Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. kamil liberadzki

 


email: kamil.liberadzki@sgh.waw.pl


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (od 2018 r.), absolwent SGH (2001 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005 r.). Za rozprawę doktorską pt. „Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w Polsce” obronioną w 2006 r., otrzymał Nagrodę Rektora SGH II Stopnia. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Handlowej z przedmiotów: Portfel inwestycyjny, Bankowość inwestycyjna, Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi jak też seminaria magisterskie i licencjackie.Autor lub współautor 5 monografii wydanych w kraju i za granicą oraz ponad 30 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach.

W 2013 roku był wykładowcą na uniwersytecie w Nawarze (Pampeluna - Hiszpania) jako visiting professor.
Prowadził zajęcia dla słuchaczy przystępujących do egzaminu na certyfikat Doradcy inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego, organizowane przez Instytut Rynku Kapitałowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych. W latach 2011-12 prowadził wykłady oraz napisał skrypt dla ubiegających się o uzyskanie certyfikatu Professional Risk Manager (PRM) – międzynarodowego certyfikatu zawodowego dla dyrektorów finansowych i zarządzających ryzykiem w firmach. W latach 2007-2012 wygłaszał wykłady z matematyki finansowej oraz analizy portfelowej dla European Academy od Financial Planning (EAFP) w ramach procedury otrzymania certyfikatu EFC (European Financial Consultant).

W 2016 roku współpracował z Komisją Finansów Publicznych Sejmu RP biorąc aktywny udział w pracach Komisji nad ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji implementującą unijną dyrektywę BRRD.


Obecnie pełni obowiązki dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

 

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

 • obligacje hybrydowe, w szczególności typu contingent convertible (CoCos)
 • regulacje prawne dotyczące sektora finansowego, w szczególności sektora bankowego
 • zarządzanie portfelem akcji i obligacji
 • rynek obligacji
 • struktura terminowa stóp procentowych
 • polskie przedsiębiorstwa i problem opcji walutowych

 

 

BADANIA NAUKOWE

 •  „Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in”, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/B/HS4/00911
 •   „Obligacje typu contingent convertible i bail-in jako instrumenty rekapitalizacji banków i zwiększenia stabilności finansowej” projekt badawczy Narodowego Banku Polskiego  w ramach VIII konkursu NBP na projekty badawcze
 • „Konstrukcja i wycena hybrydowych papierów wartościowych emitentów korporacyjnych i ubezpieczycieli. Etap 2.” badania statutowe, projekt nr KZiF/S/29/18
 •  „Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych (hybrids) na Eurorynku”, badania statutowe, projekt nr KZiF/S/14/15
 • Oszacowanie korzyści ekonomiczno – społecznych wynikających z przejezdności odcinka „C” autostrady A2 w okresie 3 miesięcy”, badania statutowe, projekt nr  KZiF/S/31/14/N 

 

 

OFERTA DYDAKTYCZNA:

 • 132030-0092     Bankowość inwestycyjna
 • 220430-0092    Portfel inwestycyjny
 • 233710-0093     Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi

 

 

SYGNATURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:

 • Seminarium licencjackie: 196101-0092
 • Seminarium magisterskie: 296101-0092

 

 

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:

 • regulacje sektora finansowego
 • obligacje i papiery hybrydowe
 • wycena i ryzyko papierów wartościowych
 • struktura terminowa stóp procentowych
 • instrumenty pochodne
 • modelowanie portfela papierów wartościowych
 • papiery wartościowe - ujęcie prawne i ekonomiczne
 • fundusze inwestycyjne i OFE

 

 

PUBLIKACJE

 

Monografie:

 • K. Liberadzki, M. Liberadzki, Hybrids securities. Pricing, structuring and risk assessment, Palgrave Macmillan UK, New York - Basingstoke 2016.
 • K. Liberadzki, M. Liberadzki, Konstrukcja, Zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2016.
 • K. Liberadzki, Obligacje projektowe. Instrument finansowania wielkich projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.                              
 •  K. Liberadzki, Dłużne papiery wartościowe, Difin, Warszawa 2014.
 • K. Liberadzki, M. Liberadzki, Analiza inwestycji. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.

 

Artykuły w czasopismach:

 

·         JAWORSKI, P., LIBERADZKI, K., LIBERADZKI, M., 2018. Principles of the toll roads pricing. Archives of Transport, 45(1), 53-62.

DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.0941

·         Jaworski, P., Liberadzki, K., & Liberadzki, M. (2017). Contagion and divergence on sovereign bond markets. Copernican Journal of Finance & Accounting, 6(4), 39–68. http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2017.022

·         P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki, How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach, Economic Modelling, Volume 60, January 2017, ss. 162-168.

·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, O konieczności wprowadzenia w polskim prawie  możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertibles, Bezpieczny Bank, nr 1 (62) 2016, ss. 52-72.

·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, ‘Europe 2020 Project Bond Initiative pilot phase’, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 871 „Problemy Transportu i Logistyki” Nr 30, ss. 47-59.

·         K. Liberadzki, Covered bonds in Europe: Issuing and markets, Economics World, October 2015, Vol. 3, No. 9-10, s.209-220 (ISSN 2328-7144, USA).

·         K. Liberadzki, Toxic Currency Options in Poland as a Consequence of the 2008 Financial Crisis, Chinese Business Review, December 2015, Vol. 14, No. 12, 561-572

·         K. Liberadzki, The Accumulator as a Toxic Option Strategy – Poland Case, Jordan Journal of Economic Sciences, Volume 2, No.1 2015, 87-95 (ISSN: 2308-9954)

·          K. Liberadzki, Wpływ wyboru modelu dynamiki stopy procentowej na wyceny wybranych instrumentów finansowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Nr 117, Warszawa 2012, s.110-123;

·         K. Liberadzki, Swap walutowo-odsetkowy (CIRS) – definicja, zasady wyceny, czynniki ryzyka, zastosowanie w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.988-998;

·         K. Liberadzki, Koncepcje euroobligacji państw strefy euro, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 173, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.283-292;

·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, „Zasady kalkulacji i zawiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 107, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2011, ss.145-162.

·          K. Liberadzki, Zerokuponowa krzywa skarbowa i swapowa w Polsce-możliwości arbitrażu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008, Zeszyt 88, s.40-61.

 

 

 

Rozdziały w monografiach:

·         K. Liberadzki, Wycena obligacji typu hybrids oraz contingent convertibles (CoCos), opubl. w: „Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach”, red. naukowa J. Ostaszewski, A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s.213-244;

·         K. Liberadzki, Obligacje zamienne na akcje, opubl. w: „Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne”, red. naukowa J. Szlęzak Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s.129-149;

·         K. Liberadzki, Kwity depozytowe, opubl. w: „Światowy rynek kapitału”, red. naukowa G. Kozuń Cieślak, Difin, Warszawa 2012, s.147-156;

·         K. Liberadzki, Wycena opcji na swap procentowy z wykorzystaniem trójmianowego modelu Hulla – White’a, opubl. w: “Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne”, red. naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s.507-515;

·         K. Liberadzki, Obligacje przychodowe, jako instrument finansowania potrzeb pożyczkowych jednostek samorządu terytorialnego, opubl. w: „Eseje o finansach publicznych”, red. naukowa J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011, s.181-196;

·         K. Liberadzki, Mierzenie ryzyka stopy procentowej portfela polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu z wykorzystaniem duration wieloczynnikowego, opubl. w: Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, red. naukowa B. Filipiak, J. Węcławski, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007, s.247-255.