Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 167

 

Henryk Mruk
Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Streszczenie
Zarządzanie organizacjami wymaga stawiania celów, aby możliwe było badanie skuteczności oraz efektywności podejmowanych decyzji. Obszar badań nazywany ekonomią behawioralną dostarcza nowej wiedzy na temat wpływu emocji oraz pułapek myślenia w procesie zarządzania. Pułapki planowania, kosztów utopionych, kotwicy, nieracjonalności mogą negatywnie wpływać na sprawność zarządzania. Ich znajomość, a także wiedza na temat znaczenia emocji w procesach zarządzania, motywowania i kontroli pozwalają na podnoszenie skuteczności oraz efektywności decyzji biznesowych.

Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna, skuteczność zarządzania, procesy decyzyjne, pułapki decydowania, zarządzanie strategiczne, przywództwo
Kody klasyfikacji JEL: M19, M29

Henryk Marjak
Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Streszczenie
W pracy przedstawiono złożoność zachowań użytkowników mediów społecznościowych po wystąpieniu sytuacji kryzysowej o zasięgu lokalnym. Scharakteryzowano sposoby zaspokajania potrzeb informacyjnych, takich jak: poznanie przebiegu zdarzeń, uzyskanie bezpośrednich relacji, wskazanie winnych tragedii. Badania składały się z dwóch części: analizy komentarzy umieszczanych na platformach społecznościowych (Facebook, YouTube) oraz analizy wyników ankiety (n = 23) dotyczącej celów wykorzystania mediów społecznościowych w związku z zaistniałą tragedią.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, Facebook, kibice, media społecznościowe, sport, YouTube
Kody klasyfikacji JEL: D83, H12, O35

Mariusz Boćkowski
Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

Waldemar Rogowski
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Zdrowe, sprawnie funkcjonujące ekosystemy są podstawowym składnikiem biosfery i fundamentem ludzkiego dobrostanu. W obliczu coraz poważniejszego zaburzania ich działania poprzez narastającą presję ze strony człowieka poszukuje się skutecznych metod ochrony zasobów naturalnych. Koncepcja usług ekosystemowych prezentuje nowe, bardziej antropocentryczne podejście, akcentujące korzyści ekonomiczne dla społeczeństwa płynące z ochrony środowiska. Celem artykułu jest przegląd możliwości zastosowania tej koncepcji w praktyce zarządzania zasobami naturalnymi w Polsce. W pracy omówiono implikacje teoretyczne zastosowania tego podejścia dla rachunku ekonomicznego oraz zamieszczono krótki przegląd technik wyceny. Przedstawiono przykłady zastosowania usług ekosystemowych dla celów procesów decyzyjnych w szerszym kontekście środowiskowym. Ponadto zaprezentowano studium przypadku konfliktu środowiskowego dotyczącego utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, w którym zaproponowano wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w nowoczesnym zarządzaniu (ang. governance) ochroną przyrody.

Słowa kluczowe: usługi ekosystemowe, ochrona różnorodności biologicznej, konflikt środowiskowy, społeczna analiza kosztów i korzyści, społeczny proces decyzyjny
Kody klasyfikacji JEL: Q510, Q560, Q570, O130

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki


Streszczenie
Efektywność działania sektora opieki zdrowotnej wiąże się nie tylko z wielkością nakładów ponoszonych na jego funkcjonowanie, lecz także z optymalnym działaniem w sferze zarówno medycznej, jak i pozamedycznej. Dążenie do unikania wykonywania zbędnych czynności przez każdego pracownika może przyczynić się do usprawnienia procesów zachodzących w podmiocie opieki zdrowotnej. W artykule zidentyfikowano typy marnotrawstwa, które mogą wystąpić w podmiocie leczniczym, co pozwoliło na wskazanie sposobów ich ograniczania. Przyjęto założenie, że koncepcja lean może się przyczynić do racjonalizacji procesów zachodzących w podmiotach opieki zdrowotnej, dlatego przedstawiono istotę tej metody oraz narzędzia, a także korzyści wynikające z ich zastosowania przez pracowników podmiotu leczniczego (m.in. krótszy czas realizacji i zmniejszenie pracochłonności procesów oraz wzrost wydajności pracowników). Artykuł ma charakter teoretyczny. W pracy zastosowano studia literaturowe jako metodę badawczą.

Słowa kluczowe: podmiot leczniczy, lean management, 5S, kaizen
Kody klasyfikacji JEL: I19, L29

Joanna Leśniowska
Katedra Ekonomii, Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie


Streszczenie
Przewlekłe choroby niezakaźne stanowią poważny i narastający problem zdrowotny. Istotnym czynnikiem ryzyka tych chorób jest występowanie przewlekłych schorzeń współistniejących (powikłań). W rezultacie przewlekłe choroby niezakaźne wiążą się z dużymi kosztami leczenia oraz kosztami ekonomicznymi związanymi z utraconą produktywnością osób chorych. Celem artykułu jest oszacowanie obciążenia systemu ochrony zdrowia i gospodarki kosztami (bezpośrednimi i pośrednimi) generowanymi przez wszystkie przewlekłe niezakaźne schorzenia w Polsce oraz pomiar kosztów powikłań wybranych chorób: epizodu depresyjnego (F32) i zaburzeń depresyjnych nawracających (F33). Przeprowadzone badanie było pierwszą analizą całkowitych kosztów wszystkich przewlekłych niezakaźnych chorób w Polsce. Wyniki dowodzą, że przewlekłe choroby niezakaźne stanowią nie tylko istotne
obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, lecz także znacznie zmniejszają produktywność populacji.

