Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Etapy prowadzenia przewodów doktorskich w Kolegium Zarządzania i Finansów

 

Procedurę uzyskiwania stopnia naukowego doktora reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789 oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 poz. 261). 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/261/1 

Złożenie rozprawy doktorskiej w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów: w pięciu egzemplarzach wraz z pismem promotora zawierającym stwierdzenie, iż przyjmuje rozprawę jako doktorską.

Na posiedzeniu Rady Kolegium w głosowaniu tajnym powoływani zostają recenzenci, a następnie Komisje d.s. egzaminów doktorskich i Komisje d.s. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:

  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej;
  2. dyscypliny dodatkowej;
  3. obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

Po jednej pozytywnej recenzji doktorant uzyskuje prawo do zdawania egzaminów doktorskich.

Po dwóch recenzjach i zdanych z wynikiem zadowalającym egzaminach doktorskich, Komisja d.s. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej przyjmuje rozprawę doktorską oraz wyznacza termin obrony.

Po obronie rozprawy doktorskiej, Komisja d.s. przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i przedstawia go Radzie Kolegium Zarządzania i Finansów. Rada Kolegium rozpatruje wniosek Komisji i podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w odpowiedniej dyscyplinie (ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu).