Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Piotr Russel

 
 

 Biogram

 
 
dr Piotr Russel - absolwent dziennych studiów magisterskich i doktoranckich w SGH, 

od 2002 r. pracuje w Katedrze Finansów SGH (od lipca 2013 r. w Instytucie Finansów SGH) – obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na czterech obszarach dociekań naukowych: uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem fiskalnych determinantów rozwoju przedsiębiorczości; wybranych aspektach polityki fiskalnej prowadzonej w Polsce oraz w innych krajach UE; leasingu jako alternatywnej metody finansowania inwestycji oraz korzystania z dóbr konsumpcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem fiskalnych determinantów rozwoju tego typu umów w Polsce; problematyce wpływu demografii na system emerytalny. Brał udział w ponad 20 badaniach naukowych, autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych, od 2009 r. redaktor naczelny kwartalnika „Studia BAS”, w którym zamieszczane są publikacje naukowe, prezentujące ważne bieżące zagadnienia społeczne i gospodarcze kraju. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak: Finanse, Finanse przedsiębiorstwa, Leasing oraz Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną w SGH swoją aktywność zawodową dzieli z zaangażowaniem w praktyce gospodarczej: latach 2002-2005 pracował jako audytor wewnętrzny w PKN ORLEN SA, w okresie 2005-2006 był zatrudniony jako specjalista w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Banku Pocztowego SA, zaś od kwietnia 2008 r. do chwili obecnej pracuje jako ekspert ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.​

 
 

 Publikacje

 
 • P. Russel, G. Gołębiowski, Winding up of Open Pension Funds (OFE-s) in the Context of Poland’s Fiscal Situation. „OPTIMUM. ECONOMIC STUDIES”, nr 9/2020
 • P. Russel, A. Grycuk (red.), Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. „Studia BAS” nr 2(58) 2019
 • P. Russel, G. Gołębiowski, Pracownicze plany kapitałowe a bezpieczeństwo finansowe Polaków, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, t. 358, 2018
 • J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, Cz. Martysz, P. Russel, M. Wrzesiński, Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017
 • P. Russel, I. Szczepańska-Kulik, Ocena funkcjonowania w Polsce przepisów ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych”, nr 3(55) 2017
 • P. Russel, Obciążenia fiskalne rodzin w Polsce na tle państw UE, Studia BAS Nr 1(45)2016
 • P. Russel, Demografia a powszechny system emerytalny w Polsce [w:] P. Russel, B. Kłos (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016
 • P. Russel, G. Gołębiowski, Ewolucja paradygmatu w zakresie wysokości długu publicznego. [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nr 273/2016
 • P. Russel, Obciążenia fiskalne rodzin w Polsce na tle państw UE [w:] Polityka wobec rodziny w Polsce red. J. Szymańczak. „Studia BAS” nr 1(45)/2016.
 • J. Ostaszewski, P. Russel, K. Kreczmańska-Gigol, S. Gruszewski, Kapitał, jego struktura w przedsiębiorstwie oraz źródła finansowania majątku- przełamywanie dysonansów poznawczych [w:] Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (red. A. Karmańska, J. Ostaszewski), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • P. Russel, G. Gołębiowski, Business dynamics in Poland in comparison to selected countries [w:] ENTERPRISES IN UNSTABLE ECONOMY (red. B. Prusak), Gdańsk University of Techology, Gdańsk 2015
 • P. Russel, Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na tle systemów podatkowych wybranych krajów UE. „STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA”,vol. 3, no.2. 2015
 • P. Russel, Zastosowanie leasingu a płynność finansowa [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa: istota, pomiar, zarządzanie (red. K. Kreczmańska-Gigol), Difin, Warszawa 2015
 • P. Russel, Wpływ zmian przepisów prawnych na rozwój leasingu konsumenckiego w Polsce [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego (red. J. Ostaszewski), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • P. Russel, Leasing [w:] Finansowanie przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis,  Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • P. Russel, G. Gołębiowski, Zmiany w systemie emerytalnym a bezpieczeństwo finansowe Polaków  [w:] Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji (red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • P. Russel, A. Grycuk, Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość [w:] Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw (red. G. Gołębiowski), „Studia BAS” nr 1(37)/2014
 • P. Russel, T. Cicirko, A.Karmańska, Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • Finanse (red. J. Ostaszewski), praca zbiorowa (współautorstwo 3 rozdziałów). Wydanie szóste zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2013
 • P. Russel, G. Gołębiowski, Audyt i kontrola w koncepcji New Public Management - rozwiązania organizacyjne w administracji rządowej, „Kontrola Państwowa” nr 2/2013 
 • P. Russel, Corporate Growth Barriers in Poland in the light of Empirical Research with Particular Focus on Payment Gridlocks. "Journal of Management and Financial Science". Volume VI. Issue 11, 2013.
 • P. Russel, Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w UE [w:] Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i Finanse (red. R. Bartkowiak, P. Wachowiak), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • P. Russel, Analiza kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw o istotnym udziale sprzedaży na rynki zagraniczne w latach 2007-2010. "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 125, 2013
 • P. Russel, Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej [w:] Finanse Unii Europejskiej red. G. Gołębiowski. „Studia BAS” nr 31/2012
 • P. Russel, Zmiany w systemie zabezpieczenia emerytalnego a deficyt i dług publiczny w Polsce. „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Zeszyt Naukowy nr 114/2012
 • P. Russel, Consumer Lease Development in Poland. Legal Determinants. "Journal of Management and Financial Sciences". Volume V, Issue 9, September  2012
 • P. Russel, Wykorzystanie instrumentów polityki fiskalnej w wybranych krajach europejskich jako narzędzia łagodzącego skutki kryzysu gospodarczego. "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH,  Zeszyt Naukowy nr 107/2011
 • P. Russel, Wydatki budżetowe w Polsce [w:] Polityka budżetowa (red. G. Gołębiowski). „Studia BAS”, 2010
 • P. Russel, Poland's Fiscal Expositions and Its Impact on Economic Growth and the Well-being of Its Citizens. "Journal of Management and Financial Sciences". Volume III. Issue 3, April 2010
 • P. Russel, Wpływ obciążeń fiskalnych na poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce [w:] Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych (red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 • J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009
 • P. Russel, E. Kosycarz, Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce wynikające z kryzysu na rynkach finansowych i w sferze realnej . "Studia i Prace" Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2009
 • P. Russel, Wybrane zagadnienia dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom [w:] Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, „Studia BAS” red. G. Gołębiowski, A. Zygierewicz, nr 16/2008
 • P. Russel, Wybrane aspekty wpływu systemu fiskalnego w Polsce na proces formowania się kapitału [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce (red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 • P. Russel, Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, t. 1, "Studia BAS" red. M. Korolewska, nr 14/2008
 • P. Russel, T. Cicirko, Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu. Oficyna Wydawnicza SGH, Wydanie I, Warszawa 2008
 • J.Ostaszewski, P.Russel, M.Pasternak-Malicka, Fiskalizm w Polsce na tle innych państw [w:] O nowy ład podatkowy w Polsce (red. J. Ostaszewski). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007

