Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 173

 


Leszek Mosiejko
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Michał Bernardelli
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Artur Sierant
Prezes Zarządu spółki Notoria Serwis SA


Streszczenie
Celem badań była sektorowa analiza polskich spółek giełdowych w zakresie zarządzania płynnością finansową w latach 2002–2017. W badaniu wykorzystano klasyczne narzędzia i metody stosowane do ewaluacji płynności finansowej przedsiębiorstw w ujęciu statycznym. Spółki poddano analizie w nowym układzie sektorowym wprowadzonym w życie przez Zarząd GPW w Warszawie w styczniu 2017 r. W badaniu wykazano zarówno cechy wspólne kształtowania się wartości wskaźników w zakresie ich zmienności i zależności występujących niezależnie od sektora, jak i ich cechy charakterystyczne dla danych sektorów. Ponadto, w celu zbadania relacji wielkości wskaźników w podziale na sektory oraz wskazania uniwersalnych norm sektorowych, wyznaczono średnie arytmetyczne median wskaźników płynności dla każdej spółki. Umożliwiło to zaprezentowanie propozycji norm określonych na podstawie 50% spółek, dla których obliczone wskaźniki znalazły się w środkowej części przedziału wszystkich wartości. Normy te zostały określone dla każdego sektora z podaniem średnich arytmetycznych median oraz wartości minimalnych i maksymalnych.

Słowa kluczowe: płynność finansowa, statyczne wskaźniki płynności, analiza sektorowa
Kody klasyfikacji JEL: G390

Tomasz Ormaniec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Celem artykułu jest próba stworzenia dynamicznej strategii inwestycyjnej opartej na informacjach o sprzedaży oraz umorzeniach jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych umożliwiającej inwestorom osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Pierwsza część artykułu ukazuje hipotezę rynku efektywnego, zgodnie z którą analizowana strategia powinna być nieskuteczna. Opisano w niej również sposoby oceny jakości zarządzania portfelem aktywów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki przeprowadzonego badania polegającego na tworzeniu dynamicznych portfeli inwestycyjnych, w których dokonywano comiesięcznych dostosowań według założeń przyjętych przez autora. Następnie porównano wyniki osiągane przez portfele statyczne oraz dynamiczne (o zmiennej strukturze portfela).

Słowa kluczowe: efektywność rynku, strategie inwestycyjne, zarządzanie finansami, finanse osobiste, fundusze inwestycyjne
Kody klasyfikacji JEL: G11; G14; G17; G40

Krzysztof Bednarz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania


Streszczenie
Zaprezentowana w artykule struktura harmoniczna AB=CD dowodzi, że zrealizowane za jej pomocą inwestycje charakteryzują się bardzo wysoką stopą zwrotu przy jednoczesnym zaakceptowaniu ryzyka początkowego. Zgodnie z przedstawioną koncepcją transakcja zostaje zainicjowana w POO (potencjalnym obszarze odwrócenia), obliczonym przy wykorzystaniu podstawowych zniesień Fibonacciego. Należy
zaznaczyć, że POO jest wyznaczany na wiele godzin (dni, tygodni, miesięcy – co zależy od użytego interwału czasowego) wcześniej niż zostanie zawarta rzeczywista transakcja. Po przeprowadzeniu takiej projekcji należy złożyć zlecenie kupna (lub krótkiej sprzedaży) z limitem ceny oraz zlecenie stop–loss. W artykule pokazano obliczenia wyznaczające POO, w którym zwykle dochodzi do odwrócenia krótkoterminowego trendu w trakcie korekty. Wprawdzie nie jest to „złoty środek” na osiąganie zysków (ponieważ taki nie istnieje), to jednak posługiwanie się projekcją AB=CD sprawia, że rentowność inwestycji należy uznać za imponującą, co dowiedziono empirycznie i potwierdzono testem weryfikującym hipotezę. Formację harmoniczną AB=CD zaprezentowano na najbardziej płynnym rynku, jakim jest EURUSD.

Słowa kluczowe: AB=CD, zniesienia Fibonacciego, EURUSD, projekcje cenowe, ryzyko
Kody klasyfikacji JEL: G14; G15; G17

Paweł Ogrodnik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Dyrektywa Unii Europejskiej 2014/95/UE wprowadziła obowiązek przygotowywania i publikowania przez duże jednostki lub grupy interesu publicznego sprawozdań na temat informacji niefinansowych. Obowiązek ten wszedł w życie począwszy od sprawozdań za rok 2017. Szacuje się, że w Polsce zostanie nim objętych około 300 jednostek, podczas gdy przed jego wejściem raportowało corocznie około 40 podmiotów. W konsekwencji oznacza to, że duża liczba polskich podmiotów sporządzała raporty niefinansowe za rok 2017 po raz pierwszy. Dyrektywa pozostawia jednostkom swobodę wyboru standardu raportowania niefinansowego, ustalając jednak zakres treści, jakie winny być tam zawarte. Celem artykuł jest identyfikacja preferencji tych spółek, które wcześniej nie sporządzały raportów niefinansowych, w wyborze standardu raportowania niefinansowego. Przygotowując artykuł, zastosowano następujące metody badawcze: analiza aktów prawnych, analiza literatury przedmiotu, analiza sprawozdań i raportów spółek giełdowych.

