Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 ZESZYT NAUKOWY 169​

 
​Zeszyt Naukowy 169 (pdf)

Joanna Błażyńska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Streszczenie
Informacje niefinansowe nie tylko wspomagają interpretację informacji finansowych, lecz także często stanowią niezależne źródło informacji o jednostkach. Istotnym problemem badawczym współczesnej rachunkowości jest określenie zasad raportowania niefinansowego. Celem artykułu jest analiza różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego. Zastosowano jakościowe metody badawcze: metodę analizy źródeł i krytycznej analizy literatury, metodę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wykazano, że dotychczasowe podejścia do standaryzacji raportowania są niewystarczające, jak również
wskazano na zalety podejścia „przestrzegaj lub wyjaśnij”, m.in. w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej.

Słowa kluczowe: informacje niefinansowe, standaryzacja raportowania, sprawozdawczość zintegrowana
Kody klasyfikacji JEL: F2, F6, G1

Elwira Ziółkowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono oraz scharakteryzowano funkcję bieżącego zarządzania finansami na przykładzie działów skarbu. Dział skarbu w przedsiębiorstwach jest stosunkowo młodym elementem struktur organizacyjnych, a co się z tym wiąże – mało rozpowszechnionym w naszym kraju. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia skarbowości, począwszy od roli i zadań
skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz stanowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach. Otrzymane wyniki badań wskazują na brak ujednolicenia zarówno zakresu obowiązków skarbnika, jak i nazewnictwa stanowisk skarbnika korporacyjnego oraz nazewnictwa samych działów skarbu.

Słowa kluczowe: dział skarbu, skarbnik korporacyjny, treasury, płynność finansowa, finanse przedsiębiorstwa
Kody klasyfikacji JEL: G300 Corporate Finance and Governance: General

Dominik Boniecki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Wzrost oferty przewozowej dokonany w drugiej dekadzie XXI w. przez przewoźników lotniczych posiadających siedziby w Unii Europejskiej spowodował zatarcie nie tylko różnic między modelami biznesowymi operatorów lotniczych, lecz także zanik klarownego rozróżnienia relacji łączących towarzystwa lotnicze: partnerstwa lub konkurencji. Celem artykułu jest przedstawienie układu przestrzennego głównych strumieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Zbadano czynniki nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie.Oszacowano też możliwe kierunki rozwoju przedmiotowego zjawiska w Europie w najbliższych latach. Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie następującego wniosku: konsolidacja kapitałowa przewoźników nasila strumienie konkurencji między liniami lotniczymi należącymi do jednej grupy kapitałowej a towarzystwami z tej samej konstelacji wielostronnej, które takich związków nie zawarły.
 
Słowa kluczowe: linie lotnicze, sojusze lotnicze, kooperencja, Unia Europejska
Kod klasyfikacji JEL: R41

Maja Brychcy
Uniwersytet Morski w Gdyni

Adam Przybyłowski
Uniwersytet Morski w Gdyni


Streszczenie
Równoważenie mobilności staje się obecnie bardzo istotnym elementem rozwoju miast. Potrzeba zmian oraz zmiana podejścia mieszkańców do posiadania prywatnych pojazdów powodują, że carsharing może odegrać istotną rolę w funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych. Carsharing jest systemem współdzielenia pojazdów, który funkcjonuje w Europie i na świecie od lat 70. XX wieku, z kolei w Polsce jest wciąż bardzo młodym i mało znanym rozwiązaniem. Celem artykułu jest omówienie roli carsharingu w równoważeniu mobilności w miastach oraz analiza funkcjonowania firmy Traficar w Trójmieście. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na grupie trójmiejskich klientów tej firmy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę, że rozwój carsharingu w Trójmieście przyczynia się do częstszego korzystania mieszkańców z innowacyjnych i zrównoważonych form transportu. Ponadto badanie wykazało, że trójmiejski carsharing jest pozytywnie oceniany przez jego użytkowników i stymuluje zmianę zachowań mieszkańców w zakresie mobilności.

Słowa kluczowe: równoważenie mobilności, Trójmiasto, carsharing
Kody klasyfikacji JEL: R40, R42

Marzenna Cichosz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą głównych parametrów dostawy, takich jak np. cena, czas, współczynnik emisji CO2, może swobodnie wybrać, z jakich gałęzi i środków transportu skorzystać, oraz elastycznie zmieniać decyzję w zależności od sytuacji zaistniałej w procesie realizacji transportu. Celem niniejszego artykułu jest: 1) spojrzenie na synchromodalność jako na połączoną usługę (service connectivity) oferowaną w ramach innowacyjnego modelu mobilności frachtu, w którym wartości dla klienta i operatora logistycznego są zredefiniowane; 2) opracowanie założeń teoretycznych modelu Synchromodality-as-a-Service; 3) przedstawienie perspektyw rozwoju tej koncepcji w Polsce. Badanie obejmuje analizę literatury przedmiotu z zakresu synchromodalności. Ramy teoretyczne wyznaczają teoria innowacyjnych modeli biznesu i tworzenia wartości. W badaniu wykorzystano metodę dedukcji.
 
