Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

  ZESZYT NAUKOWY 160

 

Piotr Bielecki 
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie 
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu dyskusji i ustaleń badawczych uzasadniających tezę o konieczności stosowania odmiennych kryteriów oceny dwóch różnych typów rozpraw doktorskich: tradycyjnych, „badawczych” rozpraw typu PhD (doktor filozofii) oraz rozpraw o profilu zawodowo-praktycznym typu DBA (doktor zarządzania biznesem). Artykuł zawiera omówienie trzech szczegółowych zagadnień. Pierwsza część dotyczy braku precyzji w określeniu kryteriów oceny rozpraw doktorskich oraz dowolności interpretacji profili dyplomów i rozpraw doktorskich. W drugiej części omówiona została kwestia identyczności lub rozdzielności kryteriów oceny dysertacji doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich zorientowanych akademicko lub zawodowo (przykład DBA). Punktem wyjścia dla tej analizy jest krótkie omówienie wyróżniających cech doktoratów zawodowych. Trzecia część zawiera propozycję kryteriów oceny rozpraw doktorskich o profilu zawodowym autorstwa prof. N. Maheran Nik Muhammad – malezyjskiej badaczki studiów doktoranckich DBA. Wspomniana propozycja zestawu kryteriów recenzji rozpraw DBA jest rozwinięciem wcześniejszych prac badawczych przeprowadzonych przez dwa zespoły badaczy australijskich. 

Słowa kluczowe: studia doktoranckie, doktor zarządzania biznesem (DBA), rozprawy doktorskie, kryteria recenzji rozpraw 
Kod klasyfikacji JEL: I230

Marta Czyżewska 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej


Streszczenie 
Wdrożenie efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości studenckiej na uczelni wymaga przeprowadzenia diagnozy potrzeb, identyfikacji barier i motywatorów przedsiębiorczości oraz oceny potencjału przedsiębiorczego wśród studentów. Autorka prezentuje wyniki badań, przeprowadzonych w tym obszarze wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Otrzymane rezultaty pomogą w organizacji wsparcia szkoleniowego, doradczego, organizacyjnego i finansowego potrzebnego studentom w rozwijaniu ich przedsięwzięć biznesowych. Badania, mimo iż przeprowadzone w skali jednej uczelni, mogą stanowić punkt odniesienia dla innych polskich uniwersytetów doskonalących rozwiązania systemowego wspierania przedsiębiorczości studenckiej. Wnioski z własnych badań empirycznych zostały uzupełnione rekomendacjami sformułowanymi przez uznanych w dziedzinie ekspertów. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość akademicka, wsparcie biznesu 
Kod klasyfikacji JEL: L26

Stefan Doroszewicz 
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Andrzej Kulis 
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie 
Przedmiotem artykułu jest jakość usługi telefonii komórkowej spostrzegana przez klientów instytucjonalnych w Polsce w latach 2011–2012. Celem pracy jest sformułowanie modeli: charakterystyki wymiarowej oraz postrzeganej jakości kompleksowej usługi telefonii komórkowej spostrzeganej przez klientów instytucjonalnych w Polsce, a także analiza zależności wiążących jakość kompleksową tej usługi kolejno z trzema zmiennymi grupującymi: województwem, gdzie ma siedzibę dana instytucja, branżą, w której instytucja działa oraz stanowiskiem (szczeblem) respondenta w strukturze organizacyjnej danej instytucji. W artykule dokonano analizy zróżnicowania w spostrzeganiu poszczególnych wymiarów modelu charakterystyki badanej usługi przez osoby związane z różnymi kategoriami zmiennych grupujących. W wyniku przeprowadzonych badań i analiz opracowano pięcioelementowy model charakterystyki wymiarowej oraz pięciowyrazowy wielomian pierwszego stopnia, określający model postrzeganej jakości badanej usługi. Stwierdzono, że ze względu na poszczególne kategorie zmiennych grupujących ma miejsce wyraźne zróżnicowanie postaw klientów instytucjonalnych wobec jakości cząstkowych badanej usługi.