 

 
 
 

 Kontakt

 
piotr.russel@sgh.waw.pl​
 

 PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 

 • rynek usług leasingowych w Polsce i na świecie,
 • prawno-ekonomiczne aspekty leasingu,
 • system fiskalny w Polsce na tle innych państw,
 • źródła finansowania przedsiębiorstw, w tym alternatywne metody pozyskania kapitału
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,
 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
 • wpływ systemu fiskalnego na rozwój gospodarczy kraju,
 • demografia a system emerytalny w Polsce. Problem zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie,
 • dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę

 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się przez Microsoft Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 

 • 110630-0087  Finanse
 • 120190-0504  Finanse przedsiębiorstwa
 • 237850-0504  Leasing
 • 236710-0504  Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę
 • Seminarium licencjackie:  194941-0504
 • Seminarium magisterskie: 294941-0504   
 

 Specjalizacja badawcza

 

 • uwarunkowania rozwoju rynku usług leasingowych w Polsce
 • wpływ systemu fiskalnego na rozwój gospodarczy kraju
 • uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
 • demografia a system emerytalny
 

 Badania naukowe

 
WYBRANE BADANIA NAUKOWE:
 • Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (akronim: REGIOGMINA, kierownik projektu – dr Olgierd Dziekoński) w ramach programu GOSPOSTRATEG; projekt finansowany przez NCBiR, 2020
 • Strategie zarządzania płynnością finansową a rentowność polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2015, badanie statutowe pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Cicirko, SGH, 2017-2018
 • Determinanty rozwoju usług leasingowych w Polsce – kierownik badania. Badania statutowe realizowane w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2013
 • Zarządzanie płynnością finansową w sektorach działalności gospodarczej oraz w wybranych branżach polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2010, kierownik badania - dr Tomasz Cicirko. Badania statutowe realizowane w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 2013​ 
 

 Adres

 
I​nsty​tut Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa 
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 330
02-513 Warszawa
sekretariat Instytutu Finansów pok. 334 bud.M