Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 155

 

Krzysztof Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej


Streszczenie
W artykule pokazano różne postrzeganie społecznej odpowiedzialności uniwersytetu w literaturze przedmiotu. Omawiając pokrótce model uniwersytetu badawczego i przedsiębiorczego, starano się wyjaśnić źródła polaryzacji poglądów na miejsce i rolę uczelni oraz kierunek zmian, w którym powinny zmierzać. Korzystając z kwadrantów wiedzy D. Stokesa, zaproponowano ewolucję uniwersytetów w kierunku opisanym kwadrantem Pasteura. Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, jak tam dojść, wskazano, że ważnym czynnikiem i jednym z kluczy do sukcesu jest zrozumienie mechanizmów motywowania i kreowania takiej kultury organizacyjnej uniwersytetu, aby, jak stwierdził Z. Nęcki, w uczelniach zapanowała hedonistyczna frajda twórczej pracy.

Słowa kluczowe: modele uniwersytetu, tożsamość uniwersytetu, kwadrant wiedzy, Daniel Pink
Kody klasyfikacji JEL: I23, Z18

Monika Czerwonka
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cezary Szarwiło
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Artykuł wprowadza w problematykę inwestowania etycznego związanego z inwestowaniem społecznie odpowiedzialnym. Przedstawione zostały praktyki etycznego inwestowania w duchu judaizmu i islamu oraz najważniejsze zakazy i nakazy wynikające ze świętych ksiąg Tory i Koranu. Porównano również schematy etycznego inwestowania stosowane przez żydów oraz muzułmanów z perspektywy teoretyczno-ideologicznej oraz z perspektywy ekonomicznej.

Słowa kluczowe: inwestowanie etyczne, judaizm, islam, inwestowanie społecznie odpowiedzialne
Kody klasyfikacji JEL: M14, A13, G11

Bogusław Pietrzak
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule, opartym na referacie wygłoszonym na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Skarbowości w dniu 21 listopada 2016 r. pt. „Mechanizmy utrzymania stabilności systemu finansowego w niestabilnym otoczeniu” zaprezentowano wybrane zagadnienia, co do których autorzy książki, napisanej w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, wyrazili swoje stanowisko. Są to kwestie dotyczące:
• roli i znaczenia stabilności systemu finansowego we współczesnej gospodarce,
• instytucjonalno-regulacyjnych mechanizmów stabilności systemu finansowego,
• mechanizmów pomocy finansowej banków centralnych w warunkach niestabilności systemu finansowego,
• aktywności międzynarodowych instytucji finansowych w warunkach kryzysu,
• pomocy publicznej dla instytucji finansowych w UE,
• analizy ilościowej stabilności finansowej, dotyczącej zależności między pomocą finansową, stabilnością finansową a wzrostem gospodarczym.

Słowa kluczowe: system finansowy, stabilność finansowa, instytucje finansowe, rynki finansowe, bank centralny, pomoc publiczna
Kody klasyfikacji JEL: C23, E52, E58, G01, H30, 047

Joanna Marczakowska-Proczka
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie wpływu sposobu planowania budżetowego na stabilność sektora finansów publicznych. W pierwszej części podjęto próbę zdefiniowania stabilności w sektorze finansów publicznych oraz jej wpływu na funkcjonowanie całego systemu finansowego. W drugiej części przedstawiono wykorzystywane metody oraz zmiany w podejściu do planowania wydatków w Polsce.

Słowa kluczowe: planowanie, deficyt, dług, stabilność, sektor finansów publicznych
Kod klasyfikacji JEL: H
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03610.

