Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

 
​​
 

 Biogram

 

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH – kierownik Zakładu Podatków, doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina), doktor nauk prawnych (UAM w Poznaniu), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (SGH), profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów SGH, kierownik Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych, kierownik Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, doradca podatkowy i radca prawny, partner w Rödl & Partner, członek Zarządu Polskiego Oddziału IFA.
 

 Publikacje

 

Publikacje wybrane:
 • P. Felis, M. Bernardelli, M. Jamroży, J. Lipiec, E. Malinowska-Misiąg, G. Otczyk, J.Szlęzak-Matusewicz,  Tendencje w polityce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw, Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, s. 427-480
 • S. Kudert, P. Wellmann, M. Jamroży, Hybride Rechtsformgestaltungen für Outboundinvestitionen - eine (taxo-)grafische Analyse, BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 2015, p. 351-376;
 • S. Kudert, M. Jamroży, A. Kopeć, Taxation of Partnerships Limited by Shares (SKA): Legislative Objectives, Application Issues and Assessment under the EU Law, Journal of Management and Financial Sciences 8/2015, p. 45-70;​
 • Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą – optymalizacja opodatkowania z perspektywy polskiego przedsiębiorcy, M. Jamroży Wydawnictwo JustLuk, Warszawa 2013​Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, 2. wydanie, M. Jamroży, S. Kudert Wolters Kluwer, Warszawa 2013
 • Najem lokali użytkowych. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe, M. Jamroży (red.), T. Balcerak, A. Główka, K. Judkowiak, R. Kabas-Komorniczak, G. Stachyra, ODDK, Gdańsk 2013
 • Praca cudzoziemców w Polsce, wydanie II uaktualnione, O M. Jamroży (red.), T. Major (red.), B. Pawłowska, M. Spotowska DDK, Warszawa 2012
 • Umowa o roboty budowlane; Szczegółowa analiza podatkowa, Aspekty prawne i bilansowe, Przykłady, wydanie III uaktualnione, M. Jamroży (red.), P. Fil, A. Jamroży, H. Lebrand,  ODDK, Gdańsk 2012
 • Spółka osobowa prawa handlowego. Aspekty prawno-podatkowe, optymalizacja podatkowa, M. Jamroży (red.), A. Jamroży,Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (redaktor, współautor: A. Jamroży)
 • Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz Difin, Warszawa 2010 
 • Obniżanie ciężarów podatkowych, M. Jamroży, M. Sobieszek ODDK, Warszawa 2010
 • VAT w działalności gospodarczej, P. Felis, M. Jamroży, I. Olchowicz (red.), J. Szlęzak-Matusewicz Difin, Warszawa 2010
 • Dokumentacja podatkowa cen transferowych, M. Jamroży (red.), A. Główka, M. Grużewska-Pepłowska, A. Harasimowicz i in ODDK, Warszawa 2010   Autorstwo rozdziału w monografii: -          zagranicznej
 • Polen, M. Jamroży [w:] F. Wassermeyer, S. Richter, H. Schnittker, Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht, Dr. Otto Schmidt, Köln 2010 -          krajowej
 • Zarządzanie podatkami dochodowymi przy wynajmie lokali komercyjnych, M. Jamroży [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu - uwarunkowania finansowe i organizacyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 • Share Deal and Real Estate Investments, M. Jamroży [w:] J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska (red.), System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2013
 • Dochody osobiste a dochody związane z działalnością gospodarczą w ujęciu podatkowym, M. Jamroży [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red. nauk.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Ekonomia i finanse, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 • Tax Risk Management in the Area of Transfer Pricing, M. Jamroży [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2013
 • Tax Analysis of Foreign Direct Investment in the form of a Partnership, M. Jamroży [w:] J. Teczke, N. Terblanche (ed.), Management science in transition period in South Africa and Poland, Cracow University of Economics, Cracow-Stellenbosch 2013
 • Proces podziału spółek kapitałowych z perspektywy podatkowej, M. Jamroży [w:] J. Iwin-Garzyńska (red. nauk.), Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa 2013 
 • Niedostateczna kapitalizacja a skutki podatkowe dla przedsiębiorców, M. Jamroży Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kraków 2013
 • Spółka komandytowo-akcyjna jako podatkowy wehikuł inwestycyjny, M. Jamroży [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
 • Kontrowersje podatkowe wokół pożyczek udzielanych w systemach social lending, M. Jamroży [w:] B. Filipiak, J. Fila (red. nauk.), System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2012
 • Tax Controversy Concerning Employee Stock Options, M. Jamroży [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2012
 • Opodatkowanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, M. Jamroży [w:] S. Morawska (red. nauk.), Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, OW SGH, Warszawa 2012
 • Skutki zmian w składzie wspólników spółki osobowej z perspektywy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, M. Jamroży [w:] H. Litwińczuk(red. nauk.), Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie podatkowym, Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011
 • Aspekty podatkowe zarządzania znakiem firmowym, M. Jamroży [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Podatkowe zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców, M. Jamroży [w:] St. Wrzosek (red. nauk.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 • Zarządzanie podatkami w procesie inkorporacji transgranicznej, M. Jamroży [w:] EKONOMIA I PRAWO tom VII, Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011
 • Managing Exchange Rate Differences for Tax Purposes, M. Jamroży [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (ed.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2011
 • Podatkowe aspekty windykacji, M. Jamroży [w:] K. Kreczmańska-Gigol (red. nauk.), Windykacja należności, Difin, Warszawa 2011
 • Zasady opodatkowania opcji walutowych przez przedsiębiorców - czy utrzymać status quo,  M. Jamroży [w:] J. Ostaszewski (red. nauk.), Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010
 • Ekonomika opodatkowania przedsiębiorstwa, M. Jamroży [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010
 • Opodatkowanie pożyczki partycypacyjnej, M. Jamroży [w:] A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010
 • Ceny transferowe a ryzyko podwójnego opodatkowania, M. Jamroży, [w:] A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz 2010 
 • Przeciwdziałanie "ucieczce" od podatku do rajów podatkowych, M. Jamroży [w:] J. Ostaszewski (red. nauk.), Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime. Wnioski z konferencji", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010
 • Finansowanie spółki z o.o. pożyczką wspólnika a opodatkowanie, M. Jamroży [w:] J. Ostaszewski (red. nauk.), Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 • Wpływ przyspieszonej amortyzacji podatkowej na inwestycje przedsiębiorców, M. Jamroży [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009
 • Orzecznictwo ETS w zakresie opodatkowania dochodów spółek, M. Jamroży [w:] J. Napierała, T. Sójka, M. Cejmer, Europejskie prawo spółek, t. IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008 Współautorstwo rozdziału w monografii: -          zagranicznej
 • Steuerliche Optimierung von Direktinvestitionen deutscher Investoren in Polen, J. Hundsdoerfer, M. Jamroży [w:] St. Kudert, Investieren in Polen, E. Schmidt, Berlin 2007, 
 • Die grenzüberschreitende Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union, S. Kudert, J. Glowienka, M. Jamroży,  [w:] T. Beichelt, B. Chołuj, G. C. Rowe, H.-J. Wagener (red.), Europa-Studien, Eine Einführung, 2. wydanie, Springer VS-Verlag, Wiesbaden 2013, -          krajowej
 • Zmiana wspólnika w spółce osobowej w świetle polskiego i niemieckiego prawa podatkowego – analiza porównawcza, M. Jamroży, S. Kudert [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013
 • Podatek od transakcji finansowych – geneza, ocena i perspektywy, A. Cloer, M. Jamroży, S. Trencsik [w:] J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, Difin, Warszawa 2013
 
