Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab.Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof.SGH

 
 
email: kgigol@sgh.waw.pl
 
 
 
 
dr hab.Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof.SGH –profesor, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa”, kierownik studiów podyplomowych „Windykacja należności”. Wieloletni pracownik sektora bankowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce finansów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, a w szczególności źródeł finansowania, płynności  finansowej, zarządzania wierzytelnościami i windykacji. Ekspert w dziedzinie factoringu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów.  
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • faktoring,
 • płynność finansowa przedsiębiorstw,
 • źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • windykacja; zarządzanie należnościami,
 • zarządzanie kapitałem obrotowym netto,
 • skarbnik korporacyjny.
 
BADANIA NAUKOWE:
 • „Znaczenie kredytu kupieckiego dla funkcjonowania przedsiębiorstw”-kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski    Badania statutowe,2010.
 • „Wpływ zobowiązań i należności handlowych na strukturę kapitału przedsiębiorstwa”-kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Badania własne, 2010.
 • „Zobowiązania handlowe jako źródło finansowania przedsiębiorstw”-kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, mgr Kamila Grzesiak. Badania statutowe, 2011.
 • „Rynek windykacyjny w Polsce – znaczenie, uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju”-kierownik badań: dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Marcin Liberadzki, mgr Elwira Ziółkowska. Badania statutowe, 2012.
 • „Koszt kapitału – metody szacowania i wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie” (IV etap badań – wywiady pogłębione w polskich przedsiębiorstwach)-kierownik badań: prof. dr hab. Aleksandra Duliniec, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol. Badania statutowe, 2012.

OFERTA DYDAKTYCZNA:
 • 132040-0994     Bankowość korporacyjna
 • 110630-0428     Finanse
 • 237910-0994     Metody zarządzania płynnością finansową
 • 233910-0994     Struktura kapitału w przedsiębiorstwie

SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 • Seminarium licencjackie:  196591-0994
 • Seminarium magisterskie: 296591-0994

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • faktoring,
 • forfaiting,
 • sekurytyzacja aktywów,
 • windykacja,
 • skarbnik korporacyjny,
 • płynność finansowa przedsiębiorstw,
 • kapitał obrotowy netto,
 • działalność kredytowa banku.

