczych. PPP jest uznawane przez wielu naukowców za sprawdzoną i efektywną metodę realizacji inwestycji w sektorze ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu nie brakuje jednak głosów krytycznych pod adresem PPP. Pomimo toczącego się sporu, w Europie w latach 2012–2016 podpisanych zostało w sektorze ochrony zdrowia ponad 60 umów PPP, w modelu DBFO/DBFM, o wartości powyżej 10 mln euro. W Polsce mamy tylko jedną taką umowę PPP o wartości powyżej 10 mln zł, w modelu DBFOM, która jest w fazie realizacji (budowy). Tym niemniej odpowiedź na pytanie: czy PPP jest szansą, czy zagrożeniem dla sektora ochrony zdrowia w Polsce, nie jest jednoznaczna. Większość realizowanych na świecie projektów PFI/PPP w sektorze ochrony zdrowia jest obecnie w fazie eksploatacji/utrzymania, a tylko nieliczne uległy już zakończeniu. Tak więc nie jest jeszcze możliwe oszacowanie całkowitych kosztów cyklu życia wybudowanej w PFI/PPP infrastruktury, np. szpitali. Wyniki audytów projektów PFI/PPP realizowanych w sektorze ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii czy Portugalii również nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Mimo tych wątpliwości, w obliczu rosnącego zadłużenia podmiotów publicznych i wygaszania środków unijnych po 2020 r., jedynym źródłem doinwestowania sektora ochrony zdrowia w Polsce może być właśnie współpraca pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi w ramach PPP.

Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), sektor ochrony zdrowia, PFI
Kody klasyfikacji JEL: D02, E02, K23, H70, B52

Paweł Lesiak
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem opracowania jest uzupełnienie luki w literaturze poświęconej ekonomii służby zdrowia poprzez przedstawienie patologii w służbie zdrowia, możliwości przeciwdziałania im oraz ich wpływu na koszty opieki zdrowotnej. Autor dowodzi, że to głównie środowisko lekarskie wpływa na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Osłabienie solidarności zawodowej wśród lekarzy oraz zmniejszenie wpływu lobby lekarskiego na kształtowanie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych funkcjonowania służby zdrowia jest warunkiem rozpoczęcia skutecznego jej reformowania. Samo zwiększanie nakładów na służbę zdrowia przy jej obecnej mało przejrzystej, korupcjogennej strukturze wcale nie musi rozwiązywać problemów, a może jedynie przyczynić się do jeszcze większego marnotrawstwa publicznych środków.

Słowa kluczowe: ekonomia służby zdrowia, korupcja, błędy lekarskie, system kontrolny
Kody klasyfikacji JEL: H42, H51, I18, I19, K32

Krzysztof Skowron
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska


Streszczenie
W praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych szpitalne oddziały ratunkowe niemal na całym świecie stosują system TRIAGE, czyli system segregacji medycznej, wykorzystywany w zarządzaniu ryzykiem medycznym, stale obecnym w ratownictwie medycznym, pozwalający na przyporządkowanie pacjentów do grup pilności udzielenia pomocy medycznej, a także „zaadresowaniu” ich do stosownych dla nich oddziałów szpitalnych. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań, dotyczących funkcjonowania systemu TRIAGE na Izbie Przyjęć wybranego zakładu leczniczego, w szczególności: prawidłowości zapoznania pacjentów z wprowadzonym systemem segregacji, szybkości i adekwatności udzielania pomocy, wpływu wprowadzenia systemu na usprawnienie funkcjonowania Izby Przyjęć oraz zadowolenia pacjentów z jakości obsługi na Izbie Przyjęć.

Słowa kluczowe: zarządzanie podmiotem leczniczym, TRIAGE, system segregacji pacjenta, jakość w ochronie zdrowia, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Kod klasyfikacji JEL: I1

Ireneusz Janiuk
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka


Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju wynikających z dywersyfikacji oraz przykładów przedsiębiorstw wykorzystujących tę ścieżkę rozwoju. W artykule, na podstawie literatury z zakresu nauk o zarządzaniu, najpierw zdefiniowano dywersyfikację, a potem zaprezentowano przegląd ważniejszych badań dotyczących strategii dywersyfikacji. Następnie scharakteryzowano rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa w Polsce. Na tym tle szczegółowo przedstawiono wyniki badań własnych (ang. case study) przeprowadzonych w trzech polskich firmach zlokalizowanych w województwie podlaskim. Badane przedsiębiorstwa to: Pronar Sp. z o.o. (Narew), METAL-FACH Sp. z o.o. (Sokółka) oraz Sa-MASZ Sp. z o.o. (Białystok, Zabłudów). Wyniki badań potwierdzają, że firmy są zainteresowane wdrażaniem strategii dywersyfikacji. W koncepcjach rozwoju przedsiębiorstwa wykorzystują różne rodzaje dywersyfikacji. Najbardziej widoczna jest jednak dywersyfikacja produktowa, która prowadzi do rozszerzenia asortymentu oraz rozbudowy sieci dystrybucji.

Słowa kluczowe: strategia rozwoju, dywersyfikacja, rynek maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Kody klasyfikacji JEL: L22, L23, L25