Słowa kluczowe: postrzegana jakość, klient instytucjonalny, usługa telefonii komórkowej, charakterystyka wymiarowa usługi 
Kod klasyfikacji JEL: M540

Ewa Chojnacka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Anna Bering 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie wytycznych zawartych w strukturze ramowej raportowania zintegrowanego oraz próba ich odniesienia do zakresu informacji ujawnianych w raportach. Wybór analizowanych spółek wynika z dążenia do porównania zawartości raportów polskich i zagranicznych jednostek działających w sektorze paliwowo-energetycznym o różnym doświadczeniu w zakresie przygotowywania raportu zintegrowanego. W artykule zastosowano takie metody badawcze, jak: krytyczna analiza studiów literaturowych, analiza treści raportów zintegrowanych, studium przypadku. W swoich raportach badane spółki prezentują różną zawartość treści w zakresie ocenianych obszarów, wynikających z ram koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej. W celu zwiększenia porównywalności informacji między podmiotami pożądane wydaje się zestandaryzowanie zakresu prezentowanych w raportach informacji. 

Słowa kluczowe: raport zintegrowany, standaryzacja raportowania, raportowanie niefinansowe, użyteczność informacji, porównywalność informacji 
Kod klasyfikacji JEL: M41

Bogusław Gulski 
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Streszczenie 
Przedmiotem zainteresowania autora jest wpływ finansyzacji na zjawisko zawłaszczania wartości przez przedsiębiorstwa. Postawiono tezę, że finansyzacja wywołuje szereg zjawisk, z których część można nazwać zawłaszczaniem wartości. W artykule scharakteryzowano trzy podstawowe nurty wyróżniane w rozważaniach nad finansyzacją i omówiono wybrane zjawiska, o których można sądzić, że zwią‑ zane są z przejmowaniem przez przedsiębiorstwa nienależnej im z jakichś względów wartości. Biorąc pod uwagę zróżnicowaną terminologię używaną do opisu takich zjawisk, dokonano konceptualiza‑ cji pojęcia „zawłaszczanie wartości”, a także wskazano skutki zawłaszczania wartości dla odmiennych podmiotów. W celu potwierdzenia wspomnianej tezy zidentyfikowano formy zawłaszczania wartości, które mogą być wywołane przez poszczególne nurty finansyzacji. Analiza tych form pozwala stwier‑ dzić, że finansyzacja, w szczególności nurt związany z wartością dla akcjonariuszy, istotnie przyczynia się do intensyfikacji zawłaszczania wartości. 

Słowa kluczowe: zawłaszczanie wartości, finansyzacja, przedsiębiorstwo 
Kody klasyfikacji JEL: L14, L24, M14

Małgorzata Kutera 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

Beata Zyznarska-Dworczak 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Streszczenie 
Opracowanie przedstawia wnioski z analizy znaczenia i warunków weryfikacji informacji niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stanowi próbę wskazania odpowiedzi na postawione pytania badawcze: co oznacza weryfikacja danych niefinansowych, jakie są zasadnicze kierunki rozwoju weryfikacji informacji niefinansowych obserwowane w praktyce jednostek gospodarczych XXI wieku na świecie, jaki jest obecny stan regulacji prawnych w kontekście weryfikacji tych danych oraz jakie problemy wynikają z ich stosowania w praktyce. Artykuł służy wskazaniu kluczowych czynników i dalszych perspektyw rozwoju audytu informacji niefinansowych. Cel artykułu przesądził o wyborze metod badawczych, które oparto na analizie krytycznej, porównawczej i opisowej. Podstawę metodyki badawczej artykułu stanowi analiza literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, a także analiza aktów prawnych oraz opracowań i raportów o charakterze praktycznym. Do sformułowania wniosków wykorzystano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne, przeprowadzone metodą analizy oraz syntezy. W opracowaniu poddano analizie znaczenie niezależnej weryfikacji danych niefinansowych dotyczących osiągnięć jednostek gospodarczych w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono obserwowane w praktyce zmiany w zakresie tego rodzaju audytu. Następnie omówiono podstawowe regulacje prawne dotyczące weryfikacji danych niefinansowych oraz kontrowersje związane z ich praktycznym stosowaniem. Różnorodność standardów i zbyt duży poziom ich uogólnienia powodują bowiem znaczne problemy związane zarówno z metodologią badania, jak i zakresem odpowiedzialności audytora. W tym kontekście ważne wydaje się ich ujednolicenie i wprowadzenie konkretnych wskazówek weryfikacyjnych. Artykuł ma charakter praktyczno-teoretyczny. Wnioski z analizy tendencji zmian w praktyce weryfikacji informacji niefinansowej i dotychczasowych rozwiązań naukowych w tym obszarze wskazują na potrzebę standaryzacji kontroli danych niefinansowych. Badania mają charakter wstępny, wymagający pogłębionych badań empirycznych. 

