Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 ZESZYT NAUKOWY 159

 

Michał Trocki
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Wzrost udziału i znaczenia zarządzania projektami jest trwałym trendem potwierdzonymlicznymi badaniami. Projekty nie są już tylko sporadycznymi, pojedynczymi wydarzeniamiw działalności organizacji, ale są trwałym komponentem występującym w sposób ciągływ znacznej liczbie jako tzw. portfele projektów. Wynikają z tego liczne konsekwencje dlazarządzania organizacją. Jedną z najważniejszych jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnychdo zarządzania organizacją polegających, po pierwsze, na opracowaniu i wdrożeniuzbioru formalnych zasad, struktur i procesów służących skutecznemu i efektywnemu zarządzaniuprojektami i, po drugie, włączeniu zarządzania projektami do systemu zarządzaniaorganizacją, zgodnie z jej strategią i celami. Rozwiązania te określane są jako ład projektowy(ang. project governance) organizacji. Problem ładu projektowego pojawił się w praktycei teorii zarządzania projektami w ostatnich latach i obecnie jest intensywnie rozwijanymkierunkiem badawczym i praktycznym.Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy i istoty problematyki ładu projektowegooraz jej systematyka i krytyczna ocena na podstawie badań literatury naukowej orazdoświadczeń praktycznych.10 Michał Trocki

Słowa kluczowe: projektyzacja, zarządzanie projektami, ład organizacyjny, ład projektowy
Kody klasyfikacji JEL: M19, L16, L22

Jerzy Kisielnicki
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski


Streszczenie
W artykule przedstawiono znaczenie i złożoność projektów badawczo-rozwojowych. Uzasadniono stanowisko, że realizacja projektów badawczo-rozwojowych w Polsce jest konieczna z punktu widzenia prowadzenia polityki innowacyjności. Na przykładach dowiedziono, że większość projektów wymaga, w fazie analizy, realizacji projektów badawczych. Wynika to z faktu, że w tej fazie trzeba odpowiedzieć na pytanie o zasadność realizacji danego przedsięwzięcia. Odpowiedź na nie wymaga przeprowadzenia prac badawczych. Zamieszczone rozważania zostały oparte na: badaniach własnych, wywiadach z kierownikami i realizatorami różnego typu projektów oraz na literaturze. Projekty badawczo-rozwojowe są formułowane w sytuacjach dużego ryzyka i nie zawsze jednoznacznie określonego celu. Podkreślono, że współczesne podejście do projektów badawczo-rozwojowych jest związane z całością działalności organizacji i realizowanymi w niej procesami. Zarządzanie projektami wymaga znajomości wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności pracy zespołów o różnych kwalifikacjach zawodowych. Wskazano również na znaczenie procesów kaskadowania informacji i wiedzy. W końcowej części zarysowano propozycje kierunków badań nad zarządzaniem tego rodzaju projektami.

Słowa kluczowe: projekt, projekt badawczo-rozwojowy, zarządzanie projektami, kaskada informacji i wiedzy
Kody klasyfikacji JEL: L21, M12, M15

Mateusz Juchniewicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Rosnące znaczenie projektów w działalności organizacji jest źródłem zjawiska określanego w literaturze mianem projectification – projektyzacja. Wywołuje ono konsekwencje dla organizacji, ale również pojedynczych osób i całej gospodarki. Wymaga zmiany podejścia do zarządzania organizacjami oraz planowania i rozwoju swojej kariery. Właściwe zatem jest przeprowadzenie badania, którego głównym celem jest sondażowe określenie skali zjawiska projektyzacji w organizacjach w Polsce.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projektyzacja, wyniki badań
Kod klasyfikacji JEL: M10

Paweł Wyrozębski
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W latach 90. XX w. koncepcja organizacji projektowej ewoluowała w kierunku biur zarządzania projektami, które zaczęły pojawiać się w strukturach organizacyjnych rosnącej liczby organizacji. W tym czasie większość opracowań poświęconych PMO pochodziło ze środowiska konsultantów i ekspertów biznesowych. Tematyce PMO brakowało systematycznych badań i rozwoju opartego na sprawdzonej i szeroko potwierdzonej wiedzy o charakterze naukowym. Krytyka prac autorstwa konsultantów i praktyków promujących implementację PMO w organizacjach podniesiona została przez zespół pod kierunkiem B. Hobbsa oraz M. Aubry. W artykule przedstawiono ich ścieżkę naukowego poznawania fenomenu PMO. Przykład tych autorów prezentuje rzeczywistą wartość i wkład nauki w rozwój praktycznej dziedziny zarządzania projektami. Może również stanowić inspirację do rozważań o relacji jednostkowego i naukowego poznania w naukach o zarządzaniu.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, organizacja projektowa, biuro zarządzania projektami,PMO
Kody klasyfikacji JEL: M1, M10

Piotr Wachowiak
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Sylwester Gregorczyk
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących kompetencji kierowników zespołów projektowych działających w przedsiębiorstwach w Polsce. Skoncentrowano się na kompetencjach związanych z wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem oraz cechami osobowościowymi, jakie powinien posiadać skuteczny kierownik zespołu projektowego. W polu zainteresowań autorów były braki kompetencyjne tych składowych kompetencji. Z przeprowadzonych badań wynika, że kierownicy zespołów projektowych nie posiadają odpowiednich kompetencji, które ułatwiają realizację projektów. Braki kompetencyjne występują we wszystkich elementach składowych kompetencji. Kierownikom przede wszystkim brakuje tzw. kompetencji miękkich.

