Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Piotr Russel

 
 
 
 
 
email: piotr.russel@sgh.waw.pl
 
 
 
dr Piotr Russel - absolwent dziennych studiów magisterskich i doktoranckich w SGH, od 2004 r. zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Finansów SGH, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Finansów SGH. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na czterech obszarach dociekań naukowych: uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem fiskalnych determinantów rozwoju przedsiębiorczości; wybranych aspektach polityki fiskalnej prowadzonej w Polsce oraz w innych krajach UE; leasingu jako alternatywnej metody finansowania inwestycji oraz korzystania z dóbr konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem fiskalnych determinantów rozwoju tego typu umów w Polsce; problematyce wpływu demografii na system emerytalny. Brał udział w ponad 20 badaniach naukowych, autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych, od 2009 r. redaktor naczelny kwartalnika Studia BAS, w którym zamieszczane są publikacje naukowe, prezentujące ważne bieżące zagadnienia społeczne i gospodarcze kraju. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: Finanse, Finanse Przedsiębiorstwa i Leasing. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną w SGH swoją aktywność zawodową dzieli z zaangażowaniem w praktyce gospodarczej: latach 2002-2005 pracował jako audytor wewnętrzny w PKN ORLEN SA, w okresie 2005-2006 był zatrudniony jako specjalista w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku Pocztowego SA, zaś od kwietnia 2008 r. do chwili obecnej pracuje jako ekspert ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu"
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce
 • wpływ systemu fiskalnego na rozwój gospodarczy kraju
 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
 • demografia a system emerytalny

BADANIA NAUKOWE:
 • Determinanty rozwoju usług leasingowych w Polsce” – kierownik badania: dr Piotr Russel. Skład zespołu: prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Tomasz Cicirko. Badania statutowe, 2013 r.
 • „Zarządzanie płynnością finansową w sektorach działalności gospodarczej oraz w wybranych branżach polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2010”-kierownik badania: dr Tomasz Cicirko. Skład zespołu: dr Tomasz Cicirko,dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel, mgr Czesław Martysz. Badania statutowe, 2013 r
 • „Fiskalne i pozafiskalne bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. Etap III. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po kryzysie subprime”-kierownik – prof. dr hab. Janusz Ostaszewski. Skład zespołu – prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr  Piotr Russel, dr Ewa  Kosycarz. Badania statutowe, 2012r.
 • " Wpływ kryzysu na sytuację finansową polskich przedsiębiorstw”- kierownik dr Tomasz Cicirko. Skład zespołu: dr Piotr Russel, dr Monika Czerwonka, mgr Czesław Martysz, mgr Jacek Trwoga. Badania statutowe, 2011-2012 r.
 • „Strategie płynności finansowej a rentowność polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2008”- ”- kierownik dr Tomasz Cicirko. Skład zespołu: dr Piotr Russel, dr Monika Czerwonka, mgr Jacek Trwoga. Badania statutowe, 2010 r.  


OFERTA DYDAKTYCZNA:
 • 110630-0087     Finanse
 • 120190-0087     Finanse przedsiębiorstwa
 • 237850-0504     Leasing


SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 • Seminarium licencjackie:  194941-0504
 • Seminarium magisterskie: 294941-0504  

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • rynek usług leasingowych w Polsce i na świecie,
 • prawno-ekonomiczne aspekty leasingu,
 • system fiskalny w Polsce na tle innych państw
 • finanse przedsiębiorstw (w szczególności źródła pozyskania kapitału),
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
 • wpływ systemu fiskalnego na rozwój gospodarczy kraju,
 • dochody i wydatki budżetowe w Polsce.  


