Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje :

Publikacje – Zakład Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Historii Myśli Ekonomicznej - Publikacje
 

 publikacje

 

prof. dr hab. Adam Glapiński

Niektóre wybrane publikacje po 2004 r.

I. Książki i monografie

 1. Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Wydanie II, Warszawa, 2004.
 2. Biedne państwo dobrobytu - gospodarka polska wobec wyzwań europejskich, w: „Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie” (pod red. nauk. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek), Warszawa, 2004.
 3. Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Wyd. I, Warszawa, 2006, 165 stron.
 4. Konkurencja schumpeterowska na rynku telekomunikacyjno-medialnym, w: „O nowy ład gospodarczy w Polsce”, (pod red. nauk. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski), Warszawa 2008.
 5. Meandry historii ekonomii, Wyd. II zmienione i zasadniczo rozszerzone, Warszawa, 2012, 337 stron.
 6.  Ekonomia ewolucyjna a globalna gospodarka, w: „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, (pod red. nauk. R.Bartkowiak, J.Ostaszewski), Warszawa 2012.
 7. Ewolucja ekonomiczna a ewolucja biokulturowa. Formowanie programu badawczego ekonomii ewolucyjnej, w: "Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse”, (pod red. nauk. R.Bartkowiak, P. Wachowiak), Warszawa 2013.

 II. Artykuły naukowe

 1. Technological Innovations and the Dynamics of Structures in the Telecommunications and Media Mobile Market, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. I, Issue 1, Warsaw 2008
 2. Obecny kryzys gospodarczy a nauka ekonomii, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Nr 94,Warszawa 2009.
 3. Post-Crisis Economic Policy. Innovation Based Growth, Journal of Management and Financial Sciences, Vol IV, Issue 5, Warsaw 2011.
 4. Animal Spirits in Economics, Journal of Management and Financial Sciences, Vol VI, Issue 11,  Warsaw 2013.
 5. Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, Gospodarka Narodowa, Nr 5-6, Warszawa 2013.

 

dr hab. prof. SGH Marta Kightley

Wybrane publikacje

I.  Książka

Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej, Oficyna SGH, 2013.

II. Artykuły

 1. Liberalizacja czy efektywna ingerencja państwa w gospodarkę -  w świetle rozwoju gospodarczego Korei Południowe, „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka.”, red.  G. Wolska, nr 8, 2013.
 2. Współpraca pomiędzy państwem a sektorem prywatnym jako źródło sukcesu polityki rozwojowej Park Chung Hee w Korei Południowej, w: Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze, red. P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 3. Przewagi komparatywne a rozwój narodowej wytwórczości, w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 4. Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo Demokratyczną – cele, uwarunkowania, znaczenie, "Gospodarka Narodowa", nr 3, 2012.
 5. Południowokoreański cud gospodarczy w świetle koncepcji człowieka gospodarującego, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Korea w oczach Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 6. Człowiek jako podmiot gospodarujący w perspektywie polityki rozwojowej - na przykładzie Polski i Korei Południowej, [w:] E. Marciszewska, P. Jeżowski (red.) Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, raporty z badań 2011, SGH 2012.
 7. Symulacja Skłonności do kooperacji podmiotów ekonomicznych na podstawie gry "błąd koordynacji", „Studia i Prace KZiF”, Zeszyt Naukowy nr 119, SGH, Warszawa 2012.
 8. Stosunki gospodarcze pomiędzy Republiką Korei a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, [w:] Ł. Woźny (red.) Ekonomia, finanse zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 9. Symulacja skłonności do kooperacji na podstawie gry „dobro publiczne”, „Studia i Prace KZiF”, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa 2011.
 10. Zmiany wizerunku kraju i jego wpływ na gospodarkę na przykładzie Korei Południowej,  w: Ekonomia nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 11. Koncepcje racjonalności człowieka we współczesnej ekonomii, [w]: red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, „W stronę teorii i praktyki zarządzania”, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 12. Ewolucja koncepcji człowieka gospodarującego – homo oeconomicus na przykładzie prac Adama Smitha, Alfreda Marshalla i Gary’ego S. Beckera, „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej”, 2006, nr 2/3.

 

dr Renata Wojciechowska

Najważniejsze publikacje

I. Książki

 1. Niepełna informacja na rynku pracy [w:] „Szkice ze współczesnej teorii ekonomii”  Pacho W. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 2. Zachowanie człowieka a patologia w organizacji [w:] „Procedury zarządzania współczesnymi organizacjami. Kształtowanie zasobów osobowych organizacji”, Kardas J. (red.), Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
 3. Elementarz z logiki dla studentów nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 4. Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.
 5. Proces badawczy w naukach ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Bezrobocie, ubóstwo i wykluczenie społeczne a cebulowa teoria szczęścia [w:] „Społeczna granica wzrostu gospodarczego. Przyczynek do ekonomii szczęścia”, Bartkowiak R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

II. Artykuły

 1. Problem bezrobocia pozornego, [w:] „Bezrobocie w Polsce-diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia”, Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 2. Mobbing jako blokada rozwoju organizacji [w:] „Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym”, Stabryła A. (red.), Studia i Prace, UE w Krakowie, Kraków 2008.
 3. Zastosowanie logiki w ekonomii. Analiza metodologiczna nauk ekonomicznych [w:] „Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 4. Histereza bezrobocia w Polsce [w:] „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej”, nr 4, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 5. Wnioskowanie we współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), materiały konferencyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Fundament współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia” Sokołowski J., Węgrzyn G. (red.), tom 2, Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Problem metody badawczej w ekonomii [w:] „Ekonomia” Sokołowski J., Węgrzyn G., Rękas M. (red.), Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, nr 245, UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 8. Sprawdzanie hipotez badawczych w ekonomii [w:] „Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku”, Barkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 9. Wieloznaczności językowe współczesnej ekonomii [w:] „Ekonomia”, Sokołowski J., Rękas M. (red.), Prace Naukowe, UE we Wrocławiu, nr 305, UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. Źródła wiedzy ekonomicznej [w:] „Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse” Barkowiak R., Wachowiak P., (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.