Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Agnieszka Tłaczała

 
 

 Biogram

 
 dr Agnieszka Tłaczała – adiunkt w Instytucie Finansów (wcześniej w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa). Absolwentka SGH, laureatka konkursu Rady Naukowej SKwP na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości za pracę magisterską i doktorską. Autorka lub współautorka książek i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz seminaria na studiach stacjonarnych i podyplomowych.   
 

 

 Publikacje

 
PUBLIKACJE (wybrane): 
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa, G. Gołębiwski (red.), A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski,  Warszawa 2014, Difin,
 • Wpływ należności przeterminowanych na sprawozdanie finansowe,  A. Tłaczała, w: Windykacja należności. Ujęcie interdyscyplinarne, K. Kreczmańska-Gigol (red.), Warszawa 2011, Difin
 • Rachunkowość instrumentów finansowych w czasach kryzysu, A. Tłaczała, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 108, SGH, Warszawa 2011
 • Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów , I. Olchowicz, A. Tłaczała, Warszawa 2009, Difin
 • Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, , I. Olchowicz, A. Tłaczała, Warszawa 2009, Difin
 • Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i podatkach, I. Olchowicz, A. Tłaczała, Warszawa 2009, SKwP
 • Wycena nieruchomości inwestycyjnych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i MSR 40 - artykuł dyskusyjny, Serwis Finansowo-Księgowy nr 3/2009
 • Prawo wieczystego użytkowania gruntów w sprawozdaniach według MSSF - artykuł dyskusyjny, E. Białek, A. Tłaczała, Monitor Rachunkowości i Finansów, 7/2007  
 ​
 
 
 

 kontakt

 
email; agnieszka.tlaczala@sgh.waw.pl​
 

 ​PROBLEMATYKA PROPONOWANYCH PRAC DYPLOMOWYCH

 
 • sprawozdawczość finansowa,
 • rachunkowość instrumentów finansowych,
 • wycena w rachunkowości,
 • analiza sprawozdań sporządzanych według MSSF – wybrane aspekty,
 • rachunkowość podatkowa.​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 220740-0606 Zaawansowana rachunkowość finansowa (w)
 • 220740-0606 Zaawansowana rachunkowość finansowa (ć)
 • 130540-0420  Podatki w rachunkowości (ć)
 • 231140-0420  Rachunkowość podatkowa (w) – w zespole
 • 233450-0420 Międzynarodowe standardy sprawozdawczości (k) – w zespole
 • 296731-0606 Seminarium Magisterskie
 

 Specjalizacja badawcza

 
 • ​​ewolucja sprawozdawczości finansowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania z całkowitych dochodów,
 • proces konwergencji zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • wycena w rachunkowości – wpływ oszacowań i ujęcia na użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym,
 • znaczenie podatku odroczonego dla odbiorcy sprawozdań finansowych.
 

 Adres

 
Instytytut Finansów
Zakład Podatków
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295​