Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 Zeszyt Naukowy 156

 
Krzysztof Melnarowicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie
Wielu właścicieli i menedżerów zastanawia się na pewnym etapie rozwoju firm nad sposobemdalszej ich rozbudowy. Brany jest w tym przypadku pod uwagę sposób rozwoju wewnętrznego,niewymagający jednorazowych znacznych nakładów finansowych, przy jednocześnie dużymryzyku i niepewności, oraz rozwój zewnętrzny, dający możliwość znaczącego przyspieszeniatempa rozwoju. Niniejsza publikacja jest krótką analizą i jednocześnie próbą odpowiedzi napytanie badawcze, dotyczące zależności rozwoju zewnętrznego i innowacyjności przedsiębiorstw.Autor pokazuje związki pomiędzy transakcjami fuzji i przejęć oraz innowacyjnościąfirm. W celu udowodnienia tej zależności przeprowadza badanie studium przypadku polskiejspółki giełdowej z sektora IT, jaką jest Asseco Poland S. A. Wnioskiem płynącym z analizyliteratury oraz badania przypadku jest zalecenie dalszych pogłębionych badań jakościowychoraz ilościowych, których celem będzie zdefiniowanie ogólnych praw dotyczących zależnościmiędzy transakcjami rynku kontroli przedsiębiorstw a innowacyjnością.

Słowa kluczowe: rozwój zewnętrzny, fuzje i przejęcia, rynek kontroli przedsiębiorstw, innowacyjność
Kody klasyfikacji JEL: O31, G34

Dagmara Wójcik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska gospodarki doznań w dobie innowacji technologicznych.Rozważania osadzone są w obszarze turystyki jako jednym z sektorów kreatywnych.Ukazują trendy w zachowaniach turystów. Mimo że gospodarka doznań cieszy się wciążrosnącym zainteresowaniem wśród badaczy, to jej nowy wymiar – wzbogacony o nowoczesnetechnologie – stanowi obszar wciąż słabo rozpoznany. W artykule skoncentrowano uwagęna zachowaniach turystów, obserwowalnych w dobie technologii mobilnych oraz mediówspołecznościowych, tj.: turystyce ostentacyjnej (turystyce na pokaz), turystyce rywalizacyjnej,a w ich obrębie na trendach: chwytania życia (ang. life-catching), cyfrowego tworzenia narracji(ang. digital storytelling) oraz mobilnego blogowania (ang. moblogging).

Słowa kluczowe: gospodarka doznań, turystyka doświadczeń, sektor kreatywny, sektorturystyczny, nowoczesne technologie
Kody klasyfikacji JEL: Q55, Z32

Sławomir Olko
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska

Streszczenie
Celem artykułu jest określenie, które z wyróżników innowacji opartych na projektowaniusą spełnione w klastrach funkcjonujących w sektorze meblarskim w Polsce. Innowacjaoparta na projektowaniu (ang design driven innovation) jest jedną z koncepcji tworzeniainnowacji, która może znaleźć zastosowanie w sektorze meblarskim. W artykule przedstawionocharakterystykę sektora meblarskiego w Polsce na tle innych państw europejskich orazanalizę wyróżników innowacji opartych na projektowaniu w pięciu klastrach meblarskichw Polsce. Dla przeprowadzenia analiz zaproponowano zestaw wyróżników innowacji opartychna projektowaniu charakterystycznych dla klastrów – w odróżnieniu od innowacji opartychna projektowaniu w przedsiębiorstwie. Do badań wykorzystano analizę studiów przypadków– klastrów meblarskich funkcjonujących w Polsce.