Marcin Rzeszutek
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Adam Szyszka
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
​Cel artykułu: Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji nad kryzysem współczesnej nauki ekonomii oraz poszukiwaniem ewentualnego nowego paradygmatu w jej obrębie. W pracy zwraca się uwagę na relatywnie niskie otwarcie nauk ekonomicznych na inne nauki społeczne, w tym przede wszystkim na psychologię. Celem artykułu jest wskazanie na korzyści płynące z podejścia interdyscyplinarnego w ekonomii, zwłaszcza w zakresie lepszego dopasowania aksjomatów i założeń teoretycznych do obserwacji empirycznych i opisu zjawisk gospodarczych w coraz bardziej złożonej i dynamicznej rzeczywistości. Większe otwarcie się ekonomii na dorobek nauk psychologicznych, w tym przede wszystkim na metodologię badań psychologicznych, może pomóc ubogacić ekonomię i zwiększyć jej możliwości adekwatnego opisywania i wyjaśniania współczesnych realiów gospodarczych. Metodyka analizy: Poprzez studia literaturowe, systematyzację, klasyfikację i analizę komparatywną, które posłużyły do budowania wywodu dedukcyjno-indukcyjnego, artykuł ten ukazuje historyczne związki łączące ekonomię z psychologią oraz pokazuje – na przykładzie ekonomii behawioralnej – jakie owoce może dać otwarcie się ekonomii na dorobek nauk psychologicznych. W duchu obiektywizmu poznawczego, praca zawiera także uwagi krytyczne skierowane do przedstawicieli ekonomii behawioralnej, uwydatniające niedoskonałości metodologiczne w badaniach prowadzonych w tym nurcie.
Wnioski: Adaptacja dorobku innych dyscyplin, w tym przede wszystkim psychologii, pozwala lepiej zrozumieć zjawiska ekonomiczne zachodzące w coraz bardziej złożonych realiach gospodarczych.

Słowa kluczowe: ekonomia głównego nurtu, ekonomia behawioralna, psychologia, homo oeconomicus.
Kody klasyfikacji JEL: B21, B22, B25, B41.

Ewa Jagodzińska-Komar
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W artykule zaprezentowano zagadnienie dotyczące schematów kart płatniczych już funkcjonujących na rynku europejskim, które muszą zmierzyć się z wieloma barierami; obecnie nie powstają już żadne nowe rozwiązania. Ponadto zwrócono uwagę, że kiedy powstawały obecnie działające krajowe schematy kart płatniczych, międzynarodowe organizacje płatnicze nie miały jeszcze dominującej roli na ich rynkach i tak dużej siły pod względem potencjału marketingowego. Omówiono również największą organizację na świecie pod względem liczby wydanych kart – chiński UnionPay, który poprzez swoją ekspansję technologiczną wpłynie na rozwój rynku płatności elektronicznych. Podkreślono, że w Europie za ekspansje rynku kart płatniczych odpowiedzialny jest projekt SEPA, który został powołany w celu zbudowania ujednoliconego rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w skali europejskiej i nowa konkurencja w postaci lokalnych schematów płatności może zagrozić jej pozycji ze względu na to, że krajowe systemy, aby przetrwać na rynku, będą zmuszone do ekspansji europejskiej. Zaprezentowano wnioski i kierunki działań w zakresie wprowadzenia krajowego systemu płatniczego w naszym kraju, który zgodnie z rządowym projektem ma za zadanie zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki.

Słowa kluczowe: krajowy system kartowy, międzynarodowe organizacje płatnicze, SEP (Jednolity Obszar Płatności w Euro), co-badging, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)
Kody klasyfikacji JEL: G20, F15, F30, F36

Anna Jeżak
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W niniejszym artykule zaprezentowano informacje dotyczące badania własnego autorki, opartego na bazie wybranych, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce. Analiza danych uzyskanych metodą wywiadu pogłębionego wykazała, iż bardzo ważnymi czynnikami sprzyjającymi wejściu firmy na rynki zagraniczne są: dobre relacje kierownictwa firmy z partnerami zagranicznymi, odwaga i skłonność do podejmowania nowych wyzwań przez kadrę zarządzającą, znajomość marki przedsiębiorstwa (tj. kapitał zaufania do marki na rynku krajowym). Wyniki badań potwierdziły zasobowy charakter przewagi konkurencyjnej w rozwoju procesu ekspansji międzynarodowej przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: zasoby niematerialne, ekspansja zagraniczna małych i średnich przedsiębiorstw, relacje z kontrahentami, znajomość marki
Kody klasyfikacji JEL: F16, F18, Q56

