Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 174

 
Jakub Kwieciński
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Przestępstwo manipulacji na rynku kapitałowym w świetle ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i prawa wspólnotowego​ (pdf)​​

Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie zagadnienia prawnokarnej ochrony uczestników rynku kapitałowego. W opracowaniu dokonano analizy przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie tej ochrony, na tle rozwiązań unijnych. Kompleksowej analizie poddano przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia MAR w zakresie manipulacji instrumentami finansowymi. Przestępstwo manipulacji stanowi najpoważniejszą kategorię naruszeń prawa na rynku kapitałowym. Prowadzi do ponoszenia przez uczestników rynku strat finansowych, a w rezultacie do utraty zaufania do tego rynku przez pozostałych inwestorów.

Słowa kluczowe: manipulacja instrumentami finansowymi, spekulacja, rynek kapitałowy, rozporządzenie MAR
Kody klasyfikacji G18, K22

Anna Misztal
Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki


Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony został analizie wpływu stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono w Polsce, Czechach, Estonii, na Słowacji, Litwie i Łotwie w latach 2008–2017. Problematyka zrównoważonego rozwoju jest szczególnie istotna w dobie zmian zachodzących w światowych gospodarkach oraz w związku ze zmianami klimatu i ich negatywnym wpływem na funkcjonowanie społeczeństw. Początkowe rozważania poświęcono omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, dalsza część opracowania zawiera opis i wyniki przeprowadzonego badania. Zgodnie z uzyskanymi rezultatami należy odnotować, że w większości badanych przypadków, z wyjątkiem Łotwy, odnotowano wysoką statystyczną zależność pomiędzy zmiennymi, ponadto we wszystkich państwach wskaźnik zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw wykazał tendencję wzrostową.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, analiza przedsiębiorstw, Europa Środkowo-Wschodnia
Kody klasyfikacji JEL: D04, D20, Q50

Marta Czyżewska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii

Karolina Kozioł
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Politologii. Wydział Ekonomii

Rafał Pitera
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii


Streszczenie
W artykule podjęto problematykę tradycyjnych metod wyceny przedsiębiorstw i możliwości ich zastosowania do obecnie modnych, innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są startupy. Autorzy, bazując na doświadczeniu we współpracy z lokalnym środowiskiem startupowym, w tym również w obszarze inwestowania kapitału zalążkowego, stwierdzają, iż problem wyceny przedsięwzięć stanowi niezwykle istotne wyzwanie dla inwestorów oraz samych założycieli startupów.
Artykuł jako pierwszy z cyklu publikacji poświęcony został analizie znanych w teorii i praktyce pięciu grup metod wyceny przedsiębiorstw w kontekście możliwości ich zastosowania do wyceny startupów. Niniejsza publikacja wskazuje na zalety i wady stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw oraz nakreśla dylematy i wyzwania, przed jakimi stają inwestorzy oraz założyciele startupów.

Słowa kluczowe: metody wyceny, wycena przedsiębiorstwa, symulacja, startup
Kody klasyfikacji JEL: G17, G32, M13

Mariusz Konopka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów


Streszczenie
Rozwój technologii teleinformacyjnych nieustannie zmienia otaczający nas świat. W naszej codzienności obok rzeczywistości rozwija się zyskująca na znaczeniu i złożoności sfera wirtualna. Stawiam hipotezę, że następująca wszechobecnie wirtualizacja ma charakter postępowy i prowadzi do zmian w organizacjach i zarządzaniu. Podejmuję próbę uporządkowania informacji o pochodzeniu, podstawach i poglądach na temat wirtualizacji. Przedstawiam własną propozycję podejścia do zagadnień związanych z wirtualizacją. Jednocześnie staram się zaznaczyć powiązanie pomiędzy zarządzaniem, wirtualizacją i organizacją.

Słowa kluczowe: wirtualizacja, organizacja, zarządzanie, organizacja wirtualna, ICT, technologia informacyjna, historia telekomunikacji i elektroniki
Kody klasyfikacji JEL: M150, O3

Paweł Oleszczuk
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Zmiana udziału krajowej wartości dodanej eksportu w eksporcie produkcji przemysłowej ogółem na przykładzie Polski i wybranych krajów w latach 1995–2011​ (pdf)​​

Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji eksportu wartości dodanej oraz zweryfikowanie hipotezy o importochłonności eksportu wraz z postępującymi procesami fragmentaryzacji produkcji przemysłowej poprzez porównanie różnic w eksporcie wartości dodanej na przykładzie Polski oraz jednego kraju azjatyckiego – Malezji. W publikacji wykazano, że równocześnie ze wzrostem poziomu globalnej wymiany handlowej między poszczególnymi krajami spada udział krajowej wartości dodanej w wartości całego eksportu. Wyniki obliczeń i analizy pozwoliły stwierdzić, że w Polsce zmniejszył się udział krajowej wartości dodanej w eksporcie produkcji przemysłowej z niecałych 81% w 1995 r. do 60% w 2011 r. W opracowaniu wykorzystano dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju za lata 1995, 2000, 2005 oraz 2008–2011 dotyczące eksportu wartości dodanej oraz eksportu produkcji przemysłowej Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Korei Południowej oraz Malezji.

Słowa kluczowe: eksport, handel zagraniczny, wartość dodana, trade in value added (TiVA), mierzenie handlu wartością dodaną
Kody klasyfikacji JEL: F60, F62, F13

Piotr Kiewel
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

Badanie reakcji fizjologicznych konsumentów z wykorzystaniem inteligentnych zegarków​ (pdf)​​

Streszczenie
Według badań przeprowadzonych przez T. Tyszkę, ponad 2/3 zakupów nie jest wcześniej zaplanowanych. Stanowi to szansę dla sprzedających do nakłonienia swoich potencjalnych klientów do zakupu ich produktów. Kluczowym aspektem staje się właściwa segmentacja klientów, wzbogacona o nowe, dotąd nieprzetwarzane dane. Drgania, tętno, liczba spalonych kalorii to tylko niektóre dane, które są zbierane przez smartwatche. Sprzedaż inteligentnych zegarków oraz opasek wzrosła o ponad 10% w skali roku. Aby zaspokoić rosnący popyt, powstają urządzenia zbierające informacje o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu. Urządzenia ubieralne oraz smartfony zyskują nowe funkcjonalności i w połączeniu z instytucjami finansowymi dają możliwość dokonywania nimi płatności. Połączenie danych transakcyjnych z podstawowymi danymi o zachowaniu organizmu przed podjęciem decyzji o zakupie daje możliwość lepszego zrozumienia konsumentów oraz emocji, jakie towarzyszyły konsumentom.

Słowa kluczowe: Apple Pay, Apple Watch, emocje, impuls, podejmowanie decyzji, psychologia, puls, smart zegarki.
Kod klasyfikacji JEL: G410