Słowa kluczowe: weryfikacja danych niefinansowych, audyt, rewizja, CSR, sprawozdawczość niefinansowa 
Kody klasyfikacji JEL: M41, M42, M49

Marek Masztalerz 
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Streszczenie 
Celem artykułu jest prezentacja metod badania narracji w rachunkowości. Dla realizacji celu przyjęto metodę studiów literaturowych oraz analizy deskryptywnej. W artykule przedstawiono genezę i determinanty rozwoju wykorzystania form narracyjnych w rachunkowości. Omówiono możliwe kierunki badań nad narracjami oraz zaprezentowano metody badawcze, które można wykorzystać w badaniu narracji, a zwłaszcza proponowane w literaturze metody kompleksowego badania ujawnień narracyjnych. 

Słowa kluczowe: sprawozdawczość, narracje, dyskurs, tekst 
Kod klasyfikacji JEL: M41

Alicja Mazur 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Streszczenie
Bilans, jako najważniejsza część sprawozdania finansowego, od początków jego sporządzania był głównym obszarem realizacji przez przedsiębiorstwa funkcji informacyjnej. Globalizacja i rozwój rynków kapitałowych sprawiły, że potrzeby informacyjne czytelników sprawozdania finansowego znacznie wzrosły. Obok liczb potrzebują oni coraz więcej wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia działalności, wielowymiarowych efektów tej działalności oraz perspektyw do budowania wartości przedsiębiorstwa w przyszłości. W artykule podjęto próbę weryfikacji hipotezy: bilans jako główny element sprawozdania finansowego nie przekazuje wystarczających informacji umożliwiających prognozowanie przyszłej sytuacji jednostki. W tym celu skupiono uwagę na cybernetycznym spojrzeniu na przedsiębiorstwo. We wnioskach wskazano, że informacja niefinansowa w postaci opisu słownego staje się coraz częściej głównym sposobem realizacji funkcji informacyjnej. 

Słowa kluczowe: bilans, funkcja informacyjna, raportowanie zintegrowane, narracja w rachunkowości 
Kod klasyfikacji JEL: M41

Magdalena Śmiglak-Krajewska 
Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Małgorzata Węgrzyńska 
Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Streszczenie 
Artykuł omawia istotę koncepcji zintegrowanego sprawozdania w aspekcie produkcji bobiku oraz jego wpływ na ujawnienia sprawozdawcze w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. Do badania wykorzystano kalkulacje rolnicze produkcji bobiku w Polsce za lata 2014–2017, prezentowane na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dokonano także analizy literatury przedmiotu i obowiązujących regulacji prawnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obowiązujące normy prawne dotyczące sprawozdawczości zintegrowanej nie uwzględniają aspektu działalności rolniczej. Prezentacja wyników tej działalności wymaga szczegółowego doprecyzowania. Przedstawiono wyniki badań związanych z budowaniem korzyści biologicznych oraz potencjalne informacje, jakie powinny być przedstawione w zintegrowanym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego. 

Słowa kluczowe: raportowanie niefinansowe, raportowanie zintegrowane, sprawozdanie finansowe, bobik, azot 
Kody klasyfikacji JEL: M40, M41, M42

Tomasz Potocki 
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski


Streszczenie 
Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ryzyka, jak również określenie siły i kierunku wpływu wyniku w teście oceniającym jej poziom na wybrane skutki decyzji finansowych i postawy finansowe, wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Wyniki badań wskazują, że znacząca część respondentów ma bardzo niski poziom świadomości ryzyka. Wyższy poziom tej świadomości przejawiają osoby młodsze, o wyższym poziomie wykształcenia, z wyższym poziomem dochodów, prezentujące wyższy poziom wiedzy finansowej, jak również lepiej rozumiejące swoją sytuację finansową. 

Słowa kluczowe: świadomość ryzyka, wiedza finansowa, ubóstwo, finanse gospodarstw domowych, decyzje finansowe 
Kody klasyfikacji JEL: D12, D14, I22, I32