Błażej Krężołek
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
W gospodarce opartej na wiedzy miarą sukcesu strategii biznesowej, a równocześnie jej przesłanką, jest poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W artykule autor proponuje koncepcję analizy zależności kapitału intelektualnego i stopnia integracji pionowej, traktowanej jako jedna z opcji strategii rozwoju. Proponowany model analizy opiera się na czterech typach wzajemnego dopasowania kapitału intelektualnego i integracji. Prezentacja modelu poprzedzona jest przeglądem istniejącej literatury, wskazującym na potrzebę systematycznego zbadania problemu.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, integracja pionowa, granice przedsiębiorstwa, strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Kody klasyfikacji JEL: L220, O300

Stefan Doroszewicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Andrzej Pawluk
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza postaw pracowników dwóch zakładów produkcyjnych spółki akcyjnej „Inco-Veritas”, zlokalizowanych w miastach Góra Kalwaria oraz Susz, wobec jakości postrzeganej systemu mierników efektywności pracy wdrażanego w tych zakładach w różnych okresach. Na podstawie wykonanych badań postaw pracowników opracowano model charakterystyki wymiarowej oraz dwa modele jakości postrzeganej tego systemu, określające sposób oceny jego jakości postrzeganej odpowiednio przez pracowników zakładu w Górze Kalwarii, gdzie wcześniej rozpoczęto wdrażanie systemu, i pracowników zakładu w Suszu. Wyniki badań jakości postrzeganej przeprowadzonych w obydwu zakładach wykazały wyraźne zróżnicowanie postaw pracowników tych zakładów wobec jakości cząstkowych i całkowitej wdrażanego systemu syntetycznie, wyrażone przez pozytywnie zweryfikowaną hipotezę: „Jakość systemu mierników efektywności pracy spostrzegana przez pracowników rośnie wraz z upływem czasu i rozwojem tego systemu w organizacji”.

Słowa kluczowe: charakterystyka wymiarowa, jakość postrzegana, system mierników efektywności pracy
Kod klasyfikacji JEL: M540

Konrad Frydrych
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Ryzyko w odniesieniu do współczesnych standardów oraz norm zarządzania projektami, jak również zarządzania ryzykiem, jest definiowane zarówno w odniesieniu do zagrożeń, jak i zdarzeń pozytywnych, nazwanych szansami. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ryzyka jako szansy w działalności przedsiębiorstw, w odniesieniu do aktualnych standardów, analizy dostępnej literatury oraz analizy współczesnego podejścia do zarządzania ryzykiem wśród wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku polskim.

Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, szanse, zagrożenia
Kody klasyfikacji JEL: D81, O22

Krzysztof Kałucki
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Streszczenie
Negocjacje handlowe są jednym z najważniejszych elementów pracy na stanowisku key account managera zarządzającego współpracą z kluczowymi klientami dla danej organizacji. Prawidłowo przeprowadzony proces negocjacyjny decyduje o warunkach współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi – często długoterminowej. Podstawowy błąd, który popełniają nawet doświadczeni negocjatorzy (do których zalicza się m.in. key account managerów), to brak odpowiedniego przygotowania do procesu. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać uniwersalny model przygotowania do negocjacji. Zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego wśród osób bezpośrednio uczestniczących w procesach negocjacyjnych wskazują, że często na etapie przygotowania, nie są uwzględniane wszystkie potencjalne aspekty, które mogą stać powodem zaistnienia impasu w rozmowach a nawet ich zerwania.

Słowa kluczowe: Key Account Management, key account manager, negocjacje, zarządzanie
Kody klasyfikacji JEL: D30, M12, M540