Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 171

 
Joanna Szlęzak-Matusewicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są zagadnienia odnoszące się do rozliczania w rachunku podatkowym kosztów związanych z nabyciem, użytkowaniem i zbyciem samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika. Celem artykułu jest prezentacja możliwości optymalizacji podatkowej w tym zakresie w świetleprzepisów obowiązujących do końca 2018 r. i od początku 2019 r. Przyjęta przez autorkę teza brzmi: Zmiana przepisów podatkowych w zakresie samochodów osobowych, obowiązujących od 2019 r., ograniczyła znacznie możliwości optymalizacji podatników, ale nie zlikwidowała ich całkowicie. Metodami badawczymi przyjętymi w artykule są: analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz studia przypadków.

Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa, samochody osobowe, koszty uzyskania przychodów
Kody klasyfikacji JEL: H21; H25

Anna Sulima
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Streszczenie
Celem badań jest znalezienie optymalnej strategii inwestycyjnej na zupełnym rynku finansowym Blacka-Scholesa-Mertona typu Lévy’ego bez arbitrażu. W artykule wyznaczono udziały różnych instrumentów finansowych w portfelu optymalnym. Ceny tych instrumentów opisane są za pomocą procesu Levy’ego, który jest uogólnieniem procesu Wienera. Ponadto założono, że współczynniki modelu zależą od stanów łańcucha Markowa. Taki rynek jest niezupełny, co oznacza, że nie każdą wypłatę można zreplikować za pomocą pewnej strategii inwestycyjnej. Aby uzupełnić ten rynek, dodano skokowe instrumenty finansowe oraz aktywa potęgowo skokowe. Następnie wykorzystano metody programowania dynamicznego do wyznaczenia optymalnej strategii inwestycyjnej na tym rynku. Optymalna strategia to taka, która maksymalizuje oczekiwaną użyteczność procesu bogacenia na końcu ustalonego z góry okresu. Analizę przeprowadzono dla logarytmicznej i potęgowej funkcji użyteczności wypłaty.

Słowa kluczowe: model przełącznikowy rynku, optymalne sterowanie, arbitraż, zupełność rynku, całka stochastyczna, procesy Lévy’ego
Kody klasyfikacji JEL: C02, G11

Czesław Bartłomiej Martysz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Krzysztof Kleban
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zrodziły się z idei samofinansowania tworzących je członków, których łączyła pewna więź (np. wspólny zakład pracy lub miejsce zamieszkania). Z biegiem czasu SKOK-i zaczęły się dynamicznie rozwijać i upodabniać do banków, mimo że działały na podstawie bardziej liberalnych przepisów prawa i uproszczonych zasad rachunkowości. Przy braku należytego nadzoru doprowadziło to do wielu wypaczeń i nadużyć w gospodarce kas, które ujawniono dopiero po 2012 r., tj. po przejęciu nadzoru nad sektorem SKOK przez KNF. W efekcie wykrytych nieprawidłowości wiele kas upadło lub zostało przejętych przez inne instytucje finansowe.
Celem artykułu jest ukazanie najczęściej występujących nadużyć w sektorze SKOK w ciągu ostatnich lat. W artykule przytoczono m.in. przykłady nierzetelnych zabiegów księgowych, omijania obowiązującego prawa, prania pieniędzy oraz wyprowadzania środków finansowych poza system SKOK. Artykuł uzupełniają cenne informacje zdobyte w trakcie rozmów z pracownikami sektora SKOK, które jeden z autorów uzyskał w czasie swojej praktyki zawodowej w banku komercyjnym obsługującym kasy.

Kluczowe słowa: Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, SKOK, nadużycia finansowe, pranie pieniędzy, agresywna rachunkowość, KNF
Kody klasyfikacji JEL: G21, G23, G28, K42

Anna Urbanek
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji pomiaru zrównoważonej mobilności miejskiej oraz omówienie przykładów wypracowanych do tej pory mierników i wskaźników. Ponadto w artykule dokonano oceny możliwości zastosowania zidentyfikowanych mierników w praktyce gospodarczej, a także wskazano kierunki dalszych badań. Omówiono także znaczenie odpowiednio dobranych systemówmierników i wskaźników w procesie opracowania i wdrażania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMPs). Zaprezentowano również przykłady mierników i wskaźników zrównoważonego transportu, opracowanych na potrzeby zarządzania transportem w miastach, a także przykłady mierników opracowanych przez organizacje międzynarodowe. Ponadto omówiono przykłady syntetycznych, wieloaspektowych metod pomiaru zrównoważonej mobilności miejskiej. Dotychczas opracowane zestawy mierników oraz wieloaspektowe modele koncentrują się głównie na ocenie poziomu mobilności i oddziaływania na środowisko naturalne, w mniejszym stopniu uwzględniając jakość życia mieszkańców i aspekty ekonomiczne, takie jak ceny usług. W dotychczasowych badaniach pomija się mierniki odnoszące się do problemu finansowania ze środków publicznych, pomimo tego, że efektywność gospodarowania środkami publicznymi wpisuje się w problematykę sprawiedliwości międzygeneracyjnej.
 