Słowa kluczowe: innowacja oparta na projektowaniu, klaster, sektor meblarski, sektorykreatywne
Kody klasyfikacji JEL: O31, M310

Izabela Konieczna
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego narzędzia pomiaru elementów konstytuującychmodel biznesowy na podstawie metody wskaźnikowej. W artykule przedstawiono zbiórwskaźników umożliwiających ocenę stopnia wpływu poszczególnych czynników na przychody zesprzedaży, stopnia ważności cech/elementów charakteryzujących ofertę dla końcowych nabywców,skali podejmowania działań w łańcuchu dostaw, stopnia ważności zasobów/kompetencji orazskali działań na rzecz właścicieli organizacji. Empiryczna weryfikacja wskaźników analitycznychzostała opracowana na podstawie wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z przedstawicielamiwyższego kierownictwa spółdzielni mleczarskich z Polski Południowo-Wschodniej.Wyniki badań pokazały, że w największym stopniu model biznesowy analizowanych spółdzielnimleczarskich determinują w ramach czynników wpływających na przychody ze sprzedaży– specjalizacja produkcji, w ramach wartości dla klienta – opakowanie, w ramach łańcuchawartości – logistyka zaopatrzenia, w ramach zasobów/kompetencji – sfera zarządzania jakością,a w ramach działań na rzecz właścicieli – zaspokajanie potrzeb ekonomicznych.

Słowa kluczowe: model biznesowy, analiza wskaźnikowa
Kody klasyfikacji JEL: M10, C80

Tomasz Łużak
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie
Nisze rynkowe stanowią stosunkowo nowe zjawisko w gospodarce. W związku z tym w literaturzeprzedmiotu obserwuje się niewystarczającą liczbę publikacji z badań empirycznychpoświęconych tej tematyce, w tym analizie przesłanek tworzenia się nisz rynkowych.Autor przybliża w tekście definicję oraz cechy nisz rynkowych, a także dokonuje identyfikacjii analizy przesłanek tworzenia się nisz rynkowych – zarówno w wymiarze teoretycznym, jaki empirycznym – na przykładzie branży browarniczej w Polsce.

Słowa kluczowe: nisze, strategie nisz rynkowych, rodzaje nisz, browary niszowe
Kody klasyfikacji JEL: L100, L110

Krzysztof Borowski
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa

Streszczenie
Problematyka efektywności rynków finansowych, w tym występowanie efektu tygodniowego,zawsze stanowiła przedmiot zainteresowania badaczy. Zagadnienie to staje się niezwykleważne z punktu widzenia oceny efektywności zarządzania portfelem aktywów, a także w ujęciufinansów behawioralnych. W artykule zweryfikowana została hipoteza występowania tzw. dnipechowych na przykładzie cen 140 akcji wchodzących w skład następujących indeksów GPW:WIG20, mWIG40 i sWIG80. Badaniu poddane zostały stopy zwrotu obliczone w następującychujęciach: cena zamknięcia – cena zamknięcia, overnight, cena otwarcia – cena otwarciaoraz cena otwarcia – cena zamknięcia dla sesji przypadających w następujących dniach: 13.i 4. dzień każdego miesiąca, 13. i piątek oraz 13. i wtorek każdego miesiąca, podczas gdydrugą grupę obserwacji stanowiły stopy zwrotu w trakcie pozostałych sesji. W dalszej częściartykułu zamieszczono wyniki testowania hipotez statycznych w ujęciu cena zamknięcia – cenazamknięcia dla sesji odbywających się 13. i w piątek oraz 13. i we wtorek, przy założeniu, żedrugą grupę obserwacji stanowią stopy zwrotu, odpowiednio w pozostałe piątki i wtorki.

Słowa kluczowe: efektywność rynków, anomalie kalendarzowe, stopa zwrotu 13. i w piątek,stopa zwrotu 13. i we wtorek, efekt pechowych dat
Kody klasyfikacji JEL: G11, G14, G17