Kody klasyfikacji JEL: M120, M510, M540

Paweł Cabała
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Streszczenie
Celem artykułu jest charakterystyka procesu budowy strategii portfela projektów, przez którą rozumie się zbiór przedsięwzięć łącznie przynoszących najwyższe korzyści w przyjętych granicach tolerancji ryzyka. Na początku zdefiniowano pojęcie portfela projektów w nawiązaniu do uznanych standardów w zakresie zarządzania projektami. Następnie opisano trzy wyróżnione etapy proponowanej metodyki. Etap pierwszy polega na identyfikacji realizowanych i potencjalnych projektów, ustaleniu ich wpływu na cele strategiczne, a także na ich ocenie pod kątem korzyści, ryzyka oraz zużycia zasobów. W etapie drugim generowane są wszystkie możliwe portfele, spełniające podane kryteria, natomiast w etapie trzecim określa się kierunek zmian w strukturze portfela w świetle uprzednio zidentyfikowanych portfeli optymalnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, zarządzanie portfelem projektów, granice efektywności portfela projektów, struktura portfela projektów
Kody klasyfikacji JEL: M10, O21, O220

Ewa Sońta-Drączkowska
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie przeglądu najnowszej literatury w zakresie zarządzania programami projektów w kontekście realizacji strategii przedsiębiorstwa. Omówione zostaną kolejno: cechy charakterystyczne i typologie programów, cykl życia
programu w kontekście wdrażania strategii przedsiębiorstwa, rola programów we wdrażaniu zmian organizacyjnych. Zarządzanie programem zostanie przedstawione jako instrument organizacyjny wspierający kroki w zarządzaniu zmianą w organizacji

Ewa Sońta-Drączkowska
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule omówiono obszary problemowe zarządzania portfelem w kontekście zmian we współczesnym środowisku organizacyjnym. Podkreślono rolę zarządzania portfelem projektów w realizacji strategii firmy oraz omówiono główne cele, obszary i warunki efektywnego wdrażania zasad zarządzania portfelem w organizacji. Wnioski z przeglądu literatury wskazują, że zarządzanie strategiczne i zarządzanie projektami historycznie rozwijały się jako odrębne dziedziny i że niewiele jest badań integrujących obie perspektywy. Jednak obecnie ważne jest, aby budować zdolność organizacji do odkrywania nowych potencjałów i wykorzystywania istniejących możliwości organizacji. Projekty pomagają w odkrywaniu nowych potencjałów. Dlatego zarządzanie projektami jest szczególnie ważne dla budowania przewagi konkurencyjnej i odnawiania strategii. Obszar zarządzania portfelem zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ stanowi element organizacji łączący strategię i projekty. W artykule opracowana została synteza znaczenia zarządzania portfelem w kontekście różnych teorii zarządzania strategicznego.

Słowa kluczowe: zarządzanie portfelem, strategia, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami
Kody klasyfikacji JEL: M19, L16, L22

Mariusz Hofman


Streszczenie
Artykuł jest próbą określenia różnic w naturze portfeli oraz sieci projektów. W artykule opisana została istota tych dwóch zbiorów projektów oraz scharakteryzowane ich specyficzne cechy. Jednakże o ile natura i sposób zarządzania portfelem projektów są dobrze opisane w literaturze przedmiotu, o tyle natura i specyfika zarządzania sieciami projektów nie jest gruntowanie poznana. Obecnie zaś coraz więcej organizacji, inicjując wiele projektów jednocześnie oraz łącząc je w zbiory, realizuje je w formule sieci projektów. Dzieje się tak dlatego, że, zdaniem autora, sieci projektów pozwalają osiągać wspólne cele, zapewniają większą elastyczność działania oraz kreują efekty synergii, angażując w sieć wiele organizacji.

Słowa kluczowe: portfel projektów, sieć projektów, zarządzanie portfelem i siecią projektów
Kod klasyfikacji JEL: M2.

Seweryn Spałek
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska


Streszczenie
Na progu czwartej rewolucji przemysłowej konieczne staje się stosowanie przez przedsiębiorstwa nowoczesnych koncepcji zarządzania projektami. Jest to związane z bardzo dynamicznym rozprzestrzenianiem się rozwiązań informatycznych w różnych, czasem bardzo odległych od teleinformatyki branżach, co implikuje ekspansywną cyfryzację i usieciowienie dotychczasowych oraz nowych produktów. W tak zmiennym środowisku stosowane dotąd tradycyjne metody zarządzania projektami okazują się niewystarczające. Zatem przedsiębiorstwa powinny sięgać po bardziej elastyczne formy zarządzania projektami określane jako zwinne. W niniejszym artykule, na bazie przeprowadzonych badań empirycznych, podjęto dyskusję na temat rozpoznawalności oraz poziomu stosowania zwinnego zarządzania projektami w przedsiębiorstwach w Polsce. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pokazały, że polskie przedsiębiorstwa mają znikomą wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami. Przekłada się to z kolei na dalece niewystarczające stosowanie zwinnych metod w realizacji przedsięwzięć.

