Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konferencje i seminaria

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACJE KONFERENCYJNE (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego.

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015

INSTYTUCJE FINANSOWE
dr B. Domańska-Szaruga  Rynek firm pożyczkowych w Polsce i propozycje jego uregulowania​
prof. dr hab. M.Iwanicz-Drozdowska;
dr E. Malinowska-Misiąg 
Restrukturyzacja banków – w stronę większej przejrzystości informacji​
dr hab. W. Rogowski,prof.SGH;
dr M.Lipski
Koncentracja sektora bankowego w Polsce​
dr P. Smaga  Procykliczność - przyczyny i metody zapobiegania​
M. Szczytowska Wyzwania regulacyjne w zakresie rozwiązań prawnych w obszarze bancassurance w Polsce​
P. Wołczkiewicz Nowe podejście do regulowania adekwatności kapitałowej w Unii Europejskiej na przykładzie wprowadzania w życie regulacji kapitałowej (Bazylea III)​
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
dr D. Bem Wpływ ubezpieczeń społecznych na koszty pracy przedsiębiorcy​
prof. dr hab. J.Grzywacz;
K. Gemra
Obligacje jako instrument finansowania przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy rozwoju​
R. Grabowski Rozdzielanie i łączenie umów o usługi budowlane jako instrument manipulowania wynikiem finansowym​
A. Halikowska Atrakcyjność branży jako czynnika ryzyka​
dr hab. K. Kreczmańska-Gigol Istota i uwarunkowania płynności strukturalnej​
prof. dr hab. J. Ostaszewski Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru​
dr M. Pasternak-Malicka Niski poziom aktywności zawodowej oraz bezrobocie wśród młodych osób jako czynnik determinujący nieformalne zatrudnienie​
D. Redel  Wpływ zmian koniunktury na efektywno​ść wykorzystania czynnika pracy​​
dr P.Russel  Wpływ zmian przepisów prawnych na rozwój leasingu konsumenckiego w Polsce​
dr inż.D. Serenta-Sałamaj; 
A. Szpara
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynnika wrażliwości na ryzyko​
M. Sikorska  Uchwycić nieuchwytne-sprawozdanie finansowe a marka jako kategoria wpływająca na wartość przedsiębiorstwa​
D.Strubel  Źródła oraz znaczenie informacji w procesie odzyskiwania należności​
ROZWÓJ NAUKI O FINANSACH
dr M.Czerwonka  Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede​
prof. dr hab. A.Karmańska Standaryzacja wartości godziwej jako wyraz wprowadzania ładu w języku ekonomii, finansów, zarządzania i rachunkowośc​i
dr T.Szot-Gabryś Społecznie odpowiedzialne inwestowanie a społecznie odpowiedzialne inwestycje​ ​
M.Walczak Marketing mix w świetle neuroekonomii jako przykład praktycznego wykorzystania badań neuroekonomicznych​
RYNKI FINANSOWE I GIEŁDY
dr E. Cichowicz; dr A.K. Nowak Analiza działań na rzecz dzieci i młodzieży podejmowanych przez banki w Polsce w ramach Spółecznej Odpowiedziałnosći Biznesu​
dr hab. E. Łon  Cykl prezydencki w USA a zmiany indeksów giełdowych​
dr Cz. Martysz;dr M. Rzeszutek Znaczenie i rola zaufania na rynku finansowym​
dr L. Mosiejko Wybrane aspekty relacji inwestorskich w świetle asymetrii informacji rynków kapitałowych 
dr hab. R. Tuzimek Czynniki behawioralne a decyzje zarządcze i inwestycyjne na publicznym rynku kapitałowym​
dr P. Wiśniewski Inteligentna beta (ang. smart beta) jako nowa strategia inwestycyjna państwowych funduszy majątkowych (ang. sovereign wealth funds)​
dr hab. M. Wrzesiński, prof.SGH Strategie inwestycyjne oparte na mnożnikach rynkowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2013
FINANSE PUBLICZNE
dr hab. A. Buszko, prof.UWM Ekonomia moralna a redystrybucja PKB w kontekście rozwoju szarej strefy​
prof. dr hab. J.Głuchowski;
dr hab.J.Ciak
O potrzebie powołania rady fiskalnej w Polsce​
dr B. Fijałkowska; J.Maroszek Zadłużenie podmiotow leczniczych - efekt domina​
dr J.P. Gwizdała, prof.UG Pomoc publiczna w państwach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego​
dr L. Jańczuk Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego
dr hab. M.Knapińska Problemy finansowania polityki rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
dr E. Malinowska-Misiąg Kryzys a konso​lidacja fiskalna w Polsce​
dr R. Małkowska  Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce po roku 2000 - wybrane   problemy dynamiki i struktury zmian
B. Pączek Czynniki demograficzne w analizie stabilności fiskalnej​
prof. dr hab. W. Ziółkowska Kontrowersje wokół długu sektora General government w krajach Europy Środkkowej i Wschodniej w kontekście ostatniego kryzysu​
 PODATKI  I SYSTEM PODATKOWY
dr hab. M. Jamroży Motywy podatkowe bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców
dr hab. M.S. Kostka, prof.WSFIZ Podatek-instrument realizacji celu zrównoważónego rozwoju
P. Kwapień Sukcesja firm rodzinnych i nieruchomości w świetle polskiego prawa podatkowego
T. Owsiak Ocena roli podatku od towarów i usług w zasialniu budżetu państwa
A. Pączkowska;
M. Walczak
Polski system podatkowy w kontekście zasad podatkowych A. Smitha
dr A. Sobiech Stosowanie przepisów o cenach transferowych do spółek osobowych
dr J. Szlęzak-Matusewicz Optymalizacja opodatkowania pożyczek w grupach kapitałowych na gruncie podatku od czynności cywilno-prawnych​
FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ
dr A. Bartoszewicz Tryby finansowania projektów ze środków UE w latach 2014-2020: pomoc publiczna, projekty dochodowe i niedochodowe oraz projekty hybrydowe
dr inż. S. Kowalski  Finansowanie rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich
doc. dr A. Łączak Fundusze UE jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach oraz efektywność ich wykorzystania w Polsce w latach 2004 - 2013​
dr M. Matusewicz Dylematy związane z integracją Polski z UGW​