Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Piotr Wiśniewski

 
 
 
email: piotr.wisniewski@sgh.waw.pl
 
 
dr Piotr Wiśniewski, adiunkt Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota, doktor nauk ekonomicznych, wizytujący profesor uczelni zagranicznych. Obecnie adiunkt w Zakładzie Systemu Finansowego, Instytutu Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Jego profesjonalna kariera obejmuje kierownicze stanowiska m. in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie (International Corporate Finance Executive), a także Erste Securities (Dyrektor Departamentu Nowych Emisji), Wood & Company (Head of Equity Capital Markets & Corporate Finance), TFI PZU (Doradca Prezesa, Doradca Zarządu, Dyrektor Finansowy), PKO Banku Polskim (Dyrektor Biura Produktów Inwestycyjnych Centrali). W działalności praktycznej, jak i akademickiej interesuje się szeroko pojętymi finansami przedsiębiorstwa, globalnymi rynkami kapitałowymi oraz czynnikami sukcesu międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. w kontekście aspektów kapitału intelektualnego). Jest licencjonowanym członkiem brytyjskiego, królewskiego Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), posiada certyfikaty inwestycyjne Securities & Futures Authority (później pod egidą Financial Services Authority, zaś obecnie Financial Conduct Authority/Prudential Regulation Authority – brytyjskich instytucji nadzoru nad sektorem usług finansowych). Zdał egzamin Zrzeszenia Prawników Polskich na doradców prawno/podatkowo/finansowych. Członek Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA - globalnej organizacji specjalistów zarządzania ryzykiem). Piotr Wiśniewski jest autorem publikacji międzynarodowych, m.in. w oksfordzkich: "EC Tax Journal", „The Offshore & International Taxation Review”, „Electronic Journal of Knowledge Management”, pierwszego numeru Review of Business & Economic Studies (ROBES) Uniwersytetu Finansowego przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, a także licznych, recenzowanych publikacji polskojęzycznych. Jest recenzentem, członkiem rad naukowych i wydawniczych m.in. Handbook of Technology Management (Wiley), Investment Management & Financial Innovation (Business Perspectives) i Studiów BAS – Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Występował jako ekspert i prelegent wobec organów państwowych, m.in. Sejmu, Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 
 
SPECJALIZACJA BADAWCZA:
 • formy zbiorowego inwestowania (fundusze inwestycyjne, hedgingowe, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, fundusze private equity, państwowe fundusze majątkowe, fundusze indeksowe oraz ETF, strukturyzowane produkty detaliczne);
 • bankowość inwestycyjna (historia, stan obecny, ewolucja, aspekty konkurencyjności i prognozy rozwoju w skali światowej);
 • stabilność i odpowiedzialność społeczna światowych sektorów finansowych (także w kontekście efektywności regulacji i nadzoru);
 • czynniki konkurencyjności (ekonomicznej i pozaekonomicznej) globalnych centrów finansowych, pozycja międzynarodowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • opodatkowanie międzynarodowe (ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności światowych jurysdykcji podatkowych, m.in. centrów offshore);
 • kapitał intelektualny (poszczególnych podmiotów gospodarczych, branż oraz całych gospodarek) – systematyka, pomiar, efektywność i zarządzanie;

BADANIA NAUKOWE:
 • Grant Narodowego Centrum Nauki (NCN) – „Opus 4”: Polityczne znaczenie inwestycji prowadzonych przez Państwowe Fundusze Majątkowe w Europie Środkowej i Wschodniej, główny wykonawca, 2013-;
 • Badania statutowe: Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, tytuł opracowania: Wykorzystanie form zbiorowego finansowania w zasilaniu przedsiębiorstwa, wykonawca, 2012 r.;
 • Raport nt. minimum programowego, profili wykładowców oraz metod, technik i form nauczania sędziów i prokuratorów z zakresu ekonomii, nr ewidencyjny: POKL.05.03.00-00-002/08, tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, wykonany dla: Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), wykonawca, 2011 r./2012 r.;
 • Rezerwa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł opracowania: Alienacja rynków finansowych a perspektywy gospodarki światowej, kierownik, 2011 r.;
 • Badania własne – tytuł opracowania: Kapitał intelektualny w polskim sektorze usług finansowych w latach 1999-2009, kierownik, 2010 r.;
 • Rezerwa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł opracowania: Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej, kierownik, 2010 r.;
 • Rezerwa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł opracowania: wpływ globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009 na kreację składników kapitału intelektualnego w świecie, kierownik, 2009 r.;
 • Badania własne – tytuł opracowania: Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych - teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw, kierownik, 2008 r.;
 • Kwerenda literatury naukowej w związku z badaniami własnymi odbyta w Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie, wykonawca, 2008 r.;

OFERTA DYDAKTYCZNA:
 • 234041-0995 Advanced Investment Banking  (w+ć);
 • 121411-0995 Financial Analysis (w+ć);
 • 132631-0995 Ethics and Institutions in the Global Economy (w+ć).


SYGANTURY SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH:
 • Seminarium Licencjackie:  196431-0995;
 • Seminarium Magisterskie: 296431-0995.

PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH:
 • zaawansowana bankowość inwestycyjna (efektywność, ewolucja, czynniki systemowe, studia przypadków);
 • formy zbiorowego inwestowania (m.in. fundusze: inwestycyjne, hedgingowe, private equity/venture capital; państwowe fundusze majątkowe);
 • konkurencyjność globalnych centrów finansowych (włącznie z międzynarodową pozycją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie);
 • analiza ekonomiczno-finansowa spółek giełdowych (polskich i międzynarodowych); Ø standardy rachunkowości U.S. GAAP vs MSSF (zaawansowane studia porównawcze);
 • problematyka tzw. kreatywnej i agresywnej rachunkowości (aspekty ilościowe, etyczne; związki z corporate governance);
 • światowe rynki instrumentów pochodnych (giełdowe i pozagiełdowe);
 • kapitał intelektualny/problematyka aktywów niematerialnych (także w sektorze finansowym); Ø opodatkowanie w skali międzynarodowej (aspekty systemowe, konkurencyjność centrów offshore);
 • mechanizmy nadzoru nad rynkami finansowymi (także w kontekście zjawisk arbitrażu regulacyjnego).


PUBLIKACJE:
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (z G. Gołębiowski, A. Grycukiem i A. Tłaczałą), Difin, 2014 r.
 • Impact Investment as a New Investment Class (z M. Falkowskim), Review of Business and Economic Studies (ROBES), nr 1 (inauguracyjny), Uniwersytet Finansowy przy Rządzie Federacji Rosyjskiej, Moskwa, Federacja Rosyjska, 2013 r.
 • Kapitał ludzki jako kluczowy element sukcesu światowych instytucji zbiorowego inwestowania, Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej, tom I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013 r.
 • Intellectual Capital (IC) in Financial Services Organisations: Is It Possible to Make It Socially Responsible?, Electronic Journal of Knowledge Management, nr 10 (3), Academic Publishing International, Oxfordshire, Wielka Brytania, 2012 r.
 • Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi o alternatywnej polityce alokacji. Uwarunkowania praktyczne, Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012r.
 • Czy Polska powinna powołać państwowy fundusz majątkowy (sovereign wealth fund)? Analiza korzyści i zagrożeń, Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2012 r. Ø Charakterystyka centrów finansowych offshore–tzw. rajów podatkowych, Studia BAS, wydanie 3, 2012 r.
 •  Vix as a Measure of Implied Risk. Functionality and Limitations, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, tom 106, 2012 r.
 • Bankowość islamska - przejaw poprawności politycznej czy trwały element światowego systemu finansowego?, Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, tom 1, 2011 r.
 • Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 174, 2011 r.
 • Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Część II. Ryzyko praktyk protekcjonistycznych a przejrzystość SWF, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 112, s. 64-82, 2011 r.
 • Rating suwerena–istota i znaczenie, Studia BAS, wydanie 4, 2011 r.
 • Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego–perspektywa międzynarodowa, Infos , wydanie 11, 2011 r.
 • The hedge fund industry since the global economic crisis of 2007-2009. Have global hedge funds put their money where their mouth is?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 158, 2011 r.
 • Epitafium dla brytyjskiej Financial Services Authority (FSA). W którą stronę zmierza brytyjski nadzór nad sektorem finansowym?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zeszyt 158, 2011 r.
 • Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej, Część I. Definicja, klasyfikacja oraz istotność SWF w gospodarce światowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 112, 2011 r.
 • Innowacyjność w polskim sektorze usług finansowych, Studia BAS, nr 1(25), 2011 r. Ø Kapitał intelektualny w polskim sektorze usług finansowych w latach 1999–2009, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 107, 2011 r.
 • Kryzys w strefie euro, Infos BAS, nr 7(77), 2010 r.
 • Konkurencyjność światowych rynków kapitałowych po kryzysie subprime, Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010 r.
 • Pokusa nadużycia implikowanej pomocy kredytowej. Jak ograniczyć społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw ważnych dla interesów państwa?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 101, 2010 r.
 • Grecki kryzys budżetowy 2010 r. i jego znaczenie dla Polski, Studia BAS nr 3, 2010 r. Ø Skutki opcji walutowych dla polskich przedsiębiorstw, Infos 11(4), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 2009 r.
 • Sovereign Wealth Funds – państwowe fundusze majątkowe, Infos 19 (66), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 2009 r.
 • Bilans dwudziestolecia 1989-2009 wobec 1918-1939. Próba porównania stopnia ingerencji gospodarczej państwa w obu okresach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 24, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2009 r.
 • Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych – teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw. Część II. Metodyka wyceny aktywów niematerialnych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zeszyt 93, Warszawa, 2009 r.
 • Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych–teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw Część I. Definicja i systematyka kapitału intelektualnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, zeszyt 92, Warszawa, 2009 r.
 • Business environments vs corporate survival in Estonia and Poland in 2001–2009 (z G. Gołębiowskim), Contemporary Economics, Vol. 3, Issue 4, University of Finance and Management, Warszawa, 2009 r.
 • Globalny kryzys finansowy. Wnioski dla Polski, Infos 18 (42), Biuro Analiz Sejmowych, 2008 r. Ø The UK/Poland Double Taxation Convention - An Overview of Amendments, (z P. Popławskim), The Offshore & International Taxation Review 13 (1), Key Haven Publications, Oksford, Wielka Brytania, 2007 r.
 • Tax Regimes vs. Venture Capitalism in Central Europe, The EC Tax Journal 8(2), Key Haven Publications, Oksford, Wielka Brytania, 2006 r.
 • Europejski rynek sekurytyzacji, (ze S. Jóźwiakiem), Bank 9 (132), 2003 r.