Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 ZESZYT NAUKOWY 158

 

ZESZYT NAUKOWY 158 (pdf)

Justyna Fijałkowska
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 
 
Streszczenie
Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej1, odnoszące się do elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych. W myśl tych uregulowań standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jest to znacząca ewolucja informatyczna systemu podatkowego, stanowiąca jednocześnie wyzwanie dla raportowania przedsiębiorstw. Jednym z celów przyjętego rozwiązania jest uszczelnienie systemu VAT. Celem tego artykułu jest zarysowanie problemu luki VAT oraz nakreślenie podstawowych założeń i potencjalnych korzyści, a także wyzwań wiążących się z zastosowaniem JPK jako metody zmniejszania tej luki. Metoda badawcza przyjęta w artykule to analiza aktów prawnych, studium literatury, wnioskowanie logiczne oraz metoda dedukcji. W pracy przyjęto normatywne podejście do rachunkowości.
 
Słowa kluczowe: Jednolity Plik Kontrolny (JPK), uszczelnianie systemu VAT, raportowanie elektroniczne
Kody klasyfikacji JEL: G28, G38, H25, H26, H30, H70, H71, K22, M41

Igor Kravchuk
Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny
 
 
Streszczenie
Artykuł ma na celu identyfikację wstrząsów na rynku finansowym (boomów i załamań giełdowych), za pomocą metody filtrów częstotliwościowych, oraz ich wpływu na gospodarkę realną. Badanie zostało przeprowadzone w trzech kategoriach aktywów: akcjach, obligacjach oraz instrumentach pochodnych, na wybranych rynkach europejskich o zróżnicowanym poziomie rozwoju – w Polsce, Ukrainie, Rosji i Niemczech w latach 1991–2016. W rzeczywistości materializacja ryzyka systemowego w gospodarce realnej, jaka ma miejsce w efekcie powstawania baniek na rynku finansowym, przysparza wielu problemów, stąd pomysł na badanie empiryczne, stanowiące próbę oszacowania asymetrycznych wzrostów cen aktywów w odniesieniu do ich wartości fundamentalnej. Tym samym zostały postawione dwie hipotezy badawcze:
H1: Im bardziej rozwinięty rynek finansowy, tym rzadziej występują na nim wstrząsy finansowe.H2: Epizody boomów/załamań na rynku zbywalnych instrumentów finansowych są wydarzeniami o niskiej częstotliwości występowania, ale o istotnych negatywnych konsekwencjach dla gospodarki realnej.
Analiza dowiodła, że powstanie baniek jest często wynikiem funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego, a przebieg tego zjawiska jest uzależniony od rodzaju aktywa finansowego. Najbardziej skłonnym do powstania boomów/załamań jest rynek akcji, co powinno zwrócić szczególną uwagę regulatorów makroostrożnościowych.
 
Słowa kluczowe: rynek finansowy, boom, bańka spekulacyjna, cykliczność, materializacja ryzyka
Kody klasyfikacji JEL: G15, O16.  

Mariusz Sokołek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Streszczenie
Ostatnie lata to era szybkiego postępu technologicznego – szczególnie w sferze teleinformatyki. Nowoczesne rozwiązania informatyczne wykorzystywane są również w biznesie, a za tym też w rachunkowości. Nowoczesne technologie przyczyniają się do m.in. obniżenia kosztów, łatwości i szybkości przetwarzania danych. Wiele czynności wykonywanych jest w cyberprzestrzeni. Jednak poza pozytywnymi stronami rozwoju technologii informatycznych zauważalne są zagrożenia w postaci niepożądanych udostępnień danych księgowych, ich kasowania lub modyfikowania. W artykule poruszono problem zabezpieczenia danych księgowych przed niewłaściwym dostępem i wykorzystaniem, w sytuacji obsługi rachunkowej przedsiębiorstwa świadczonej przez podmiot zewnętrzny. Dokonano przeglądu aktów prawnych regulujących kwestię ochrony dostępu do danych z ksiąg rachunkowych oraz stanowisk w tej materii prezentowanych przez przedstawicieli nauki. Przedstawiono realne zagrożenia oraz sposoby zabezpieczenia się przed cyberatakami w sferze rachunkowości.
 
Słowa kluczowe: rachunkowość, ochrona danych, bezpieczeństwo danych, polityka rachunkowości, cyberprzestrzeń, dane księgowe
Kod klasyfikacji JEL: M480

Tomasz Stanek
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Streszczenie
Autor w niniejszym artykule charakteryzuje oraz przedstawia spektrum proponowanych, w ramach konsultacyjnych dokumentów rewizyjnych Komitetu Bazylejskiego, zmian w zakresie podejścia do kwestii kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, głównie z wykorzystaniem zewnętrznych ocen ratingowych. Artykuł ten ma na celu przybliżyć zrewidowane podejścia dla głównych ekspozycji portfela korporacyjnego, tj. ekspozycji wobec przedsiębiorstw, banków oraz ekspozycji zabezpieczonych na nieruchomościach, a także wskazać kierunek ewolucji ww. koncepcji w ramach konsultacji z zainteresowanymi instytucjami.
 
Słowa kluczowe: Komitet Bazylejski, wymogi kapitałowe, ryzyko kredytowe, ratingi zewnętrzne, ekspozycje korporacyjne, wagi ryzyka, aktywa ważone ryzykiem
Kody klasyfikacji JEL: G210, G280, G240

Paweł Niedziółka
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja konfliktów interesów wpisanych w działalność agencji ratingowych oraz ocena, na ile wpływają one na jakość ocen wydawanych przez te instytucje. Jednocześnie weryfikacji poddano hipotezę o możliwości znalezienia rozwiązań, mieszczących się w spektrum wdrożonych rozważanych lub dyskutowanych w literaturze przedmiotu regulacji nadzorczych, które te konflikty załagodzą. Analiza przeprowadzona w badaniu uwzględnia również potencjalne negatywne efekty zewnętrzne (ang. negative externality costs) wynikające z zastosowania w praktyce działań redukujących konflikty interesów.
 