PUBLIKACJE:

 • Fiskalizm w Polsce na tle innych państw – J.Ostaszewski, P.Russel, M.Pasternak-Malicka, w: O nowy ład podatkowy w Polsce red. J. Ostaszewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007
 • Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu – T.Cicirko, P.Russel, Oficyna Wydawnicza SGH, Wydanie I, Warszawa 2008
 • Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE w: Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, t. 1, „Studia BAS” red. M. Korolewska, nr 14/2008
 • Wybrane aspekty wpływu systemu fiskalnego w Polsce na proces formowania się kapitału w: O nowy ład gospodarczy w Polsce red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008 Ø  Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom w: Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, „Studia BAS” red. G. Gołębiowski, A. Zygierewicz, nr 16/2008
 • Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wynikające z kryzysu na rynkach finansowych i w sferze realnej – E.Kosycarz, P.Russel,. „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2009
 • Finanse spółki akcyjnej- J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, wyd. Difin, Warszawa 2009
 • Wpływ obciążeń fiskalnych na poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • Poland’s Fiscal Expositions and Its Impact on Economic Growth and the Well-being of Its Citizens. “Journal of Management and Financial Sciences”. Volume III. Issue 3 (April 2010)
 • Wydatki budżetowe w Polsce w: Polityka budżetowa (red. G. Gołębiowski). Studia Biura Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2010
 • Wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej w wybranych krajach europejskich jako narzędzia łagodzącego skutki kryzysu gospodarczego. „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH,  Zeszyt Naukowy nr 107, Warszawa 2011
 • Consumer Lease Development in Poland. Legal Determinants. “Journal of Management and Financial Sciences”. Volume V, Issue 9 (September  2012) Ø  Zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego a deficyt i dług publiczny w Polsce. „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Zeszyt Naukowy nr 114, Warszawa 2012
 • Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej w: Finanse Unii Europejskiej red. G. Gołębiowski. „Studia BAS” nr 31/2012, s. 87-108
 • Analiza kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw o istotnym udziale sprzedaży na rynki zagraniczne w latach 2007-2010. „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 125
 • Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w UE w: Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i Finanse red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Corporate Growth Barriers in Poland in the light of Empirical Research with Particular Focus on Payment Gridlocks. “Journal of Management and Financial Science”. Volume VI. Issue 11.
 • Audyt i kontrola w koncepcji New Public Management - rozwiązania organizacyjne w administracji rządowej – G.Gołębiowski, P.Russel, „Kontrola Państwowa” nr 2/2013 
 • Finanse  J. Ostaszewski (red. naukowy), praca zbiorowa, Wydanie szóste zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2013
 • Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, współautorzy T.Cicirko, A. Karmańska.
 • Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość [w:] Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw red. G. Gołębiowski. „Studia BAS” nr 1(37)/2014.
 • Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków  [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; współautor – G. Gołębiowski.
 • Leasing [w:] Finansowanie przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczno-praktyczne, re. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis,  Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Wpływ zmian przepisów prawnych na rozwój leasingu konsumenckiego w Polsce [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Business dynamics in Poland in comparison to selected countries [w:] ENTERPRISES IN UNSTABLE ECONOMY (red. B. Prusak), Gdańsk University of Techology, Gdańsk 2015; współautor – G. Gołębiowski
 • Zastosowanie leasingu a płynność finansowa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie (red. K. Kreczmańska-Gigol), Warszawa 2015.
 • Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na tle systemów podatkowych wybranych krajów UE. „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”, 2015, vol. 3, no.2. 
 • Kapitał, jego struktura w przedsiębiorstwie oraz źródła finansowania majątku- przełamywanie dysonansów poznawczych [w:] Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (red. A. Karmańska, J. Ostaszewski) współautorzy: J. Ostaszewski, K. Kreczmańska-Gigol, S. Gruszewski Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Demografia a powszechny system emerytalny w Polsce [w:] Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (red. B. Kłos, P. Russel). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
 • Obciążenia fiskalne rodzin w Polsce na tle państw UE. [w:] Polityka wobec rodziny w Polsce red. J. Szymańczak. „Studia BAS” nr 1(45)/2016.
 • Ewolucja paradygmatu w zakresie wysokości długu publicznego. [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. współautor: G. Gołębiowski Nr 273/2016.
 • Podstawy finansowania spółki akcyjnej J.Ostaszewski, T.Cicirko, K.Kreczmańska-Gigol, Cz.Martysz, P.Russel, M.Wrzesiński, Warszawa 2017, wyd. Difin