PUBLIKACJE:  
 • Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2013
 •  Faktoring w teorii i w praktyce, wyd. 3 rozszerzone i zaktualizowane, K. Kreczmańska-Gigol, Helion, Gliwice 2007,
 •  Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, K. Kreczmańska-Gigol, Warszawa 2007
 • Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, K. Kreczmańska-Gigol Difin, Warszawa 2006
 • Podstawy tworzenia planu finansowego banku, K. Gigol, Twigger, Warszawa 2003  
 • Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności), K. Gigol, Twigger, Warszawa 2001 Ø  Opłacalność działalności kredytowej banku, K. Gigol, Twigger, Warszawa 2000
 • Faktoring w przedsiębiorstwie, K. Kreczmańska BART, Warszawa 1997
 • Faktoring w teorii i w praktyce, K. Kreczmańska ,wyd. 1, BART, Warszawa 1996   Redakcja naukowa monografii i współautorstwo monografii  
 • Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Jak utrzymać zdolność płatniczą przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich? K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, T. Cicirko, I. Tomaszewska wyd. 1, InforBiznes, Warszawa 2010, (współautorstwo).
 • Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, (redakcja naukowa i współautorstwo).
 • Faktoring w Polsce 2010. Analiza, rynek, perspektywy, red. K. Kreczmańska-Gigol Difin, Warszawa 2010 (redakcja naukowa i współautorstwo).
 • Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011 (redakcja naukowa i współautorstwo).
 • Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Jak utrzymać zdolność płatniczą przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich?, wyd. 2, K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, T. Cicirko, I. Tomaszewska, M. Kupisz, InforBiznes, Warszawa 2012, (współautorstwo).   Artykuły w międzynarodowych czasopismach naukowych  
 •  Podaż na rynku windykacyjnym w Polsce, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski (red.), Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, PWSZ w Płocku, Płock 2013, s. 242-251, (rozdział w monografii).
 • Kapitał intelektualny a kapitał finansowy, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak (red.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013(rozdział w monografii).
 • Należności banków od klientów indywidualnych i ich windykacja, K. Kreczmańska-Gigol, R. Nowak „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Nr 127, 2013, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie,  (współautorstwo artykułu).
 • Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce – wyniki badań, K. Kreczmańska-Gigol,  „Zarządzanie i Finanse”, Rok 11, Nr 2, Część 4, lipiec 2013, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (autorstwo artykułu).
 • Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału, K.Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2013 (autorstwo monografii).  
 • Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy. Jak utrzymać zdolność płatniczą przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich?, wyd. 2, K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, T. Cicirko, I. Tomaszewska, M. Kupisz InforBiznes, Warszawa 2012 (współautorstwo).
 • The Threat of Payment Gridlocks in Poland and Business Ethics, K. Kreczmańska-Gigol, “Journal of Management and Financial Sciences”,  Vol. V, Issue 10 (December 2012), (autorstwo artykułu).
 • Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, “International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS)”, K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, Vol. 2(1) July 2012, (współautorstwo artykułu)
 • Stepped coupon bonds and restructuring factoring in relation to net circulating capital in companies in financial difficulty, “Perspectives of Innovations, Economics & Business”, K. Kreczmańska-Gigol, M. Liberadzki Vol. 12, Issue 3, 2012,Print (Online) (współautorstwo artykułu).
 •  Европейский и польский страховые рынки в условиях финансового кризиса, „Эффективнoе Антикризиснoе Управление,  R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol ,Nr 5(74), 2012, (współautorstwo artykułu).
 • Применение факторинга в условиях кризиса, „Эффективнoе Антикризиснoе Управление” R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol Nr 6(75), 2012 (współautorstwo artykułu).
 • Zwyczaje płatnicze przedsiębiorstw a zatory płatnicze w gospodarce w warunkach kryzysu,  K. Kreczmańska-Gigol [w:] Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski (red.), Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu, Instytut Nauk Ekonomicznych, PWSZ w Płocku, Płock 2012, (rozdział w monografii).
 • Zadłużenie przedsiębiorstwa a koszty bankructwa, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski (red.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012, s. 97-105 (rozdział w monografii).
 • Rola skarbnika w przedsiębiorstwie – ujęcie historyczne i współczesne, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Halina Zadora, Gabriela Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne", Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe” Nr 107, 2012 (autorstwo artykułu).
 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie a faktoring, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, 2012, Rok II, Polski Związek Faktorów, Norbertinum, 2012, (autorstwo artykułu i redakcja merytoryczna części czasopisma).
 • Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych a surogaty kapitału, K. Kreczmańska-Gigol, Jacek Lipiec „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Nr 117, 2012 (współautorstwo artykułu). Ø  Skarbnik korporacyjny w Polsce – miejsce, zadania, narzędzia, F. Grzelak, K. Kreczmańska-Gigol „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Nr 120, 2012, Szkoła Główna Handlowa W Warszawie, (współautorstwo artykułu).
 • The Threat of Payment Gridlocks in Poland and Business Ethics, K. Kreczmańska-Gigol “Journal of Management and Financial Sciences”,  Vol. V, Issue 10 (December 2012),(autorstwo artykułu).
 • Involvement of Factors in Receivables Insurance as Exemplified by Poland, K. Kreczmańska-Gigol, R. Pajewska-Kwaśny “International Journal of Management and Social Sciences (IJMSS)”, Vol. 2(1) July 2012, (współautorstwo artykułu) Ø  Stepped coupon bonds and restructuring factoring in relation to net circulating capital in companies in financial difficulty, K. Kreczmańska-Gigol, M. Liberadzki “Perspectives of Innovations, Economics & Business”, Vol. 12, Issue 3, 2012,(Online) (współautorstwo artykułu).
 • Европейский и польский страховые рынки в условиях финансового кризиса, „Эффективнoе Антикризиснoе Управление” R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol Nr 5(74), 2012, (współautorstwo artykułu).
 • Применение факторинга в условиях кризиса, „Эффективнoе Антикризиснoе Управление R. Pajewska-Kwaśny, K. Kreczmańska-Gigol Nr 6(75), 2012 (współautorstwo artykułu).
 •  Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2011(redakcja naukowa i współautorstwo).
 • Asymetria informacji i koszty transakcyjne a ocena kontrahenta, K. Kreczmańska-Gigol, [w:] Jacek Grzywacz, Sławomir Kowalski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza, Instytut Nauk Ekonomicznych, PWSZ w Płocku, s. 69-81, Płock 2011, (rozdział w monografii).
 • Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami przez przedsiębiorstwa w Polsce,  K. Kreczmańska-Gigol [w:] Ryszar
 • d Bartkowiak, Janusz Ostaszewski (red.), Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, (rozdział w monografii).
 • Faktoring samorządowy czy forfaiting samorządowy – propozycja uporządkowania pojęć, K. Kreczmańska-Gigol [w:] Stefan Wrzosek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 172, 2011, (autorstwo artykułu).
 • Zobowiązania i należności handlowe a struktura kapitału w przedsiębiorstwie, K. Kreczmańska-Gigol „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” Nr 107, 2011, (autorstwo artykułu).
 • Transaction Valuation Model to Support the Development of Factoring Services on the New Markets, K. Kreczmańska-Gigol “Journal of Management and Financial Sciences”, Vol. III, Issue 3 (April 2010 (autorstwo artykułu).