Słowa kluczowe: pomiar, zrównoważona mobilność miejska, zrównoważony transport, SUMP, mierniki
Kody klasyfikacji JEL: R42, R48, R50, R58, R15

Paweł Lesiak
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych związanych z mobilnością czynników produkcji i konsumentów dóbr rzeczowych. Rozważania autora skupiły się wokół usprawnienia i ekonomicznego zracjonalizowania procesu produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr rzeczowych w celu ograniczania jego transportochłonności, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich. W związku z tym przeanalizowano możliwości redukcji społeczno-gospodarczych potrzeb transportowych w zakresie przemieszczania towarów i osób m.in. dzięki wdrażaniu rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej” (Przemysł 4.0), tj. cyfryzacji, automatyzacji i innowacji organizacyjnych w sferze logistyki produkcji i dystrybucji towarów konsumpcyjnych.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, mobilność, transportochłonność, transport drogowy, logistyka miejska, motoryzacja, celowe skracanie żywotności towarów, Przemysł 4.0
Kody klasyfikacji JEL: L6, L9, R41, R48

Czesława Christowa
Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie


Streszczenie
Celem publikacji jest ocena udziału gałęzi transportu w obsłudze transportowej zespołu portów Szczecin-Police-Świnoujście w latach 1980–2017. Szczególna uwaga została poświęcona transportowi rzecznemu, którego udział w obsłudze portów wykazuje tendencję malejącą wbrew wytycznym KE zawartym w Białych Księgach polityki transportowej i morskiej UE. W artykule jest przedstawionakoncepcja optymalnych zmian struktury systemu obsługi transportowej portów, uwzględniająca odbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej, dokończenie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych oraz rozwój autostrad morskich na Bałtyku.

Słowa kluczowe: porty morskie, usługi portowe, logistyka morska, obsługa transportowa portów, skomunikowanie portów
Kody klasyfikacji JEL: R, R4, R48


Małgorzata Szafranowicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Innowacje są warunkiem koniecznym przetrwania każdego przedsiębiorstwa w turbulentnym i konkurencyjnym otoczeniu. Analiza literatury przedmiotu oraz wyników badań dotyczących innowacji wskazuje na aktywną działalność innowacyjną przedsiębiorstw różnych pod względem formy i przedmiotu działalności. Mimo to innowacje kojarzone są głównie z branżą wysokich technologii. Celem publikacji jest dokonanie przeglądu definicji innowacji, ich typologii oraz prezentacja i analiza determinant działalności innowacyjnej wybranego przedsiębiorstwa spoza branży wysokich technologii. Publikacja ma charakter przeglądowo-poznawczy. Część teoretyczna powstała przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu i danych zastanych, natomiast analiza przypadku wypełniła część poznawczą opracowania. W publikacji pokazano, że innowacyjne może być przedsiębiorstwo tzw. niskich technologii, a zakres i rodzaj implementowanych innowacji uwarunkowany jest zarówno czynnikami wewnętrznymi organizacji, jak i warunkami jej otoczenia.
 
Słowa kluczowe: innowacje, innowacje produktowe, innowacyjność, czynniki, uwarunkowania
Kody klasyfikacji JEL: D22, O31, O32

Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Monika Motowidlak
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem głównym artykułu było porównanie poziomu rozwoju i funkcjonowania rynku faktoringu w Polsce i w Niemczech. W trakcie badań pozytywnie zweryfikowano hipotezę, że dynamiczny rozwój faktoringu jest możliwy w obu krajach. Mało istotne okazały się różnice w ich funkcjonowaniu oraz zróżnicowanie poziomów ich rozwoju. Mimo niższego poziomu rozwoju, polski rynek faktoringowy rozwijał się szybciej niż niemiecki, nadrabiając dystans dzielący oba te rynki. Główne różnice, występujące między rynkami faktoringowymi Polski i Niemiec, wynikały z odmienności niektórych zasad ich funkcjonowania i dotyczyły głównie preferowania przez te kraje różnych form faktoringu, branżowej struktury obrotów faktoringowych, kierunków współpracy międzynarodowej faktorów, ich strategii odnośnie do informowania dłużników o zawarciu transakcji faktoringowej, udziału przychodów ze świadczenia usług towarzyszących w ich przychodach ogółem, a także okresów płatności nabywanych przez nich wierzytelności.

Słowa kluczowe: faktoring, rynek faktoringu w Polsce, rynek faktoringu w Niemczech
Kody klasyfikacji JEL: G15, G23, G32