Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Przeskocz do głównego menu
Sign In
 

 ​PROFIL NAUKOWO-BADAWCZY KATEDRY POLITYKI GOSPODARCZEJ

 

Katedra Polityki Gospodarczej (KPG) w Szkole Głównej Handlowej stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, powołanego 10 grudnia 2013 r. w ramach Kolegium Zarządzania i Finansów.

Przedmiotem badawczym Katedry jest zjawisko ekonomiczne, którym jest polityka gospodarcza rozumiana jako:

świadome oddziaływanie organów władzy państwowej na zjawiska społeczno-gospodarcze za pomocą określonych narzędzi zmierzające do osiągnięcia założonych celów.

Takie rozumienie zjawiska sprawia, że przedmiotem badań prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych KPG są następujące element rzeczywistości:

  • instytucja państwa, ze szczególnym uwzględnieniem jej organów władzy firmujących politykę gospodarczą (organy władzy ustawodawczej i wykonawczej);
  • cele polityki gospodarczej;
  • narzędzia polityki gospodarczej ( podmioty polityki gospodarczej; akty prawne regulujące stosunki społeczno-gospodarcze w państwie, a więc kształtujące te zjawiska; instrumenty regulacji, czyli parametry regulacyjne, normy itp. zapisane w aktach prawnych; teorie i procedury wspierające procesy decyzyjne)
  • reguły funkcjonowania systemu gospodarczego stanowiące rezultat określonej systemowej polityki gospodarczej i determinujące zakres i formy polityki gospodarczej w państwie;
  • rezultaty funkcjonowania systemu gospodarczego i prowadzonej w jego ramach polityki gospodarczej (studia analityczne nad  danymi statystycznymi charakteryzującymi zjawiska społeczno-gospodarcze w obrębie badanych państw).

Wiodącą dyscypliną naukową uprawianą w KPG jest teoria polityki gospodarczej, a więc jedna z ważnych dyscyplin nauk ekonomicznych. Dyscyplina ta powstała i rozwija się w akademickich ośrodkach ekonomicznych, jako integralna dyscyplina nauk ekonomicznych dzięki temu, że jej przedmiot stanowi obiektywny przedmiot badawczy, co stanowi warunek konieczny istnienia każdej dyscypliny naukowej. Nawet zatem, jeżeli w ośrodkach uznawanych za akademickie spotykane są niekiedy przypadki subiektywnego podejścia do polityki gospodarczej, to raczej są one odosobnione, a w środowiskach zajmujących się teorią polityki gospodarczej dominują od dawna poglądy uznające to zjawisko za obiektywne. Sprzyja to zatem dynamicznemu rozwojowi dyscypliny, jaką jest teoria polityki gospodarczej, co znajduje wyraz w rozlicznych badaniach prowadzonych w ośrodkach  naukowych w Polsce i na świecie. Rezultatem tego jest olbrzymi zasób literatury przedmiotu prezentującej wyniki owych badań.

Teoria polityki gospodarczej jest nie tylko integralną dyscypliną nauk ekonomicznych, ale jest również ściśle powiązana i innymi dyscyplinami naukowym, co wynika z postępującego procesu interdyscyplinarnego charakteru rozpatrywanej nauki. Można mianowicie wyodrębnić pewne dyscypliny ściśle współzależne z teorią polityki gospodarczej, jak i takie, które są również ważne dla rozwoju rozpatrywanej dyscypliny nauk ekonomicznych, ale raczej jednostronnie przyczyniają się do objaśniania zjawisk ekonomicznych składających się na politykę gospodarczą.   Do pierwszej grupy dyscyplin należą przede wszystkim takie, jak teoria ekonomii, zarządzania, finansów oraz nauki prawne. Na drugą grupę składają się m.in. historia, socjologia, psychologia itp.​

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telephone number:
E-mail:
First and last Name:
Name of the institution:
Write the code you see above
Your personal data will be processed by SGH Warsaw School of Economics for the purposes of replying to your inquiry. More information on processing of personal data is available here

Do You have a question?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.