Słowa kluczowe: raportowanie niefinansowe, jednostki interesu publicznego, Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza, Standard Informacji Niefinansowych
Kody klasyfikacji JEL: M14; M48; Q01

Piotr Międlar
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Artykuł otwiera dyskusję nad wykorzystaniem sieci blockchain w systemie finansowym oraz nad jego współczesną ewolucją. Systematyzuje informacje związane z tematyką rejestrów rozproszonych w finansach. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwą zmianę kierunku w rozliczeniach między instytucjami finansowymi. Autor wykorzystał do analizy dostępną literaturę, artykuły naukowe, źródła internetowe dotyczące zastosowania technologii blockchain w finansach. Autor ma nadzieję, że dyskusja nad tym tematem rozpocznie cykl artykułów i analiz dotyczących sieci blockchain w systemie finansowym, a z czasem możliwa będzie implementacja tej technologii na skalę międzynarodową.

Słowa kluczowe: system finansowy, system rozliczeniowy, technologia blockchain, rozproszone rejestry
Kody klasyfikacji JEL: G20; G21

Katarzyna Ciupa
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Warianty zastosowania koncepcji blockchain a modele ich doboru​ (pdf)​​

Streszczenie
Blockchain, w ciągu zaledwie 10 lat, urósł do rangi rozwiązania cechującego się znaczną kompleksowością i różnorodnością, posiadającego wiele wariantów zastosowania o odmiennej strukturze i właściwościach. Mimo szerokiego zainteresowania nową koncepcją, wciąż brakuje regulacji, klasyfikacji czy strukturyzacji, które pomogłyby zarówno w łatwiejszej interpretacji skomplikowanego rozwiązania, jak również pozwoliłyby na analizy i porównania oferowanych możliwości. Przyczynia się to do wydłużonego procesu decyzyjnego, który dodatkowo jest obarczony znacznym ryzykiem popełnienia błędów bądź też może skutkować wyborem nie najbardziej optymalnego rozwiązania. Celem niniejszego artykułu jest ustrukturyzowanie właściwości blockchain i ich intensywności w odniesieniu do poszczególnych wariantów zastosowania, a tym samym stworzenie podstaw do budowania modeli doboru najbardziej optymalnej dla danego podmiotu kombinacji, wynikającej z indywidualnych czy biznesowych preferencji, modelu biznesowego oraz strategii działania.

Słowa kluczowe: blockchain, prywatny, publiczny, licencjonowany, nielicencjonowany
Kody klasyfikacji JEL: A1; B25; C7; D82; O3

Michał Warszycki
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest problematyka wykorzystania sztucznej inteligencji do przewidywania reakcji zakupowych konsumentów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do przeprowadzenia predykcji emocji konsumentów dokonujących zakupów w Internecie. Predykcja ta może służyć do przedstawienia konsumentom oferty produktowej dopasowanej do ich potrzeb konsumpcyjnych. W artykule, w pierwszej kolejności, zaprezentowano wynik analizy literatury zawierającej definicje sztucznej inteligencji. Zaproponowano autorską interpretację tego pojęcia. Przedstawiono sposób pozyskiwania informacji o konsumentach, zakodowanych w formie elektronicznej. Następnie opisano wykorzystanie sztucznej inteligencji do zadań predykcji preferencji zakupowych
konsumentów na potrzeby przedstawienia im dopasowanej oferty produktowej. W rezultacie zaproponowano proces dopasowania do indywidualnego konsumenta oferty produktowej z wykorzystaniem informacji o jego emocjach, na podstawie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji. Proces ten może być wstępem do prowadzenia dalszych badań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, marketing w Internecie, konsument
Kody klasyfikacji JEL: M310

Bogdan Nogalski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Zarządzania i Finansów

Roman Czapiewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Instytut Zarządzania i Finansów

Wykorzystanie działań marketingowych w kształtowaniu modelu biznesu w przedsiębiorstwie (pdf)​​

