Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Skład osobowy – Zakład Prawa Gospodarczego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

KZiF - Katedra Prawa Gospodarczego - Skład osobowy
 

 Pracownicy Zakładu

 

dr hab. prof. SGH  Tomasz Siemiątkowski

adwokat – w 1994 r. ukończył (summa cum laude) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1999 r. jest adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (do grudnia 2015 r.).
 
W latach 1999 – 2011 wykładał corporate governance (w ujęciu prawa polskiego i amerykańskiego) w Programie MBA prowadzonym łącznie przez SGH i University of Minnesota (w roku 2007 otrzymał wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor First Prize, a w latach 2008 i 2010 wyróżnienie WEMBA Outstanding Instructor Second Prize). Stworzył w SGH Podyplomowe Studia Akademia Spółek, którymi kieruje od początku ich istnienia.
 
Przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Minnesota, Carlson School of Management (visiting professor, 1999), University of California – Berkeley, Boalt Hall School of Law (visiting scholar – stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2002–2003) oraz Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht w Hamburgu (visiting fellow – stypendysta MPI, 2004). W ramach pracy naukowej prowadzonej za granicą odbył studia w zakresie amerykańskiego corporate governance u prof. R. Buxbauma (Boalt Hall School of Law, UC Berkeley) i porównawczego corporate governance u prof. K. J. Hopta (MPI, Hamburg). Otrzymał także stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation Fellowship) do University of California w Berkeley (2004). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych (m.in. Princeton, Stanford, Columbia, New York University oraz Hong Kong Polytechnic University, Tokyo University).

 

Kompetencje prof. Siemiątkowskiego w praktyce adwokackiej – prowadzonej obecnie w kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara, a wcześniej w Kancelarii Adwokackiej dr Tomasza Siemiątkowskiego, dwóch amerykańskich kancelariach prawniczych oraz Kancelarii dr hab. T. Siemiątkowski, Adwokaci i Doradcy – koncentrują się w obszarach fuzji, przejęć i restrukturyzacji, prawa rynku kapitałowego, arbitrażu, prawa korporacyjnego oraz prawa farmaceutycznego i energetycznego. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu prospektu emisyjnego pierwszej spółki utworzonej na prawie obcym, której akcje zostały dopuszczone do obrotu publicznego w Polsce, reprezentował w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz zasad stosowania cen w obrocie lekami importowanymi, uzyskując korzystne dla swego klienta orzeczenie, a także opracował i zrealizował pierwszą na polskim rynku publicznym koncepcję wypłaty dywidendy w akcjach „gratisowych”.

 

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej m.in. PKO BP S.A. oraz  Przewodniczącego Komitetu Audytu tej Rady, PLL LOT S.A. oraz Polbank S.A. Od 2013 r. do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Ponadto członek Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG, członek Rady Nadzorczej Royal Bank of Scotland Polska S.A., a także członek Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Onkologicznej.
 
Był współautorem projektu ustawy nowelizującej kodeks spółek handlowych oraz członkiem zespołu ekspertów pracującego pod kierownictwem prof. S. Sołtysińskiego (2001–2003). W latach 2003–2005 był członkiem zespołu problemowego, powołanego przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, który przygotował projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu prawnego spółkę europejską (w zespole tym był odpowiedzialny za opracowanie regulacji monistycznego systemu ładu korporacyjnego), a następnie uczestniczył jako ekspert rządu w pracach parlamentarnych nad tym projektem. W grudniu 2009 r. został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład stałego zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. nowelizacji kodeksu spółek handlowych (współautor tzw. projektu modernizacji spółki z o.o. oraz projektu implementacji dyrektywy 2009/109/WE dotyczącej sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów spółek). W roku 2011 został powołany przez Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w skład zespołu ds. prawa spółek. Od 2011 Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej (przewodniczący zespołu prawa gospodarczego i handlowego tej komisji). Prof. Siemiątkowski jest pomysłodawcą oraz współautorem ustawy o kontroli niektórych inwestycji uchwalonej w 2015 r. W kwietniu 2016 r. został powołany przez Wicepremiera – Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego w skład Zespołu do opracowania projektu „Konstytucji Biznesu”.
 
Prof. Siemiątkowski jest członkiem Sądu Giełdowego GPW S.A. w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy PKPP „Lewiatan” i Sądu Polubownego przy KNF. Jest także członkiem American Law & Economics Association, członkiem – założycielem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics), członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

 

Jest autorem dwóch monografii: Prokura w spółkach prawa handlowego, (LexisNexis 1999) oraz Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, (C.H. Beck, 2007) współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do kodeksu spółek handlowych opublikowanego w LexisNexis – Spółki osobowe (2011), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2011), Spółka akcyjna (2012), Łączenie, podział i przekształcanie spółek (2011), współautorem Systemu Prawa Prywatnego t. 16 – Prawo spółek osobowych pod red. A. Szajkowskiego oraz t. 17 – Prawo spółek kapitałowych pod red. S. Sołtysińskiego, autorem bądź współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego, opublikowanych m.in. w „Palestrze”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Przeglądzie Sądowym” oraz „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego”. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”, członka Rady Programowej kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, członka Kolegium Redakcyjnego „Palestry” – Pisma Adwokatury Polskiej oraz Rady Programowej i Rady Naukowej Ośrodka Badań ADR Prawo i Gospodarka utworzonego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

 
 
dr hab. prof. SGH Joanna Dominowska
 
Kariera naukowa
 
11.2006 Obrona doktoratu: „Znaczenie orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego dla wykładni i stosowania prawa cywilnego” promotor prof. K. Pietrzykowski, recenzenci: prof. A. Zieliński i prof. L. Morawski.
2002 – 2006 Doktoranckie studia dzienne w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego
1998 – 2002 Magisterskie studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
2004 Stypendium naukowe w ramach programu komparatystyki w zakresie prawa pracy; Uniform Terminology for European Labour Law; University Münster (Niemcy).
2002 – 2003 Centre for American and European Legal Studies, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet na Florydzie American and European Legal Studies Diploma.
 
