Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

 


 
 

 Biogram

 
Janusz Ostaszewski – profesor, dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie,  członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005-2012 przez dwie kadencje był Dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz  strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie  w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przezeń materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy  ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 48 pozycji książkowych. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 23 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły  jego zainteresowania finansami.  Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.

 ​

 

 Publikacje

 
 • Współczesne nurty badawcze w dziedzinie nauk społecznych (red. naukowi) prof.dr hab. Janusz Ostaszewski, Patrycja Szczepańska, wyd. Difin, Warszawa 2021
 • Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku (II tomy) (red. naukowy całości)prof. dr hab. Janusz Ostaszewski,wyd.  Difin, Warszawa 2021
 • Eseje o finansach : monografia dedykowana profesor Janinie Ickiewicz (red. naukowi) J.Ostaszewski, J.Szlęzak-Matusewicz, P.Felis, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Eseje o podatkach i rachunkowości : monografia dedykowana profesor Irenie Olchowicz (red. naukowi) J.Ostaszewski, M.Jamroży, A.Tłaczała, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, (red. naukowi) J.Ostaszewski, E.Malinowska-Misiąg, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018
 • Złota księga dla prof. zw. Jana Konstantego Szczepańskiego (red. naukowi)​ J.Ickiewicz, Janusz Ostaszewski, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Podstawy finansowania spółki akcyjnej J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P.Russel, M.Wrzesiński, Warszawa 2017, wyd. Difin 
 • Przełamywanie dysonansó poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach, A.Karmańska, J.Ostaszewski, praca zbiorowa, Warszawa 2016, wyd. Oficyna wydawnicza SGH
 • Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji J. Ostaszewski, E. Kosycarz(red. naukowy), praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2014
 • Economic Crisis in the European Union and the General Government Financial Situation with Particular Focus of Poland, Part 1, J. Ostaszewski, P. Russel, E. Malinowska-Misiąg, Journal of Management and Financial Sciences nr 13 vol.6, 2013
 • Economic Crisis in the European Union and the General Government Financial Situation with Particular Focus of Poland, Part 2, J. Ostaszewski, P. Russel, E. Malinowska-Misiąg, Journal of Management and Financial Sciences nr 14 vol.6, 2013
 • Finanse J. Ostaszewski (red. naukowy), praca zbiorowa, Wydanie szóste zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2013
 • Kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej a sytuacja finansowa sektora instytucji rządowych i samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem Polski- Opracowanie naukowe na rzecz Parlamentu Europejskiego zrealizowane z inicjatywy Pana Posła prof. dr hab. Bogusława Liberadzkiego wykonane pod kierunkiem naukowym i przez J. Ostaszewskiego przy współpracy: E. Malinowska – Misiąg, P. Russel, Warszawa 2013
 • Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych red. R. Bartkowiak; J. Ostaszewski, praca zbiorowa, Warszawa 2011, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH. 
 • Eseje o finansach publicznych- księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin Prof. dr hab. H. Sochackiej- Krysiak red.J. Ostaszewski, współautor artykułu pt. “Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce”, praca zbiorowa; Warszawa 2011 wyd. Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki fiskalnej po kryzysie subprime red. J. Ostaszewski, (red. naukowy)praca zbiorowa, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH (ponad 40 autorów).
 • Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki fiskalnej po kryzysie subprime-wnioski red.  J. Ostaszewski, praca zbiorowa, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych  R. Bartkowiak;  J. Ostaszewski (red. naukowi), praca zbiorowa (ponad 49 autorów) Warszawa 2010.
 • Artykuł pt. Poland’s Fiscal Exposition and Its Impact on Economic Growth and the Well-being of Its Citizens  w Journal of Management and Financial Sciences; J. Ostaszewski, P. Russel, Issue 3 April 2010
 • Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych (red. naukowi) R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. naukowi), praca zbiorowa, Warszawa 2009, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH 
 • Bankowość w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia-księga jubileuszowa z okazji 80.rocznicy urodzin prof. dr Władysława L. Jaworskiego – praca zbiorowa, współautor artykułu pt. „Dylematy związane z integracją Polski ze strefą euro” Warszawa 2009, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH
 • Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie (red. naukowi) J. Ostaszewski, praca zbiorowa, Warszawa 2009, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH
 • Finanse spółki akcyjnej (red. naukowy) J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Warszawa 2009, wyd. Difin
 • O nowy ład gospodarczy w Polsce (red. naukowi) R .Bartkowiak, J. Ostaszewski, praca zbiorowa, Warszawa 2008, Wyd. Oficyna Wydawnicza SGH
 • Teoretyczne podstawy reformy  podatków w Polsce (red. naukowi) J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, praca zbiorowa, Warszawa 2004, wyd. Difin    
 
 
 

 Kontakt

 
email: jostasz@sgh.waw.pl ​
 

 Proponowana problematyka prac dyplomowych

 
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • finanse spółki akcyjnej
 • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie spółek akcyjnych we współczesnym otoczeniu prawno-organizacyjnym
 • źródła pozyskiwania kapitału (ze szczególnym uwzględnieniem leasingu i private equity)
 • współczesne instrumenty finansowe
 • kreowanie wartości przedsiębiorstwa
 • modele dyskryminacyjne
 • prywatyzacja​
 

 Konsultacje

 
​​Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 110630-0428 Finanse
 • 120200-0428 Finanse przedsiębiorstwa
 • 120190-0428 Finanse przedsiębiorstwa
 • 110590-0428 Zarządzanie  (w)
 • 110600-0428 Zarządzanie (k)
 • 110640-0428 Zarządzanie
 • 237460-0428 Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne  
 • 191781-0428 seminarium licencjackie
 • 291781-0428​ seminarium magisterskie
 
 

 Badania naukowe

 

 • Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (kierownik badania) 2015
 • Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację finansową w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (kierownik badania) 2014
 • Fiskalne i pozafiskalne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Etap III. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po kryzysie subprime. Kierownik prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, uczestnicy: dr Ewa Kosycarz, dr Piotr Russel, 2012
 • Implementacja budżetu zadaniowego w Polsce II* (kierownik badania: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, uczestnicy: dr Tomasz Cicirko, dr Marek Chrzanowski, dr Ewa Kosycarz)2012
 • Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw (kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy badań: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, mgr Kamila Grzesiak)2012
 • Znaczenie kredytu kupieckiego dla funkcjonowania przedsiębiorstw (kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, uczestnicy: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski) 2010
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • źródła finansowania majątku
 • kształtowanie struktury kapitału w przedsiębiorstwie
 • wpływ systemu podatkowego na wzrost gospodarczy
 • strategie finansowe przedsiębiorstw
 • zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
 • private equity, mezzanine finance, leasing     
 

 Adres

 
​Insty​tut Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa 
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 332
02-513 Warszawa
sekretariat Instytutu Finansów pok. 334 bud.M