Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Etapy prowadzenia przewodów doktorskich w Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Informacja dotyczy przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

Procedurę uzyskiwania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789 oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 poz. 261). 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/261/1 

Złożenie rozprawy doktorskiej w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów: w pięciu egzemplarzach wraz z pismem promotora zawierającym stwierdzenie, iż przyjmuje rozprawę jako doktorską.

Na posiedzeniu jednej z Rad Naukowych Dyscyplin (w SGH funkcjonują dwie Rady: Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości) w głosowaniu tajnym powoływani zostają recenzenci, a następnie Komisje d.s. egzaminów doktorskich i Komisje d.s. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:

  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
  2. dyscypliny dodatkowej;
  3. obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego (osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora jest zwolniona z egzaminu z języka obcego w tylko i wyłącznie w przypadku, gdy certyfikat został złożony z dokumentacją do wszczęcia przewodu doktorskiego - wg wykazu certyfikatów zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Po jednej pozytywnej recenzji doktorant uzyskuje prawo do zdawania egzaminów doktorskich.

Po dwóch recenzjach i zdanych z wynikiem zadowalającym egzaminach doktorskich, Komisja d.s. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej przyjmuje rozprawę doktorską oraz wyznacza termin obrony.

Po obronie rozprawy doktorskiej, Komisja d.s. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i przedstawia go Radzie Naukowej Dysypliny. Rada Naukowa Dyscypliny rozpatruje wniosek Komisji i podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w odpowiedniej dyscyplinie (ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości).

Osoby, które chcą wszcząć przewód doktorski (po 1 października 2019 r.) proszone są o kontakt z Biurem Kolegium Zarządzania i Finansów mail: kzif@sgh.waw.pl