Słowa kluczowe: mobilność, synchromodalność, transport intermodalny, innowacja, model biznesu
Kody klasyfikacji JEL: M1, M10, M13, M15

Grzegorz Krawczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Transportu


Streszczenie
Rynek publicznego transportu zbiorowego charakteryzuje się występowaniem monopolu naturalnego. W konsekwencji w Polsce realizacja przewozów odbywa się na podstawie ustanowienia podmiotu wewnętrznego (Rozporządzenie WE 1370/2007). W przypadku organizatorów publicznego transportu zbiorowego kontraktujących znaczny wolumen pracy eksploatacyjnej dochodzi do wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych i zastosowania modelu opartego na konkurencji regulowanej. W modelu tym operatorów publicznego transportu zbiorowego wybiera się przez stosowanie procedury zamówień publicznych. Najczęściej przedmiotem postępowania jest obsługa jednej linii komunikacyjnej lub pakietu, o której realizację rywalizują podmioty prywatne oraz komunalne. Celem artykułu jest ocena
rozwoju konkurencji regulowanej na silnie skoncentrowanym rynku transportu publicznego przez pryzmat rynku operatorskiego. Podstawowym źródłem danych są te udostępnione przez organizatorów transportu publicznego dotyczące udziału poszczególnych operatorów w obsłudze linii oraz wyniki postępowań przetargowych, które odzwierciedlają aktywność poszczególnych podmiotów w pozyskiwaniu nowych zleceń. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazano główne tendencje rozwoju rynku publicznego transportu zbiorowego w Polsce.
 
Słowa kluczowe: transport publiczny, konkurencja regulowana, liberalizacja
Kody klasyfikacji JEL: L10, R49

Anna Kieszkowska-Grudny
Minds of Hope w Warszawie – Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie


Streszczenie
Starzenie się społeczeństwa, rosnące potrzeby medyczne i ograniczone zasoby, a także szybko postępujący rozwój technologii medycznych to wyzwania, przed którymi stają systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Koordynowana opieka zdrowotna, funkcjonująca na świecie w ponad 100 różnych koncepcjach, to sposób zarządzania i realizacji świadczeń medycznych, zapewniający uzyskanie ciągłości i kompleksowości diagnostyki i leczenia, przy jednoczesnej poprawie efektywności i obniżeniu kosztów. W Polsce koordynacja usług medycznych dopiero od niedawna cieszy się zainteresowaniem, a ograniczone nakłady na służbę zdrowia czynią z niej ciekawą opcję poprawy dostępu do nowoczesnych form świadczeń medycznych przy lepszej kontroli i sprawniejszym zarządzaniu kosztami oraz optymalizacji nakładów.

Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, zdrowie, opieka zdrowotna, koordynowana opieka zdrowotna, zintegrowana opieka zdrowotna
Kody klasyfikacji JEL: I00, I1, I18, I19

Stanisław Nowosielski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Streszczenie
Procesy i projekty występują obecnie w każdej organizacji, a zarządzanie nimi powinno zapewniać sprawne i jednocześnie elastyczne funkcjonowanie organizacji. Wspólne cele i liczne podobieństwa stanowią dobrą podstawę do łącznego ich ujmowania i współdziałania. Jednak zarówno w literaturze, jak i w praktyce obie koncepcje zarządzania są traktowane i stosowane rozłącznie. Celem artykułu jestwskazanie potrzeby oraz możliwych sposobów współdziałania wymienionych koncepcji zarządzania. Starano się także przedstawić obecny stan w tym zakresie. W przygotowaniu artykułu, który ma charakter teoretyczno-przeglądowy, wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzone analizy dotyczyły rozwiązań opisanych w krajowym i niemieckim piśmiennictwie naukowym i praktycznym. Z rozważań wynika m.in., że w piśmiennictwie praktycznym, częściej niż w naukowym, podkreśla się konieczność i prezentuje zróżnicowane sposoby i formy współdziałania zarządzania procesami i projektami.

Słowa kluczowe: procesy, projekty, zarządzanie, zintegrowany model zarządzania procesami i projektami
Kod klasyfikacji JEL: M19

Marzanna K. Witek-Hajduk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw (pdf)​​

Streszczenie
Jednym z podstawowych dylematów związanych z marketingiem międzynarodowym jest standaryzacja vs lokalizacja działań marketingowych na rynku międzynarodowym. Problem ten dotyczy też stron internetowych przedsiębiorstw i ich marek będących kluczowym instrumentem marketingu internetowego. Wciąż jednak jest niewiele badań na temat czynników warunkujących lokalizację stron internetowych innych niż różnice kultur narodowych. Celem artykułu jest więc identyfikacja czynników społeczno-demograficznych w otoczeniu przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, które mogą warunkować lokalizację stron WWW adresowanych do zagranicznych użytkowników. W artykule zastosowano metodę integracyjnego przeglądu literatury i zidentyfikowano następujące czynniki społeczno-demograficzne w kontekście lokalizacji stron WWW: wielkość populacji użytkowników Internetu, stopień penetracji Internetu w kraju/regionie, różnice struktury internautów ze względu na wiek/generację, płeć oraz przynależność do grupy społecznej.
 
Słowa kluczowe: standaryzacja a lokalizacja stron WWW, uwarunkowania społeczno-demograficzne, marketing międzynarodowy, marketing internetowy
Kody klasyfikacji JEL: M3, F2, L1