 
 
 
 
 
 

 Kontakt

 
​​marcin.jamrozy@sgh.waw.pl 
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
 •  międzynarodowe planowanie podatkowe
 •  optymalizacja podatkowa
 •  ceny transferowe i dokumentacja podatkowa
 •  opodatkowanie inwestycji w nieruchomości (CIT, VAT, PIT)
 •  bezpośrednie inwestycje zagraniczne - strategie podatkowe
 •  opodatkowanie fuzji, podziałów, przekształceń
 •  opodatkowanie zatrudnienia w kraju i za granicą
 •  opodatkowanie działalności gospodarczej podatkami   pośrednimi
 •  aspekt podatkowy finansowania działalności gospodarczej
 

 Studia podyplomowe

 
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Oferta dydaktyczna

 
 • 236850-1109     Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • 233490-1109     Optymalizacja podatkowa
 • 131360-1109     Podatki w krajach Unii Europejskiej
 • 130780-1109     Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
 • 231140-0420     Rachunkowość podatkowa
 • 233494-1109     Steueroptimierung
 • 236854-1109     Internationale Steuerplanung
 • 131531-1109     Tax and Non-tax Corporate Burden
 • 131361-1109     Tax Systems in the EU Countries   
 

 Specjalizacja badawacza

 
 • zarządzanie podatkami
 • międzynarodowe strategie podatkowe
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • ceny transferowe
 • kontrakty długoterminowe
 • opodatkowanie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
 

 Badania naukowe

 
 • Opodatkowanie transgranicznych procesów restrukturyzacyjnych – cz. 1, M. Jamroży, opracowanie w ramach badań statutowych pt. „Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro- i makroekonomiczne”  nr 04/S/0006/11 pod kierownictwem prof. dr hab. J. Ickiewicz, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 2011  
 • Opodatkowanie dochodów rezydentów osiąganych ze źródeł przychodów położonych w Unii Europejskiej, M. Jamroży, w ramach badań statutowych pt. „Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro- i makroekonomiczne” pod kierownictwem prof. dr hab. J. Ickiewicz, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 2010
 • Zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, M.Jamroży, opracowanie w ramach badania własnego nr 04/E/0026/10 pod tytułem „Konkurencyjność systemu podatkowego”, SGH, Warszawa 2010
 • Wpływ opodatkowania na finansowanie spółki osobowej, M. Jamroży,  opracowanie w ramach badań statutowych pt.„Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw a skutki mikro- i makroekonomiczne” pod kierownictwem prof. dr hab. J. Ickiewicz, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, 2009
 • Analiza porównawcza opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, M. Jamroży opracowanie w ramach badania własnego nr 04/E/0029/09 pod tytułem „Konkurencyjność systemu podatkowego”, SGH, Warszawa 2009
 

 Adres

 
​​Instytytut Finansów
Zakład Podatków
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 308
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-9320/9295