Słowa kluczowe: Agile, badania empiryczne, przemysł 4.0, Polska, projekt, zarządzanie, przedsięwzięcie, hybrydowe.
Kody klasyfikacji JEL: M00, M2, M11

Sławomir Winch
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem artykułu jest pokazanie, na podstawie badań empirycznych, statystycznej siły związku pomiędzy wymiarami kultury i stylami przywództwa a postawą pracowników wobec zmian. Podstawową tezą jest stwierdzenie głoszące, że kultura organizacyjna oraz style przywództwa determinują postawy pracowników wobec zmian w przedsiębiorstwie, dokonywanych przez realizowane w nich projekty. Wyniki badań pokazują, że aprobata wprowadzanych zmian (realizacji projektów) jest powiązana z małym dystansem władzy oraz aktywizująco-strategicznym stylem przywództwa.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, kultura organizacyjna, postawy wobec zmian, style przywództwa
Kod klasyfikacji JEL: L2

Emil Bukłaha
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja prowadzonych w latach 2013–2017 badań dotyczących problematyki controllingu projektów w odniesieniu do organizacji realizujących projekty w Polsce. Autor poddał analizie rzeczywiste podejścia do kontroli realizowanych projektów na każdym etapie ich cyklu życia, powody wprowadzenia controllingu projektów do organizacji oraz zakres kontroli stosowanej w praktyce projektowej. W badaniu zidentyfikowano również stanowiska odpowiedzialne za strategiczną kontrolę w projektach i główne zadania pełnione przez kontrolera projektów, jak też wskazano korzyści i wady wprowadzenia systemu controllingu projektów do organizacji. Grupą docelową byli uczestnicy projektów realizowanych w polskich organizacjach, przede wszystkim kierownicy, ale także członkowie zespołów projektowych i komitetów sterujących. Uzyskane wyniki pozwoliły na identyfikację szeregu korelacji i prawidłowości pomiędzy zmiennymi istotnymi w zarządzaniu projektami a elementami systemu controllingu, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operatywnym.

Słowa kluczowe: controlling, projekty, zarządzanie projektami
Kody klasyfikacji JEL: M10, M42, O22

Waldemar Rogowski
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mariusz Lipski
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy czynników ryzyka związanych z dwoma zasadniczymi podejściami stosowanymi w zakresie finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, tj. corporate finance oraz project finance. Autorzy niniejszego opracowania
postawili tezę o następującym brzmieniu: Formuła realizacji projektu: corporate finance i project finance determinuje czynniki ryzyka inwestycyjnego. W artykule zostały scharakteryzowane obie ww. formuły z zaakcentowaniem ich wad oraz zalet. Omówione zostały także czynniki ryzyka, z jakimi może spotkać się przedsiębiorstwo podejmujące się realizacji inwestycji w którejś z dwóch formuł oraz przeprowadzona została ich analiza w zależności od zastosowanej metody finansowania i realizacji projektu. Przeprowadzone rozważania potwierdziły postawioną na wstępie tezę, że przyjęty w konkretnym przypadku sposób realizacji oraz finansowania projektu inwestycyjnego ma istotny wpływ na zwiększenie bądź mitygowanie różnorodnych czynników ryzyka.

Słowa kluczowe: ryzyko, czynniki ryzyka, projekt inwestycyjny, project finance, corporate finance
Kod klasyfikacji JEL: G32

Małgorzata Waszkiewicz
Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska


Streszczenie
Celem artykułu jest pokazanie rosnącego znaczenia projektów edukacyjnych w nowej koncepcji kształcenia uczelni wyższych, w tym Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW). Przykładem omówionym w niniejszej publikacji jest projekt przedmiotu interdyscyplinarnego, bazującego na modelowaniu informacji o obiekcie (Building Information Modeling, BIM). Problemy badawcze rozpatrywane w publikacji dotyczą określenia udziału interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych w koncepcjach kształcenia z zakresu zarządzania oraz konieczności przedefiniowania roli studentów i kadry akademickiej reprezentującej nauki o zarządzaniu i biorącej udział w złożonych projektach interdyscyplinarnych. Wnioski z analizy udziału multibranżowych projektów w programach nauczania PW wskazują na ich rosnące znaczenie. Wnioski z analizy studium przypadków wskazują na konieczność zmiany orientacji z podejścia kontrolno-zarządczego na podejście koordynacyjno-zarządcze, szczególnie w odniesieniu do projektów wymagających zaangażowania zaawansowanych technologii.

Słowa kluczowe: projekt edukacyjny, BIM, Building Information Modeling, interdyscyplinarność, projekty interdyscyplinarne, program kształcenia
Kod klasyfikacji JEL: I230

​​