Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Marcin Liberadzki, prof.SGH

 
 
 
 
Marcin zdjecie.jpg 
 
 
 
dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH (od 1 października 2018 roku)  
 
email: marcin.liberadzki@sgh.waw.pl   
 
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „finanse i bankowość”. Jest również absolwentem studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2001 r. zatrudniony na SGH, tam też odbył studia doktoranckie. W 2005 r. obronił pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje typu contingent convertibles”. Od 1 października 2018 r. zatrudniony na stanowisku profesora SGH. Autor lub współautor 5 monografii w tym 2 w języku angielskim wydanych za granicą i ponad 30 artykułów w czasopismach. Jest również autorem i współautorem opinii i ekspertyz dla sądów oraz podmiotów gospodarczych. Sekretarz Senatu SGH kadencji 2016 – 2020, ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego.    
 
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • obligacje hybrydowe, w tym obligacje contingent convertibles (CoCos)
 • prawo bankowe
 • regulacje prawne dotyczące sektora finansowego
 • finansowanie inwestycji przez bank
 • finansowanie infrastruktury: zagadnienia prywatno-publicznego partnerstwa i project finance
 • obligacje komercyjne    
 
BADANIA NAUKOWE
 •  „Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in”, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/B/HS4/00911
 •  „Obligacje typu contingent convertible i bail-in jako instrumenty rekapitalizacji banków i zwiększenia stabilności finansowej” projekt badawczy Narodowego Banku Polskiego  w ramach VIII konkursu NBP na projekty badawcze
 •  „Konstrukcja, zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych (hybrids) na Eurorynku”, badania statutowe, projekt nr KZiF/S/14/15
 •  „Oszacowanie korzyści ekonomiczno – społecznych wynikających z przejezdności odcinka „C” autostrady A2 w okresie 3 miesięcy”, badania statutowe, projekt nr  KZiF/S/31/14/N
 •  „Rynek windykacyjny w Polsce – znaczenie, uwarunkowania, stan obecny i perspektywy rozwoju” (2012)    
OFERTA DYDAKTYCZNA:
 • 132030-0092     Bankowość inwestycyjna
 • 132400-0093     Prawo bankowe
 • 233710-0093     Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi
 
SYGNATURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 • Seminarium licencjackie:  195631-0093
 • Seminarium magisterskie: 295631-0093    
 
PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • bankowość komercyjna
 • obligacje i papiery hybrydowe
 • analiza finansowa
 • ocena projektów inwestycyjnych
 • problematyka obligacji, weksli, gwarancji bankowych, akredytyw
 • zarządzanie ryzykiem rynkowym
 • rynki finansowe: walutowy, stopy procentowej, instrumentów dłużnych
 • prawo handlowe - umowy kredytowe, leasingowe
 • project finance i prywatno - publiczne partnerstwo    
 
PUBLIKACJE  
 
Monografie:
·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, Hybrids securities. Pricing, structuring and risk assessment, Palgrave Macmillan UK, New York - Basingstoke 2016, 238 stron.
·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, Konstrukcja, Zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2016, 268 stron.
·         M. Liberadzki, Finansowanie infrastruktury transportowej w Polsce. Innowacyjne instrumenty finansowe. Publiczno – prywatne partnerstwo. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, 166 stron.
·         M. Liberadzki, Toll roads financing in the European Union, National Transport University, Kiev 2014, 138 stron. 
·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, Analiza inwestycji. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, 176 stron.  
 