Streszczenie
Każda organizacja przedsiębiorstwa pracuje po to, aby zadowolić klienta, zwiększając jednocześnie wytwarzaną wartość dodaną przy zachowaniu odpowiednich standardów jakości. Występująca na rynku dynamika powoduje presję na ciągłą rywalizację i poszukiwanie nowych możliwości przez daną firmę. Jednym z głównych celów każdego przedsiębiorstwa jest bieżące definiowanie i wyprzedzanie potrzeb docelowych rynku, poprzez przystosowywanie produktów oraz usług w sposób bardziej atrakcyjny i efektywny niż konkurencja. Największe sukcesy odnoszą i będą odnosić przedsiębiorstwa, które będą potrafiły wykorzystać i zintegrować w praktyce wszystkie narzędzia i elementy konfiguracji marketingu do konkretnych uwarunkowań indywidualnego klienta. 
W przeciwieństwie do marketingu tradycyjnego, który koncentrował się przede wszystkim na korzyściach materialnych uzyskiwanych w wyniku każdej transakcji, marketing relacji akcentuje znaczenie symbolicznego wymiaru długoterminowych stosunków między sprzedawcą a nabywcą. Podkreśla również, że oczekiwana rentowność jest równoważona przez korporacyjną odpowiedzialność oraz jest rozpatrywana w strategicznej perspektywie, będąc jednocześnie sztuką tworzenia i utrzymywania wzajemnych kontaktów.
Model biznesu jest konstrukcją, która informuje o stanie i perspektywach przedsiębiorstwa oraz jak posiadane możliwości i potencjał działalności można zmieniać, poprzez możliwości rynkowe, w rezultaty ekonomiczne, zwłaszcza w procesie globalizacji. 
W artykule autorzy skupili się na zagadnieniach występujących na rynku B2B. Jest on kontynuacją tematyki podejmowanej w wydanych przez autorów publikacjach. Zaprezentowany materiał został poparty badaniem pilotażowym wraz z wnioskami.

Słowa kluczowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, model biznesu, marketing, klient
Kody klasyfikacji JEL: O43; O47; D02

Małgorzata Zysińska
Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Badań Ekonomicznych

Ocena przedsiębiorstw TSL działających w Polsce – dylematy metodyczne badań (pdf)​​

Streszczenie
Celem artykułu jest ocena kondycji polskiej branży TSL (transport, spedycja, logistyka) prowadzona przy użyciu różnych metod badawczych. W artykule poddano analizie krytycznej wybrane, najczęściej stosowane, metody diagnozowania podmiotów TSL. W ocenie przedsiębiorstw transportowych i logistycznych uwzględniono wnioski z przeglądu rankingów i cyklicznych statystyk branżowych, wskazując na ich braki lub obszary wymagające uzupełnienia innymi metodami badawczymi. Zwrócono uwagę na potrzebę monitorowania branży TSL i jej podmiotów za pomocą narzędzi analizy strategicznej i finansowej. Omówiono wybrane metody oceny przedsiębiorstw TSL, tj. analizę pozycji konkurencyjnej i rynkowej oraz analizę finansową. Przedstawiono wstępne wyniki ocen największych przedsiębiorstw TSL. Omówiono problemy metodyczne dotyczące prowadzenia analizy i prezentacji wyników. Wskazano bariery związane z pozyskiwaniem danych źródłowych. Poruszono kwestię odmiennego posobu agregacji danych w ramach rachunkowości wewnętrznej, statystyk GUS, cyklicznych sprawozdań i rankingów firm TSL. Zaproponowano kierunki prowadzenia badań nad rynkiem TSL z uwzględnieniem zidentyfikowanych ograniczeń.

Słowa kluczowe: branża i sektory TSL, transport, spedycja, logistyka, segmentacja strategiczna, grupy strategiczne, narzędzia analizy finansowej TSL, metodyka badań TSL
Kody klasyfikacji JEL: M210

Agnieszka Barczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Analizy Systemowej i Finansów


Streszczenie
Parlament Europejski zaznacza, że rozwój regionalnych portów lotniczych powinien przebiegać w taki sposób, by wystrzegać się tworzenia niewykorzystanej bądź nieefektywnie użytkowanej infrastruktury lotniskowej. Dlatego też jako cel artykułu przyjęto analizę ruchu pasażerskiego w wybranych portach lotniczych. Analiza opiera się na wybranych metodach statystycznych i ekonometrycznych wykorzystanych do badania regionalnych portów lotniczych, które nie należą do sieci TEN-T. Analiza kierunku trendów liczby obsłużonych pasażerów i zrealizowanych operacji lotniczych w pięciu regionalnych portach lotniczych, a także przeprowadzony proces prognostyczny pozwoliły na wskazanie przypuszczalnych tendencji dalszego rozwoju badanych jednostek.

Słowa kluczowe: analiza harmoniczna, metoda wskaźników sezonowości, transport lotniczy
Kody klasyfikacji JEL: C51; C53; R40