Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Kierunki badań Instytutu Finansów

 
​​

1.O nowy ład podatkowy w Polsce

2. Etyka, Sprawiedliwość i Racjonalność w naukach ekonomicznych i życiu gospodarczym

3. Współczesne nurty rozwoju nauki o finansach

4. Systemy finansowe - determinanty przemian


 

 Badania naukowe

 
  1. Zakład Finansów Przedsiębiorstwa
  2. Zakład Podatków
  3. Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów


2016

no.1/2016
Zniekształcenia poznawcze i heuerystyki w ujęciu kulturowym
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.2/2016
Analiza wielkości i struktury sektorów finansowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w krajach wysoko rozwiniętych. Konwergencja czy własna droga?
kierownik badania: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

no.3/2016
Konkurencja systemów podatkowych. Część 1: Metody unikania podwójnego opodatkowania - mechanizm działania, skutki i ocena
kierownik badania: dr hab. Marcin Jamroży

no.4/2016
Od ekonomii behawioralnej do ekonomii społecznej
kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof.SGH

no.5/2016
Identyfikacja trudności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
kierownik badania: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof.SGH

no.6/2016
Porównanie wybranych metod budowy modeli oceniających możliwość przejęcia przedsiębiorstwa
kierownik badania: dr Anna Matuszyk

2015
no.1/2015
Jawność i przejrzystość finansów publicznych

kierownik badania: dr Elżbieta Malinowska-Misiąg

no.2/2015
Analiza wielkości i struktury sektorów finansowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w krajach wysoko rozwiniętych. Konwergencja czy własna droga?
kierownik badania: prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

no.3/2015
Pokusa nadużycia zaufania w świetle relacji inwestorskich na przykładzie rynku kapitałowego w Polsce
kierownik badania dr Leszek Mosiejko

no.4/2015
Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych (hybrids) na Eurorynku   
kierownik badania: dr Marcin Liberadzki

no.5/2015
Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji
kierownik badania: prof.dr hab. Janusz Ostaszewski

no.6/2015
Zarządzanie ryzykiem transakcji faktoringowych
kierownik badania: dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

no.7/2015
Porównanie wybranych metod budowy modeli oceniających możliwość wystąpienia zdarzenia niewypłacalności przedsiębiorstwa
kierownik badania: dr Anna Matuszyk

no.8/2015
Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro- i makroekonomiczne
kierownik badania: dr hab. Marcin Jamroży

no.9/2015
Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Granice redukcji ryzyka w przedsiębiorstwach i OFE na podstawie
kierownik badania: dr hab. Rafał Tuzimek

no.10/2015
Od behawioryzmu do ekonomii społecznej
kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof.SGH

2014

no.1/2014
Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
kierownik badania: dr hab. Michał Wrzesiński, prof.SGH

no.2/2014

Ratowanie instytucji finansowych w Unii Europejskiej w latach 2007 -2013-koszty,skuteczność i konsekwencje
kierownik badania: prof. dr hab. M.Iwanicz-Drozdowska

no. 3/2014
Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro i makroekonomiczne
kierownik: prof. dr hab. Janina Ickiewicz

no.4 /2014

Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację finansową w sektorze instytucji rządowych i samorządowych
kierownik badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

no. 5/2014
Od behawioryzmu do ekonomii społecznej
kierownik badania: dr hab. Jan Komorowski, prof.SGH

no.6/2014

Oszacowanie korzyściekonomiczno-społecznychwynikających z przejezdnościodcinka"C" autostrady A2 w okresie 3 miesięcy
kierownik badania: dr Kamil Liberadzki

no. 7/2014

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
kierownik badania: dr Rafał Tuzimek

no. 8/2014

Asymetria informacji w relacjach inwestorskich na polskim rynku kapitałowym
kierownik badania: dr Leszek Mosiejko

no. 9/2014
Mierniki płynności strukturalnej i płynności potencjalnej
kierownik badania: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol


2013

no.1/2013
Zarządzanie płynnością finansową w sektorach działalności gospodarczej oraz w wybranych branżach polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2010
kierownik badania: dr Tomasz Cicirko uczestnicy badań: dr Tomasz Cicirko,
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel, mgr Czesław Martysz


no.2/2013
Determinanty rozwoju usług leasingowych w Polsce
kierownik badania: dr Piotr Russel, uczestnicy badań: prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Tomasz Cicirko


no.3/2013
Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro – i makroekonomiczne
kierownik badania : prof. dr hab. Janina Ickiewicz


no.4/2013

Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
Kierownik badania – dr hab.Michał Wrzesiński
, prof.SGH

no.5/2013

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
kierownik badania: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy badania: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Anna Marzec, st. wykł. mgr Danuta Redel


no.6/2013

Uwarunkowania etyczne, behawioralne oraz kulturowe procesu
podejmowania decyzji inwestycyjnych
-
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.7/2013

Psychologiczne, neuroekonomiczne oraz etyczne podejście do inwestowania na rynkach kapitałowych-
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.8/2013

Zarządzanie wartością w spółkach kapitałowych. Część III. Wpływ splitu (podziału) akcji na wartość przedsiębiorstwa-
kierownik badania: dr Rafał Tuzimek


no.9/2013

Systemy gwarancyjne w sektorze finansowym i ich znaczenie dla stabilności finansowej-
kierownik badania – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, uczestnicy badania:mgr Jakub Kerlin, mgr Paweł Smaga, mgr Marta Trela


no.10/2013

Możliwości zastosowania modeli scoringowych przy wykrywaniu nadużyć finansowych-
kierownik badania: dr Anna Matuszyk,uczestnicy badania:  dr Anna Matuszyk,
dr Aneta Ptak-Chmielewska


no.11/2013

Metoda DEA na tle innych metod oceny efektywności instytucji finansowych-kierownik badania: dr Agnieszka K.Nowak, uczestnicy badania: dr Anna Matuszyk

2012

no.1/2012

Fiskalne i pozafiskalne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Etap III. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po kryzysie subprime.
kierownik prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, uczestnicy badania: dr Ewa Kosycarz,
dr Piotr Russel


no.2/2012


Koszt kapitału – metody szacowania i wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (IV etap badań – wywiady pogłębione w polskich przedsiębiorstwach)-
kierownik badań: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol


no.3/2012

Rynek windykacyjny w Polsce – znaczenie, uwarunkowania, stan obecny
i perspektywy rozwoju
-
kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy badania: dr Marcin Liberadzki, mgr Elwira Ziółkowska

no.4/2012

Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro –
i makroekonomiczne.
Optymalizacja podatkowa w połączeniach transgranicznych przedsiębiorstw i w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz konstrukcje opodatkowania nieruchomości w wybranych krajach UE”-
kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; uczestnicy badania:
dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży, dr Joanna Szlęzak-Matusewicz

no.5/2012

Perspektywy rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce-
kierownik badania: dr Ewa Kosycarz, uczestnicy badania: dr Joanna Szlęzak -Matusewicz, dr Olga Mikołajczyk

no.6/2012

Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej-
kierownik badania: prof. Piotr Albiński, uczestnicy badania: dr hab. Jan Komorowski,prof.SGH, dr hab. Krzysztof Marczewski, prof.SGH, dr Ewa Kosycarz, dr Marek Chrzanowski

no.7/2012

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa- kierownik badań: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy badania: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Anna Marzec, st. wykł. mgr Danuta Redel

no.8/2012

Systemy finansowe wybranych państw Unii Europejskiej (kontynuacja)
kierownik badania: dr Michał Matusewicz, uczestnicy badania: dr Marcin Mikołajczyk

no.9/2012

Pozaekonomiczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych-
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.10/2012

Altruizm w gospodarce: „ekonomika daru” a spójność społeczna-
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.11/2012

Wpływ kryzysu subprime na sytuację ekonomiczno-finansową polskich przedsiębiorstw-
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.12/2012

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej – ocena zmian i możliwe kierunki rozwoju po globalnym kryzysie finansowym-
Kierownik badania– prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, uczestnicy badania:  mgr Anna Dobrzańska,mgr Radosław Kitala, dr Agnieszka K. Nowak,
mgr Paweł Smaga