Słowa kluczowe: choroby przewlekłe, powikłania, koszty chorób, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, utracona produktywność
Kody klasyfikacji JEL: H51, I10, I15

Paweł Łagowski
Katedra Ekonomii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski


Streszczenie
W artykule dokonano analizy oraz oceny efektywnego funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia, zawężając badanie jedynie do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych na obszarze Dolnego Śląska w latach 2010–2014. Grupę badawczą stanowiło 48 podmiotów leczniczych. W badaniach empirycznych wykorzystano metodę nieparametryczną DEA, która posłużyła do oceny efektywności funkcjonowania wybranych oddziałów szpitalnych (chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych) prowadzonych zarówno przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), jak i spółki kapitałowe. Do badań zostały zakwalifikowane wszystkie podmioty lecznicze z zakontraktowaną umową szpitalną. Ostateczna analiza obejmowała jednak tylko te podmioty, które
prowadziły oddziały szpitalne uwzględnione w badaniu. Wyniki badania nie potwierdziły, by SPZOZ były jednostkami mniej efektywnymi od spółek kapitałowych.

Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, szpital, metoda DEA
Kody klasyfikacji JEL: I18, H51

Wiktor Trybka
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski


Streszczenie
Działalność lecznicza jest działalnością gospodarczą. Oznacza to, że działalność lecznicza polega na świadczeniu usług w obszarze zdrowia, jest to działalność zorganizowana, zarobkowa, ciągła oraz zawodowa. Działalność lecznicza jest także działalnością regulowaną. Podmiot leczniczy podejmuje działalność leczniczą dopiero w momencie zarejestrowania w rejestrze prowadzonym przez wojewodę. Wojewoda, wpisując podmiot leczniczy do rejestru, korzysta z przyznanego mu w tym zakresie władztwa administracyjnego. Wykorzystanie władztwa administracyjnego w procesie rejestracji podmiotu leczniczego polega na akceptacji przez organ administracji publicznej oświadczenia o spełnieniu warunków do prowadzenia działalności leczniczej.

Słowa klucze: działalność gospodarcza, ochrona zdrowia, działalność lecznicza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo
Kod klasyfikacji JEL: K23, K32

Małgorzata Sidor-Rządkowska
Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska


Streszczenie
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych – organizacjach mających kluczowe znaczenie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Punkt wyjścia rozważań stanowi twierdzenie, że istotą działań składających się na zarządzanie zasobami ludzkimi jest realizacja celów organizacji, w której ludzie ci są zatrudnieni. Autorka podejmuje więc próbę odpowiedzi na pytanie o cele funkcjonowania szpitala publicznego oraz charakteryzuje (w ujęciu podmiotowym) problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w omawianej grupie placówek leczniczych.

Słowa kluczowe: szpital publiczny, zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod klasyfikacji JEL: O15

Sebastian Sikorski
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Maciej Szmigiero
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Streszczenie
Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) znajdują coraz szersze zastosowanie. Wykorzystanie tego typu urządzeń możliwe jest także w obszarze ratownictwa medycznego. W artykule przedstawiono analizę obowiązujących obecnie w Polsce przepisów prawa. Z jednej strony analiza obejmuje przepisy Prawa lotniczego, które są tutaj kluczowe dla wykorzystania BSP, a na gruncie, których występują obecnie największe ograniczenia w wykorzystaniu tych urządzeń. Z drugiej strony dokonano przeglądu przepisów determinujących organizację i stosowanych rozwiązań w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Słowa kluczowe: bezzałogowe statki powietrzne, Państwowe Ratownictwo Medyczne
Kod klasyfikacji JEL: K320

Jarosław Winiarski
Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej


Streszczenie
Rosnące znaczenie klastrów sprawia, że kwestie związane z mechanizmami ich tworzenia i funkcjonowania nabierają szczególnego znaczenia i warto im poświęcić więcej uwagi. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki klastrów polskich przez porównanie ich z klastrami europejskimi pod względem podobieństw i różnic w mechanizmach ich tworzenia i funkcjonowania. Cel zrealizowano na podstawie studiów literaturowych i własnych badań empirycznych. Wyniki przeprowadzonych obserwacji umożliwiają udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze i pozwalają wstępnie opisać determinanty kształtowania i rozwoju polskich klastrów.

Słowa kluczowe: klaster, badania klastrów, kooperacja przedsiębiorstw, przewagi konkurencyjne, zarządzanie strategiczne
Kody klasyfikacji JEL: O30, O52, D85