Arkadiusz Bebel
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Streszczenie
Celem artykułu jest weryfikacja za pomocą symulacji, że zaproponowana w literaturzeprzedmiotu formuła, szacująca wpływ zmienności na stopy zwrotu, nie działa dla wysokiegopoziomu zmienności, co związane jest z niedokładnością rozwinięcia Taylora. W pierwszejczęści artykułu opisano wpływ zmienności na stopy zwrotu z LETF. Następnie dokonanoprzeglądu najnowszej literatury przedmiotu (część druga) oraz przeprowadzono własnebadanie symulacyjne, mające na celu kwantyfikację wpływu zmienności na stopy zwrotuz LETF (część trzecia). Autor wykazał, że dotychczasowa metodologia prezentowana w literaturzeprzedmiotu dobrze oszacowuje efekt zmienności tylko dla niskich wartości parametrówwejściowych (dźwignia, zmienność), gdyż wtedy rozwinięcie Taylora jest wystarczającodokładne. W przypadku wysokich wartości parametrów wejściowych oszacowanie efektuzmienności jest niedokładne. Rekomenduje się, aby dalszą analizę efektu zmienności oprzećna wynikach przeprowadzonego badania symulacyjnego, które w dokładniejszym stopniumierzy efekt zmienności niż obecnie wykorzystywana metodologia naukowa.

Słowa kluczowe: ETF, LETF, dźwignia, zmienność, stopy zwrotu.

Magdalena Mulawa
Wydział EkonomicznyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Streszczenie
Celem artykułu jest dokładne przedstawienie i scharakteryzowanie poszczególnych etapówprocesu zarządzania kredytem kupieckim oraz analiza rozwiązań stosowanych w ramachtego procesu przez wybrane przedsiębiorstwa. Autorka podejmuje próbę wskazania niewykorzystywanychw praktyce, dostępnych możliwości, które mogłyby wpłynąć na poprawęefektywności tego procesu.Próbę badawczą stanowią wybrane losowo spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowychw Warszawie. Pierwsza część artykułu dotyczy elementów i klasyfikacji politykikredytowej. W kolejnej części scharakteryzowano poszczególne etapy procesu zarządzaniakredytem kupieckim. Dalszy fragment niniejszego opracowania zawiera analizę ankietyprzeprowadzonej wśród wybranych spółek akcyjnych. Autorka poddaje refleksji i wskazujepraktyki spółek w procesie zarządzania kredytem kupieckim. W zakończeniu zawarte są wnioskiwynikające z przeprowadzonej ankiety. W artykule sformułowano hipotezę badawczą o niskimstopniu wykorzystania dostępnych narzędzi i rozwiązań w procesie zarządzania kredytem kupieckim przez wybrane spółki akcyjne. Weryfikację hipotezy przeprowadzono za pomocąmetody ilościowej – CASI.

Słowa kluczowe: kredyt kupiecki, zarządzanie kredytem kupieckim, spółki akcyjne
Kody klasyfikacji JEL: D220, D230

Piotr Nowaczyk
Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Streszczenie
W artykule została poruszona problematyka regulacji sektora portowego w krajach UniiEuropejskiej. Omówiono czynniki uzasadniające zaangażowanie państwa w funkcjonowanieportów morskich. Przedstawiono proces transformacji polskich portów morskich.W końcowym etapie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o stopień ingerencji państwaw rozwój infrastruktury portowej oraz w kreowanie pożądanego modelu zarządzania.Sposób funkcjonowania portów morskich w Unii Europejskiej uzależniony jest od wieluczynników: koncepcji rozwoju gospodarki narodowej, stopnia rozwoju infrastruktury,lokalizacji portów oraz presji konkurencyjnej.Liberalizacja procesów gospodarczych ujawniła liczne braki polskiego sektora portowego,których przezwyciężenie wymagało pomocy państwa. Jednak czynnik publiczny w niewystarczającymstopniu wywiązywał się ze swoich obowiązków, czego następstwem były opóźnieniaw procesie modernizacji infrastruktury portowej oraz w przekształceniach sfery regulacyjnej.Poprawę funkcjonowania portów należy dostrzegać w większym zaangażowaniu państwaw rozwój infrastruktury portowej – szczególnie dostępowej. Należałoby rozważyć możliwośćzwiększenia zakresu działalności zarządów portów, co leży w gestii państwa.

Słowa kluczowe: porty morskie, nadzór publiczny, gospodarka rynkowa
Kod klasyfikacji JEL: H110