Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria :

XI_sympozjum_naukowe

Kolegium Zarządzania i Finansów - Konferencje i seminaria
 

 XI Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF

 
W dniach 21-23 czerwca 2004 roku w Hotelu „Żubrówka" w Białowieży odbyło się XI Sympozjum Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów nt. Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie.

Do powstałej monografii zakwalifikowano 52 referaty trzech bloków tematycznych.

Część pierwsza: Gospodarka w procesie integracji (moderacja: dr Feliks Grądalski)
 1. Janina Wiśniewska „Nowe wyzwania czyli dokąd zmierzasz gospodarko?"
 2. Adam Glapiński „Biedne państwo dobrobytu, gospodarka polska wobec wyzwań europejskich"
 3. Zbigniew Staniek „Prawa własności a koszty transakcyjne"
 4. Renata Wojciechowska „Zasadność obliczania poziomu bezrobocia naturalnego dla Polski"
 5. Marek Garbicz „Opodatkowanie pracy a podaż pracy"
 6. Piotr Albiński „Spór o Niceę a integracja monetarna – wyzwanie dla Polski"
 7. Bogdan Mróz „Lobbing w Unii Europejskiej – istota, mechanizmy i formy występowania"
 8. Marian Strużycki „Rozwój regionalny w narodowym planie rozwoju w latach 2004 - 2006"
 9. Marek Goleń, Walter Rusin „Ocena oddziaływania inwestycji na rozwój lokalny – aspekty teoretyczne"
 10. Rafał Kasprzak „Przedsiębiorczość w przemyśle kultury (województwo warmińsko – mazurskie)"
 11. Michał Wrzesiński „Modele stymulowania rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Unia Europejska a Polska"
 12. Tomasz Cicirko „Leasing w polskim systemie prawnym na tle rozwiązań europejskich"
 13. Dorota Bem „Aktualne problemy leasingu w Polsce"
 14. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska „Zintegrowany nadzór finansowy w Unii Europejskiej – za i przeciw"
 15. Aleksandra Palimąka „Dyscyplina rynkowa jako alternatywny model nadzoru bankowego"
 16. Tomasz Chmielewski „Wybrane zagadnienia transmisji stóp procentowych w polskim systemie bankowym"
 17. Elżbieta Marciszewska „Perspektywy polskiego rynku lotniczego na „otwartym niebie Europy”
 18. Jana Pieriegud „Kierunki zmian w wielkości i strukturze popytu na przewozy towarowe w rozszerzonej Unii Europejskiej"
 19. Krzysztof Piech „Gospodarka oparta na wiedzy jako etap przemian społeczno – ekonomicznych krajów transformacji systemowej"

Część druga: Przedsiębiorstwo na tle wyzwań intergacji europejskiej (moderacja: dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska)
 1. Joanna Szlęzak „Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej"
 2. Cezary Suszyński „Lista 1500: refleksje nad wynikami polskich przedsiębiorstw  z perspektywy wyzwań integracji europejskiej" 
 3. Barbara Bojewska „Cele przedsiębiorczości w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań"
 4. Helena Rębacz „Szanse i zagrożenia dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw po przystąpieniu do Unii Europejskiej"
 5. Anna Skowronek-Mielczarek „Procesy inwestycyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach na progu Unii Europejskiej"
 6. Piotr Grzegorzewski „Szanse i zagrożenia dla spółdzielczej formy gospodarowania związane z akcesją do Unii Europejskiej"
 7. Marta Ziółkowska - Berman „Franchising jako dynamiczna metoda rozwoju przedsiębiorstw"
 8. Emil Bukłaha „Outsourcing jako efektywne narzędzie zarządzania w świetle badań polskich i światowych"
 9. Sylwester Gregorczyk „Strategia zaopatrzenia polskich przedsiębiorstw w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej – wyniki badań"
 10. Izabella Bergel „Konkurencyjność polskich przewoźników na rynku międzynarodowym przewozów pasażerskich"
 11. Rafał Tuzimek „Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego"
 12. Anna Karmańska „Ustalenie wartości użytkowej ośrodków generujących korzyści ekonomiczne w praktyce (charakterystyka problemu i wyniki pilotażowych badań empirycznych)" 
 13. Ewa Węsierska „Bancassurance jako odpowiedź sektora bankowego i ubezpieczeniowego na europejskie tendencje systemu finansowego"
 14. Paweł Pietrasieński „Europeizacja strategii marketingowych przedsiębiorstw"
 15. Teresa Taranko „Niepewność w działaniach marketingowych przedsiębiorstw"
 16. Maria Aluchna, Mikołaj Pindelski „Struktura rad nadzorczych spółek akcyjnych w kontekście zarządzania wartością firmy"
 17. Agnieszka Rosochacka „Partycypacja pracownicza jako udział pracowników w zarządzaniu i własności w przedsiębiorstwie"
 18. Rafał Mrówka „Typy przywództwa w organizacji działającej w otoczeniu burzliwym" 
 19. Ivo Drahotsky „The Business Enterprise in Czech Republic After Enlargement"
 20. Rudolf Kampf „Model of Firm Strategy Process"
Część trzecia: Pozycja konsumenta na rynku Unii Europejskiej (moderacja: dr Mirosława Janoś-Kresło)
 1. Marta Sora „Koncepcja człowieka gospodarującego według Johna Maynarda Keynesa - alternatywa wobec homo oeconomicus Adama Smitha"
 2. Ireneusz K. Dąbrowski „Producent, konsument i rosnące korzyści skali w modelu równowagi ogólnej L. Walrasa"
 3. Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś- Kresło „Konsument na rynku – jego pozycja i świadomość konsumencka"
 4. Lechosław Garbarski „Wartość nabywcy jako kryterium segmentacji rynku"
 5. Teresa Słaby „Kierunki rozwoju metod pomiaru zadowolenia klientów"
 6. Krzysztof Przybyłowski „Kierunki ewolucji koncepcji CRM"
 7. Stefan Doroszewicz „Satysfakcja klientów czynnikiem warunkującym zachowania rynkowe organizacji – meandry pomiaru satysfakcji klientów"
 8. Joanna Chabiera „Reklamacje klientów w systemowym zarządzaniu jakością"
 9. Jerzy Gospodarek „Ochrona konsumenta w nowym prawie pocztowym"
 10. Agnieszka K. Nowak „Zmiana struktur organizacyjnych banków z pro-produktywnych  na pro-klientowskie"
 11. Małgorzata Bombol „Ekonomiczny wymiar czasu wolnego"
 12. Beata Mierzejewska „Zarządzanie wiedzą w perspektywie polskiego menedżera"
 13. Urszula Ornarowicz „SGH – uczelnia akademicka, szkoła menedżerska czy szkoła biznesu"