Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

 


email: jostasz@sgh.waw.pl

Janusz Ostaszewski – profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie,  członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz  strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie  w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy  ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 22 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły  jego zainteresowania finansami.  Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

 

 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • źródła finansowania majątku,
 • kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie,
 • wpływ systemu podatkowego na wzrost gospodarczy,
 • strategie finansowe przedsiębiorstw,
 • zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
 • private equity, mezzanine finance, leasing      
 
BADANIA NAUKOWE:
 
 • „Znaczenie kredytu kupieckiego dla funkcjonowania przedsiębiorstw” kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,2010
 • „Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce” kierownik badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, 2010
 • „Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce II” kierownik badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, uczestnicy: dr Tomasz Cicirko, dr Marek Chrzanowski, dr Ewa Kosycarz,2011
 • „Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw” kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy badań: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, mgr Kamila Grzesiak,2011
 • „Fiskalne i pozafiskalne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Etap III. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po kryzysie subprime.” Kierownik prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, uczestnicy: dr Ewa Kosycarz, dr Piotr Russel,2012   
 • "Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację finansową w sektorze instytucji rządowych i samorządowych"
  kierownik badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,2014
 • "Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji" kierownik badania: prof.dr hab. Janusz Ostaszewski, 2015 
OFERTA DYDAKTYCZNA:
 • 110630-0428 Finanse
 • 120200-0428 Finanse przedsiębiorstwa
 • 120190-0428 Finanse przedsiębiorstwa
 • 110590-0428 Zarządzanie  (w)
 • 110600-0428 Zarządzanie (k)
 • 110640-0428 Zarządzanie
 • 237460-0428 Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne  
 
 
SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 •   Seminarium licencjackie:  191781-0428
 •   Seminarium magisterskie: 291781-0428  
 
PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
 • finanse spółki akcyjnej,
 • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw,
 • funkcjonowanie spółek akcyjnych we współczesnym otoczeniu prawno-organizacyjnym.
 • źródła pozyskiwania kapitału (ze szczególnym uwzględnieniem leasingu i private equity).
 • współczesne instrumenty finansowe,
 • kreowanie wartości przedsiębiorstwa,
 • modele dyskryminacyjne,
 • prywatyzacja.
 
PUBLIKACJE:

 • Eseje o finansach : monografia dedykowana profesor Janinie Ickiewicz, red.naukowa: J.Ostaszewski, J.Szlęzak-Matusewicz, P.Felis, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Eseje o podatkach i rachunkowości : monografia dedykowana profesor Irenie Olchowicz, red. naukowa: J.Ostaszewski, M.Jamroży, A.Tłaczała, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, red. naukowa: J.Ostaszewski, E.Malinowska-Misiąg, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Złota księga dla prof. zw. Jana Konstantego Szczepańskiego, red. naukowa: J.Ickiewicz, Janusz Ostaszewski, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Podstawy finansowania spółki akcyjnej J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P.Russel, M.Wrzesiński, Warszawa 2017, wyd. Difin
 • Przełamywanie dysonansó poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, A.Karmańska, J.Ostaszewski, praca zbiorowa, Warszawa 2016, wyd. Oficyna wydawnicza SGH
 • Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji J. Ostaszewski, E. Kosycarz(red. naukowy), praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2014
 • Economic Crisis in the European Union and the General Government Financial Situation with Particular Focus of Poland, Part 1, J. Ostaszewski, P. Russel, E. Malinowska-Misiąg, Journal of Management and Financial Sciences nr 13 vol.6, 2013
 • Economic Crisis in the European Union and the General Government Financial Situation with Particular Focus of Poland, Part 2, J. Ostaszewski, P. Russel, E. Malinowska-Misiąg, Journal of Management and Financial Sciences nr 14 vol.6, 2013
 • Finanse J. Ostaszewski (red. naukowy), praca zbiorowa, Wydanie szóste zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2013
 • Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej a sytuacja finansowa sektora instytucji rządowych i samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem Polski- Opracowanie naukowe na rzecz Parlamentu Europejskiego zrealizowane z inicjatywy Pana Posła prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego wykonane pod kierunkiem naukowym i przez J. Ostaszewskiego przy współpracy: E. Malinowska – Misiąg, P. Russel, Warszawa 2013
 • Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych- R. Bartkowiak; J. Ostaszewski (red. naukowi), praca zbiorowa, Warszawa 2011, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Eseje o finansach publicznych- księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin Prof. dr hab. H. Sochackiej- Krysiak- J. Ostaszewski (red. naukowy), współautor artykułu pt. “Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce”, praca zbiorowa; Warszawa 2011 wyd. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki fiskalnej po kryzysie subprime- J. Ostaszewski, (red. naukowy)praca zbiorowa, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH (ponad 40 autorów).
 • Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki fiskalnej po kryzysie subprime-wnioski-   J. Ostaszewski (red. naukowy), praca zbiorowa, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych  R. Bartkowiak;  J. Ostaszewski (red. naukowi), praca zbiorowa (ponad 49 autorów) Warszawa 2010.
 • Artykuł pt. Poland’s Fiscal Exposition and Its Impact on Economic Growth and the Well-being of Its Citizens  w Journal of Management and Financial Sciences; J. Ostaszewski, P. Russel, Issue 3 April 2010
 • Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych- R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. naukowi), praca zbiorowa, Warszawa 2009, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH 
 • Bankowość w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia-księga jubileuszowa z okazji 80.rocznicy urodzin Prof. dr Władysława L. Jaworskiego – praca zbiorowa, współautor artykułu pt. „Dylematy związane z integracją Polski ze strefą euro” Warszawa 2009, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH
 • Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie-J. Ostaszewski (red. naukowy), praca zbiorowa, Warszawa 2009, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH
 •  Finanse spółki akcyjnej- J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Warszawa 2009, wyd. Difin
 • O nowy ład gospodarczy w Polsce- R .Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. naukowi), praca zbiorowa, Warszawa 2008, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH
 • Teoretyczne podstawy reformy  podatków w Polsce- J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński  (red. naukowi),praca zbiorowa, Warszawa 2004, wyd. Difin    

PRZEWODY DOKTORSKIE:
-otwarte:

 • Rosochacka Agnieszka  „Akcjonariat pracowniczy w Polsce okresu transformacji”29.10.2001
 • Ciok Paweł „Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na kreowaną wartość dodatkową, na przykładzie polskich przedsiębiorstw w latach 1990-2000”30.09.2002 Ø  Malecka Aneta „Sprawiedliwość fiskalna a racjonalność ekonomiczna systemu opodatkowania dochodów osobistych ludności w Polsce i Francji”06.10.2003
 • Kosycarz Marek „Podatek akcyzowy od używek w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej - kierunki jego racjonalizacji”18.04.2005
 • Zbudniewek Agnieszka „Ekonomiczne i prawne aspekty rajów podatkowych”19.06.2006
 • Jagodziński Mariusz „Analiza ekonomicznej wartości dodanej (EVA) i rynkowej wartości dodanej (MVA) dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997-2006” 21.05.2007
 • Bekas Monika   „Wykorzystanie systemu wymiany informacji gospodarczych do zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwach” 24.09.2007
 • Pachuta Kamil „Nowoczesne usługi wspomagające proces zarządzania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie” 26.05.2008 
 • Jabłoński Sebastian „Model funkcjonowania funduszy PE/PV na rynku polskim” 26.05.2008
 • Maliszewski Krzysztof   „Miary stabilności polskiego systemu finansowego w latach 1998-2009” 07.07.2008
 • Waszkiewicz Maciej G.  „Strategia zarządzania wartością spółek portfelowych funduszy PE/VC” 18.01.2010
 • Pitura Wojciech „Charakterystyka rynku aniołów biznesu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województw podkarpackiego i lubelskiego” 21.06.2010
 • Martysz Czesław „Ochrona inwestorów przed manipulacjami oraz wykorzystywaniem informacji poufnym na polskim publicznym rynku kapitałowym”18.02.2013

-zamknięte przewody:
 • Kosiorowski Zbigniew „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia publicznego realizowanej przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa na przykładzie PR Szczecin S.A.” 1999
 • Cicirko Tomasz  „Pożądane zmiany w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw leasingowych w Polsce” 2003
 • Russel Piotr        „Uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce” 2003
 • Krzemiński Sławomir „Grupy kapitałowe w transporcie samochodowym jako efekt transformacji  rynku” 2004
 • Niedźwiedzka Ewa „Wpływ koncentracji kapitału na efektywność funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce w latach 1996-2000”2004
 • Seremak Jerzy   „Ocena prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1989-2002 w świetle oczekiwań społecznych” 2005
 • Mikołajczyk Olga „Anioły biznesu oraz fundusze typu venture capital w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych” 2005
 • Matusewicz Michał „Polska w Unii Gospodarczej i Walutowej - konsekwencje dla gospodarki i przedsiębiorstw”2005
 • Siwy Arnold „Wpływ systemu podatkowego na wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej” 2005
 • Miarecka (Rymarowicz) Anna „Czynniki kształtowania struktury kapitału w spółce akcyjnej”2006 Ø  Czyżewska Marta „Venture Capital jako źródło finansowania innowacji”2006
 • Gigol Katarzyna „Model oceny opłacalności transakcji faktoringowych” 2006
 • Białek (Ciulkin)Ewa „Polityka finansowania przedsiębiorstw leasingowych przez banki komercyjne w Polsce w latach 1990-2004”  2007
 • Toruński Piotr    „Sekurytyzacja aktywów jako innowacja na rynku finansowym” 2007
 • Kolasa (Raczyńska) Katarzyna „Zasada równości i sprawiedliwości społecznej w aspekcie finansowania służby zdrowia w Polsce i Szwecji” 2007
 • Dec Małgorzata „Wpływ obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce”2008
 • Pasternak-Malicka Monika „Wpływ systemu podatkowego na poziom gospodarki nieformalnej w Polsce”2008
 • Kosycarz Ewa „Wpływ polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne. Analiza porównawcza Polski na tle innych państw europejskich w latach 1995-2006” 2009
 • Grabowska Magdalena „Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowej i budowlanej”2010
 • Mosiejko Leszek „Strategie kształtowania struktury kapitału na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2001-2006”2011
 • Komorowski Piotr „Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek usług finansowych w Polsce”  24.05.2010