Publikacje
 
Wielkie zmiany w postępowaniu rozpoznawczym z zakresu prawa pracy, Rzeczpospolita z 17 sierpnia 2004; Reforma procedury cywilnej. Podstawowe założenia zmian w prawie pracy, Przegląd Legislacyjny, nr 5 2004; Indywidualne zezwolenie na zmianę obywatelstwa, Rzeczpospolita z 4 kwietnia 2005; Glosa do wyroku TK z 22 lipca 2004, SK 64/03, Palestra, nr 5/6 z 2005; Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego - zmiany wprowadzone w postępowaniu z zakresu prawa pracy, Przegląd Sądowy nr 4 z 2005; Zakres merytorycznego badania wniosku o wpis w postępowaniu wieczysto księgowym, PiP, nr 5 z 2007; Klasyfikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Sądowy nr 5 z 2008; Compliance przyszłość nowoczesnego biznesu, Rzeczpospolita 16.02.2011; Komentarz do ustaw samorządowych, CH Beck, 2011.
 
Działalność w SGH
 
2008 – obecnie Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Katedra Prawa Gospodarczego, Kolegium Zarządzania.
 
Działalność poza SGH
 
2005 – obecnie Indywidualna praktyka adwokacka.
2008 – 2012 Senior Associate – współpraca z niemiecką kancelarią prawną Noerr Sp. z o.o. Spiering Sp. k.
2005 – obecnie Kierownik Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
i Finansów.
2006 – 2008 Członek rady nadzorczej Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Kielcach. 2004 – 2006 Wykładowca prawa handlowego w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. 2006 – 2008 Wykładowca w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.
  
 
dr hab. prof. SGH Marcin Menkes
 
Kariera naukowa
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów przebywał na rocznym stypednium na wydziale prawa Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III). Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) oraz absolwent studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
Ukończył również Szkołę prawa angielskiego i europejskiego Cambridge University przy UW oraz Szkołę prawa włoskiego Università di Catania.
 
Publikacje
 
Autor przeszło pięćdziesięciu artykułów naukowych, recenzji, ekspertyz i innych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, międzynarodowych relacji gospodarczych i golobal governance w tym: „Sankcje gospodarcze - analiza prawnomiędzynarodowa” (Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2011), „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prawie UE wobec wejścia w życie Traktatu lizbońskiego" (Polski Przegląd Dyplomatyczny 3/2011), „Caution on the Precautionary Principle: Red Coral Protection under the CITES” (American Society of International Law, Law of the Sea Reports 1 (2010), http://www.asil.org/losreports/), współautor „International Organisations and Climate Change. Expectations and reality of institutionalisation – United Nations Framework Convention on Climate Change analysis” (Polish Yearbook of International Law XXIX (2009)), „Ewolucja podmiotowości funkcjonalnej uniwersalnych organizacji gospodarczych” (Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH Nr 25 (2009)).
 
Działalność w SGH
 
Od 2011 roku zatrudniony w Katedrze Prawa Gospodarczego SGH na stanowisku adiunkta.
Wykładowca w SGH, specjalizacja – prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, global economic governance.
 
Działność poza SGH
 
Współzałożyciel i redaktor prowadzący bloga Przegląd Prawa Międzynarodowego.
Pracował jako analityk-specjalista ds. międzynarodowych relacji gospodarczych i global governance w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
 
Hobby
 
Pływanie, narciarstwo, bieganie.

dr Łukasz Boberek
 
Kariera naukowa
 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania I Finansów (2001), w którym odbył również studia doktoranckie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Doktorat w Szkole Głównej Handlowej, Kolegnium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Działność poza SGH
 
Jest adwokatem (Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie). Kierował departamentami prawnymi w znaczących podmiotach gospodarczych.

Publikacje
Boberek Ł.: Best practies and minimum standards of consultation, American University in Bulgaria, Blagoevgrad, 2004.
Boberek Ł.: Stan infrastruktura prawna, [w:] Brdulak J. (red.) Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
Boberek Ł.: Problem niedoskonałości regulacji państwowych, a jego związek z oceną skutków regulacji, [w:] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 2 (692), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Luty 2006.
Czyżowicz W., Boberek Ł.: Ekonomiczna analiza regulacji prawnych, [w:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 1 (2), Oficyna Wydawnicza SGH, styczeń-marzec 2007.
Boberek Ł., Granice odpowiedzialności menedżera za odporność przedsiębiorstwa na kryzys, czyli o skutkach nieugruntowanych w orzecznictwie kryteriów prawnych, będących podstawą ustalania adekwatnej awersji menedżera do ryzyka, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Nr 150, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Hobby
 
Żeglarstwo, podróże, fotografia, systemy informatyczne wspierające zarządzanie.​