Artykuły w czasopismach:  
 
·         P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki, How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach, Economic Modelling, Volume 60, January 2017, ss. 162-168.
·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, O konieczności wprowadzenia w polskim prawie  możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertibles, Bezpieczny Bank, nr 1 (62) 2016, ss. 52-72.
·         K. Liberadzki, M. Liberadzki, ‘Europe 2020 Project Bond Initiative pilot phase’, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 871 „Problemy Transportu i Logistyki” Nr 30, ss. 47-59.
·         M. Liberadzki, The European Union’s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance, China-USA Business Review[1], July 2015, Vol. 14, No.7, ss. 352-361.
·         M. Liberadzki, The European Investment Bank’s credit enhancement for project finance: Analysis of the A-2 toll motorway (Poland), Journal of Economic & Financial Research, Third Issue, June 2015, ss. 17-25.
·         M. Liberadzki, The EIB Project Bond Credit Enhancement Initiative to Promote Transport Investments in the European Union, Suvremeni Promet – Modern Traffic, 2015, Vol.35, No.1-2.
·         M. Liberadzki, Облигации с высоким риском – предложения по структуризации сделок для Восточной Европы, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, TN KUL, Lublin, 2014, tom 6(42)2/2014, ss. 153-168.
·         K. Kreczmańska – Gigol, M. Liberadzki, Stepped coupon bonds and restructuring factoring in relations to net circulating capital in companies in financial difficulty’, Perspectives of Innovations, Economics and Business, vol. 12/2012, ss. 5-14.
·         M. Liberadzki, Obligacje zamienne na akcje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss. 999-1009.
·         M. Liberadzki, Propozycje ujęcia sekurytyzacji syntetycznej na gruncie prawa polskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 171, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss. 232-241.
         M. Liberadzki, K. Liberadzki, „Zasady kalkulacji i zawiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt naukowy 107, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2011, ss.145-162.
·         M. Liberadzki, Uprawnienia leasingobiorcy z rękojmi za wady fizyczne przedmiotu leasingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 549,  Ekonomiczne Problemy Usług  Nr 39, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, ss. 242-249.
·         M. Liberadzki, „Zerokuponowa krzywa dochodowości” opublikowane w: „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt 71/2006; s. 80-94.      
 
 
Rozdziały w monografiach:
·         M. Liberadzki, Obligacje contingent convertibles (CoCos) jako nowy instrument absorpcji strat banków, opubl. w: Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania nauk o finansach, red. naukowa A. Karmańska, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 245-257.
·         M. Liberadzki, Obligacje, opubl. w: Finansowanie przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczno – praktyczne, red. naukowa J. Szlęzak – Matusewicz, P. Felis, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss.105-127.
·         M. Liberadzki, Wpływ podatku transakcyjnego na kształtowanie się cen dóbr na wybranych rynkach, opubl. w: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, ss.405-423.
·         M. Liberadzki, E. Malinowska - Misiąg, System ubezpieczeń społecznych, opubl. w:  Finanse, red. naukowa J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013, ss. 269 – 318.
·         M. Liberadzki, Podnoszenie kapitału zakładowego z wykorzystaniem obligacji zamiennych na akcje na rynku Catalyst, opubl. w:  Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. naukowa R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, ss. 533-543.
·         M. Liberadzki, Obrót wierzytelnościami i zabezpieczenia na wierzytelnościach, opubl. w: red. naukowy K. Kreczmańska – Gigol, Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011, ss. 240-252.
·         M. Liberadzki, Załączniki. Wzory umów i pism z objaśnieniami, opubl. w: red. naukowy K. Kreczmańska – Gigol, Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2011, ss. 535-556.
·         M. Liberadzki, „Efektywność inwestycyjna i wpływ na finanse publiczne otwartych funduszy emerytalnych”, opubl. w: Eseje o finansach publicznych, Księga Jubileuszowa z Okazji 80. Rocznicy Urodzin Prof. dr hab. Hanny Sochackiej – Krysiak, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, ss. 197-214.
·         M. Liberadzki, „Oddziaływanie władz państwowych i samorządowych – rozwiązania legislacyjne” [w:] Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie – zarys teorii i praktyki, praca zbiorowa pod redakcją Macieja Mindura, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa-Radom 2008, ss. 501-511.
·         M. Liberadzki, „Biura Maklerskie”, opublikowane w: „Instytucje rynku finansowego w Polsce” pod redakcją: A. Szelągowskiej; wydawnictwo:  CeDeWu, Warszawa 2007, ss. 397-404.                       
 
  [1] To czasopismo znajdowało się na liście „B” MNiSW w latach 2013 i 2014.