Słowa kluczowe: konflikt interesów, agencja ratingowa
Kody klasyfikacji JEL: F34, G01, G12, G14, G23

Krzysztof Melnarowicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Streszczenie
Przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują działalność mającą na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności, przeznaczając szereg nakładów na tę działalność. Rzadko jednak stosują wymierne narzędzia pomiaru i oceny efektów tych przedsięwzięć. Sprawne oraz nowoczesne zarządzanie firmą innowacyjną nakazuje dysponowanie odpowiednimi narzędziami analitycznymi, które można zastosować w praktyce. W niniejszym opracowaniu autor podejmuje się przeglądu narzędzi pomiaru działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, ich uporządkowania oraz dalszej identyfikacji problemu, jakim jest wybór odpowiednich mierników. Został tutaj przedstawiony w sposób syntetyczny obecny stan wiedzy, dotyczący pomiaru innowacyjności przedsiębiorstwa. Wykazano także potrzebę dalszych, pogłębionych badań w tym zakresie.
 
Słowa kluczowe: innowacje, zarządzanie innowacjami, narzędzia pomiaru innowacyjności
Kody klasyfikacji JEL: O31, G34  


Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Znaczenie inwestycji podmiotów z kapitałem zagranicznym dla zatrudnienia w usługach (pdf)

Streszczenie
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w usługach dla zatrudnienia w tym obszarze gospodarki polskiej. Przedmiotem analizy są nakłady inwestycyjne i pracujący. Dla realizacji celu wykorzystano analizę porównawczą dynamiki i struktury oraz relacji nakładów inwestycyjnych i pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym, funkcjonujących w sekcjach sektora usług oraz nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących ogółem w sektorze usług. Korzystano z danych GUS oraz Eurostat z lat 2009–2015. Pogłębieniu analizy posłużyła wiedza zawarta w literaturze, w tym w raportach dotyczących inwestycji zagranicznych oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce. Wyniki analizy pozwoliły ustalić, że inwestycje podmiotów z kapitałem zagranicznym w usługach lokalizowane są przede wszystkim w pracochłonnych sekcjach usługowych, z uwagi na dostępność w Polsce zasobów stosunkowo dobrze wykwalifikowanej, a jednocześnie relatywnie taniej siły roboczej.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, pracujący, sektor usług, podmioty z kapitałem zagranicznym
Kody klasyfikacji JEL: E24, F21


Stefan Doroszewicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aleksandra Tyszkiewicz
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Systemowe podejście do zarządzania jakością według koncepcji Six Sigma (pdf)

Streszczenie
Przedmiotem pracy są założenia, cele i metodyka koncepcji Six Sigma ograniczania zmienności procesów w organizacjach gospodarczych. Celem przedstawianej pracy jest przedstawienie założeń koncepcji Six Sigma i systemowego podejścia do zarządzania jakością opartego na tej koncepcji oraz warunków wdrożenia tego systemu w organizacji. W pracy przeprowadzono również dyskusję przyczyn sprawiających, że większość organizacji podejmujących próby wdrażania tego systemu zadowala się jedynie adaptacją niektórych elementów koncepcji Six Sigma, rezygnując z próby utworzenia struktury organizacyjnej właściwej systemowi Six Sigma, a w konsekwencji z dążenia do wadliwości procesów rzędu 3 ∙ 10–6 – ostatecznego benchmarku w ograniczaniu zmienności procesów. W pracy ponadto przedstawiono efekty biznesowe procesu wdrażania systemu Six Sigma w przedsiębiorstwie Wika Poland S. A., uzyskane w okresie trzech pierwszych lat trwania tego procesu.

Słowa kluczowe: koncepcja Six Sigma, system Six Sigma, zmienność procesów, wadliwość procesów, procedura DMAIC
Kod klasyfikacji JEL: M540


Anna Anetta Janowska
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Przemysły kultury w erze dostępu (pdf)

Streszczenie
Przemysły kultury, gdzie wytwarza się produkty kultury przeznaczone do masowej reprodukcji, dystrybucji i eksportu, okazały się szczególnie podatne na przemiany technologiczne, jakie charakteryzują tzw. erę dostępu. Można wręcz mówić o twórczej destrukcji, jaka się dokonuje w tych obszarach. Z jednej strony innowacje w dziedzinie cyfryzacji spowodowały wyczerpanie się dotychczasowych modeli biznesowych, gwałtowny spadek przychodów, a nawet widmo niemożności finansowania produkcji kulturalnej przez firmy. Z drugiej strony, mówić można o rozwoju rynków dóbr komplementarnych: dostępu i IT, a także o powstawaniu nowych firm i modeli biznesowych. Przemiany te skutkują poważnymi wyzwaniami, szczególnie dla krajowej polityki kulturalnej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie zagrożenia, wyzwania i szanse dla przemysłów kultury, gospodarki i ogólnego dobrobytu kryją się na styku gospodarki cyfrowej i przemysłów kultury.

Słowa kluczowe: przemysły kultury, rewolucja cyfrowa, dostęp, własność, polityka kulturalna, modele biznesowe
Kody klasyfikacji JEL: Z1, Z11