2011

no.1/2011

Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw-
kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy badania:
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, mgr Kamila Grzesiak


no.2/2011

Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce II
kierownik badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, uczestnicy badania:
dr Tomasz Cicirko,
dr Marek Chrzanowski, dr Ewa Kosycarz


no.3/2011

        Wpływ kryzysu na sytuację finansową polskich przedsiębiorstw-
kierownik dr Tomasz Cicirko, uczestnicy badania: dr Piotr Russel, dr Monika Czerwonka,
mgr Czesław Martysz, mgr JarosławTrwoga

        no.4/2011

Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw-
kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy badania:
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, mgr Kamila Grzesiak

no. 5/2011

Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro –
i makroekonomiczne. Wpływ umów międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej na dochody budżetu państwa oraz oddziaływanie lokalnej polityki podatkowej na gromadzenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; uczestnicy badania:
dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży

no.6/2011

Przedsiębiorca a system podatkowy w Polsce-
kierownik badania:
dr Joanna Szlęzak-Matusewicz


no.7/2011

Rynek kapitałowy a transakcje fuzje i przejęć w Polsce w 2010 roku [w:] Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
Kierownik badania: dr hab.Michał Wrzesiński, prof.SGH

no.8/2011

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa-
kierownik badań: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy badania: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Anna Marzec, st. wykł. mgr Danuta Redel


no.9/2011

Systemy finansowe wybranych państw Unii Europejskiej (kontynuacja) – badania kierownik badania: dr Michał Matusewicz, uczestnicy badania: dr Marcin Mikołajczyk

no.10/2011

Perspektywy rozwoju rynku inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI) w Polsce-kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.11/2011

Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych po doświadczeniach kryzysu subprime
kierownik badania – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, uczestnicy badania: mgr
Radosław Kitala, dr Anna Matuszyk, dr Agnieszka K. Nowak

no.12/2011

Alienacja rynków finansowych a perspektywy gospodarki światowej
kierownik badania:dr Piotr Wiśniewski

2010

no.1/2010
Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce
kierownik
badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

no.2/2010
Znaczenie kredytu kupieckiego dla funkcjonowania przedsiębiorstw
kierownik badania: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
no.3/2010

Internal Capital Adequacy  Assessment  Process (ICAAP) jako element zarządzania kapitałem banku
kierownik i skład projektu: dr Tomasz Cicirko

no.4/2010

Strategie płynności finansowej a rentowność polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2008-
kierownik dr Tomasz Cicirko, uczestnicy badania: dr Piotr Russel, dr Monika Czerwonka, mgr Jarosław Trwoga


no.5/2010

Wpływ zobowiązań i należności handlowych na strukturę kapitału przedsiębiorstw-kierownik badania: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol

no.6/2010

Inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce-
kierownik badania:  dr Marcin Liberadzki


no.7/2010

Transakcje CIRS w Polsce-
kierownik badania: dr Kamil Liberadzki

no.8/2010

Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro –
i makroekonomiczne. Opodatkowanie pracowniczych pakietów motywacyjnych. Wpływ opodatkowania na finansowanie spółki osobowej. Ocena systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce
-
kierownik badania – prof. dr hab. Janina Ickiewicz; uczestnicy badania:
dr Paweł Felis, dr Marcin Jamroży, dr Joanna Szlęzak-Matusewicz


no.9/2010

Inwestorzy i przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
kierownik badania- dr hab. Michał Wrzesiński, prof.SGH

no.10/2010

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa-
kierownik badania: prof. dr hab. Krzysztof Marecki, uczestnicy badania:
prof. dr hab. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Anna Marzec, st. wykł. mgr Danuta Redel


no.11/2010

Kryzys subprime i jego konsekwencje dla finansów Unii Europejskiej -
kierownik badania: dr Michał Matusewicz

no.12/2010
Strategie płynności finansowej a rentowność polskich przedsiębiorstw
kierownik badania: dr Monika Czerwonka

no.13/2010
Badanie empiryczne dotyczące postaw etycznych studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
kierownik badania: dr Olga Mikołajczyk

no.14/2010

Kierunki rozwoju edukacji finansowej w Polsce a budowanie świadomości finansowej Polaków
kierownik badania–prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, uczestnicy badania: mgr Radosław Kitala, dr Anna Matuszyk, dr Agnieszka K. Nowak


no.15/2010

Kryzys subprime – analiza przyczyn i metod  restrukturyzacji
kierownik badania – prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, uczestnicy badania:  prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Radosław Kitala, 
dr Artur Mika


no.16/2010

Kapitał intelektualny w polskim sektorze usług finansowych w latach 1999-2009, kierownik badania- dr Piotr Wiśniewski
 
 
 

 Wydarzenia