Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 170​

 

Maria Aluchna
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Iryna Kytsyuk
Wydział Stosunków Międzynarodowych, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

Maria Roszkowska-Menkes
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Raportowanie pozafinansowe oznacza zwiększenie zakresu ujawnień o informacje pozafinansowe, najczęściej społeczne i środowiskowe. Raportowanie to rozwinęło się wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Niniejszy artykuł ma na celu identyfikację dynamiki rozwoju raportowania pozafinansowego na świecie i w Polsce wraz ze wskazaniem obowiązujących standardów. Przegląd literatury przedmiotu uzupełniony został analizą praktyki raportowania spółek notowanych na GPW w Warszawie wchodzących w skład indeksu WIG20. Przeprowadzona analiza ukazała dynamikę praktyki raportowania i jej znaczne zróżnicowanie na badanej grupie spółek w odniesieniu do zakresu czasowego, stosowanych form raportu, ich długości i przyjętych standardów.

Słowa kluczowe: raportowanie pozafinansowe, raportowanie społeczne, raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
Kody klasyfikacji JEL: M1, M4

Albert Tomaszewski
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Koncepcja lean startup jest stosunkowo nowym podejściem, które stanowi odpowiedź na lukę teoretyczną w zakresie metod oraz narzędzi możliwych do wykorzystania przy planowaniu i ocenie działań realizowanych przez startupy. Ze względu na adresowanie problemu niepewności otoczenia oraz koncentrację na budowaniu wartości przez innowacje może być inspirującym przedmiotem badań nad nowymi kierunkami myślenia o strategii przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście koncepcji twórczej strategii. W niniejszym opracowaniu zostały scharakteryzowane obie koncepcje, a następnie została dokonana krytyczna ocena potencjału lean startup jako sposobu na realizację twórczych strategii. W wyniku analizy ustalono, że lean startup stanowi propozycję zbioru wartościowych praktyk, które mogą być z powodzeniem stosowane przez przedsiębiorstwa realizujące założenia twórczej strategii.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, twórcza strategia, startupy, lean startup, strategie przedsiębiorstw
Kody klasyfikacji JEL: M130, M110, M150

Maciej Małysz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Czesław Bartłomiej Martysz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Artykuł opisuje innowacyjny model biznesowy oprogramowania jako usługi (ang. software-as-a-service, SaaS), gdzie produkt jest licencjonowany na zasadzie abonamentowej, a kod źródłowy programu jest przechowywany oraz wykonywany w centrum danych dostawcy. Pierwszym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych powodów, dla których spółki z branży IT coraz częściej decydują na wykorzystanie modelu SaaS w swojej działalności. Drugim celem artykułu jest zaprezentowanie specyficznych metryk dla modelu biznesowego SaaS, będących cennym uzupełnieniem tradycyjnej analizy sprawozdania finansowego spółek działających w tym modelu.

Kluczowe słowa: SaaS, software-as-a-service, IT, ocena efektywności, metryki
Kody klasyfikacji JEL: G32, L86

Sebastian Bajon
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski


Streszczenie
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw opartego na zapisach ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz pokazanie, jak często była ona wykorzystywana na przestrzeni dwóch lat od wejścia do obrotu prawnego. W artykule wykorzystano zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Badanie oparto na analizie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz na statystykach dotyczących postępowań toczących się przed polskimi sądami gospodarczymi. W publikacji pokazano, w jakim stopniu zapisy aktu prawnego znalazły swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości gospodarczej. Autor doszedł do wniosku, że mimo iż prawnie usankcjonowane instrumentarium ratujące dłużników przed upadłością z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, nie jest jednak wykorzystywane w stopniu, jaki umożliwiłby podmiotom działającym na rynku przedłużenie ich istnienia. Za oryginalny można uznać wkład autora w unaocznienie sytuacji panującej pośród przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością w kontekście oceny efektywności ustawy restrukturyzacyjnej.

Słowa kluczowe: restrukturyzacja, upadłość, niewypłacalność
Kody klasyfikacji JEL: G33, G34

Regina Demianiuk
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Streszczenie
W artykule przedstawiono problematykę rozwoju centrów logistycznych na Litwie. Sektor logistyczny tworzy znaczną część PKB Litwy. Aby stymulować rozwój branży TSL w kraju, Litwa priorytetowo inwestuje w rozbudowę infrastruktury transportowej zarówno liniowej, jak i punktowej. Litewskie centra logistyczne, aktywnie wspierane przez państwo, będą stanowiły istotne węzły w krajowym systemie transportu i w systemie europejskim, realizując bogatą ofertę usług w sektorze TSL oraz tworząc warunki do sprawnego przepływu dóbr w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Publiczne Centra Logistyczne tworzone są w najbardziej odpowiednich ku temu miejscach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na profesjonalną obsługę logistyczną dla dużych potoków ładunkowych, przewożonych za pomocą różnych rodzajów transportu. Takimi strategicznymi miejscami o bardzo dogodnej lokalizacji w korytarzach transportowych są: Wilno, Kowno i Kłajpeda. W tych lokalizacjach są wdrażane: Publiczne Centrum Logistyczne Wilno, Publiczne Centrum Logistyczne Kowno i Publiczne Centrum Logistyczne Kłajpeda. Centra logistyczne wraz z terminalami intermodalnymi będą zajmowały obszar 50–300 ha każde. Już działają terminale intermodalne w Wilnie i w Kownie. Tym samym zakończono I etap rozpoczętych prac. Oficjalne otwarcie terminali miało miejsce w 2015 r. Takie projekty logistyczne, jak budowa centrów logistycznych, są realizowane na Litwie po raz pierwszy.

Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa i logistyczna, centra logistyczne, Litwa
Kod klasyfikacji JEL: R41

Aleksandra Gus-Puszczewicz
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański


Streszczenie
Województwo pomorskie charakteryzuje się dużą gęstością śródlądowych dróg wodnych (7,8 km/100 km2). Najistotniejszą rzeką regionu jest odcinek dolnej Wisły, który łączy aglomerację trójmiejską z centralną Polską oraz innymi ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi wzdłuż rzeki. Dolna Wisła stanowi także ważny odcinek dwóch międzynarodowych śródlądowych dróg wodnych: E-40 (Morze Bałtyckie–Morze Czarne) i E-70 (Antwerpia–Kłajpeda). Istniejąca sieć śródlądowych dróg wodnych województwa pomorskiego jest zasadniczym elementem determinującym rozwój turystyki wodnej, która może w bardzo istotny sposób wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Celem artykułu jest ukazanie walorów turystycznych pomorskich śródlądowych szlaków wodnych oraz ocena ich kompleksowego zagospodarowania na potrzeby turystyki wodnej.

Słowa kluczowe: potencjał turystyczny, turystyka wodna, śródlądowe drogi wodne
Kod klasyfikacji JEL: R490

Mirosław Antonowicz
Akademia Leona Koźmińskiego / PKP S. A.


Streszczenie
Transport intermodalny, czyli transport z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu, zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu. Potencjał tego rynku w Polsce jest niewykorzystany. Autor w niniejszym artykule analizuje dotychczasowe uwarunkowania kształtujące rynek przewozów intermodalnych oraz definiuje obszary, w których niezbędne jest wdrożenie zmian i innowacji, umożliwiających zrównoważony rozwój rynku intermodalnego w Polsce. Obszary te obejmują aspekty: organizacyjny, finansowy, techniczny i prawny. Na podstawie wskazanych obszarów ustala się działania mające na celu zwiększenie dostępności i jakości usług przeładunkowych jednostek intermodalnych. W ramach przeprowadzonych analiz identyfikowane jest otoczenie prawne, które na poziomie europejskim i krajowym kreuje rozwój rynku przewozów intermodalnych. Decydujące znaczenie ma również stan dostępnej infrastruktury oraz różnorodne instrumenty, w tym finansowe, zapewniające zwiększenie dostępności usług intermodalnych. W artykule przedstawiono wymagania, które muszą zostać spełnione w celu zapewnienia konkurencyjności oraz wykorzystania szans dla rozwoju rynku intermodalnego w Polsce.

Słowa kluczowe: przewozy intermodalne, terminale przeładunkowe, centra logistyczne
Kody klasyfikacji JEL: R40, R42

Małgorzata Jarocka
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański

Beata Majecka
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański


Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu aktywności UOKiK na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem transportu pasażerskiego. Polski urząd antymonopolowy w sektorze TSL przejawia szereg aktywności, związanych m.in. z usługami firm kurierskich, kontrolą lotnisk, transportem taksówkami, zwrotami biletów w transporcie kolejowym. Udogodnienia, ograniczenia, możliwość reklamacji to tylko niektóre kwestie badane przez UOKiK w zakresie działalności przedsiębiorstw sektora TSL. W artykule analizie poddano aktywność urzędu ochrony konkurencji i konsumenta, ale także jej wpływ na pozycję konkurencyjną badanych przedsiębiorstw z sektora TSL.

Słowa kluczowe: konkurencyjność, przedsiębiorstwo TSL, regulacja
Kody klasyfikacji JEL: D22, G18, M21, M31, O33, O38

Sławomira Hajduk
Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka


Streszczenie
Istotnym elementem działań planistycznych samorządu lokalnego są dyskusje i uzgodnienia społeczne, podczas których wskazane jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań geowizualizacyjnych. Celem artykułu jest identyfikacja inicjatyw samorządów miejskich, wykorzystujących narzędzia wspierające partycypację społeczną i oparte na systemach informacji geograficznej oraz ocena ich możliwości stosowania w zarządzaniu przestrzennym. Kompilacja nowoczesnych z konwencjonalnymi sposobami partycypacji społecznej może istotnie zaktywizować mieszkańców w przedsięwzięciach dotyczących kształtowania otaczającej przestrzeni. Konieczne jest szersze wykorzystanie rozwiązań bazujących na systemach geoinformacyjnych, takich jak geoankieta i geodyskusja.

Słowa kluczowe: zarządzanie rozwojem przestrzennym, e-partycypacja, e-planowanie, miasta regionalne
Kody klasyfikacji JEL: O21, R32, R58​