Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

plakat(17-12-2021).jpg
 

 Konferencja

 
Konferencja jest organizowana w systemie online. Uczestnicy chcący aktywnie uczestniczyć w dyskusji podczas konferencji proszeni są o wcześniejsze tj. do 16.12.2021r.do godz. 12.00 powiadomienie organizatorów mailem na adres: mwojak@sgh.waw.pl.  Tel. 500 115 632

Zgłoszeni uczestnicy konferencji otrzymają od organizatorów na swojego maila link do systemu Microsoft Teams.

 

Konferencja jest ogólnodostępna  dla odbiorców YouTube: https://youtu.be/dvRxTPc1RgU​

Konferencja w ramach projektu „Usytuowanie, na poziomie samorządów lokalnych, instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regonem” finansowanego​ z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg

Celem konferencji jest zainicjowanie szerszej dyskusji dotyczącej zmian regulacji prawnych, które mogłyby ułatwić samorządom skuteczniejsze oddziaływanie na lokalny rozwój gospodarczy. Zasadniczą materią, której dyskusja będzie dotyczyć są propozycje wypracowane w ramach Projektu Regiogmina.   

Zasadniczy wpływ na rozwój gospodarczy gmin mają narzędzia polityki gospodarczej, których dysponentami są centralne organy administracji rządowej. Organy samorządu terytorialnego są jednak konfrontowane z potrzebą wspomagania przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym i regionalnym – bo właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym stwarzane są warunki powstania przewag konkurencyjnych branż; na tym poziomie powstają również zalążki silnych klastrów. Gminy i inne jednostki samorządowe powinny uczestniczyć w tworzeniu takich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, które sprzyjałyby powstaniu ich trwałych przewag konkurencyjnych. Aby mogły one efektywnie spełnić to oczekiwanie, dokonano - w ramach projektu badawczego REGIOGMINA - przeglądu istniejących regulacji prawnych i wskazano na te, które powinny być zmienione. Konferencja ma służyć ocenie możliwości zastosowania sformułowanych propozycji oraz zachęcić do zastosowania tych rozwiązań prawnych, które w ocenie ekspertów i praktyków wydają się najatrakcyjniejsze.   

Konferencja jest poświęcona dyskusji, której kanwą będą propozycje tych zmian. Dyskusja będzie dotyczyła 4 obszarów: zakresu kompetencji gmin w dziedzinie wspomagania rozwoju gospodarczego, finansowania gmin, warunków angażowania zasobów gmin w przedsięwzięcia służące budowie infrastruktury wspomagania przedsiębiorczości,  oraz oddziaływania gmin na lokalny rynek pracy. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli nauki, samorządów oraz przedsiębiorców. 

W odniesieniu do zmian ustrojowych dyskusja będzie dotyczyć m. in.  ustanowienia w ustawie o samorządzie gminnym zadania publicznego w formule dbania gminy o lokalny rynek pracy i promocji lokalnych MŚP, a także możliwości definiowania przez radę gminy zakresu i sposobu realizacji jej zadań w sferze publicznej. 

W odniesieniu do finansowania JST, propozycje dotyczą stworzenia takich mechanizmów kształtowania budżetów i finansowania , w szczególności gmin, które pozwoliłyby im na aktywną działalność na rzecz wspierania rozwoju lokalnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu przewidywalności dochodów wynikających z aktywności gospodarczej prowadzonej na ich terenie. 

W odniesieniu do dyskusji o angażowania zasobów gmin, dyskusja będzie dotyczyła aktywizacji zasoby gmin (np. nieruchomości) w celu budowy infrastruktury dla rozwoju gospodarczego. Nie muszą to być zasoby komunalne, ale mogą to być zasoby prywatne wykorzystywane w systemie PPP. 

W odniesieniu do dyskusji o oddziaływaniu gminy na  lokalny rynek pracy dyskusja będzie dotyczyć m. in. oddziaływania samorządu województwa na lokalny/regionalny rynek pracy poprzez regionalny komponent Funduszu Pracy.  
 
 

 Link do wydarzenia

 
 

 Zaproszenie i program konferencji